Geschiedkundig tijdschrift De Waterschans nr. 1 2000 Afb.3. Een verschil van 100 jaar. Boven: Dorsen met de vlegel rond 1900. Onder: Combine van 1999 met een maaibreedte van 9 meter. Nispen. Heemkundekring 'De Heeriijckheijd Nispen', Jaarboek 1999 De Nispense harmonie vierde in 1999 haar 75 jarig jubileum, reden voor de redactie om met een the manummer te komen, geheel ge wijd aan het muzikale verleden van het dorp. Roosendaal. Heemkundekring 'De Vrijheut van Rosendale', Jaargang 20, nr. 35, december 1999 Het orgaan van deze kring dat de zelfde naam draagt, verschijnt twee keer per jaar. In deze uitgave onder meer een artikel van Ben Maas met de titel: Uit A.J. van der Aa's Aard rijkskundig woordenboek van Noord- Braband' (1832). Van der Aa is ook de auteur van een veel groter werk, namelijk het bekende: Aardrijks kundig woordenboek der Nederlan denDit laatste verscheen in 13 de len te Gorinchem in de jaren 1836- 51. Het blijft interessant om na te gaan wat er in de 19de eeuw over de diverse plaatsen werd geschre ven. Maas geeft de tekst over Roosendaal en Nispen en de topo niemen uit die plaatsen letterlijk weer. Marius C. Broos schrijft uitvoerig over de Elektrische Verlichting bij het spoorwegbedrijf in Roosendaal. Ver der o.m. Uit het archief IV: Het dag boek van Laurens Pels (1756-1764). Deze man was schepen van Roosen daal. Geertruidenberg. Oudheidkundige Kring 'Geertruydenberghe. De Dongebode, Jaargang 25, nr. 4, december 1999 Richard A.J. Steenvoorde wil in zijn bijdrage De Geertruidskerk en het stadsrecht van Geertruidenberg ver band leggen tussen de bouwge schiedenis van de Geertruidskerk en het verkrijgen van stadsrechten door Geertruidenberg in 1213. Anne van den Berg-ter Schure be handelt in Een rechtszaak in Geer truidenberg anno 1807 de moeilijk heden tussen Made en Geertrui denberg op het terrein van de rechtspraak. Merksem. Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem. De Kijkuit, 27e jaargang, nr. 108. december 1999 Hugo Lambrechts-Augustijns schreef reeds eerder over de molens van Merksem. In dit nummer De wind molen van Merksem Deel 111. Bij zijn onderzoek maakte de auteur gebruik van het archief van de Raad en Rekenkamer van de Mar kiezen van Bergen op Zoom. De Bergse heren hadden belangen in de heerlijkheid Merksem. Op 2 ok tober 1561 droeg de markies van Bergen op Zoom de heerlijkheid Merksem over aan Anthonius van Straelen. Die koos enkele jaren la ter partij voor Willem van Oranje en werd daarvoor door de Raad van Beroerten ter dood veroor deeld. William Simoens levert in dit num mer zijn derde bijdrage over De eer ste spoorwegstatie te Antwerpen en de spoorweg naar Holland. Deel 111. Illustratieverantwoording. Afb.l. Foto: Collectie Stadsarchief Breda. De andere illustraties uit de be treffende tijdschriften. In deze aflevering: Rumoer op de Vischmarkt De Oude Vijzel Geschiedenis van Bergen op Zoom Albert Schweitzer Pauluskerk Markiezenhof-Mariakapel Pater Leo Dehon Jongere Bergse monumenten

Periodieken

De Waterschans | 2000 | | pagina 27