Mededelingen Kroonleden A De Waterschans Redactie-secretariaat: De Waterschans nr. 1 2000 Deze Waterschans: Bergse wezen naar de landbouwkoloniën Ook Bergse weeskinderen zijn het slachtoffer geworden van de financie ring van de landbouwkoloniën van de Maatschappij van Weldadigheid. In dit artikel ruime aandacht voor de achter gronden, maar vooral ook de leefwijze van deze kinderen in deze koloniën. Walvis op het strand Rochus J. van den Bergh verblijdde enige tijd geleden de lezers al eens op een aantal Miscellanea, opstellen van allerlei aard. Hij neemt de draad weer op en verhaalt over een in deze buurt aangespoelde walvis die uiteindelijk op de grote binnenplaats van het Markie zenhof geveild werd. Den Zwerten Pot in opspraak Drs. Y.E. Kortlever toont in haar bij drage aan dat de overdracht van huizen van kooplieden nogal eens tot conflic ten leidde. Zij illustreert dat met een voorbeeld uit begin 16de eeuw met de verkoop van het huis Den Zwerten Pot in de Fortuinstraat. Geschiedenis van Bergen op Zoom IV Het is intussen bij de lezers wel doorgedrongen dat drs. GA Huij bregts het op zich heeft genomen globaal de geschiedenis van onze stad te beschrijven. Een gigantisch project, waar vele leden van de Kring erg blij mee zijn. In deze aflevering besteedt hij vooral aandacht aan het 14de en 15de eeuwse Bergen op Zoom. Militaire betekenis Kijk in de Pot Op verzoek van de redactie heeft de heer W. van Riemsdijk zijn vorig jaar gehouden uiteenzetting over het vroegere vestingswerk Kijk in de Pot aan het papier toevertrouwd. Bij de herinrichting van dit terrein dient volgens de auteur de oorspronkelijke betekenis van dit gebied niet uit het oog verloren te raken. Een van de kermisminiaturen in het Markiezenhofmuseum De heer K Booij verhaalt op een deskundige wijze over de stoomca- roussel van Piet de Vries, die een plaats gekregen heeft in het Markie zenhofmuseum. De uitgaven van de Geschiedkundige Kring kunnen mede tot stand komen dankzij het speciale lidmaatschap van de volgende bedrijven: ABN-AMRO CARGILL BV DARVI BV GOLDEN TULIP Bergen op Zoom HDW Kantoormachines P. JANSEN Installatie Techniek BV De KOK Bouwgroep Bergen op Zoom/Goes BV Boekhandel VAN DER KREEK BV Hotel MERCURE DE DRAAK VAN LOON SMITS Installatiebedrijf BV RABO BANK Bergen op Zoom Woningstichting SOOMLAND Woningstichting SPECTRUM De Waterschans nr. 1 2000 't Waterhuisje De redactie van de Waterschans plaatst graag een artikel van A van Oost van de Heemkundekring Hal- cherth uit Halsteren. Deze Kring heeft een prachtig jaarboek uitgege ven over het zogenaamde Water huisje en de vele ter plaatse interes sante vondsten. En verder uw aandacht voor: - Fort De Roovere - Koefles (Bergs Dialect) - Museum voor Zuid- en Noord- Beveland - Boekbespreking - Leesportefeuille Deze eerste aflevering van De Water schans in de 21ste eeuw besteedt, met betrekking tot de geschiedenis van onze stad, aandacht aan beleid, waarvan wezen het slachtoffer gewor den zijn, en aan toekomstig verant woord beleid waarbij het verleden gerespecteerd dient te worden. Onenigheden zijn van alle tijden. Water of stoom, ook vroeger moes ten ruzies geblust worden. B. Daeter, hoofdredacteur Welkom Nieuwe leden Geschiedkundige Kring vanaf 1-1-2000 (tot 18-2-2000). Dames: M. Bovée, R Clarijs-Hagenaars, S. Kalker. Heren: J.LJ.M. van den Boom, W.F de Clerck, J.M. Hendrickx, M.E. de Kam, SAM. Musters en RS.G. 