Mededelingen Kroniek van een eerste levensjaar de Waterschans BESTUUR PUBLICATIES FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX GESCHIEDKUNDIG TIJDSCHRIFT EN MEDEDELINGENBLAD 23e jaargang nr 2, juni 1993 ISSN: 0926-3918 DE GESCHIEDKUNDIGE KRING VAN STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM EREVOORZITTER: Dr. E.G.H. Hartel ERELID: Br. Alberik (P. van Rijckevorsel) J.W.A. van Gastel VOORZITTER: drs. N.H.M. Grosfeld SECRETARIAAT: Mevr. J.P.E.M. Kock- Asselbergs Olympialaan 1 5 4624 AA Bergen op Zoom Tel. 01640-56383 PENNINGMEESTER/ LEDENADMINISTRA TIE: F.H.W. Van de Putte Postrekening 24 05 922 en Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Noordsingel 184 461 1 SK Bergen op Zoom Tel. 01640-41669 LEDEN: J.M.J.M. Van Loon H.J.J. Mulders W.P. Van Riemsdijk P.C.M. Schenkenberg-Paulus M.P. Van Tilborg STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM Redactie-adres: W.A. van Ham DE WATERSCHANS Redactie: drs. G. van Aubel drs. B. Daeter (Hoofdredacteur) drs. N. Grosfeld drs. J. Zwagemakers Redactie-secretariaat: drs. B. Daeter Hofstraat 8 461 1 TJ Bergen op Zoom Tel. 01640-57339 Van het bestuur: Nieuwe leden Mevrouw E. Geerdink uit Bergen op Zoom; de heren J. Bruijs en P. Hermans uit Bergen op Zoom; de dames E. Van Elteren-Van He mel uit Beek-Ubbergen, en I. De Been-Stander uit Hoogerheide. N B nu nog niet vermelde nieuwe leden, worden in ieder geval in de volgende aflevering van de Waterschans vermeld. verslag jaarvergadering De Algemene Ledenvergadering van de Geschiedkundige kring heeft plaats gevonden op 19 april 1993. De vergadering werd bijge woond door 50 leden. Na een wel komswoord legde voorzitter N. Grosfeld een verklaring af over het niet aanwezig zijn van penning meester J. Van Gastel. Er was wat meningsverschil ontstaan tussen het bestuur van de Kring en de heer Van Gastel over zijn aftreden volgens rooster, zoals dat nu een maal is vastgelegd in de statuten. Het speet de heer Grosfeld. en met hem het hele bestuur, dat hierdoor op deze avond niet op de meest eervolle wijze afscheid genomen kon worden van deze markante fi guur binnen de kring. Tijdens de verkiezing van de nieu we bestuursleden volgde de alge mene vergadering het bestuurs voorstel en benoemde bij acclama tie de heer F. Van de Putte tot pen ningmeester van de Geschiedkun dige Kring. Tot nieuwe bestuursleden werden tevens benoemd de heer J. Van Loon en de heer M. Van Tilborg. Voorts maakte de voorzitter be kend dat het 25-jarig jubileum van de Kring met een feestelijke recep tie gevierd zal gaan worden op za terdag 11 september a.s. waarbij dan tevens de zeer bijzondere stu die no. 9 over grafmonumenten e.d. in de Gertrudis en een feeste lijke verzamelmap voor de Water schans zal worden uitgereikt. Het bestuur van de Kring moest tot haar spijt constateren dat er een magere respons uit de zaal kwam bij het verzoek zitting te nemen in de jubileumcommissie. Mochten er nog belangstellenden voor deze commissie onder u zijn: de secreta ris noteert uw naam graag. De vergadering werd besloten met de wens van de voorzitter dat er in het komende bestuursjaar uitein delijk uitzicht komt op een eigen onderkomen voor de Kring. Na de pauze vertoonden de heer Verhees en de heer Gabriels onder geanimeerde belangstelling hun dia's en videofilm, gemaakt tijdens eerdere excursies. nieuw bestuurslid L.kol. b.d. F.H.W. Van de Putte is door de algemene ledenvergade ring van 19 april 1993 als penning meester aangesteld. De heer Van de Putte was als majoor van 1973 tot 1976 werkzaam in het Militair Hospitaal als administrateur van de regio West-Brabant en Zeeland en is sinds 1991 buiten dienst. Vanaf 1973 woont de heer Van de Putte in Bergen op Zoom. 121/2 lid van de Kring Mevrouw J. Van Terheyden-Van Giels en de heren D. Franken, W. Franken, J. Hendrikse, W. Loeff en J. Peys, allen uit Ber gen op Zoom. De heer dr. F. Van Hootegem uit Hoogerheide en de Gemeentelijke Archiefdienst uit Breda. van de redaktie Er is naar gestreefd om dit tweede nummer van de Waterschans in het jubileumjaar zo veelzijdig en in teressant mogelijk samen te stellen. In dit jubileumjaar van de Kring treft u in iedere Waterschans een kroniek aan over wat er in het jaar van de oprichting van de kring (1968) in Bergen en omstreken zo al gebeurde; alweer een boeiend relaas van N. Grosfeld. Het leek de redaktie een goede zaak om in dit jubileumjaar ook eens aandacht te vragen voor de Drukkerij Vis Offset De Waterschans nr. 2 1993 heer Kees Van de Watering, die vanaf 1975 ook lid was van de zo genaamde studies en als redaktie- lid van de Waterschans daarin ook diverse artikelen publiceerde. Na zijn overlijden vond zijn vrouw het hier afgedrukte artikel op zolder; de redaktie vond het waardevol genoeg om het een bredere be kendheid te geven. En wie meent een Waterschans snel uitgelezen te hebben, de boe kenhoek geeft u weer vele sug gesties voor nadere studie. Onze Grote kerk is weer te bezichti gen; gelukkig maar; kijkt u dan ook eens naar die