Mededelingen 25 jaar de Waterschans L £8BM IS BS BESTUUR PUBLICATIES Geschiedkundige Kring van stad en land van Bergen op Zoom •iSS» 1^C "Pl'l v-SS*, FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX GESCHIEDKUNDIG TIJDSCHRIFTEN MEDEDELINGENBLAD 23e jaargang nr 3, september 1993 ISSN: 0926-3918 DE GESCHIEKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM EREVOORZITTER: Dr. E.G.H. Hartel ERELID: Br. Alberik (P. van Rijckevorsel) J.W.A. van Gastel VOORZITTER: drs. N.H.M. Grosfeld SECRETARIAAT: Mevr. J.P.E.M. Kock- Asselbergs Olympialaan 1 5 4624 AA Bergen op Zoom Tel. 01 640-56383 PENNINGMEESTER/ LEDENADMINISTRA TIE: F.H.W. Van de Putte Postrekening 24 05 922 en Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Noordsingel 184 461 1 SK Bergen op Zoom Tel. 01 640-41 669 LEDEN: J.M.J.M. Van Loon H.J.J. Mulders W.P. Van Riemsdijk P.C.M. Schenkenberg-Paulus M.P. Van Tilborg STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM Redactie-adres: W.A. van Ham DE WATERSCHANS Redactie: drs. G. van Aubel drs. B. Daeter (Hoofdredacteur) drs. N. Grosfeld drs. J. Zwagemakers Redactie-secretariaat: drs. B. Daeter Hofstraat 8 461 1 TJ Bergen op Zoom Tel. 01640-57339 Van het bestuur Nieuwe leden Mevr. C. Borm; de heren: F. Buijs. R. de Hoed. R. Haas, C. Verberk- moes en A. Huijbregts uit Bergen op Zoom. mevr. A. Veltman-Zwa- gemakers uit Sassenheim; de he ren A. van Dievoet uit Brussel: M. Wijngaards uit Roosendaal: prof. dr. P. Stuart uit Leiden en N. Krie le uit Raalte. Kringaktiviteiten De Middeleeuwse pelgrimsweg naar Santiago de Compostela. Le zing. 7 oktober a.s. -Mini-excursie Nederlands Zoua- venmuseum te Oudenbosch. -Overzichtstentoonstelling Sint Se- bastiaan. 10 november. -Van Palmbos naar 't strooike. Le zing. 16 december. Hans Bol. Lezing. 13 januari. -Klim in uw stamboom. Lezing. 24 februari. -Het woordenboek van de Bra bantse dialecten. Lezing. 24 maart. -Mini-excursie naar o.a. het pand De Linde in de Potterstraat. Nadere informatie in het medede lingenblad 1993-3 en bij het sekre- tariaat van de Kring: mevr. J. Kock-Asselbergs (tel. 56383) of bij N. Grosfeld. voorzitter (tel. 35938), F. Van de Putte, penning meester (tel. 41669), T. Van Til borg, aktiviteitencommissie (tel. 43157) en J. Jenniskens, dagex- cursiecommissie (tel. 37482). In- troduktie van niet-leden is toege staan. N.B. Tussen de Waterschans-edi- tie 2/93 blijken enkele misdrukken te zitten. Het betreft exemplaren waarbij pagina 29 en 52 niet of zeer slecht bedrukt zijn. Leden die een dergelijk exemplaar hebben ontvangen wordt verzocht daarover contact op te nemen met het sekretariaat. Illustratie omslag Bergen op Zoom. Uitgave: Thoo- neel der Steden ende Sterckten van 't Vereenight Nederlandt etc. - gheteekend door J. Peeters ende gemaeckt met Sterck Waeter door C. Bouttats. Antwerpen. 1674. Formaat 245 x 176 mm. Boven in het midden het wapen schild van Bergen op Zoom. Prachtige gravure met scheepstafe- reel en op de achtergrond de stad, met een dominante kerk in het midden, met zeer sterke vesting werken. Van de redaktie Rode Kruis Het laatste nummer van de Water schans in 1993 zal geheel gewijd zijn aan het Bergse Rode Kruis. Zo als u wellicht al weet bestaat deze afdeling dit jaar 125 jaar. Uit con tacten tussen de jubilerende Ge schiedkundige Kring en deze Berg se afdeling van het Rode Kruis is het plan naar voren gekomen een gehele Waterschans te besteden aan de geschiedenis en huidige werkzaamheden van deze waarde volle instelling. De heren R. van den Bergh en G. Huijbregts zijn reeds maanden bezig het archief van het Rode Kruis door te nemen om tot deze publicatie te kunnen komen. Er zullen 5000 exempla ren gedrukt worden, waarvan er 3500 rechtstreeks naar het Rode kruis gaan; alle leden van de Ge schiedkundige Kring zullen een exemplaar ontvangen en 250 exemplaren zullen in de vrije ver koop gaan. Deze vierde Water schans zal dit keer niet in decem ber. maar november a.s. verschij nen. De verwachtingen zijn hoog gespannen. In deze Waterschans natuurlijk aandacht voor het jubileum van de Geschiedkundige Kring en tevens, via de kroniek van N. Grosfeld. aandacht voor wat er zich zoals in onze stad afspeelde, 25 jaar gele den. Dit keer, in het kader van de Bergse straatnamen, aandacht voor Boerhaave. Bovendien was W. van Ham bereid om een ge deelte van een vroegere studie over de Sint-Jacobskapel en haar omgeving in de loop der eeuwen, te herschrijven. Rochus van den Bergh neemt ons mee naar kwak zalvers op de Grote markt. Aandacht ook voor de problemen van de stichting ETCETERA en de pogingen om toch nog te kunnen blijven voortbestaan. Verder bevat deze Waterschans weer vele we tenswaardigheden Drukkerij Vis Offset -id::~ De Waterschans nr. 3 1993 Door: J. van Loon en H. Mulders VWS.. m .c - r Afb. 7. 7 7 september 1993. Leden van de Kring in de fraaie tuin van het Markiezenhof. Van graftwerk en grafzerk Onder zeer grote belangstelling mochten wij op zaterdag 11 sep tember het 25-jarig jubileum vie ren. In de sfeervolle entourage van het Markiezenhof verzamelden zich ruim 400 leden die aandachtig luisterden naar de openingswoor den van voorzitter drs. N.H.M. Grosfeld. Zo vele aanwezigen straalden de betrokkenheid van de leden bij dit jubileum uit. Speciale aandacht kregen de erevoorzitter dr. E.G.H. Hartel die door ziekte helaas niet aanwezig kon zijn en de andere oud-voorzitters A.T.J. Gie- les en A.G. van der Stoel. Afb. 2. Voorzitter drs. N. Grosfeld bij zijn openingswoord.

Periodieken

De Waterschans | 1993 | | pagina 15