Mededelingen Kroonleden De Waterschans De Waterschans nr. 2 2000 Deze Waterschans: Vismarkt 12: De Oude Vijzel Ir. J. Weijts beschrijft op deskundige wijze De Oude Vijzel op de Vismarkt 12, het enige woonhuis in onze stad dat vóór de restauratie een dwarskap had waarvan beide topgevels behou den waren. Dankzij de inzet van de ei genaar is het voortbestaan van dit gaaf bewaarde huis gelukkig nu weer voor lange tijd gewaarborgd. Rumoer op de Vischmarkt Bas Schot stuitte bij zijn speurtocht naar zijn voorouders op 18de eeuwse ongeregeldheden op het St.-Catharinaplein (Vischmarkt). Wat een glaasje jenever al niet te weeg kon brengen! Een alleraardigst verhaal dat vol akeligheden een prima beeld geeft van de toenmalige bewoners van de Vischmarkt. Geschiedenis van Bergen op Zoom V Drs. G. Huijbregts beschrijft op des kundige wijze Bergen op Zoom onder de heren van Glymes (1419-1567). Met name deze tijd was voor de stad een soort gouden eeuw, een bloeitijd in economisch en cultureel opzicht. Albert Schweitzer in Bergen op Zoom In de loop der tijd heeft Bergen op Zoom heel wat beroemdheden mo gen ontvangen en te logeren gehad. In dit artikel wordt aandacht be steed aan Albert Schweitzer, een grootheid op velerlei terrein, maar vooral ook een sociaal zeer bewo gen man. Hij bezocht de stad in 1932 om een orgelconcert te geven in de Grote Kerk op de Markt. De opbrengst was bedoeld voor zijn werk voor de misdeelden in Afrika. Pauluskerk Harold Fiktorie weet vele lezers te interesseren voor oude of verdwe nen panden. Dit keer schrijft hij over de verdwenen Pauluskerk. Bij velen leeft de gedachte voort aan deze 'grote huiskamer'. Markiezenhof: Mariakapel en Medaillons Op deskundige wijze verhaalt Kees Booij over het mooie Mariakapelle tje bij het Markiezenhof. Ook be steedt hij grondige aandacht aan de medaillons in de Grote Galerij. De uitgaven van de Geschiedkundige Kring kunnen mede tot stand komen dankzij het speciale lidmaatschap van de volgende bedrijven: ABN-AMRO DA RVI BV GOLDEN TULIP Bergen op Zoom HDW Kantoormachines P. JANSEN Installatie Techniek BV Taxi- en toeringcarbedrijf DE KOCK De KOK Bouwgroep Bergen op Zoom/Goes BV Boekhandel VAN DER KREEK BV Hotel MERCURE DE DRAAK VAN LOON SMITS Installatiebedrijf BV RABO BANK Bergen op Zoom Woningstichting SOOMLAND Woningstichting SPECTRUM De Waterschans nr. 2 2000 Pater Leo Dehon Naar aanleiding van het 100 jaar bestaan van het Juvenaat besteedt pater Paul de Vries uitgebreide aan dacht aan pater Leo Dehon, waar naar in de stad ook een straat ge noemd is. Pater Dehon had veel in teresse voor dit Juvenaat. Na elders te zijn gehuisvest verrees in 1903 het grote complex aan de Ant werpsestraatweg. Steeds toonde de pater zijn bezorgdheid dat deze school toch niet te groot zou wor den, want: 'Het grote aantal van jul lie leerlingen kan een gevaar in houden'. De jongere monumenten van Bergen op Zoom Als in de volksmond gesproken wordt over 'monumenten' dan be doelt men vaak de gebouwen die een ouderdom hebben van enige honderden jaren en geplaatst zijn op de Rijkslijst voor onroerende monumenten, de zogenaamde Rijksmonumentenlijst. J. Heijnen maakt via zijn artikel duidelijk dat thans ook voor Ber gen op Zoom geldt dat onder mo numenten gerekend mogen wor den alle voor tenminste vijftig jaar vervaardigde zaken die van belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde. En verder uw aandacht voor: - Mededelingen - Vijf Bergs Bargoense woorden - Boekbesprekingen - Streekmuseum Den Aanwas - Leesportefeuille. De geschiedenis van Bergen op Zoom toont aan dat ruzies van alle tijden zijn. Desondanks bleef de stad de moeite waard om door al lerlei grootheden op heel verschil! lend terrein bezocht te worden. Nog steeds is de stad ook vanwege haar vele, vaak ook