mooie kaarsen kroon. W. Van Ham heeft het no dige speurwerk verricht om u daar veel interessants over te kunnen vertellen. N. Grosfeld geeft een boeiend re laas over de Schuttersgilden van Bergen op Zoom en spreekt met terechte trots over het Sint Sebastiaan-gilde. Bergen op Zoom heeft zich altijd al moeten verdedigen, waar tegen ook! Vandaar dat het wellicht een goede zaak is eens aandacht te besteden aan Menno Van Coe- hoorn, de grote vestingkundige, die voor onze stad ook zo veel ge daan heeft; en wie herinnert zich nog het Coehoornpark? U leest er over. De redaktie is erg blij met de ru briek Bergs Diep; het biedt de mo gelijkheid om via de Waterschans te communiceren over Bergse historische zaken. Dit keer was de heer Gieles bereid antwoorden te geven over de vorige keer gestelde vragen over het Boxhornreliëf. Dit keer plaatsen we in de Water schans ook een kort artikel over de Antonius Abt-kerk, die met sluiting en afbraak bedreigd wordt; we da gen lezers uit ons gegevens voor publicatie te verstrekken over de laatste jaren geschiedenis van deze kerk; deze zullen dan in een vol gend Bergs Diep gepubliceerd wor den. Onze speurder Rochus Van den Bergh is weer veel interessants te weten gekomen over drie schilders die iets met Bergen op Zoom te maken hebben gehad en voor ve len toch nog zeer onbekenden zul len zijn. In deze Waterschans sluit G. Huy- bregts zijn bijdrage over Bergen op Zoom tijdens de Engelse invasie af. Genoemde auteurs zijn we veel dank verschuldigd en de redaktie hoopt dat vele lezers blijven of gaan reageren, zodat de Water schans een steeds interessanter tijdschrift voor ons allen wordt; in zo'n grote Historische Kring moet dat toch zeker mogelijk zijn. adreswijziging redaktiesekre- tariaat We maken u er op attent dat de re daktie van de Waterschans per 1 juni 1993 gevestigd is aan de Hof straat 8 te Bergen op Zoom; het te lefoonnummer blijft; 01640- 57339. B. Daeter blijft de hoofdre- dakteur en is vanaf dat moment al daar (vooral donderdags en vrij dags) bereikbaar. Op andere momenten kunt u bel len naar 040-443258. In de lente van het eerste levens jaar van de Geschiedkundige Kring blijkt opnieuw hoeveel élan, vin dingrijkheid en uithoudingsvermo gen leeft binnen dit gezelschap. Terwijl destructieve krachten 1600 ton puin maken van het landhuis 'Ruytershove' wordt de eerste afle vering van 'de Waterschans' ver wekt en geboren. Bescheiden ver telt redacteur Kees van de Wate ring dat de naam wel niet de ideale is maar dat er toch geen bezwaren tegen bleken te bestaan. De trots van voorzitter Fons Gieles laat zich verklaren. U mag zelf beoordelen of zijn droom, dat een schone toe komst de boreling wacht 'wanneer met een zekere wetenschappelijke benadering aan de geschiedschrij ving wordt gewerkt', is uitgeko men. Dan al vraagt de voorzitter aandacht voor wat oudere Berge- naren door middel van interwiews nog kunnen overleveren. Want ook dat soort geschiedschrijving, men noemt dat in vakkringen 'oral history', is dan nog nauwelijks ge kend. Zomin als in bredere kring, Door: Drs. N. Grosfeld in dit geval die van het katholiek Vrouwengilde, direct een ant woord gegeven zal zijn op de vraag van dhr. en mevr. A. van Dort-van Deursen; 'Kent u Brabant wel? 'Het antwoord blijft uit, reden voor het echtpaar om een schitterende reeks dia's van Brabantse hofste den te vertonen, die tot genoegen van de dames veel schoonheid oplevert en haar kennis moet heb ben vergroot. Voor 'de Water schans' werken in die eerste afleve ring verschillende auteurs aan de kennisvergroting van de leden. Willem van Ham verhaalt over een straatgevecht te Bergen op Zoom n.a.v. een prent van F. Hogen- berg. Daarnaast gaat hij in op een brok van onze topografie in een be schrijving van straten en pleinen tussen Hospitaal en Bleekveld. Voor hem is de aanstaande af braak van de Oranje- Nassaukazerne daarbij de aanlei ding. Het is natuurlijk de vraag of Fons Gieles in het goud van Frits de Groot, de onvolprezen dirigent van het kerkkoor van de Lourdesparo- chie, aanleiding vindt om over het zilver van het Sebastiaangilde van Borgvliet te schrijven. Hij doet dat echter met veel liefde en zorg, al moet uw kroniekschrijver er nu bij zeggen dat Sebastiaan-Borgvliet pas in 1986 verbonden zal worden met Sebastiaan-Bergen op Zoom. Maar, u zag het al, de voorzitter heeft een visionaire blik! De liefde van Kees van de Watering voor stad en streek blijkt uit een drietal bijdragen met aansprekende titels als: 'De hoeve Lindonk', 'Was Rei- merswaal een Romeinse verster king?' en 'Oude Bergnamen langs de Schelde-oever'. C. van Es doet daarnaast een greep in de geschie denis van de Bergse potmakersfa- milies en staat stil bij het geslacht Augustijn. Het moet de leden van de Kring veel leesplezier hebben opgeleverd. Dat zal in deze maanden extra ge waardeerd zijn, het jaar 1968 is er een van veel onrust en onzeker heid. denkt u maar aan de gebeur tenissen in Parijs in de meimaand.

Periodieken

De Waterschans | 1993 | | pagina 1