Bestuursmededelingen de Waterschans 65 w DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM EREVOORZITTER: BESTUUR PENN/NGMEES TER/ L EDEN A DMINIS TRA TIE: J.W.A. van Gastel Postrekening 24 05 922 en Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom LEDEN: PUBLICATIES STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM DE WATERSCHANS BOEKENLIJST A --e:., --e J r\ FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX GESCHIEDKUNDIG TIJDSCHRIFT EN MEDEDELINGENBLAD 22e jaargang nr 4, dec. 1992 ISSN: 0926-3918 Dr. E.G.H. Hartel ERELID: Br. Alberik (P. van Rijckevorsel) VOORZITTER: drs. N.H.M. Grosfeld SECRETAR/AA T: Mevr. J.P.E.M. Kock- Asselbergs Olympialaan 1 5 4624 AA Bergen op Zoom Tel. 01640-56383 Zuidzijde Zoom 38 4611 DB Bergen op Zoom Tel. 01640-41481 H.J.J. Mulders P.C.M. Schenkenberg-Paulus W.P. van Riemsdijk Redactie-secretaris: W.A. van Ham Redactie: drs. G. van Aubel drs. B. Daeter (Hoofdredacteur) drs. N. Grosfeld drs. J. Zwagemakers Redactie-secretariaat: drs. B. Daeter Faurestraat 60 4611 DJ Bergen op Zoom Tel. 01640-57339 Drukkerij Vis Offset Alphen aan den Rijn Bestelletter Omschrijving verkoopprijs A STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM I 37,50 B STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-2 uitverkocht C STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM 3 37,50 D KLEINE HOF AAN DE GOUDENBLOEMSTRAAT 17,50 E BERGEN OP ZOOM IN KAART GEBRACHT uitverkocht F DE SINT JACOBSKAPEL AAN DE VISMARKT uitverkocht G HUIZEN DE DRAECK EN DE SCHERMINCKEL 17,50 H STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM-4 uitverkocht Vestingwerken van Bergen op Zoom I DE BERGSE VASTENAVOND VOOR 1940 17,50 J OM DE VRUCHTEN VAN GODS BERG 17,50 L DAGBOEK VAN EEN BERGSE IN OORLOGSTIJD 12,50 M STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM 5 37,50 De vijf oorlogsdagen in Mei 1940 N HET MARKIEZENHOF TE BERGEN OP ZOOM17,50 O BERGEN OP ZOOM - GEBOUWD EN BESCHOUWD .uitverkocht Uitgegeven tgv 700-j. Heerlijkheid v. St. en L. v. Bergen op Zoom P STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM 637,50 R STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM 732,50 Van Gasthuismeesters, Momboirs en Regenten S STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM 820,- "Ter ere van de Maagd" geschiedenis van Maagdkerk tot stadsschouwburg WATERSCHANSEN: Lopende jaargang: losse nummers ƒ5,— Voorgaande jaargangen: complete jaargang 4 stuks 17,50 Losse nummers ƒ5, Rekeningen: POSTBANK: 24.05.922 BANK ABN-AMRO: 52.50.45.244 t.n.v. Penningmeester Geschiedkundige Kring te Bergen op Zoom BESTELLINGEN MIDDELS STORTING BIJ BANK OF GIRO MET VERMELDING VAN BESTELNUMMER OF TEGEN CONTANTE BETALING BIJ DE PENNINGMEESTER Nuttige adressen: H. Franken (Volksliedinvenstarisatie) Weebosch 133, 5571 NG Bergeijk Telefoon: 04974-1485 Bibliotheek KUB Tilburg 'Brabanticacollectie' Postbus 90153 5000 LE Tilburg Telefoon: 662127 Noordbrabants Genootschap Parade 17/Postbus 1104 5200 BD Den Bosch Telefoon: 073-139484 Rijksarchief Noord-Brabant De Citadel, Zuid-Willemsvaart 2 5211 NW Den Bosch Telefoon: 073-120733 Stichting in den Scherminckel Postbus 361 4600 AJ Bergen op Zoom Federatie Noordbrabants Monumen- tenoverleg Torenstraat 32, 5268 AV Helvoirt Telefoon: 04118-3366 Stichting Informatiecentrum Volkscul tuur Lucas Bolwerk 1, 3512 EH Utrecht Telefoon: 030-319997 Foto omslag: De poort van Beckaff (Waterpoort) en omgeving vanuit het zuid westen. Stadsgezicht van Samuel de Swaef, gravure 1634. Gemeentelijke Ar chiefdienst Bergen op Zoom j; 1 De Waterschans nr. 4 1992 Drij vuldigh goede Godt! die ons dees gunst comt geven; Dat wij dit nieuwe Jaer, met vreuchde weer beleven. Vernieuwt mijn swacke mensch, nu met dit nieuwe Jaer: Gun mij mijn Salicheijdt, en hoed mij voor gevaer. Vrome bede, verscholen in een van de oude registers van het Stadsarchief, gevonden door Rochus van den Bergh bij de Gemeentelijke Archiefdienst Bergen op Zoom. Aanleiding: de jaarwisseling van 1663-1664. Vindplaats: SA 5294, Register van Procuratien en Certificatien. Bestuur en redaktie wensen u ook een voorspoedig 1993dat u dit nieuwe jaar met vreugde weer beleeft! Nieuwe leden Mevrouw L. Griffioen; de heren: J. Smeenk; H. Snoeck, H. Hage, J. van Loon, P. Bouts, H. van Drimmelen, allen uit Bergen op Zoom. De heer J. van den Hurk uit 's-Hertogenbosch Correctie: Mevrouw Th. van Baal uit Bergen op Zoom. Overleden Mevrouw. M. Sitzen-van de Oude- raan en Mevrouw M. Asselbergs, beiden uit Bergen op Zoom. Aktiviteiten Bergse vastenavond Donderdag 14 januari 1993 Lezing in de Hofzaal van het Mar kiezenhof over de Bergse vastena vond door Cees Vanwesenbeeck, gevolgd door een rondleiding op de tentoonstelling 'Vastenavond - Carnaval, feesten van de omge keerde wereld' door Johanna Ja cobs, conservator van het Markie zenhof en Cees Vanwesenbeeck. Aanvang van de lezing 20.00 uur. In het najaar van 1992 (van 20/09 t/m 29/11) werd er in het Noord brabantse Museum te 's-Hertogen- bosch een tentoonstelling gehou den over de geschiedenis van het vastenavondfeest in de Zuidelijke Nederlanden. Wie niet in de gele genheid was deze tentoonstelling in Den Bosch te bezoeken, krijgt nu de kans het merendeel van de tentoongestelde schilderijen, archi valia, gebruiksvoorwerpen en sculpturen te zien in het Markiezen hof. Om organisatorische reden zal de expositie in het Markiezenhof in Bergen op Zoom in twee delen te zien zijn. Het eerste deel in de pe riode van 20/12-1992 t/m 07/02- 1993 en het tweede deel van 19/02-1993 t/m 04/04-1993. In de eerste expositie wordt een beeld gegeven van de middel eeuwse feesten als Sint-Maarten, Driekoningen en Vastenavond in de Zuidelijke Nederlanden. Deze feesten markeerden de wisseling van de jaargetijden en verdreven de winter, het donker en het boze. De bestaande orde werd omge keerd en de spot werd gedreven met het aldus tentoongestelde on gewenste gedrag. De feesten van de omgekeerde wereld worden be licht aan de hand van prachtige schilderijen van Jeroen Bosch, Pie-

Periodieken

De Waterschans | 1992 | | pagina 1