Bergs Diep d? Gevelreliëf van Boxhorn De Waterschans nr. 2 1993 waar hij in 1642, of later, vermoe delijk ook is gestorven. In 1621 was hij deken van het St. Lucasgil- de in Middelburg. De reden voor zijn vermelding hier is niet zijn mogelijk verblijf in Ber gen op Zoom. maar wel de aanwe zigheid van een teleurgestelde ver loofde. Op 29 juni 1628 verscheen bij no taris Van Wesel de jongedochter Maijken Jans van Giffen, die ver klaarde dat zij twee jaar geleden 'mondelinge haer heeft verlooft om in echte te treden met Christoffel vanden Berch, schilder woonende tot Middelborch, op conditie dat denselven Christoffel vanden Berch haer comparante te Meij 1627 soude trouwen.' Omdat Christoffel niets meer van zich had laten horen en ook niet had gerea geerd op de brieven die Maijken naar hem had verstuurd, verzocht zij de notaris om Christoffel vanden Berch te verwittigen dat zij om die en nog meer andere redenen 'nu nochte nemmermeer' met hem wil de trouwen. Als getuige tekende Samuel Baselius, dominee in de Grote Kerk te Bergen op Zoom.3 Aantekeningen 1 Gemeente-archief Bergen op Zoom (afgekort G.A.B.), Stadsar chief inv.nr. 38. 2. G.A.B., Nota rieel Archief (afgekort N.A.) inv.nr. 6. 3 G.A.B., N.A. inv.nr. 23. Literatuur G. Verweij, Geschiedenis van Ne derland. (A'dam/Brussel, 1976). Dr. R. van Luttervelt, Kunst van Nederland. (Naarden, 1947). Herwig Guratzsch, Drie eeuwen schilderkunst in de Lage Landen, (Amerongen, 1980). E. Benezit, Dictionaire critique.., (Grund, 1976). Thieme/Becker, Allgemeinis Lexi- kon... (Leipzig, 1992). P.T.A. Swillens, Prisma Schilders lexicon. (Antwerpen, 1958). J. Immerzeel Jr., De levens en werken van Holl. en Vlaamsche kunstschilders.., (Amsterdam, 1843). initiatief Het initiatief tot het aanbrengen van het Boxhornreliëf in de gevel van pand Boxhornstraat 10 ging destijds uit van de heer J.J.Th.Bakker. Te Breda geboren op 17 januari 1881, kwam hij op jeugdige leeftijd naar Bergen op Zoom. Allereerst was hij er werk zaam als typograaf. Later ontwik kelde hij zich tot journalist en pro- duktief redakteur van het Dagblad De Zoom, waarvan hij hoofdre- dakteur werd. Hij huwde 10 mei 1906 met Maria De Nijs, een Bergse, geboren 18 november 1877. Het echtpaar Bakker-De Nijs nam hun intrek in de woning gelegen aan de Nieuwstraat nr. 17. Vlak ernaast, op nr. 5, was de afdeling Bouw kunde van de Gemeentelijke Avondtekenschool ondergebracht, waarvan Adriaan Disco sinds 1905 direkteur was. De heren Bakker en Disco zullen elkaar daar ongetwij feld menigmaal ontmoet hebben. Het was een goedmoedige tijd, ge zien het kostelijk briefje dat Adri aan Disco op 27 februari 1905 De goudsmit W. Verbrugge door Frans Hagenaars. door: Fons Gieles De Waterschans nr. 2 1993 schreef tot de conciërge: 'Hedena vond wordt de les in de Nieuw straat door de heer Horsten niet Waargenomen, waardoor u de ka chel niet behoeft aan te maken'. De heer Bakker was o.a. voorzitter van de turnvereniging UDI te Ber gen op Zoom en onderhield nauwe contacten met de Zeeuwse- en Brabantse sportbroeders. Hij schreef o.a. het gedenkboek, dat bij gelegenheid van het 75-jarig ju bileum van het Koninklijk Neder lands Gymnastiekverbond werd uitgegeven en gedrukt op de per sen van drukkerij Verlinden te Ber gen op Zoom. Als de woning aan de Nieuwstraat te klein is geworden, betrekt het gezin Bakker het nieuwgebouwde huis aan de Boxhornstraat. Ont werper van het huis was P. De Nijs. Sedert 1905 was hij leerling van de Gemeentelijke Avondte kenschool geweest om vervolgens te gaan werken op het architecten bureau Cuypers. Later zal P. De Nijs het bouwkundig toezicht hou den op de bouw van de kerk van O.L.V. Van Lourdes te Bergen op Zoom, een ontwerp van Cuypers (1927-1928). De heer Bakker, een erudiet man en publicist, nam contact op met de heer Disco voor het doen ma ken van het Boxhornreliëf. de avondtekenschool De boetseerlessen aan de gemeen telijke Avondtekenschool, later on dergebracht en opgegaan in de Ambachtschool, stonden op bij zonder hoog peil. Zelf was Disco een bekwaam modelleur. Zijn leer meester te Amsterdam, de joodse beeldhouwer Mendes da Costa, adviseerde hem tot deelname aan de Prix-de-Rome, waartoe hij ech ter niet is