1 A z7 x 12 <ysiyscsj2), 'llT' \gej2yxM8j2), ■2 13 De Waterschans nr. 1 1996 Afb.6. De intocht van de Fransen te 's-Hertogenbosch op 12 oktober 1794. J. Knip. maar bleef wel functioneren tot 31 maart 1796. Het regelen van de vele rekwiesities vergde in de praktijk de meeste tijd en aandacht van dit tussenbestuur. Verder hield het zich bezig met het vervangen van functionarissen zoals belas tingontvangers en schoolmeesters, het herstellen van dijken, het in ontvangst nemen van verzoeken van katholieken om teruggave van kerkgebouwen e.d. Zodra het college een besluit wilde nemen van enig belang wendde het zich toch eerst maar tot de Franse Representanten. Dat werd moeilijk er door de snelle vorderingen van de Franse legers, waardoor de afgevaardigden uit de Nationale Conventie steeds verder van Den Bosch verwijderd raakten. De leden van de Centrale Administratie kre gen op den duur een gevoel van: Wat doen we eigenlijk nog? In overleg met de Franse Representant Ramel ging het bestuursorgaan op 1 maart 1795 uiteen. 5. De omwentelingen in de Baronie, het Markiezaat en Steenbergen. De twee andere grote steden van Bataafs Braband, Breda en Bergen op Zoom, lagen buiten de machtssfeer van de Centrale Administratie. Het formeren van nieuwe regeringen in deze plaatsen ging buiten dit instituut om. Het valt op dat in West-Brabant de legerleiders een belangrijkere rol speelden bij het bestuurlijke omzettingsproces dan hun collega's in Oost-Brabant. In Breda was het de Franse commissaris van oorlog Segoum die op 27 januari 1795 een municipaliteit installeerde van elf katholieken en elf hervormden met mr. Stephanus Bemardus Jantzon van Nieuwland (1766-1828) als president of burgemeester en mr. Guilielmus Bernardus Heppers (1759-1820) als secretaris. Dit overgangsbestuur schreef ver kiezingen uit, zodat het reeds op 16 maart 1795 plaats maakte voor een nieuw college, gekozen door de Bredase mannen van 21 jaar en ouder. Van de twintig raadsleden waren er veertien katholiek. Tot 7 september 1797 bestuurde deze mu nicipaliteit de stad. In Steenbergen nam generaal Desenfans het ini tiatief. Hij begon op 2 februari met het uitbreiden van de bestaande schepenbank met zeven leden. De schoolmeester Joannes Franciscus d'Hulst (1759-1818), een vurig pa triot, riep voor 16 februari de kiesgerechtigden van Steenbergen bijeen om te stemmen voor een municipaliteit van zestien leden. In Bergen op Zoom lag de leiding van de reorganisatie met goedvinden van generaal Le Maire bij een Comité Revolutionair, gevormd door en uit de leden van de burgersociëteit De Eendracht met als voortrekkers Steven van Bronk- horst (1763-1826) en Willem Carel Pieter van Riemsdijk (geb. 1760). Beide heren waren in Arnhem geboren, hervormd, boekdrukker en in 1787 uitgeweken naar Tl/JlZZJSJZ oti CARMA CÜV20LJ&. Afb.7. Franse soldaat. I. van Haastert. In: Atlas van Stolk 5225. Antwerpen. Later zouden ze allebei Bergen op Zoom weer verlaten, maar niet dan nadat ze in de negentiger jaren een belangrijke rol speelden in de stad. (6) Merkwaardig in Bergen is dat het de zittende magistraat was die de kiesgerechtigde mannen opriep om op 14 februari naar de Grote Kerk te komen voor het kiezen van een nieuw stadsbestuur, een munici paliteit van 24 leden. Er kwamen tien katholieken in de raad. Het Comité Revolutionair zorgde voor de uitvoering van de verkiezingen. Ook de gekozen raad was provi sioneel en trad op 15 april al weer af om plaats te maken voor een college dat tot 5 juni 1797 kon blijven zitten. 6. Op verkenning in Den Haag. De Bergse municipaliteit stuurde op verzoek van de Provisionele Re presentanten van het volk van Amsterdam twee van haar leden naar Den Haag, te weten notaris Simon Stouters (1762-1809) en de kostschoolhouder van de Franse school Jacob Timmerman (1752- 1833). De Amsterdamse municipaliteit on der leiding van Rutger Jan Schim- melpenninck hoopte door een snelle De Waterschans nr. 1 1996 0 t Yr./y fqó -3." tv -Ji- ti-'3r"'.c. Eindelyk DENDER DRUKKING. -#V> %3LO 8S)8SiQrGodJ,c?. c J 5&o<rcvc *ecn Act 'aar ^cr Z&ataavt A -2-^. A y -- -- erj CK riandjcfio of'ocictict tc. V 3jotScAf <ann ^6 iJjurgcr* CA z/(f71/ jA CSi f r i2<' A. er c 't - A 0C X.