gerestaureerde, monumenten waard genoeg om bezocht te worden. Kerken en het gebouw van een onderwijsinstel ling verdwenen, een kapelletje kon als monument blijven bestaan. B. Daeter, hoofdredacteur Welkom Nieuwe leden Geschiedkundige Kring vanaf 19-2-2000 (tot 22 mei 2000). Mevr. B. Mast; Heer en Mevr. F Taelman; Heren: W. van Egeraat, C. Iriks, W. van de Meent, P. Mulders en P. Versijp, allen uit Bergen op Zoom. Mevr. T. Kibbeling-Luder uit Huijbergen en mevr. B. Brogtrop uit Os- sendrecht. Ben Daeter 10 jaar hoofdredacteur Met een vaste regelmaat ontvangt u ieder kwartaal ons eigen fraaie en steeds opnieuw boeiende en geva rieerde tijdschrift in uw brievenbus. Uiteraard is de inhoud van iedere aflevering ontstaan dankzij de me dewerking van een groot aantal mensen, maar zonder de nimmer aflatende inspanningen van onze hoofdredacteur, Ben Daeter, zou er geen nummer kunnen verschijnen. Al 10 jaar lang regelt hij met de grootste nauwkeurigheid de hele gang van zaken rond de totstandko ming van iedere aflevering. Dat dit bepaald geen sinecure is en steeds een forse tijdsinvestering van hem vergt, behoeft geen nadere toelich ting. Onze Kring mag zich uiter mate gelukkig prijzen met een hoofdredacteur die zich geheel be langeloos al een decennium lang inzet voor de Waterschans. Het be stuur en de redactie willen hem daarom mede namens u hartelijk danken voor zoveel toewijding en inzet. Voor zijn verdiensten zijn woorden van lof uiteraard niet vol doende en daarom zullen wij hem binnenkort ook op andere wijze onze dank laten blijken. Tevens spreken wij de hoop uit dat de heer Daeter dit onmisbare werk nog vele jaren zal willen vervullen. Impressie jaarvergadering De 32ste Algemene Ledenvergade ring vond op 17 april plaats in de leeszaal van de Gemeentelijke Ar chiefdienst. Samen met de stukken voor de jaarvergadering van 2001 mag u een gedetailleerd verslag van deze vergadering tegemoet zien. Hier volgt alvast een korte terug blik. Voorzitter Zwagemakers heette stipt om 20.00 uur de 45 aanwezigen welkom. Hij verontschuldigde de secretaris omdat die voor zijn werk in Praag verbleef. Daarnaast bleek de spreker van deze avond, de heer E Wierikx, wegens buitenlandse verplichtingen verhinderd te zijn. Zijn taak werd overgenomen door de heer Van Riemsdijk. De voorzit ter dankte vervolgens de velen die ervoor zorgden dat 1999 een goed jaar is geweest voor de Geschied kundige Kring. Daarbij mento- 51 FAUSTO NUMINE BERG A VICTRIX 30e jaargang nr. 2, juni 2000 ISSN: 0926-3918 Verschijnt vier maal per jaar De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Erevoorzitter: dr. E.G.H. Hartel Ereleden: J.WA van Gastel, dr. WA. van Ham Bestuur Voorzitter drs. J. Zwagemakers Secretaris: F Wakke e Halsterseweg 256 4613 BD Bergen op Zoom Tel. 0164-237901 Penningmeester: LJA Vriends Ariëlstraat 13 4624 VN Bergen op Zoom Tel. 236663 Postrekening 24 05 922 en Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Contributie: f 45 - (minimaal) per jaar Ledenadministratie: drs. Y. Kortlever Glymesstraat 28 4611 KM Bergen op Zoom Tel. 0164-242845 (Archiefdienst: 241930). Overige leden: drs. J. Backx A. Evers B. Grosfeld-Asselbergs B. Schot PUBLICATIES STUDIES UIT BERGEN OP ZOOM Redactie-adres: C. Vanwesenbeeck Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Tel. 0164-241930 DE WATERSCHANS Redactieleden: R van den Bergh drs. B. Daeter (hoofdredacteur) drs. N. Grosfeld drs. G. Huijbregts drs. Y. Kortlever drs. J. Zwagemakers Redactie-secretariaat: drs. B. Daeter Oudland 8 4617 ME Bergen op Zoom. Tel. 0164-210209 Fax. 0164-210922 Toezicht distributie: drs. J. Backx Schiethoek 5 4614 CTBergen op Zoom Tel. 0164-240614 Vormgeving en druk: Drukkerij Vis Offset Alphen aan den Rijn.

Periodieken

De Waterschans | 2000 | | pagina 1