gekomen. Willem Verbrugge Willem Verbrugge was een van de leerlingen met de langste opleiding aan de Avondschool. Werd hij daarom aangewezen om het reliëf te maken? Hij was reeds ingeschre ven voor het cursusjaar 1910-1911. In de leerlingenlijst van 1923-1924 komt zijn naam voor het laatst voor. Verbrugge moet dus een leergierig man zijn geweest. Aan vankelijk woonde hij Vischmarkt 33; sinds 1923: Potterstraat 38. Ik heb niet kunnen achterhalen waarom de catalogus van de expo sitie 'Beeldig Bergen' 1987 (gehou den in het Markiezenhof) als maker van het reliëf vermeldt: leerlingen van de Ambachtschool. Men mag aannemen dat het wakend oog van de heer Adriaan Disco tijdens het boetseren van Boxhorn immer aanwezig was. Het is beslist niet eenvoudig om, uitgaande van een portretgravure van Boxhorn (een twee-dimensionaal beeld) tot een ruimtelijke vertaling in klei te ko men. De tekenschool beschikte over me nig pleistermodel waarnaar werd gecopiëerd. Zo bezat de school een gipsen portret van Johan De Witt en Michiel De Ruyter. Dit laatste naar een portret van Rombout Verhulst (1624-1696). Er werd ge boetseerd naar reliëfs uit alle stijl perioden. Voor detailstudies van het mense lijk gelaat waren er gipsmodellen van de gebroeders Dupuis zoals: een oor, neus, mond etc. een prima reliëf Bij het reliëf van Boxhorn door W. Verbrugge, vergelijkend met de portretgravure (zie Waterschans nr.4, 1992 blz. 71), zie ik, dat de linker haarpartij meer gestileerd is tot plastische bundels. Voorwaar een aanwinst. Het toegepaste let tertype voor de naam Boxhorn. treffen we ook in de affiches die Adriaan Sio (1892-1965) in lino sneed. Sio was eveneens leerling van de Avondschool. Abusievelijk werd in de catalogus 'Beeldig Bergen' vermeld dat de steen uit 'natuursteen' is gehou wen. Volgens dezelfde catalogus dateert het reliëf uit 1922. Het was een tijd waarin sprake was van een historisch réveil. De Geschiedkun dige Kring Het Markiezaat van Ber gen op Zoom was drie jaar daar vóór (1919) opgericht. Daarin paste een historische figuur als Boxhorn. Je zou verwachten dat er nog meer reliëfs in aantocht waren voor respektievelijk de Thomas Backx- straat, Thomas De Rouckstraat. de Drabbestraat. de Faurestraat, de Le Grandstraat etc. Het is bij Box horn gebleven. Met mijn hartelijke dank aan Mary Bakker voor de gegevens betreffende haar grootvader en de heer Verbrugge uit Utrecht voor de tekening naar zijn vader oproep Mevrouw E. Van Elteren-Van He mel, de tweede dochter van Oscar Van Hemel, heeft niet alleen be langstelling voor de geschiedenis van haar vader, maar zou ook graag meer te weten komen over haar moeders geschiedenis, voor zover afkomstig uit Bergen op Zoom. Ze weet reeds dat die fami lie uit Philippine in Zeeuws-Vlaan- deren komt. Ze wil vooral meer te weten komen over haar grootva der (van moederskant): Johannes Wouters, die begin 1900 met haar grootmoeder een uitspanning aan de Bosstraat had; donderdags spanden daar altijd de marktkoop lieden hun paarden af. Waarschijn lijk was haar grootvader vóór die tijd visser op mosselen in de Oosterschelde; hij kreeg averij op zijn schip en had geen geld meer voor een nieuw schip en moest dus aan wal de kost zien te verdienen. Wie kan haar helpen met gegevens over die Johannes Wouters; over de uitspanning omstreeks 1900 in de Bosstraat; over zijn mosselvisser zijn? Gegevens s.v.p. verstrekken aan: mevrouw E. Van Elteren-Van He mel; Potgieterstraat 9; 6573 CC Beek-Ubbergen (tel. 08895-41633). N B. Indien iemand ook voor de Waterschans in teressante gegevens kan verstrekken, wordt die verzocht deze ook de redaktie toe te sturen, zodat ze in een volgend Bergs Diep geplaatst kunnen worden Parochie H. Antonius Abt (Nieuw Borgvliet) Stichting van de parochie en bouw van de kerken (1864-1963) 6 september 1864 is de parochie van St. Antonius Abt te Borgvliet opgericht door Bisschop van Hooijdonk. Marinus de Bie, deken van het de kenaat Bergen op Zoom, en pastoor te Huijbergen. en J. Stoop, secretaris van het Bisdom, hebben het werk der oprichting, dat veel tegenwerking ondervond, doorgezet. Het voorlopig kerkbestuur kocht de afbraak van een schuur en

Periodieken

De Waterschans | 1993 | | pagina 8