6o St±. VA. De Waterschans nr. 3 1993 Afb.4. Een ziekenhuis in de tijd van Boerhaave; hier een ziekenhuis in Hamburg. Een arts is bezig een been af te zetten, terwijl er allerlei andere medische aktiviteiten in dezelfde ruimte plaats vinden. keerde, niet gelijk een patiënt in een vakje indelen. Hij wilde net als Hippocrates al eeuwen tevoren ge daan had en voorwie hij veel waar dering had, niet alleen op de ziekte zelf letten, maar vooral de hele persoon en zijn omstandigheden daarbij betrekken. Hij wilde daarbij dan toch een scherp onderscheid maken tussen lichaam en psyche en alle ziekten wilde hij uiteindelijk lichamelijk, mechanistisch verkla ren. Als ziekte-oorzaken be schouwde hij mechanische stoor nissen en veranderingen van li chaamsappen zonder zijn patiën ten echter direkt in een hokje te plaatsen. Van belang was ook dat Boerhaa ve er een groot voorstander van was om zijn leerlingen onderwijs te geven bij de zieken zelf. Hij had daarom 12 bedden in het Caecilia Gasthuis te Leiden. Door zijn on derwijs aan het ziekbed te geven bracht hij ongetwijfeld het universi teitsonderwijs veel verder. Daarbij was Boerhaave zeer be gaafd in het lesgeven. Zijn be gaafdste leerling was de medicus Gerard van Swieten: deze was ook een groot voorstander van het on derwijs aan het ziekbed. Door zijn uitstekend onderwijs trok Boerhaave daarom ook zeer vele buitenlandse studenten aan. Als hij 100 toehoorders had, was steeds meer dan de helft uit het buiten land. Wie kon zeggen in Leiden bij Boerhaave gestudeerd te hebben, kon verder wel rekenen op een goede loopbaan! Boerhaave's onderwijs in de ge neeskunde werd een voorbeeld voor vele buitenlandse universitei ten. Frederik de Grote bepaalde in 1770 zelfs dat alle geneeskunde- hoogleraren bij de 'methode van Boerhaave' moesten blijven. Boerhaave was het ook die voor het eerst op ruime schaal de ther mometer in de klinische praktijk ging gebruiken. Hij schreef ook be langrijke leerboeken over genees kunde, waarvan er een zelfs 15 herdrukken kende en ook in het Arabisch vertaald werd. Hij schreef veel over zenuwziekten, het oog en syfilis en dat allemaal in zeer helder en mooi Latijn. Hij gaf in een su blieme vorm de werken van de arts Vesalius uit. Belangrijk was zijn boek met theorieën over ontstekin gen in het menselijk lichaam. Boerhaave was op een bepaald moment zo bekend dat een brief van heel ver, die geadresserd was met: 'Boerhaave in Europa' zelfs bij hem aankwam! de plantkundige Boerhaave Als plantkundige had Boerhaave ook een grote betekenis. Hij wist de Leidse hortus botanicus door zijn vele buitenlandse contacten aanzienlijk te verrijken. Die tuin werd daardoor zelfs een belangrijk studiecentrum. Hij zelf schreef ook een boek over de 5846 soorten planten die in deze bijzondere tuin groeiden. De Waterschans nr. 3 1993 Afb.5. Een apotheek uit de tijd van Boerhaave. De meest verkochte geneesmiddelen waren: purgeermiddelen, kwikpreparaten, kinine-dranken, opiumpoeders en arsenicumoplossingen. Dat kwam te staan op de naar hem genoemde brug daar; later is dat standbeeld verplaatst naar het Boerhaave-ziekenhuis in Leiden. Hij stierf overigens wel als een ver mogend man; hij bezat naast een groot kapitaal, ook het landgoed Oud-Poelgeest bij Leiden. En terecht is er in Bergen op Zoom, dicht bij het ziekenhuis, een plein naar hem genoemd. Boerhaave, de plantkundige, de scheikundige, maar vooral de arts die oog had voor de totale mens. Het is te hopen dat de artsen in ons ziekenhuis dat ook steeds blijven doen. Laat Boerhaave een voor beeld voor hen zijn; dan houden we hem ook het meest in ere. Bron: Lyons A. Geschiedenis van de ge neeskunde. Amsterdam. 1981. Illustratieverantwoording: Ï.New York Aca demy of Medecine. 2. National Library of Medicine. Bethesda. 3. Bibliotheque Natio nale. Paris. 4. Germanisches Nationalmu- seum. Neurenberg. 5. Collectie William Helfand. New York. Boerhaave als scheikundige Als scheikundige streefde Boer haave er vooral naar scheikunde als een zelfstandige wetenschap te zien en te behandelen. Hij schreef een tweedelig scheikundig leer boek en hij deed proeven. Zo toonde hij aan dat kwik steeds maar hetzelfde bleef ook al verhitte hij het 15 jaar lang. En of het niet genoeg was; Boer haave was ook nog een belangrijk historicus. de gedachtenis aan Boerhaave Tijdens zijn leven is Boerhaave al heel wat eer te beurt gevallen; in 1728 werd hij bijvoorbeeld al uit verkoren lid te worden van de Franse Akademie. In zijn leven verliep echter niet alles positief. Hij heeft namelijk ook heel veel leed te verduren gehad. In 1729 nam hij bijvoorbeeld afscheid als hoogleraar in de scheikunde en plantkunde. Hij hield daarbij een afscheidsrede in het Groot Audito rium in Leiden. Hij bleef nog wel professor in de geneeskunde. Hij wilde het in verband met zijn ge zondheid wat rustiger aan gaan doen. In 1722 had hij al eens erge last van reuma gehad en moest toen 5 maanden in bed blijven. En wat wel iets over zijn populariteit zegt: toen hij zijn lessen weer mocht hervatten was de stad feestelijk verlicht en iedereen toon de zijn blijdschap. Vijf jaar later werd hij getroffen door een nog ernstiger ziekte van de ledematen die hem alle slaap benam en hij leed erg veel pijn. Maar hoe dan ook, men bleef hem zeer waarderen. In 1730 mocht hij zelfs toetreden tot de Royal Society te Londen. Zijn waardevolle leven eindigde met een langdurig ziekbed. In 1738 stierf hij op 70-jarige leeftijd te Leiden en werd begraven in de zeer fraaie Sint-Pieterskerk daar. In Leiden werd er later ook nog een standbeeld voor hem opgericht. Afb.6. Afscheidsrede van Boer haave in 7 730 te Leiden. Romeins badhuis Bij nieuwbouw in Nijmegen op het Honigterrein kwamen vorig jaar de resten te voorschijn van een Ro meins thermencomplex. Het bad huis met een geschatte omvang van 1 ha, is het grootste in zijn soort in Nederland. De verwar ming van badhuizen en ook woon huizen vond in de Romeinse tijd plaats door hele lucht tussen de eigenlijke vloer en de ondervloeren te laten stromen (hypocaust) en door de buizen in de muren via het dak af te voeren (tubuli). In Nijme gen werden ongeveer 200 pijlers op de ondervloer van de lauwwa- terbadruimte (tepidarium) en de stookruimte met de warmwater voorziening intact aangetroffen. Nadere informatie: 080-292387.

Periodieken

De Waterschans | 1993 | | pagina 19