Boekenhoek 12 73 De Waterschans nr. 3 1993 -Michels J. Architectuur en Stede- bouw in Noord-Brabant. Uitgave van Waanders, Rijksdienst voor Monumentenzorg en de Provincie. 35. Het boek is de negende uitga ve in een reeks van 16 delen waar in ruim 175.000 objekten in geheel Nederland beschreven worden. Een inventarisatie en beschrijving van ongeveer 27.000 bijzondere panden in onze provincie. -Leer looien. Het 46e nummer van De Mulder, een uitgave van Heemkring Molenheide te Gilze- Rijen. Het 56 bladzijden dikke nummer handelt over het leer looi en in Gilze en Rijen. Verkrijgbaar bij: J. Theunissen. Mgr. van Hooij- donkstraat 8. 5121 JS Rijen. -Schoenmaker B. e.a. Tweehon derd jaar Rijdende Artillerie. 250 blz. 39.90. Het Korps Rijdende Artillerie, naar hun uitmonstering de Gele Rijders genoemd, viert dit jaar zijn 200ste verjaardag. In Arn hem, de stad waarin de rijders in garnizoen liggen, is een bronzen beeld onthuld, maar ook de Breda se Taptoe besteedde er aandacht aan, temeer omdat de Gele Rijders enige jaren Breda als garni- zoenstad hebben gehad. -Oijen L. van. Het is waar maar je moet het niet Geloven. Breda. On der deze mysterieuze titel wordt binnenkort dit derde deel in de reeks Soldatenverhalen uitgege ven. 104 blz. 50 foto's, 35. -Sanders J. (eindred.) Noord- Brabant in de negentiende eeuw. Een institutionele handleiding. Hil versum. 1993. 383 blz. rijk geïl lustreerd. ISBN 90-6550-367-6. 29.90. -Boekhorst P. te (red). Cultuur en maatschappij in Nederland. 1500- 1850. Meppel. 1992. ISBN 90- 5352-043-0. 352 blz. ƒ54.50. -Blok D. e.a. Vrouwengeschiede nis. Zutphen. 1992. ISBN 90- 6011-805-7. 63 blz. ƒ15. -Gerding M. Dorpsgeschiedenis: bewoning en bewoners. Zutphen. 1992. ISBN 90-6011-818-9. 63 blz. ƒ15. -Ebbinge-Wubben S. Leven als doodverklaarden: leprozenzorg in Europa (500-1800)Zeist. 1993. ISBN 90-6238-509-5. 184 blz. -Ficheroux M. (red). Het altaar als einddoel: priesteropleiding ten dienste van de Kerk in Brabant tus sen 1425 en 1967. Tilburg. 1992. Tentoonstellingscatalogus. 72 blz. -Dekker K. den. Een tien voor vlijt: meisjesonderwijs vanaf de oudheid tot de MMS. Zutphen. 1992. ISBN 90-6011-822-7. 184 blz. -Bulthuis P. 500 jaar tabakscul tuur: de rijke geschiedenis van het roken. Den Haag. 1992. 96 blz. -Poppel F. van. Trouwen in Ne derland: een historisch- demografische studie van de ne gentiende en de vroeg twintigste eeuw. Wageningen. 1992. ISSN 0511-0726:33. 654 blz. -Linskens R. Wat 'n leven, deel 7: reizen en trekken, geboorte en dood in de Middeleeuwen. ISBN 90-289.0700.9. Amsterdam. 1983. De middeleeuwers waren grote rei zigers. Maar hoe zagen de wegen eruit? Hoe trok men over bergen en de zee? Welke avonturen ston den de reizigers te wachten? De Middeleeuwen krioelden van be delaars. Maar er waren echte en valse bedelaars. En die laatsten konden zelfs in diverse categorieën worden onderverdeeld. Er was ook de ordo vagorum, het zwer vend geleerdenprolerariaat. Ver der gaat het boek ook over geboor te en dood. Kinderweelde was de enige rechtvaardiging voor het hu welijk. Als kinderen achterwege bleven, kwamen er heel wat devo te en minder devote middeltjes aan te pas. Hoe verliep de bevalling in een tijd van gebrekkige geneeskun de? -Roovers A. Op muren en getim merten. Geschilderde gevelre clames in Leiden. Leiden. 1993. Muurreclames brengen hun dagen tegenwoordig verbleekt en zonder aspiraties door op oude gebouwen in de stad. Dat was honderd jaar geleden wel anders. Toen straal den ze van de muren af in hun po ging de aandacht van voorbijgan gers te vangen. Eijk I. van. Van Allerheiligen tot Sint Juttemis. Utrecht. 1993. Waarom valt Pasen elk jaar op een andere dag maar wel altijd op een zondag? Wie is Sint Juttemis en wat zijn IJsheiligen? Wie vragen heeft over kalenderfeesten kan in dit boekje veel van zijn gading vin den. -Kok R. Fotografie in bezettingstijd, geschiedenis en beeldvorming. Amsterdam. 1993. -Heilig en profaan. 1000 laat middeleeuwse insignes uit de col lectie van H. Van Beuningen. Co- then 1993. Pelgrimtekens, reli gieuze insignes en profane draagte- kens uit de 13e tot midden 16e eeuw. ƒ130 (voorintekening ƒ100). -Camusso L. Reisboek Europa 1492. ISBN 90 1206552-6. 