125jaar KRUIS Üi id Afdeling Bergen op Zoom 1868-1993 Gesc hied kund ig hrift GESCHIEDKUNDIGE KRING STAD EN LAND VAN BERGEN OP ZOOM SC 993 De Waterschans 't Bestaan van 't Roode Kruis" is vast een grote zegen, Maar beter was noch oorlog noch gevecht. Een kindermond zei hier met recht: "Waarom verwondt men, die men gaat verplegen?" Nicolaas Beets 3-'Driemaal Kleinplastiek' in de grote galerijzaal. ETCETERA- expositie. 25 oktober-30 november 1987, met werk van Gerarda Reuter, Felix van der Linden, Arie Teeuwisse plastiek op de voorgrond, van hem staat in de beel dentuin van het Markiezenhof de groep: Keldermans, vader en zoon. Arie is 21 augustus j.j. plotseling overleden. IfotoI. Van Cruijningen). talloze foto's in kleur en zwart-wit, met tal val van boeiende anecdo tes. oproep Een commissie, bestaande uit de heren P. Eilander van Coopers Lijbrand, J.A.M. Jansen van de V.G.Z. en J. Mijsbergen, gewezen direkteur van de Stichting ETCE TERA, begeleidt het projekt. Er is een rekening geopend bij de ING-Bank. De commissie doet een dringend beroep op U allen een bij drage te storten o.v.v. 'Herinne ringsboek ETCETERA Bergen op Zoom'. Rekeningnummer bij de ING- Bank: 65.55.26.676: postgiro van de bank: 179035. Achter in het boek zal een hoofd stuk worden opgnomen waarin de goede gevers apart worden ver meld. Tevens zal aan hen die ƒ1000 of meer fourneren een kunstwerk worden aangeboden, met een waarde afhankelijk van de bijdra ge. In juli-augustus 1994 komt er in de gehele benedenverdieping van ons Markiezenhof, dus in de ruimten van het museum en van ETCETE RA, een overzichtstentoonstelling van Joop Mijsbergen. Het laatste woord is mede aan U. Etc..etc..etc..ETCETERA vecht. En U? N.B.-dit artikel kwam tot stand op verzoek van de redaktie van de Waterschans. Opbergcassettes voor De Water schans Aan de leden die aanwezig waren op de receptie ter gelegenheid van het zil veren jubileum is als jubileumgeschenk een opbergcassette uitgereikt. Het bestuur geeft de leden die niet op de receptie aanwezig waren en de le den die wel aanwezig waren maar een tweede opbergcassette wensen, in dit jubileumjaar de gelegenheid een of meer exemplaren te bekomen tegen betaling van 5,per cassette. Volgend jaar bedraagt de prijs 7,50. De gewenste (extra) cassettes kunnen door u op zaterdag 30 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur worden verkregen in het kantoor van VB Accountants, Marslaan 1 te Bergen op Zoom. Enkele leden van het bestuur zullen daar dan aanwezig zijn.

Periodieken

De Waterschans | 1993 | | pagina 30