De Waterschans nr. 2 2000 overzicht krijgen van alle voorge dragen objecten. Tenslotte zij vermeld dat, zoals te doen gebruikelijk in regelland Ne derland, belanghebbenden van een bezwaar- en beroepsproce dure kunnen gebruikmaken indien zij het niet eens zijn met het be sluit van de Minister van OCW tot het al dan niet plaatsen van een object op de rijkslijst voor onroe rende monumenten. Illustratieverantwoording 94 De Waterschans nr. 2 2000 Voorgedragen panden MSP t.b.v. aanwijzing als rijksmonument De fraaie toegangsdeur van de Boerderij aan de Noorderkeerkring. 95 Afb.l. BOZII/4611 sc/95/Gem.ongenum- merd; Afb.2. GAB; Afb.3. GAB. NB. J. Heijnen is beleidsambtenaar monu mentenzorg gemeente Bergen op Zoom. Nadere toelichting Afb.l. Noordsingel 95 Inleiding Het woonhuis werd gebouwd in Expressio nistische stijl in 1928 naar ontwerp van Leo de Bruyn, in samenwerking met de op drachtgeefster. Het interieur herbergt en kele meubelen die aan 'De Stijl herinneren. De tussenwoning is gesitueerd tussen an dere middenstandswoningen uit dezelfde periode. Omschrijving Hel tweelaagse pand heeft aan de voorzijde twee vensterassen onder een tuitgevel en een lijstgeveldeel van een travee, waarbo ven een smal zadeldak met rode verbeterde hollandse dakpannen. Het overige deel en de keukenuitbouw hebben een plat dak. De gevels zijn opgetrokken uit machinale baksteen met staand metselwerk bij borst wering en strekken. Het tuitgeveldeel wordt behalve door zwart geverfde sierbanden ge accentueerd door vooruitspringende hoe ken, middendeel en reliëfmetselwerk rond de tuit. De stolpvensters hebben hardste nen dorpels en glas-in-loodstrippen in de onderpanelen. De bovenlichten hebben een horizontale dwarsroede en bijzonder vormgegeven glas-in-lood in donkere kleur stelling. Het kozijnwerkis donkergroen met zwart van kleur. Boven de geverniste pa neeldeur is er een halfrond glas-in-loodbo- venlicht, met straalmotief. De paneeldeur is voorzien van een asymmetrisch smeedij zeren rooster met een ringvormige deur klopper en spiraalvormen. Onder de tuitgevel bevindt zich een gekop peld zolderraam met sierroedenverdeling. De uitkragende gootlijst ernaast rust op ge trapte, langwerpige klosjes. De achtergevel is eveneens intact, met openslaande deuren met glas-in-loodom- lijsting naar de tuin toe en een breed ven ster met ladderindeling erboven. Een bal kondeur met glas-in-loodzij- en bovenra men geeft toegang tot het platte dak boven de keukenuitbouw. De belangrijkste elementen van de inrich ting van het interieur zijn de volgende. Na het tochtportaal komt men in de gang, waar een door baksteen rondbogen met pijlers omgeven steektrap op uit komt. Hiernaast bevindt zich de kamer-en-suite met glas-in-lood schuifdeuren. Alle deur omlijstingen hebben ornamenten in strenge Art Deco-stijl, de deuren glas-in- lood. Er is een marmeren schouw. Ook op de eerste etage is de opzet van rondbogen en bewerkte deuromlijstingen aangehou den. Waardering Het woonhuis is van algemeen belang van wege de architectuurhistorische waarden die het heeft, vanwege de plaats in het oeu vre van de architect, vanwege de ornamen tiek en de bijzondere samenhang tussen exterieur en interieur. Het pand is van be lang vanwege de gaafheid van exterieur en interieur en in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omge ving. Afb.2. Boerderij, Noorderkreekweg t Beschrijving pand Bouwjaar omstreeks 1880. Eclecticisme. Voorgevel gepleisterd, met pilasters, kroon lijst met consoles en raam. Omlijsting met kuiven. Korte gevel baksteen. T-ramen met afgeronde hoeken. Paneeldeur met smeed ijzeren rooster. Zadeldak. Lage arbeiders/dienstwoning, baksteen onder zadeldak, afgedekt met asbestgolfplaten. Bakstenen schuur onder wolfdak Wapen schild boven voordeur. Reden voor bescherming: Cultuurhisto risch belang. Afb.3. Protestantse begraafplaats Wouwsestraatweg ongenummerd. Inleiding De Protestantse Begraafplaats werd in het eerste kwart van de negentiende eeuw aan gelegd en bevindt zich ver buiten de be bouwde kom. De begraafplaats is onderver deeld in rechthoekige velden de 'parken', die genummerd zijn door middel van hard stenen paaltjes. Twee daarvan zijn inmid dels half ingegroeid in twee monumentale beuken dicht bij park 1. In het noordweste lijk gelegen park 1 bevinden zich de oudste graven. Beschermd worden twee Graftom bes en twee Grafmonumenten. Waardering De begraafplaats en de