Leesportefeuille De Waterschans nr. 2 2000 Uit en over verwante tijdschriften drs. GA Huijbregts Wouw. Heemkundekring De Vier- schaer. Nr. 4 van 1999 Dit nummer draagt als titel: Wouw in het Millennium. Wouw in jaartal len. Deze kroniek, samengesteld door Piet Hoendervangers, Kees Hoendervangers en Arno Melis, bestrijkt de periode 1200-2000. Elke pagina met jaartallen bestaat uit drie kolommen: het jaartal, de aard en/of plaats van het te ver melden feit en dat feit zelf. De middelste kolom werkt met de volgende afkortingen: Alg Alge mene Geschiedenis; Wo Wouw, Mo Moerstraten; He Heerle en Wpl Wouwse Plantage. Het boekje telt 80 pagina's en is geïl lustreerd. Ook over het verleden van Bergen op Zoom zijn heel wat feiten opgenomen. Zij vallen on der de rubriek Algemene Geschie denis. De eerste vermelding van Wouw is in 1232, van Moerstraten in 1272, van Heerle in 1290 en van de Wouwse Plantage in 1465. Belangrijke feiten uit de wereldge schiedenis zijn eveneens vermeld, dit als achtergrond van het plaat selijk gebeuren. Het nummer ein digt met het jaartal 1999 en ver meldt daarbij de sloop van het buurthuis de Bargie in Wouw en van de algemene geschiedenis de problemen in en rond Kosovo. Bij 1982 lezen we: Wo Oprichting Heemkundekring 'De Vierschaer'. Een handig en nuttig naslagwerk, al zal het bij frequent gebruik gauw losbladig zijn. Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. Jrg. 13, nr. 6/jrg. 14, nr. 1, maart 2000. In dit orgaan van de Brabantse Afb.l. Kasteel van Wouw, 1739. 98 De Waterschans nr. 2 2000 Regionale Geschiedbeoefening en van de Historische Vereniging Brabant vertelt Hans Sprangers onder het kopje Een ijzergieterij in Breda's Museum (p. 14-15), hoe een belangrijk deel van de inven taris van de Bergse ijzergieterij Rogier Nerincx Richter is overge gaan naar het Breda's Museum. Net als Bergen op Zoom heeft ook de Baroniestad heel wat ijzer gieterijen en machinefabrieken gekend. Denk maar aan de Etna, Marijnen, Cosijn, Touw enz. Het Breda's Museum heeft een aparte afdeling ingericht voor het indus triële erfgoed van zijn stad. Het Markiezenhof bleek geen belang stelling te hebben voor de inven taris van de genoemde fabriek. Bij de veiling van de machinerieën e.d. ging veel naar de Bredanaar W. Gieten, destijds gietmeester bij de Bergse fabriek. Die schonk zijn verzameling aan het Breda's Mu seum, zodat men daar nu een aar dig beeld kan geven van een pro ductielijn van een ijzergieterij uit de 19de-20ste eeuw. Zevenbergen. Oud Nieuws Jrg. 20, nr. 1, maart 2000 Orgaan van de heemkundekring Willem van Strijen. In de bijdrage: Prof. Jos ten Horn, zoals ik hem gekend heb, vertelt Kobie Schou wenaars over zijn herinneringen aan de kunstschilder Jos ten Horn (1896-1956) die rond 1930 de toen pas gebouwde, katholieke St.-Bartholomeuskerk te Zeven bergen met voor die tijd moderne gewelf- en muurschilderingen ver fraaide. Jammer genoeg is er door oorlogsgeweld veel verloren ge gaan van deze kunstwerken. Na 1944 is er slechts één gewelfschil dering opnieuw aangebracht. 'Laat Zevenbergen trots en zuinig zijn op dit werk, want hier is een groot kunstenaar aan het werk ge weest'; aldus het oordeel van een delegatie van de Kunstacademie van Amsterdam. WAvan Ham beschrijft in Wapen en vlag van de gemeente Moerdijk de totstandkoming van het wapen en de vlag van de nieuwe ge meente Moerdijk. As oud-archi varis van Bergen op Zoom en als specialist op het gebied van wa pen- en vlaggenkunde was hij nauw betrokken bij het ontwerpen van deze symbolen en als zodanig ook de aangewezen man om de gekozen ontwerpen helder uiteen te zetten. R. Hoiting schrijft over Een tak van het geslacht Dirkzwager. Eerste bekende vermelding van deze fa milie gaat terug tot 1490. Er be staat een uitgebreid werk over de Dirkzwagers. In dit artikel krijgt de Zevenbergse tak speciaal aan dacht. vh Nieuw-Ginneken. 'Brieven van Paulus' Jrg. 25, nrs. 128 en 129, resp. februari en april 2000. De Heemkundekring Paulus van Daesdonk bestaat 25 jaar (1975- 2000), reden o.m. voor het organi seren van een tentoonstelling, 'Paulus 25', in het eigen museum van 2 april tot en met 12 juli. In nummer 128 van de 'Brieven' een bijdrage van Ad Jansen: De Baan van Ginneken naar Maast richt. Van deze baan zijn nog oude gedeelten terug te vinden. Er is zelfs sprake van een Oude en een Nieuwe Maastrichtse Baan. Dat heeft alles te maken met een ver legging van de weg naar Maast richt als gevolg van de scheiding van Noord en Zuid door de Tach tigjarige Oorlog. Frans Roelvink is nagegaan welke inwoners van Ginneken in de negentiende eeuw als vrijwilliger naar Rome trokken om de Kerkelijke staat te Ajb.2. De muurschilderingen van prof. Jos ten Horn in de St.-Bartholomeuskerk te Zevenbergen omstreeks 1933.

Periodieken

De Waterschans | 2000 | | pagina 25