24 Mensen achter de Waterschans IR De Waterschans nr. 3 1993 was er weer een ander boek aan de beurt om zijn lieveling te zijn! Ach. de echte bibliofiel is toch anders dan we gewend zijn: hij raakt juist in vuur en vlam als zijn geliefde er ouderwets uitziet naar druk en pa pier! Rijk damast of brokaat, kalfsleer of marokkijn, bezet met gouden gespen en versierselen, zil ver en edelstenen of geheel versle ten, het geeft allemaal niet, de bi bliofiel zal blijven liefhebben! B.D. bron Jackson H. The anatomy of bi bliomanie. 1932. Boeken over kartografie -Ham W. van. De generaele Domein-caarten uan het Markiezaat uan Ber gen op Zoom. 1 795Jan Baptist Adan. ISBN 90-6469 565 2. 150. Al phen aan de Rijn. -Koeman C. Geschiedenis uan de kartografie in Nederland. ISBN 90- 6469609 8. 125. Alphen aan den Rijn. -Slobbe A. Gids voor kaartenverzamelingen in Nederland. ISBN 90-6469 543 1. 28.50. Alphen aan den Rijn. -Verhees E. Gids uoor Topografische-historische atlassen in Nederland. ISBN 90-6469 612 8. 30. Alphen aan den Rijn. -Zandvliet K. De groote waereld in 't kleen geschildert. ISBN 90-6469 557 1. 125. Alphen aan den Rijn. -Muller E. en K. Zandvliet. Admissies als landmeter in Nederland uoor 1811. ISBN 90-6469 575 X. 75. Alphen aan den Rijn. -Heijden H. van der. Leo Belgicus. ISBN 90-6469 644 6. 95. Alphen aan den Rijn. -Heijden H. van der. De oudste gedrukte kaarten uan Europa. ISBN 90- 6469 652 7. 95. Alphen aan den Rijn. -Koeman C. en H. Homan. Atlantes Neerlandici VI. ISBN 90-6469 623 3. 250. Alphen aan den Rijn. Boeken over stede- en vestingbouw -Heuvel Ch. van den. Papiere Bolwercken. ISBN 90-6469 657 8. 125. Alphen aan den Rijn. -Westra F. Nederlandse ingenieurs en de fortificatiewerken in het eerste tijdperk uan de tachtigjarige oorlog. 1573-1604. ISBN 90-6469 670 5. 95. Alphen aan den Rijn. -Scholten F. Militaire Topografische kaarten en stadsplattegronden uan Ne derland. 1579-1795. ISBN 90-6469 641 1. 125. Alphen aan den Rijn. Kaarttekenaars aan het begin van deze eeuw; zonder knellende schoenen werkte het blijkbaar prettiger! Torenuurwerken In de reeks van stichtingen die zich als doel stellen het behoud van een of meerdere specifieke monumen ten, bestaat er een Stichting tot be houd van het Torenuurwerk. Vele torenuurwerken zijn geluidloos verdwenen, al of niet na vervan ging door elektronische appara tuur, zonder ooit beschreven te zijn. Beschrijven en mede daar door behouden, is de doelstelling van de stichting. Gemene Bos 23. 1861 HE Bergen N.H. tel.02208- 49269. Bergen op Zoom in Australië In de Dutch Courier van mei 1993 (het enige Engels-Nederlandse maandblad in Australië, waarin ook maandelijks nieuws over Ne derland) staat het volgende te le zen: ook te Bergen op Zoom (N.Br.) komt een kermisachtig the mapark. Deze stad is van oudsher een kermisstad en er overwinteren tientallen exploitanten welke grote loodsen en pakhuizen op een spe ciaal terrein hebben staan. In het historische Markiezenhof is al een prachtig kermismuseum waar de corstukken, miniaturen (erg mooie stoomcaroussels), kermispaarden en eigenlijk alle mogelijke minia tuur attracties te bewonderen zijn. Een stukje bijna vergane glorie wordt zo opnieuw tot leven ge bracht. En wie de stoomcaroussel in zakformaat ziet draaien kan op de tonen van kermisorgelmuziek ter plekke wegdromen naar zijn jeugdjaren. Nostalgie? Jazeker, maar ook een eerbetoon aan die reizigers onder de Bergenaren, die sinds jaar en dag in steden en dor pen vertier, spanning en sensatie brengen. En vooral een poging om de cultuurhistorische betekenis van de kermis als voorloper van de ver maakindustrie uit te beelden. Be kende Bergen op Zoomse kermis families o.a. Janvier. Huygens, Roels, Stuy, Reemer e.a. Welnu, een historische kermis wil men bijeenbrengen op 'n eiland in de Binnenschelde (voorheen Oos- terschelde). Behalve kermis krijgt ook