graven in het bij zonder zijn van belang als voorbeeld van een voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling. Afgebeeld: de graftombe uit de tweede helft van de negentiende eeuw, bestemd tot fa miliegraf van L.C. de Geep. Wouwsestraatweg ongenummerd. Omschrijving De hardstenen graftombe wordt omgeven door een gietijzeren hekwerk met balusters van 1.20 meter hoog. Het geheel is totaal 2.08 meter breed en 2.92 meter lang. Op de schuin oplopende geprofileerde dekplaat bevindt zich de tekst: 'familiegraf L.C. de Geep lid der staten van N. Brabant RI.P.' In hoogreliëf bevinden zich hierboven drie wapenschilden. Een daarvan is voorzien van een helm en een helmteken met een boom en vlucht, een andere heeft een helm en helmteken met steigerend paard, tenslotte is er een wapen met een kroon aan de bovenzijde. Onder dit laatste wapen een banderolle waarin: 'candide et con- date'. De zijde van de tombe is gesigneerd door Van Dijck Petit B.O.Z. Het omrin gende hekwerk is voorzien van zes gecan neleerde hoofdbalusters met vazen, waar tussen balusters met gekrulde punten van afwisselende hoogte. Waardering Het graf is van belang als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling en vanwege de ornamentiek. Afb.3. De protestantse begraafplaats (eerste kwart van de negentiende eeuw) aan de Wouwsestraatweg. Hier de graftombe (tweede helft negentiende eeuw) van de familie De Geep. Cluster I Cluster 3 1. Antwerpsestraat 4-4a kantoor/woonhuis 1. Wilhelminaveld 96 manege gebouw T (was: Artille- 2. Antwerpsestraat 6 kantoor/woonhuis riestr.) 3. Antwerpsestraat 10 woonhuis 2. Bolwerk Noord 71 woonhuis 4. Antwerpsestraat 34 woonhuis 3. Bolwerk Zuid 134-136 kerkcomplex 5. Antwerpsestraat 56 hotel /Drabbestraat 6. Antwerpsestraat 1 horeca/woonhuis 4. Bolwerk Zuid 168-170 schoolcomplex 7. Antwerpsestraat 9-9a kantoor/woonhuis 5. Brouwerijbaan 24 vml. brouwerij 8. Antwerpsestraat 11-13 kantoor/woonhuis 6. St. Catharinaplein 25 kapel 9. Antwerpsestraat 15 kantoor/woonhuis 7. Faurestraat 41 woonhuis /Van Dememstraat 198 8. Halsterseweg 129 woonhuis lO.Bernadettestraat 2-2a klooster 9. Van Heelulaan 50 stafgebouw kazerne 11.Prins Bernardlaan 64 vml. pastorie/kantoor lO.Molenzichtweg 12 jachthuis-complex woonhuis 12.Prins Bernardlaan 66 kerk 1 l.Molenzichtweg 14 jachthuis-complex woonhuis 13.Van Dedemstraat 11 gasthuis 12.Mondafseweg 68-70 woonhuizen H.Goudenblocmstraat 2 hofjeswoningen 13.Mondafseweg 70 woonhuis 15.Grote Markt 21-22 woonhuis-winkel 14,Noordsingel 95 woonhuis ló.Hoogstraat 15 woonhuis 15.Steenbergsestraat 50 winkel-woonhuis l7.Hoogstraat 16-18 woonhuis 16 t/m 19. Steenbergsestraat 1 a t/m d winkel-appartementen l8.Lourdesplein 1 vml. noodkerk 20.Steenbergsestraat 27 woonhuis 19.Potterstraat 51 pakhuis 21.Burg. Stulemeijerlaan 1 vml.off.casino kazerne/kantoor 20.Potterstraat 13-13a vml. distilleerderij 22.Burg. Stulemeijerlaan ong. fontein 21.Kloosterstraat ong. trafohuisje 23.Burg. Stulemeijerlaan 24-26 school(contplex) 24.Zuidzijde Haven 3-5 woonhuis Cluster 2 25Zuidzijde Haven 39 vml.suikerfabriek (met 41)/ 1. Blauwehandstraat 36 gesticht recreatiecomplex 2. Engelsestraat 28-30 vml. bankgebouw 26Zuidzijde Haven 41 vmlsuikerfabriek/bedrijfscomplex 3. Mastendreef ong. grafmonumenten 27-Zuidzijde Zoom 40 woonhuis 4. Parallelweg ong. vml. watertoren 28.Noordzijde Zoom 73 woonhuis 5. Stationsstraat 12-12a winkel/woonhuis 6. Stationsstraat 14-44 kantoren/woonhuizen Monumenten Selectie Project - Gemeente Halsteren 7. Stationsstraat 7 woonhuis 8. Stationsstraat 9 kantoor/woonhuis Indicatieve lijst na inspectie 9. Stationsstraat 11 woonhuis lO.Stationsstraat 13-13a woonhuis 1. Steenbergseweg 26 boerderij-bierbrouwerij 11.Stationsstraat 15 kantoor/woonhuis 2. Noorderkreekweg 1 woonhuis-boerderij 12,Stationsstraat 17 kantoor/woonhuis 3. Halsterseweg 1 woonhuis B.Stationsstraat 19 kantoor/woonhuis 4. Hoofdlaan 6 paviljoen Vrederust !4.Stationsstraat 23-23a kantoor/woonhuis 5. Hoofdlaan 8 hoofdgebouw Vrederust 15.Stationsstraat 29-29a-31 hotel-restaurant 6. Gasthuisstraat 6 - c7442 villa De Viersprong 1 ö.Stationsstraat 33 hotel-restaurant 7. De Beeklaan 25 villa IZWattweg 3 ijzergieterij (complex) 8. J. Bodeweg 18.Wouwsestraatweg ong. grafmonumenten aangenomen huisnummer 1 woonhuis !9.Wassenaarstraat 2 zie Stationsstraat 12-12a 9. Dorpsstraat 51-53 RK kerk met pastorie.

Periodieken

De Waterschans | 2000 | | pagina 23