De voorzitter betoogde, dat de ge schiedkundige kring van onschat bare waarde is voor de bewustwor ding van de bevolking van de historische betekenis van Bergen op Zoom en omgeving. Wel blijft aandacht gevraagd voor het aan trekken van jonge leden. Immers zij zullen de bouwstenen voor de toekomst zijn, aldus de heer Gros- feld. Hij gaf vervolgens het woord aan professor Van Deursen, hoogle raar aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. In een levendig be toog bepleitte hij een lokale ge schiedschrijving, waarbij de lezer zich nabij voelt met het beschreve ne. Met als uitgangspunt de be schrijving van het middeleeuwse dorp Montaillou kwam de hoogle raar in de archieven van het Noordhollandse Graft, waar in de 17e eeuw een zakenvrouw op de veiling een kostbare muts en een muziekboek kocht. Via de plaatse lijke registers wist hij het leven van deze opmerkelijke vrouw te re construeren, die wel een winkel dreef, maar de schrijfkunst niet machtig was. De spreker benadrukte in zijn voor dracht het belang van geschied kundig onderzoek op lokaal en re gionaal niveau. Ter gelegenheid van het jubileum reikte de voorzitter de eerste twee exemplaren van studie 9 over de grafzerken in de St.Gertrudiskerk te Bergen op Zoom uit. De beide auteurs, Kees Booy en Willem van Ham namen hun geesteskind, waaraan zij verscheidene jaren hadden gewerkt, met opluchting aan. De Waterschans nr. 3 1993 Afb. 3. VeeI aandacht voor de speech van de voorzitter. Afb. 5. Ook de eerste voorzitter van de Kring, Fons Gieles (tweede van links) was aanwezig. Afb. 6. Applaus voor de lezing van prof. van Deursen. Afb. 4. Prof. dr. A. van Deursen. De Waterschans nr. 3 1993 -v Afb. 9. Auteur C. Booij bekijkt met familie studie 9. Afb. 7. Auteur W. van Flam ontving het eerste exemplaar van studie 9. Afb. 8. C. Booij. Afb. 7 0. Willem van Flam toont de studie aan de overste van de Cort Fleijligerkazerne. Afb. 7 7. Willem van Flam.

Periodieken

De Waterschans | 1993 | | pagina 16