-+S L/'^CrX- étc cz~A?& ._ct Ajb.8. Brief van de Vaderlandsche Sociëteit van 's-Hertogenbosch waarin zij meedeelt dat de stad voortaan Brutusbosch zal heten. Stadsarchief 's- Hertogenbosch nr.A.322.a. reorganisatie van het plaatselijk en gewestelijk bestuur van Brabant, voortaan Staats-Braband (met een d) geheten, een annexatie van dit gebied door Frankrijk voor te blijven. 'Lang draalen is voor onze onafhankelijkheid doodlijk', riep Van Bronkhorst de menigte in de Gertrudiskerk op 14 februari toe. Na een zeer moeilijke reis vanwege het barre winterweer kwamen Stouters en Timmerman op maan dag 23 februari in Den Haag aan. Ze verwachtten er afgevaardigden van andere Brabantse mumci- paliteiten, maar dat viel tegen. Ze troffen er alleen burgemeester Jantzon van Breda. Diens collega was al terug naar de Baroniestad evenals de afgevaardigden van Den Bosch. Laatstgenoemden hadden kennelijk vergeefs geprobeerd om toegang te krijgen tot de Sta- ten-Generaal, want Jantzon gaf te verstaan, dat hij het niet juist vond dat een dergelijke poging uitging van een enkele stad. Zoiets moest men gezamenlijk aanpakken. Hij bepleitte dan ook een samenwerking tussen Breda en Bergen op Zoom als start, omdat die beide steden 'boven 's Bosch veel in hun avantage hadden en daarmede niet konden worden gelijkgesteld'. (7) Het werd de heren spoedig duidelijk dat er voorlopig in Den Haag niets te bereiken viel. Stouters en Timmerman hadden nog kontakt met deze en gene, bijvoorbeeld met de voorzitter van de eveneens in Den Haag gevestigde Provisionele Representanten van het Volk van Holland (de vroegere Gewestelijke Staten van Holland) Pieter Paulus (1754-1796). Hij adviseerde om de Brabantse stads- en dorpsbesturen bijeen te roepen om gezamenlijk te ijveren voor gelijke rechten. Op 6 maart brachten de twee reizigers verslag uit aan de Bergse munici paliteit. Ze hadden zoals ze zeiden 'in zonderheid' geinformeerd 'om trent de relatien van Staats Braband tot het algemeene Bondgenoot schap', maar geen duidelijk ant woord gekregen. De onderhandelingen in Parijs over een verdrag tussen de Bataafse Republiek en de Franse Republiek sleepten zich voort en men moest de uitslag daarvan afwachten. 7. Nieuwe besturen in het Oostkwartier en het Noordkwartier. Op zaterdag 7 maart, dus daags na Stouters en Timmerman, brachten Bronkhorst en Van Riemsdijk verslag uit van hun tocht. Het Bergse Comité Revolutionair had hen uitgezonden naar 'de Oost en Noord Quartieren deezes zoge naamde Marquizaats' om de plaatselijke besturen aldaar om te zetten. Op 4 maart waren ze via Wouw naar Oudenbosch gegaan, waar ze 'na eene moeilijke reize' om zeven uur in de avond aankwamen. In Wouw hadden ze gesproken met secretaris mr. Jacobus de Bruyn. (8) In Oudenbosch, weldra genaamd Vrijbos, was juist een dag tevoren 'door het voornaamste gedeelte der Burgerij' een Comité Revolutionair opgericht. Met dat Comité verga derden Bronkhorst en Van Riems dijk nog op de avond van hun aankomst. De Comitéleden beloof-den, om de volgende dag de plaatselijke municipaliteit te vragen om een 'spoedige Quartiervergadering in navolging van het Zuid en West Quartier'. Streefdatum werd 9 maart. Van Oudenbosch trokken de onvermoeibare patriotten door naar Standdaarbuiten 'te einde ook in 't Noord Quartier aan hunne com missie te kunnen voldoen'. De 'In- en Opgezeetenen' werden uitge nodigd voor een vergadering om 17.00 uur 'in de zoogenaamde Guldekamer' voor het kiezen van een Comité Revolutionair. De vergadering koos een comité van acht personen en dat werd gemachtigd om 'eene wettige municipaliteit' aan te stellen voor een periode van twee maanden. Dat overgangsbestuur kon verkiezingen organiseren om zo een door het volk gekozen raad te vormen. Fijnaart bleek in het gegeven tijdsbestek niet te bereiken, reden voor het tweetal om 'per expresse' twee afgevaardigden van de Fijnaartse Vaderlandsche Sociëteit uit te nodigen voor een gesprek in Standdaarbuiten. Aan het verzoek werd direct gevolg gegeven en met de vertegenwoordigers uit Fijnaart

Periodieken

De Waterschans | 1996 | | pagina 8