22 De Waterschans nr. 2 1 993 <^71^ 7Tr-rAAg->-r?r-s -i^ 2. Wapen van de familie Senserff, uit V. H. Rolland: Illustrations to the Armorial général by J.B. Rietstap, ed. R. Pinches ILondon 1967) PI. CCXCIX. spel van de herbouw is onlangs in een publikatie door W. Haakma Wagenaar gereconstrueerd. Een eerste initiatief ging uit van jhr. On- no Zwier van Haren, die in 1748 als afgevaardigde van de Raad van State een bezoek aan Bergen op Zoom bracht. Hij gaf opdracht tot het inschakelen van militaire inge nieurs bij het opruimen en herstel len van de kort tevoren door de Fransen ontruimde stad. Volgens hem hadden Franse militairen de 'binnenpylaren' omver gehaald en met buskruit doen springen. De magistraat van Bergen op Zoom moest zorgen voor een herbouw plan 'zonder eenige de minste op schik'. Een door het stadsbestuur aangezochte architect bedong ech ter een te hoog honorarium. Dit plan betrof waarschijnlijk een totale herbouw van de kerk in de staat zoals die voor de verwoesting was geweest: een kostbare zaak. Dat was zeker niet de bedoeling van de Raad van State. Tenslotte kwamen enige goedko pere ontwerpen tot stand, waarvan de tekeningen ter hand werden gesteld aan de timmerman en ar chitect Dirk Dykerhof te 's-Graven- hage en de houtkoper en architect David van Stolk te Rotterdam. De ze tekeningen waren van de hand van Johan Nicolaas Wagenaar, extra-ordinaris ingenieur in dienst van de Raad van State. Hiermee konden Dykerhof en Van Stolk aan de slag. Het was inmiddels al wel 17 november 1749 gewor den.11 Van Stolk heeft het ontwerp- Wagenaar, dat nog voor zag in een herbouw van de licht beuk aanzienlijk omgewerkt. Het muurwerk werd aanzienlijk ver laagd en in plaats van de lichtbeuk liet Van Stolk, naar 'Hollands' mo del, dwarskappen op het kerkschip aanbrengen. Het aandeel van Dy kerhof is minder duidelijk. Hij was kennelijk met de uitvoering belast, want de Bergse archieven noemen alleen hem als architect. David van Stolk (1692-1770) was opgeleid tot metselaar en trad als zodanig en als ontwerper, aanne mer, leverancier van materialen en makelaar op. Hij diende het stads bestuur verschillende malen van advies op bouwkundig gebied. In opdracht van particulieren bouwde hij verschillende woon- en pakhui zen te Rotterdam en aan het stad houderlijk hof. Hij kan bovendien worden beschouwd als de grond legger van de houthandel Abra ham van Stolk en Zoon. Hij woon de zelf op het terrein van de hout handel aan de Schiekade.12 Hij maakte het ontwerp voor vijf ker ken, te weten te Berkel, Rotter dam, Nieuw Drimmelen, Bergen op Zoom en Sas van Gent. De bei de laatsten waren herbouw- gevallen, nodig na de verwoesten de legertocht van de Fransen in de Zuidelijke Nederlanden. Van Stolk blijkt ook de geestelijke vader te zijn geweest van de zogenaamde 'Peperbussen', de koepelvormige torenbekroningen. Niet alleen die van Bergen op Zoom, maar ook die voor kerken te Vlaardingen en te Sas van Gent tekende hij.13 De wederopbouw van de kerk te Bergen op Zoom begon in 1750. In tegenwoordigheid van Van Stolk vonden op 16 september 1751 hier de aanbestedingen plaats van vloeren, glas- en verfwerk enz. in de kerken van Sas van Gent en Bergen op Zoom.14 Uit bewaard gebleven tekeningen blijkt, dat Van Stolk ook het meubilair enz. had ontworpen. Die werden ook te Rotterdam vervaardigd, onder an dere de preekstoel.15 Een op dracht aan de Rotterdammer Jo hannes Specht om de kaarsenkro nen te maken, ligt als het ware voor de hand. Van Stolk en Sen serff waren geen onbekenden van elkaar. In 1741 verkocht laatstge