79.90. Terwijl Columbus de we reldzeeën bevoer, werd ook bin nen Europa heel wat afgereisd. Talloze bewaard gebleven dagboe ken van bekende en onbekende reizigers getuigen daarvan. Op ba sis van deze documenten beschrijft Edele dames reisden soms in een draagkoets. (W. Vorstenman. Ant werpen 1531). De Waterschans nr. 3 1993 Geboorte van een vierling. Men geloofde dat dat nooit van eenzelfde vader kon zijn! Afbeelding uit een middeleeuws manuscript van midden 15e eeuw. School van de Boven rijn. de auteur tien fascinerende reizen langs de in 1492 belangrijkste rou tes. Zo volgt hij een bankier van de Medici van Florence naar Brugge en pelgrims van Vézelay naar San tiago de Compostela. Deze kleur rijk geïllustreerde reisgids geeft een boeiend beeld van Europa tijdens de grootste ontdekkingsreizen. -Lepage J. Vestingbouw stap voor stap. Het bastion hoekpunt in oude stadsomwallingen. ISBN 9060117824. ƒ24.50. Fortifica ties, met name het bastion, en het daaruit ontwikkelde gebastioneer- de stelsel, hebben in de loop der tij den een grote ontwikkeling door gemaakt. Het gebastioneerde stel sel heeft gefunktioneerd van de Renaissance tot aan het begin van het Industriële Tijdperk. Aan de hand van duidelijke tekeningen en omschrijvingen worden de ver schillende stadia van het bastion beschreven. Buitenhuis T. (red) Historische bui tenplaatsen in particulier bezit, f 49.90. Ondanks snelwegen, ruil verkaveling en verstedelijking telt Nederland nog meer dan 230 par ticuliere buitenplaatsen. Vaak on bekende buitenplaatsen die dikwijls hun bijzondere charme en allure danken aan de onvervangbare lief de en strijdlust waarmee hun be woners land en goed in stand we ten te houden. Een prachtig boek met vele foto's in kleur. Jacobs E. Varen om peper en thee. f 19.50. De geschiedenis van de VOC wordt aan de hand van enkele thema's beschreven: organisatie van een handelscom pagnie, scheepsbouw, schippers en scheepsvolk, geld en goederen uit Europa, route naar Azië, kanto ren in Azië, Aziatische produkten en de retourvloot. Het boek geeft ook een beeld van de opkomst tot ondergang van de Compagnie. Deze uitgave is rijk geïllustreerd en begeleidt een permanente exposi tie in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. B D.-bron: diverse geschiedkundige en Heemkundige tijdschriften. N.B.-In de rubriek Boekenhoek zijn we voor informatie afhankelijk van anderen, die over bepaalde uitgaven niet steeds volle dige informatie verstrekken. Boekwetenswaardigheden Een bibliomaar. is iemand die aan boeken verslaafd is. De Franse ver zamelaar Boulard was ook zo'n bi- bliomaan. Hij kocht boeken per meter, per vierkante meter en per strekkende meter, en gros, en de tail, per mand, per stapel. Zijn zit kamer, gangen, zolders, trappen, slaapkamers en kasten vulde hij er mee. Op een bepaald moment zakte zijn huis gewoonweg in el kaar vanwege het enorme gewicht aan boeken. Hij schijnt zo'n 600.000 exemplaren verzameld te hebben. Die moest hij uiteindelijk in zes huizen onderbrengen. Hij zette de huurders uit zijn huizen als hij weer een volgend huis voor zijn boekenopslag nodig had. Ook de Engelsman Heber kocht werkelijk alles aan boeken, hele karrevrachten en scheepsladingen, hele boekerijen. Hij kocht twee maal, viermaal dezelfde druk van een boek. Zijn boeken stonden wel drie rijen dik opgesteld. Op een be paald moment had hij zo veel boe ken dat hij de meeste zelfs niet meer eens onder ogen kreeg. Hij stierf temidden van zijn boeken, hoe kon het anders. Een bibliofiel is iemand die eigenlijk een beetje verliefd is op boeken. Er schijnt eens een bibliofiel geweest te zijn die maar één boek tegelijk kon liefhebben. Netjes toch! Hij droeg zijn geliefde de hele dag mee in een fraai leren koffertje. De Mar kies van Granay stelde zijn boek zelfs voor als hij met zijn koffertje ergens op visite kwam. En als hij 's avonds thuis kwam, legde hij het onder zijn kussen, 's Nachts stak hij wel eens een kaars aan om heime lijk zijn schat te bekijken. Hij was echter niet geheel monogaam als het zijn boeken betrof, .na een tijdje

Periodieken

De Waterschans | 1993 | | pagina 25