Meilust De Waterschans nr. 4 1999 H. Fiktorie een bijzondere historie achter zich. Villa Meilust dankte haar naam aan Frederick May (1728-1785), een Franse generaal die rond 1760 een landhuis betrok in de omgeving van de Noordgeest. Door verbastering van de naam May is de naam veran derd in Meilust. Nadat het gebouw in 1877 gesloopt is, heeft AF van Rijssen nevenstaand pand laten bou wen. Het is na de heer Van Rijssen ook nog vijf jaar in eigendom ge weest van J.W. Augustijn. Dit pand, staande op de plaats waar later de bekende villa is gebouwd, is in op dracht van de volgende eigenaar de weduwe M.C.LJ. Goderie gesloopt. In 1905 heeft mevrouw Goderie een bouwvergunning (1) aangevraagd voor het bouwen van een landhuis met koetsstalling. Na het verlenen van de gevraagde vergunning is op 16 maart de eerste steenlegging ver richt, waarvan hieronder een foto (Afb. 2). De weduwe Goderie is tot 1918 eigenares geweest van de villa, daarna is er de zeepfabrikant Felix komen wonen. Hij heeft op de oprij laan van het landgoed een zeepfa- briekje laten bouwen. Dit is verdwe nen in 1931 toen het landgoed in ei gendom kwam van de heer Goos- sens, directeur van NV haardenfa- briek de 'Schelde'. Na diens overlij den in 1938 heeft mevrouw Goos- sens nog tot 1941 in het pand ge woond. In de Tweede Wereldoorlog hebben er op het terrein van Meilust drie ba rakken gestaan. Ook is het pand in die tijd gebruikt door 'Vrederust'. Te vens is het huisvesting geweest voor diverse gelegerde Duitse militairen. Na de oorlog heeft het dienst ge daan als opvangcentrum voor opge pakte NSB-ers. Daarna is de villa di verse jaren onbewoond gebleven. In 1950 is deze met gesloten beurs geruild tegen het Provoosthuis in de Potterstraat. Majoor K.W.M. Brantjes nam op 2 mei 1950 de villa officieel In de tijd datje als kleine jongen op de Kogelvangers naar kogels of hul zen aan het zoeken was, was de kans groot dat je werd opgepakt door de marechaussee. Binnen de muren van bovenstaand landhuis werd je er dan vervolgens op gewezen dat dit niet door de beugel kon. Het land goed Meilust, dat stond waar nu het Lambertijnenhof gevestigd is, heeft Afbeelding 1. 122 De Waterschans nr. 4 1999 in gebruik als marechausseekazerne (2). In 1959 zijn er op het terrein nog vier dienstwoningen gebouwd (3). Nadat in 1989 de marechaussee de villa verlaten had, heeft deze nog een aantal jaar leeg gestaan. In 1992 kwam het einde voor de villa Mei lust en alle bebouwing op het land goed. Na de sloop is het tegeltableau waarop de naam staat van de villa, bewaard gebleven op de plaats waar het pand gestaan heeft. As een van de 'jongste' grote land huizen die Bergen op Zoom gekend heeft, zal het bij velen onder ons nog herinneringen oproepen. Helaas is ook deze villa voor de tegenwoordig zo nodige behoefte aan bouwgrond gesloopt (Afb.3). Bronnen Afbeelding 2. Afbeelding 3. 123 (I) Bouwvergunning 4677-1905, GAB; (2) Ge meentebestuur 1926-1971, inventarisnummer 043/A01, 1950; (3) Bouwvergunning 40-1959 GAB.

Periodieken

De Waterschans | 1999 | | pagina 7