noemde twee panden aan de Gel derse Kaay te Rotterdam aan eerst genoemde.16 burgemeester Senserff Walter Senserff, ridder, was te Rot terdam gedoopt op 12 augustus 1683; zoon van Jacob Senserff (1656-1733), koopman, en Anna Harris (1656-1690/1695) (afbeel ding 3). Hij was de oudste van drie kinderen uit het eerste huwelijk van zijn vader, die in 1695 her trouwde met Jacoba Massis. Wal ter zelf huwde in 1731 met Johan na Elisabeth de Geer (1708-1766) dochter van Anthony Gustaaf de Geer en Jeanne Margaretha Rumpf.17 Hoe de burgemeesters zoon aan de titel 'ridder' was geko men, is niet duidelijk. Als wel gestelde stedeling verwierf hij een aantal belangrijke ambten. In 1709 werd hij commissaris van het wa- terrecht, in 1715 schepen en 1748-1752 burgemeester van de stad Rotterdam; in 1705 boven dien schepen in het hoogheem raadschap Schieland en in 1731 bewindhebber in de kamer te Rot terdam van de Oost-Indische Compagnie.18 Hij behoorde in 1742 met f 500,-- tot de hoogst aangeslagenen van de stad in de personele belasting (quotisatie)19 Senserff werd begraven in de Waalse kerk te Rotterdam. Voor het ophangen van een wapenbord in die kerk werd in 1752 f 216,-- betaald.2" De armen van dezelfde kerk werden door Senserff in zijn testament bedacht. Uit het uitge keerde legaat kochten de diakenen (armmeesters) veertien obligaties ten laste van het gewest Hol land.21 In hetzelfde testament, dat was op gemaakt in 1751, stelde de burge meester een vaste som ter beschik king van de Nederlands Hervorm de kerk te Rotterdam, met de be paling, dat jaarlijks een predikant acht leerredenen zou houden ter weerlegging van de leer van 'atheïsten, naturalisten, deïsten, Joden, heidenen, mohamedanen of anderen, die het christendom bestrijden'. Hiertoe keerde hij een honorarium van f 500,- per jaar uit. Later verenigden zich naar zijn voorbeeld nog enige Rotterdam mers in een genootschap ter verde diging van de christelijke gods dienst. In de negentiende eeuw is de bepaling van het legaat-Senserff verzacht door een toenmalig predi kant, die zijn taak volgens een tijd genoot 'op een meer humane wijze jegens andersdenkenden' opvat te.22 De schenking door Senserff aan de kerk te Bergen op Zoom past dus in de praktijk van zijn laatste le vensjaren om door giften aan ker ken de christelijke godsdienst vol gens hervormde opvattingen te be vorderen. Hij koos daarbij voor de De Waterschans nr. 2 1993 harde lijn ten opzichte van anders gelovigen. Hij zou zich in zijn graf omgedraaid hebben, als hij gewe ten had dat 'zijn' kaarsenkroon thans (ruim twee eeuwen later) na bij een 'rooms' altaar zou zijn opge hangen. De kroon hing jaren in het schip van de herbouwde kerk. Begin april 1969 vonden met toestem ming van de Nederlands-Hervorm de gemeente enige werkzaamhe den in het toen leegstaande kerk gebouw plaats, met als doel de be veiliging van het interieur en de in terieurstukken. Wat los zat, werd zoveel mogelijk naar elders overge bracht. Onder andere de vier kaar senkronen, die men naar het Mar kiezenhof transporteerde. Daar werden zij, ieder in een afzonderlij ke kist, opgeborgen. Na het begin van de restauratie van de kerk in november 1969 is getracht de kisten met inhoud naar de kerk over te brengen. De gevulde kisten waren echter te zwaar voor trans port en zijn voorlopig in het Mar kiezenhof gebleven. Dat bleek hun redding, want zo ontkwamen zij aan beschadiging of vernieling door de brand in april 1972.23 Noten 1 Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van Geschiedenis en Kunst. X. De provincie