volksvermaak en Carnaval de nodige aandacht. Als verblijfsre- creatiepark komen er ook onge veer vierhonderd kleine huur bun galows, zomerhuisjes in diverse stijlen. Men verwacht 1994 of 1995 de opening. Nagekomen begunstiger voor studie 9: Havermans Nijpels B.V. Makelaars en Taxateurs te Bergen op Zoom. De Waterschans nr. 3 1993 door: W. van Riemsdijk hulpzaam duo in ons blad vindt het bestuur volledig op zijn plaatst! Wij geven U enig idee wat zij voor onze Kring allemaal doen. Om te beginnen moeten maar liefst onge veer 1100 enveloppen van adres stroken worden voorzien en op nieuw worden gesorteerd van alfa betische volgorde naar postcode en gemeente, zoals de PTT dat van ons vereist (in de toekomst zal de computer ons daarmee moeten gaan helpen). Nadat de gigantische stapel Water schansen door de drukker bij Nel zijn gedeponeerd volgt het 'enve lopperen', wat gezamenlijk gezellig op de keukentafel gebeurt. Het te gen elkaar op werken in gezonde rivaliteit verhoogt de snelheid en de stemming. Koffiedrinken kan er er maar amper af! Daarna verzorgt Nel de aanbieding van de verpakte tijdschriften of boeken bij de PTT. Dit zijn er zo'n 650 stuks. Fons Dekkers verzorgt geheel belangeloos per fiets de bestelling van de overige 450 stuks met de postcodes 4611, 4613 en 4614. Hij beschouwt dat als een prima middel om zijn conditie op peil te houden en (zoals het mes wel eens aan twee kanten snijdt) voor de Kring betekent dit een enorme besparing op de verzend kosten. Vooral het correct bezorgen van de (veel zwaardere) boekwerken, die niet zo maar door de brievenbus kunnen worden gedaan, vergt van de familie Dekkers een uitgekiend bezorg- en controlesysteem om te voorkomen dat boeken de mist in gaan. Behalve dat Fons en Marijke de Geschiedkundige Kring telkens maar weer behulpzaam zijn. zijn zij ook op diverse manieren aktief om geestelijk- of lichamelijk gehandi capten op de een of nadere manier te helpen: of het nu vrijwilligers werk betreft in het Sterrenbos in Roosendaal of boodschappen doen voor bewoners van De Ka- trien in de stad of werk in het buurthuis Ons Bergen! Kortom, letterlijk en figuurlijk een stel van goud om mee samen te werken. Zij verdienen dit plaatstje in ons blad. Met de enorme uitbreiding van het ledental in de laatste vijf jaar is de driemaandelijkse verzending van de Waterschans en de regelmatig verschijnende studies over onze stad langzamerhand uitgegroeid tot een stevige en regelmatige terug kerende klus. Het bestuurswerk bleef niet alleen maar beperkt tot het uitstippelen van beleid, het beheren van de lid maatschapsgelden en zo nu en dan eens wat verzendwerk: er moet nu ook in hoog tempo veel 'handenar beid' worden verricht om telkens weer onze leden op tijd te bedie nen. Ons bestuurslid Nelly Schenken- berg, vrolijk en welgemoed als zij is, heeft dit werk op zich genomen, daarin bijgestaan door de andere bestuursleden als dit nuttig of noodzakelijk is. Dat laatste geldt bijvoorbeeld als Nel ook wel eens met vakantie wil en dat niet anders gepland kan worden dan op het moment waarop de Waterschan sen door de drukker worden afge leverd. Zo kunt U zich voorstellen dat zij het even warm krijgt als de aflever datum op 23 december valt! Gelukkig lukte het de vorige voor zitter, de heer Bert van der Stoel, om in 1987 een tweetal mensen, die hem hadden geholpen bij de organisatie van Bergen op Zoom, bereid te vinden ook hand- en spandiensten te verrichten voor de steeds meer uitbreidende Ge schiedkundige Kring. Sinds die tijd verzorgen Nel en 'haar mensen' gezamenlijk voor de tijdige bezor ging van de bulkpost van de Kring. Wie zijn nu wel die mensen, die helpers van Nelly Schenkenberg? Het wordt na zes jaar eens tijd om hen aan U voor te stellen. Het zijn Fons en Marijke Dekkers uit Ber gen op Zoom. Een foto van dit be-

Periodieken

De Waterschans | 1993 | | pagina 26