SOMME Mededelingen De Waterschans nr. 1 1996 De Waterschans 26e jaargang nr 1. maart 1996 PUBLICATIES STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM DE WATERSCHANS Algemene ledenvergadering Op maandag 22 april 1996 zal de jaarlijkse algemene ledenverga dering gehouden worden. Opnieuw zijn we te gast bij de gemeentelijke archiefdienst, die ons de schitteren de leeszaal ter beschikking stelt. Er wordt voor koffie, thee, e.d. ge zorgd. Het bestuur hoopt op een grote opkomst van leden, die zich betrokken voelen bij de Ge schiedkundige Kring. Zo'n jaarver gadering is de gelegenheid om uw vragen en voorstellen ter tafel te brengen. De agenda en de stukken voor deze avond zullen u tijdig worden toegezonden. De vergade ring begint om 20.00 uur. Na af loop van de vergadering zullen leden van 'In den Scherminckel' u onderhouden over recente opgravin gen en vondsten in de stad. Waarbij ook de vondsten horen die werden gedaan achter het oude postkantoor in de Zuivelstraat. Redaktiewijziging Met het redaktionele werk voor het laatste nummer van de vorige jaar gang van 'de Waterschans' zat dat soort arbeid er voor het langst in funktie zijnde redaktielid er op. Drs. G.van Aubel had de wens te kennen gegeven er mee te stoppen. Het bestuur en de overige leden van de redaktie moesten daarin natuur lijk berusten. Zij stellen zich voor om tijdens de komende jaarvergade ring bij dit afscheid wat uitgebrei der stil te staan. Laat het in ieder geval hier alvast gezegd zijn: Geert, voor het vele werk dat je deed voor onze Waterschans zijn we je op recht dankbaar. We zullen je punc tualiteit en precies commentaar op aangeleverde teksten node missen! Maar er daagde hoop. De hoofd redakteur wist drs. G.Huijbregts te winnen als opvolger. U kent hem allen ongetwijfeld van de door wrochte artikelen, die van zijn hand zijn verschenen in de laatste jaar gangen. Waarbij speciaal zijn aan deel in de themanummers, gewijd aan de geschiedenis van het plaatse lijke Rode Kruis en bibliotheek Erasmus mag worden vermeld. De nieuwste geschiedenis is zijn specialiteit. Het bestuur is heel blij met zijn toetreden tot de redaktie van 'de Waterschans' en wenst hem daarin vele inspirerende en werkza me jaren toe. Zo ver nog nodig stellen we hier graag drs. G. Huijbregts, ons nieu we redactielid, aan u voor. Gijs werd in 1925 te Princenhage gebo ren. Na een tijd onderwijzer te zijn geweest, behaalde hij de diploma's Geschiedenis en Staatsinrichting MO. Daarna vervolgde hij zijn geschiedenisstudie aan de universi teit van Nijmegen met als hoofd richting Nieuwe Geschiedenis. Vele jaren fungeerde hij als docent geschiedenis bij het voortgezet onderwijs (Ulo, HBS, MMS, Athe neum en Gymnasium) en bij het Hoger Beroepsonderwijs (Pedagogi sche Akademie, Mollerinstituut en de Katholieke leergangen). Boven dien heeft hij medewerking ver leend aan verschillende geschiede nis methoden voor de Mavo. Kon u een geschikter persoon voor onze redaktie bedenken? Een late gelukwens Op zondag 14 januari vierde het schuttersgilde van St.Sebastiaan Bergen op Zoom-Borgvliet zijn tienjarig bestaan. Aantoonbaar heel wat ouder, 531 jaren!, werd het in De Waterschans nr. 1 1996 Op zondag 14 januari vierde het schuttersgilde van St. Sebastiaan Bergen op Zoom-Borgvliet zijn tienjarig bestaan. Aantoonbaar heel wat ouder, 531 jaren!, werd het in 1986 tot nieuw leven gewekt. Sindsdien is het gilde een boeiend en gewaardeerd element in het culturele leven van onze stad ge worden. Ik ben er dan ook van overtuigd dat heel veel leden van de Geschiedkundige Kring blij zijn met de kleurrijke aanwezigheid van dit gilde. Hoe zou ik hen namens u allen dan ook beter kunnen geluk wensen met dit tweede lustrum dan met de volgende anekdote, die ik vond in de archieven van de Raad en Rekenkamer van de Markiezen van Bergen op Zoom? Op 8 mei 1560 legt de griffier in een arrest een besluit vast, waaraan ongetwij feld een stevige woordenwisseling tussen de Raad van de Markies en de overheid van het Sebastiaansgil- de was voorafgegaan. U weet dat de schuttersgilden in dienst stonden van de Heer en de stad. Was de eer van de stad in het geding, zoals het geval was bij het deelnemen aan die fantastische schuttersfestijnen, de landjuwelen, dan was er de stad heel wat aan gelegen om 'hun' schutters daar goed voor de dag te laten komen. Na een onderbreking van negen jaren zou de tweede wedstrijd van de handbogen in 1560 in Lier worden gehouden. De oorzaak voor dit lange uitstel sinds 1551 moet de bijna voortdurende oorlogstoestand met Frankrijk geweest zijn. In elk geval, als