't Rijks, allen uit Bergen op Zoom. Mevr. J. van Oevelen en dhrJ. Nuijten uit Halsteren. Dhr. mr. J. In 't Veen uit Aphen a/d Rijn en mevr. E.C. Vreugdenhil uit Zeist. Bergse avond over de Kermis Alweer voor de vierde achtereenvol gende keer organiseert de Gemeen telijke Archiefdienst een Bergse Avond op donderdag 6 april 2000 om 20.00 uur in de Blokstallen. Na de tuinders, de schippers, vissers en de 'ijzermannen' is het deze keer de beurt aan de kennisexploitanten en de kennisgangers. Sinds lange tijd bevolken vele 'kermisgasten' onze stad, omdat Bergen op Zoom met zijn haven een gunstig vertrekpunt vonnde voor- de Zeeuwse eilanden. Immers, in het verleden geschiedde het vervoer van woontenten en at tractie veelal over het water. Ook zal menigeen aan de kennisgang een liefdevolle herinnering of relatie overgehouden hebben. Ook deze keer zullen de genealogische vereni ging en het dialectgenootschap 'De Bergse Kamer, beide enthousiaste werkgroepen van de Geschiedkun dige Kiing, acte de presence geven en dankbaar notitie en gebruik maken van het ongetwijfeld belangwekkend historisch materiaal in woord, ge schrift, beeld en geluid. De opzet van de avond zal in de plaatselijke media nader bekend gemaakt worden. Met een tentoonstelling zal deze avond visueel gekleurd worden, zodat u zich op een kennisterrein waant. Voorzitter J. Zwagemakers reikt de eerste prijs uit aan Eline Vreugdenhil. Uitreiking scriptieprijs 1999 In Waterschans 4 van het vorig jaar en in verschillende krantenberich ten is reeds aandacht besteed aan de eerste uitreiking van de scriptie prijs voor scholieren uit het voort gezet onderwijs die door onze Kring enige tijd geleden is inge steld. Op 8 december 1999 nam Eline Vreugdenhil uit Pijnacker de prijs in ontvangst. Haar scriptie 'Merck toch hoe sterck' voldeed het best aan alle door de jury gestelde eisen en daarom ontving zij een geldbedrag van 500 gulden en een exemplaar van de nieuwste uitgave van de 'Dikke van Dale' die door boekhandel Quist ter beschikking was gesteld. Suzanne Kalker ont ving voor haar ingezonden scriptie als tweede prijs een fraai letterkun dig lexicon en krijgt net als Eline een jaar lang alle publicaties van de Kring thuisgestuurd. 1 NW 7 7 FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX 30e jaargang nr. I maart 2000 ISSN: 0926-3918 Verschijnt vier maal per jaar De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Erevoorzitter. dr. E.G.H. Hartel Ereleden: J.WA van Gastel, drs. WA van Ham Bestuur Voorzitter: drs. J. Zwagemakers Secretaris: drs. D. Widdershoven Hazelaar 40 4661 TC Halsteren. Tel. 0164-687199 Penningmeester: L.JA Vriends Ariëlstraat 13 4624 VN Bergen op Zoom Tel. 236663 Postrekening 24 05 922 en Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Contributie: f 45.- (minimaal) per jaar Ledenadministratie: drs. Y. Kortlever Glymesstraat 28 4611 KM Bergen op Zoom Tel. 0164-242845 (Achiefdienst: 241930). Overige leden: G. van Broekhoven A Evers B. Grosfeld-Asselbergs B. Schot PUBLICATIES STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM Redactie-adres: C. Vanwesenbeeck Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Tel. 0164-241930 DE WATERSCHANS Redactieleden: R van den Bergh drs. B. Daeter (hoofdredacteur) drs. N. Grosfeld drs. G. Huijbregts drs. Y. Kortlever drs. J. Zwagemakers drs. B. Daeter Oudland 8 4617 ME Bergen op Zoom. Tel. 0164-210209 Fax 0164-210922 Toezicht distributie: G. van Broekhoven Generaal Spoorstraat 39 4624 HA Bergen op Zoom Tel. 0164-241896 Vormgeving en druk: Drukkerij Vis Offset Alphen aan den Rijn.

Periodieken

De Waterschans | 2000 | | pagina 2