m 7 De Waterschans nr. 4 1993 Clubleden van het Jeugd Rode Kruis in Bergen op Zoom. 5.9. de nationale vergadering 13 juli 1968 Op zaterdag 13 juli mocht het Bergse Rode Kruis evenals in 1938 de gastheer zijn voor de nationale ledenvergadering. De schouwburg Luxor (Thalia was inmiddels ge sloopt) beschikte over de nodige vergaderaccomodatie voor de meer dan tweehonderd afgevaar digden van bijna negentig afdelin gen. Jonkheer G. Krayenhof leid de de vergadering. Prominente aanwezigen waren onder anderen prinses Margriet als lid van het Da gelijks Bestuur, Dr. C. Kortmann als commissaris van de koningin in Noord-Brabant, drs. L. van de Laar als burgemeester van Bergen op Zoom tevens erevoorzitter van het Bergse Rode Kruis en mr. J. de Leeuw als burgemeester van Woensdrecht. In zijn gemeente zou een gedeelte van het programma worden afgewerkt. De vergadering schonk onder meer aandacht aan de hulpverle ning in Biafra, waar hongersnood en oorlog woedden. Juist die dag vertrokken twee artsen en drie ver pleegsters uit Nederland naar Biaf ra. Goed nieuws was dat de nationale rodekruiscollecte het jaar daarvoor het recordbedrag van f3.325.000 had opgeleverd. Na de vergade ring reed het gezelschap naar het vliegveld Woensdrecht waar AVI- OLANDA het gezelschap ontving. Een lunch in de kantine van het be drijf en een demonstratie zweef vliegen vulden de rest van de dag. Tien (on)gelukkigen, door het lot aangewezen, mochten hun eerste zweefvlucht maken. 5.10. met de 'Henri Dunant' mee Op 9 september vond er een nieuw evenement plaats in het kader van het eeuwfeest. Die dag vertrok het hospitaalschip van het Nederland se Rode Kruis, de Henri Dunant, met 72 zieken en circa 40 helpers en helpsters uit de Theodorusha- ven, uitgezwaaid door notabelen, familie, vrienden en 25 kleuters van de St.-Theresiakleuterschool uit de Bernadettestraat. Mooi weer, prima verzorging, fijne sfeer, lekker verwend; de Westbrabantse patiënten hebben genoten. De tocht van vijf dagen voerde via Wil lemstad naar Rotterdam. Schoon hoven, Arnhem, Gorkum en terug naar Bergen op Zoom. 'Onverge telijk!' was de algemene indruk. In de thuishaven wachtte de pa tiënten een muzikaal onthaal. De muziekvereniging CONCORDIA en de drumband ARTILLE RISTEN uit Bergen zelf alsmede de fanfare met drumband ST. ANTO- NIUS uit Lepelstraat verwelkom den de zieken met vrolijke klan ken. Het waren weer de Bergse winkeliers en bedrijven die met ak- ties en giften de onderneming fi- nanciëel mogelijk maakten. 5.11. de voorzitter neemt afscheid Toen het eeuwfeest goed en wel voorbij was besloot voorzitter Lod ders af te treden wegens leeftijd. Hij was 71 geworden en diende het Rode Kruis intussen twintig jaar, waarvan zeventien als voorzit ter. Erevoorzitter Van der Laar reikte hem op 31 oktober, de offi ciële afscheidsdag, de rodekruis- gesp met oorkonde uit. Dat ge beurde tijdens de jaarvergadering van de afdeling. Die vergadering koos P. van Oosterbos in het bestuur, waarna het weer voltallige bestuur de heer Q. Gommers tot voorzitter koos. Vice-voorzitter werd A. van Woerkom en secreta ris P. van Oosterbos uit Wouw. In 1968 stond het Bergse Rode Kruis erg in de belangstelling. Dat had een gunstig effekt op het aan tal leden, dat de 4.000 naderde.49 6. Na 125 jaar Na 125 jaar kunnen we meteen twee dingen konstateren: Het Ro de Kruis is nog altijd nodig, zowel nationaal als internationaal, en de Bergse afdeling van het Rode Kruis is springlevend ondanks de vrij ho ge leeftijd. Bolwerk 6 is inmiddels verlaten en vervangen door Zuid singel 44-46, een ruim en goed ge outilleerd pand. Er is een bureau, een praktisch les- en vergaderlo kaal, magazijnruimte voor materia len, kleding, archief enz., een bin nenplein (naar de vorige voorzitter genoemd het Houtkampplein) met stalling voor ambulancewagens en een vertrek voor het Jeugd Rode Kruis. Deze loot is eindelijk ont sproten. nadat vele jaren lang het ene bestuur na het andere het the ma had besproken en pogingen aangewend om een jeugdorganisa tie van de grond te krijgen. De ver eniging leeft, soms fel en vol aktie, afgewisseld met perioden van ge zapigheid of interne konflikten door botsende meningen of karak ters. Dat alles is eigen aan al wat leeft en het Bergse Rode Kruis vormt daarop geen uitzondering. Steeds waren er blijkbaar de