het op deelnemen aankomt weigert St.Sebastiaan uit te trekken 'ten schietspele ende landjuweel tot Lyere'. Dat deelnemen kostte name lijk een kapitaal. Naast het bedrag, dat het gilde zelf kon opbrengen, was er door de stad 100 Karolus- gulden toegezegd. Maar bij het gilde wisten enkelen te vertellen, dat de Markies beloofd had daaraan nog 50 Karolusgulden toe te voe gen. En daarvan was de Raad van de Markies weer niet op de hoogte. De Markies zelf was niet bereik baar, hij verbleef aan het Hof te Brussel. Wilde het gilde op tijd vertrekken dan was snel handelen geboden. Na uitgebreid overleg besluit dan de Raad van de Markies toch maar een voorschot te nemen op de belofte van de Markies. De griffier en raadslid Jeronimus van der Heijden gaan dan nog op de avond van de achtste mei naar de woningen van de beide burgemees ters om hen op de hoogte te bren gen van het Raadsbesluit. Dat hield in, dat de stad accoord zou moeten gaan met het voorschieten van die 50 Karolusgulden, waarover de Raad van de Markies kennelijk niet beschikte. De volgende morgen om 06.00 uur was iedereen op het stadhuis aanwezig. Het gilde krijgt zijn 150 Karolusgulden mee, in het vertrouwen dat de 50 gulden van de Markies later zullen worden terug betaald. En zo reist nog diezelfde dag St.Sebastiaan af naar Lier, met de nodige haast 'midts der cortheyt van den tyde'. Hoe ze het daar hebben gedaan weet ik (nog) met. Wel weet ik, dat de verhouding met het stadsbestuur in 1996 voortreffe lijk is. De kwaliteit van de erewijn die het aanbood op 14 januari 1996 in de Hofzaal van het Markiezenhof doet dat tenminste veronderstellen. Sint Sebastiaan: ad muitos annos! drs. N. Grosfeld Nogmaals: de slag aan de Somme Een gemotiveerd gezelschap uit Zevenbergse Hoek en Bergen op Zoom, voor een groot deel vrien den, heeft me gevraagd hen mee te nemen naar Noord-Frankrijk. Ze willen nader kennis maken met het gebied waar zich in 1916 het drama van de Slag aan de Somme voltrok. Nu wil ik dat graag doen. Probleem is dat ze vermoedelijk er niet in slagen samen een bus te vullen. Omdat ik in de loop van de jaren een drietal keren met een volledig gezelschap van de Geschiedkundige Kring die tocht maakte en er nog gevraagd wordt 'wanneer ga je nog eens', ligt de oplossing van het probleem voor de hand. U kunt mee! Op zaterdag 27 april a.s. vertrekken we om 07.00 uur vanaf het parkeerterrein voor het nieuwe stadskantoor. De kosten bedragen nog steeds f 50 per persoon. De snelste manier om in te schrijven is opbellen naar (0164) 235938. Uw naam wordt dan genoteerd en u krijgt te horen waar we voor de 1914-18 excursie samen komen om de nodi ge informatie op te doen en de documentaire over die veldslag te zien. Mocht de bus vol zijn dan hoort u dat natuurlijk ook. Ik hoop op voldoende deelname, de ervaring leert dat het een indrukwekkende dag is. drs. N. Grosfeld Nieuwe leden Mevr. R. van der Pols-Harris uit Bergen op Zoom. De heren J. Bakker, A. Beets, F.Boot, A.Huy- bregts, J.Kalker en J.Wierckx, allen uit Bergen op Zoom. De heren P. de Kort uit Boxmeer, P. Willemse uit Halsteren en J. de Vries uit Roosendaal. 25 jaar lid Mevr. J. Gieles-van Giels uit Ber gen op Zoom. De heer J.Gieles uit Bergen op Zoom en Jhr. mr. E. Speeckaert uit Brussel. 1 FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX ISSN: 0926-3918 De Geschiedkundige Kring van stad en land van Bergen op Zoom erevoorzitter: dr. E. Hartel ereleden: br. Alberik (P.van Rijckevorsel) J. van Gastel, drs. W.A. van Ham Bestuur voorzitter: drs. N. Grosfeld sekretaris: mevr. J Kock-Asselbergs P.Turcqstraat 17 4611 EA Bergen op Zoom tel. 0164-241669 penningmeester: F. van de Putte St. Catharinaplein 13c 4611 TS Bergen op Zoom tel. 0164-241669 postrekening 24 05 922 en bankrekening 52 50 45 244 ten name van: penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Contributie: ƒ42,50 (minimaal) per jaar Ledenadministrateur: J. van Loon Hippocrateslaan 17 4624 VE Bergen op Zoom tel. 243222 overige leden: G.C. van Broekhoven W. van Riemsdijk M. van Tilborg Redaktie-adres: C. Vanwesenbeeck postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom tel. 0164-241930 redaktieleden: R. van den Bergh drs. B. Daeter (hoofdredakteur) drs. N. Grosfeld drs. G. Huijbregts drs. J. Zwagemakers Redaktie-sekretariaat: drs. B. Daeter Oudland 8 4617 ME Bergen op Zoom Tel. 0164-257339 Toezicht distributie De Waterschans: Paula Jacobs Franken, De Moerkens 24, 4614 GS Bergen op Zoom, tel.: 0164-244561 vormgeving: uitgeverij Daeter druk: Vis Alphen a/d Rijn

Periodieken

De Waterschans | 1996 | | pagina 2