Het Landschap van westelijk Noord-Brabant dd li De Waterschans nr. 2 1993 bouwde daarvan een noodkerk. Deze werd op 29 oktober door de Deken gezegend. 29 september 1864 werd tot pastoor benoemd Petrus M.A. Koenraadt, die zijn in trek nam op het Hoofdkwartier bij Franciscus van Beveren, totdat hij 9 augustus 1865 de pastorie be trok. De installatie van de eerste pastoor geschiedde 21 november 1864. De parochiekerk werd aanbesteed 2 mei 1865 en werd ingezegend 24 oktober 1865 door deken de Bie. Toen de bouwpastoor in 1905 stierf, werd hij opgevolgd door de Ant. Broos. Deze zou slechts heel kort aan het hoofd van de parochie staan, want reeds in 1908 stierf hij. Hij werd opgevolgd door J. Bos- sers, die tot 1920 de parochie bestuurde en die op zijn beurt weer werd opgevolgd door V. Kuijpers. Intussen was de parochie zo sterk uitgebreid, dat de bestaande paro chiekerk te klein geworden was. In 1930 gaf daarom het kerk bestuur opdracht om op de plaats van de oude kerk een nieuwe te gaan bouwen. Eerst werd er een noodkerk ge bouwd. Deze heeft gestaan op de open plaats voor de jongens school, tussen de woning van het hoofd der school en kolenhandel Klaasen. De oude kerk werd afge broken, en op dezelfde plaats ver rees de nieuwe. Deze kerk zou slechts een kort bestaan beschoren zijn. In 1944 werd zij door de Duit sers verwoest, weer moest pastoor Kuijpers gaan bouwen. Voorlopig deed men kerk op de zolder van de meisjesschool. Daar na bouwde men een noodkerk, het jeugdhuis 'Eigen Haard'. Ondertussen werkte architect J. de Lint aan de plannen voor een nieu we kerk. In 1951 kwam bisschop Jos Baeten de nieuwe kerk consa creren. In 1959 waren de krachten van de eens zo vitale pastoor Kuijpers zo verzwakt, dat hij de bisschop ont slag vroeg van zijn verantwoordelij ke funktie. Dit ontslag werd hem op de meest eervolle wijze ver leend. Hij is overleden zondag 8 april 1962. Pastoor Kuijpers werd in 1959 op gevolgd door pastoor Chr. de Graauw, die tot dan toe werkzaam geweest was als Rector in het Lief dehuis te Hulst. Noten B.D. Bewerking van K. Sloot- mans. Sociale Gids voor Katholiek Bergen op Zoom. 1963. Oproep Wie levert voor Waterschans III ge gevens over deze parochie uit de periode 1963-1993? KEES v/d WATERING (6 april 1909 tot 19 maart 1984). Geboren te Bergen op Zoom. Hij had na zijn H.B.S. de opleiding tot onderwijzer gevolgd. Hij had een groot gezin en was meer dan 40 jaar aktief in de vakbeweging. Van 1930 tot 1940 was hij werkzaam in de redactie en de administratie van het avondblad 'de Avondster'. Hij schreef vele artikelen over de na tuur en streekgeschiedenis rondom Bergen op Zoom. In de oorlog werkte hij onder de leiding van C. Slootmans op het gemeente ar chief en van 1946 tot 1965 bij de gemeente in diverse andere func ties. Hij was secretaris en mede oprichter van 'de Vrienden van het Markiezenhof'. Begin 1930 ver scheen van zijn hand een 24-delige serie over Bergen op Zoom en na tuurschoon. Hierin zijn beschreven wandelingen in de natuur rondom de stad. Uit tal van artikelen in 'de Avondster' blijkt zijn belangstelling voor de geschiedenis van stad en streek. Ook publiceerde hij in di verse dagbladen, schreef in promotie- en propagandaboekjes over Bergen op Zoom en sinds 1943 publiceerde hij in het jaar boek 'de Ghulden Roos' over land schappen in de omgeving. In de oorlog voltooide hij het manuscript 'met open oog door de Schelde delta', wat nooit verschenen is. Ook in diverse geschiedkundige verenigingen was hij aktief. In 1918 was de geschiedkundige kring 'het Markiezaat' opgericht, die ook museumtentoonstellingen organiseerde, waarbij hij sedert 1936 secretaris was. Ook was hij betrokken bij de oprichting van 'de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom'. Tevens was hij aktief in het eerste bestuur. In de Waterschans ver schenen diverse artikelen van hem. Vanaf 1975 was hij lid van de redactie van de studies. Een zeer druk man, die zeer punctueel en plichtgetrouw was. Het Landschap - U zult wel begrepen hebben dat ik met opzet den Antwerpschenweg als uitgangspunt hebt