nodi ge reserves om crisistijden te over leven. Nieuwe injekties en/of uit dagingen kwamen tijdig de vitaliteit ten goede. Een krachtige impuls uit het jong ste verleden ging uit van de rege ringsmaatregel waarbij de BB (Be scherming Burgerbevolking) werd opgeheven en het Rode Kruis zijn taak van rampenbestrijding aan zienlijk uitbreidde. Dat had als gunstig gevolg dat meer jongeren De Waterschans nr. 4 1993 De feestelijke opening van het nieuwe rodekruisgebouw in 1951. zich gingen interesseren voor het Rode Kruis. Wat in 125 jaar nagenoeg niet ver anderde is, dat het Bergse Rode Kruis gedragen wordt door vrijwilli gerswerk en zijn inkomsten moet hebben van giften en gaven, van bijdragen van leden en op brengsten van collectes. In grote mate geldt dit voor het hele Rode Kruis. Er is veel geld nodig, want de afde ling verzet meer werk dan menig een vermoedt. Denk maar aan de bloedtransfusiedienst, aan het welfare-werk, aan de 'kleding zaak', aan de telefooncirkel, aan de lessen en trainingen aan en voor de kolonnemensen, De ko- lonne bestaat thans uit ongeveer 70 mannen en vrouwen en ze vormt nog altijd de kern van de af deling. Vrijwilligers zijn het zoals 125 jaar geleden. Dat geldt ook voor de bestuursleden, waarvan de sekretaris tevens het bureau leidt, geholpen door een enkele vrijwil ligster. Ooit was er een betaalde kracht voor het ambtelijke secreta riaat. Waar zou het Rode Kruis zijn zon der de belangeloze inzet van zove- len? Wat is het dat hen beweegt om het toch vaak ondankbare werk te blijven voortzetten? Het zijn de idealen van Dunant en Basting, gerealiseerd door mensen met tekortkomingen. Geraadpleegde literatuur en ar chivalia Afkortingen: RB Rodekruisarchief Bergen op Zoom RBN Rodekruisarchief Bergen op Zoom. Notulen. Notulenboek nov. 1936 - april 1950 Notulen juni 1949 t/m 1960 RBC Rodekruisarchief Bergen op Zoom, Correspondentie. Meerdere do zen en mappen. GBS Gemeentearchief Bergen op Zoom. Stadsarchief. KNA Krant 'Nieuws en Advertentie blad van Bergen op Zoom' KZ Krant 'De Zoom' KA Krant 'De Avondster' KBN Krant 'Brabants Nieuwsblad' KS Krant 'De Stem' illustratie-verantwoording Gemeentelijke Archiefdienst Bergen op Zoom; Archief Rode Kruis afdeling Bergen op Zoom; W. Jordans, Bergen op Zoom; L. Duijvelaar-Acda, Dom burg. noten 1. Zie G.M. Verspyck: Het Nederland- sche Roode Kruis (1867-1967)Nij- kerk 1967 en J.H. Rombach: Neder land en het Rode Kruis. Amsterdam 1992 2. H. Beelaerts van Blokland: Dr. Johan Hendrik Christiaan Basting. 's-Gravenhage z.j. 3 KNA 1867. aan wezig in het gemeentearchief van Ber gen op Zoom evenals de andere aan gehaalde bladen. 4 W.A. van Ham: De gezondheidszorg te Bergen op Zoom in vervlogen tijden. In: De Ghul- den Roos. Jaarboek No. 30 (1970) p.56. 5 KBN 15-3-1993. 6 Handelin gen der Nederlandsche Vereeniging tot het verleenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden, in tijd van oor log. I. Den Haag 1970. p. 29. 7 KNA 15-3-1869.(8). Franka van der Rijt: Een stroom van vluchtelingen. Het vluchtelingenbeleid van de gemeenten Roosendaal en Bergen op zoom in het begin van de Eerste Wereldoorlog. Doctoraalscriptie subfaculteit maat schappijgeschiedenis i.o. Erasmusuni- versiteit Rotterdam 1986 (aanwezig in het Gemeentearchief van Bergen op Zoom). Zie ook: W.A. van Ham: Ber gen op Zoom. de vlucht en het verblijf der Belgen 1914 1919Bergen op Zoom 1974. 9 KZ 8-8-1914. 10 GBS 265 14-9-1914. li KZ 9, 10, 12 en 14 okt. 1914. 12 Bergen op Zoom- sche Courant van 2-11-1918. 13. KZ 1-7-1916. 14 KZ 10-12-1916 en Rombach p.33 en 34. 15. KZ 18-5- 1918. 16 Gegevens met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog zijn in hoofd zaak geput uit de notulenboeken en uit de correspondentiedozen. Belangrijk met name is het afschrift van het rap port van E.M. Kole in het Notulenboek 1936-1950 na de notulen van de bestuursvergadering van 16 juli 1945. Geraadpleegde literatuur voor dit hoofdstuk: E.G.H Hartel: Vijf dolle da gen. in mei 1940. In de reeks Stu dies uit Bergen op Zoom Nr. 5. Bergen op Zoom. 1984: Piet Hoedelmans: Jeeps en klaprozen. Een relaas van de periode 1944-'45 in Bergen op Zoom en omgeving. Bergen op Zoom 1990; J.L. Moulton: De slag om Antwerpen en de Schelde 1944-'45. Baarn 1978; Gijs van der Ham: Zeeland

Periodieken

De Waterschans | 1993 | | pagina 14