Noordbrabant ('s-Gravenhage, 1931) 29. Deze kro nen zijn op verschillende plaatsen ge merkt met een letter, resp. A. B en D. De letter C ontbreekt dus. De armen hebben een nummer, dat correspon deerde met het cijfer bij de gaten in de ziel van de desbetreffende kroon. Technische gegevens van de kronen in de tekst en in enige van de volgende aantekeningen zijn spontaan ter be schikking gesteld door de heer K. Booij, waarvoor mijn dank. 2. Deze en andere inlichtingen over Rotterdam zijn mij welwillend medegedeeld door de gemeentearchivaris aldaar en door drs. P. Ratsma van zijn dienst. Een geelgieter is iemand, die in mes sing (eertijds geel koper genoemd) voorwerpen zoals kerkkronen, leze naars, kandelaars enz. giet. 3 P. Don, Kunstreisboek Zeeland (Zeist, 1985) 69, 76, 125, 133, 165. 4 Dit dateert uit 1727-1769. Voorlopige lijst provincie Noordbrabant. 295. In 1931 hing in de negentiende-eeuwse dorps kerk van Woensdrecht (1752) Voorlo- 3. Portret van Walter Senserff schilder onbekend7 737; in de col lectie historisch museumfoto gem.archief Rotterdam. pige lijst provincie Noordbrabant. 375 5. Op de kroon is geen tekst aan gebracht. De armen en bijbehorende gaten in de ziel zijn gemerkt met inge dreven corresponderende stippen. De kaarsenhouders zijn ook met stippen gemerkt. De grootste vlucht is 172 cm, de middelste 135 cm en de kleinste 100 cm. De diameter van de onderste bol van de ziel bedraagt 36 cm. De ziel bestaat overigens uit 9 onderdelen, welke door middel van een kern aan elkaar zijn verbonden. 6. Gemeentear chief Bergen op Zoom, documentatie Nederlands-Hervormde gemeente nr. 1, hierna aangehaald als D 1. 7 Dl, blz. 184 - 189. 8 D 1, blz. 186: ge meentearchief Bergen op Zoom, Se cretarie Archief inv.nr. 854.13. 9 Mr. O. Schutte, secretaris van de Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage, was zo vriendelijk mij bij deze identificatie behulpzaam te zijn. 10 V. H. Rol land. Illustrations to the Armorial géné ral by J.B Rietstap, ed. R. Pinches (London, 1967) PI. CCXCIX. 11 W. Haakma Wagenaar, 'Monument en restauratieplan; de Gertrudiskerk te Bergen op Zoom', Jaarboek Monu mentenzorg 1991 (Zwolle/Zeist, 1991) 50 - 53. 12 J.C. Bierens de Haan, 'David van Stolk (1692- 1770), archi tect' DlIin: Bouwen in Nederland (Delft, 1985), tevens Leids Historisch Jaarboek 111 (1984), 23 - 25. 13 Bie rens de Haan. 'David van Stolk', 29 30. 14 Bierens de Haan, 'David van Stolk', 39 en 42. 15. D 1. blz. 188, aant. 8 mei 1752. 16. Gemeentear chief Rotterdam, oud notarieel archief nr. 2373, pag. 296. 17 E.A. Engel- brecht. De vroedschap van Rotterdam 1572 1 795 (Rotterdam, 1973) 335- 336. 18 H.C.H. Moquette, 'Senserff (Walter of Gualtherus) in P.C. Mol- huysen en P.J. Blok (red.), Nieuw Ne- derlandsch Biografisch Woordenboek I (Leiden, 1911) kol. 1468. 19 Rotter dams jaarboekje. 1948, 278. 20 'Opgaaf van de Wapenborden', Rotter damse Historiebladen nr. 2, 780. 21 Gemeentearchief Rotterdam, archief Waalse kerk inv. nr. 437. 22. J.B Kan, 'Uit de Illustre School' Rotter dam Jaarboekje 1888, 69 voetnoot 1; 'Nieuwsberichten uit de Rotterdamse Courant 1765-1858', Rotterdams Jaarboekje 1900, 252-253; Molhuy- sen en Blok (red.) Nieuw Neder- landsch Biografisch Woordenboek I. kol. 1467-1468; 'Ter nagedachtenis van ds Jan Scharp, overl. Rotterdam 1828', Rotterdams Jaarboekje. 1980, 159. 23 Notitie van C.A.H. Booij, d.d. 19-4-1969. P.S. Het zal de aandachtige lezer zijn opgevallen dat de naam Senserff soms met enkel f en soms met dubbel f werd geschreven.

Periodieken

De Waterschans | 1993 | | pagina 3