gekozen. Buiten de bebouwde gedeelten is het één van de mooiste hoofdwe gen van Westelijk Noord-Brabant en in normale omstandigheden ook één van de druksten, want hij vormt de verbinding tussen Bergen op Zoom en Antwerpen. De Waterschans nr. 2 1 993 •LEsperance S\<xhp. i '?3 .WATERTOWER II PUMPING ^STATION HeimoJen. Zuidgeestsche Hildenvjss.pi leeven IC2-^ attenbu, iLindonk) |jjloempjeuw ICM WORKS, op natuurlijke wijze werden beteu geld en nu vrijwel geheel bedekt zijn met uitgestrekte dennenbos sen. Hier en daar zijn nog stukken stuifterrein overgebleven om van het oude landschap te getuigen, terwijl blinkende vennen de loop van de oude rivierarmen aange ven. In de bossen en op de heide velden ten Oosten van deze weg kunt U de onderdelen van dit grootse landschap bestuderen, ter wijl het terrein ten westen U naar de polders en de schorren en slik ken van de Ooster- en Wester- Schelde voert. - Zijn er zo geen punten vanwaar je dit alles kunt overzien? - Natuurlijk! Er zijn zelfs hier en daar in de bossen op de hoogste punten uitkijktorens gebouwd, maar ook vanaf menige natuurlijke hoogte heeft men prachtige verge zichten. Men behoeft daar meestal- niet eens naar te zoeken. Kijk, wanneer we hier deze zijweg in slaan en we gaan dit boerenerfje over, hebben we ineens een aardig punt bereikt. Dit gehuchtje hier heet de Nederheide en ligt onge veer IV2 uur gaans van Bergen op Zoom. Ziet U wat een prachtig pa norama? Als we nu nog tussen die meet aardappelen en rogge door gaan hebben we nog een beter zicht. Aan onze voeten ligt het kerkdorp Woensdrecht. Het is een zeer oud dorp en evenals alle oude neder zettingen langs den Brabantse oe ver van de Schelde, gelegen tegen de Zuidelijke helling van een der uitlopers van het zandige hoogte- land. De woningen liggen daar warm in het zonnetje, beschut te gen de koude noorden winden en voldoende hoog om beschermd te zijn tegen het verraderlijke Schel- dewater dat meer dan eens de dij ken stuksloeg en de polders over stroomde. Behalve Ossendrecht, Woensdrecht, Oud-Borgvliet, de kern van Bergen op Zoom en Halsteren, dragen de verschillende kleinere uitlopers ook nog menige oude boerderij. Kijk, in de verte gaat de helling van het oude hoogteland vrijwel onge merkt over in het vlakke polder land, in de verte afgesloten door de stevige dijken die nu nog het la ge land beschermen moeten tegen de staag dreigende Scheldewate- ren. Aan den horizon doemen de vage kustlijnen op van Zuid- Beveland en zien we - nu het laag water is - de donkere silhouetten van de kale schaarhout-plantingen - Houdt U van drukte op de we gen? - Helemaal niet! In den regel mijdt ik de hoofdwegen en zoek mijn pad door bossen en heidevelden, over schorren en slikken, door polder- en akkerland, maar tegen woordig is het wandelterrein al zeer beperkt en bovendien zijn we aan tijd gebonden en daarom heb ik deze uitstekend geplaveide weg gekozen, die ons vlug en gemakke lijk naar de meest belangwekkende punten van het landschap brengt. - Dat 'gemakkelijk' zou ik er maar aflaten. We hebben al een paar keer een helling moeten nemen die lang niet meevalt. - Het is ook geen polderweg! maar - als ik het zo noemen mag - een natuurlijk gegroeid pad dat even wijdig aan de Ooster-Schelde pre cies over de rand loopt van het West-Brabantse hoogteland. Tus sen Halsteren en Ossendrecht is dit pad, dat later tot een hoofdweg is uitgegroeid, het meest karakte ristiek. Waar de rand terugwijkt gaat de weg de laagte in, om on- middelijk daarna weer een uitloper te nemen. Zo'n uitloper reikt soms tot aan den oever der Schelde en vormt daar, zoals b.v. bij den Kraaienberg een natuurlijk bolwerk tegen het opspringende Schelde- water. Wind en water hebben hier samen gewerkt om een sterk gegolfd land schap te doen ontstaan. Het water spoelde in de hoogte verschillende korte maar brede dalen uit, die nu meestal door de plaatselijke afwa tering in beslag zijn genomen en waardoor heen zich nu smalle beekjes slingeren. De wind blies het fijne zand tot duinen, die later

Periodieken

De Waterschans | 1993 | | pagina 9