De Waterschans nr. 2 2000 verdedigen. De biografische gege vens van de tien in Ginneken ge boren vrijwilligers geeft hij in Gin- nekense Zouaven ten strijde van de Paus. Nummer 129 is een feestnummer, gevuld met felicitaties en uiteen zettingen over het ontstaan en de activiteiten van de heemkunde kring in de voorbije 25 jaar. In 1986 werd een museum geopend. Jos Verdaasdonk wijdt een artikel aan de man naar wie de kring is genoemd: Wie was Paulus van Da- esdonck? Hij blijkt een leenman te zijn geweest van de heer van Breda en we moeten hem plaat sen in de 14de eeuw. Hij was ver moedelijk de eerste eigenaar van de hofstad Daesdonck, gelegen aan de linker oever van de Mark onder Ginneken en Bavel. Het huis brandde in 1832 af. Merksem. De Kijkuit. Jrg. 28, nr. 109, maart 2000 Van de Koninklijke Kring voor Heemkunde Merksem mochten we nummer 109 ontvangen met daarin bijvoorbeeld een artikel van Tom van Tichelen over De rechtspraak in de vroege Middel eeuwen te Merksem (5de-10de eeuw). De vroege Middeleeuwen vormen in vele opzichten een duistere pe riode. Ook over de rechtspraak in die tijd beschikken we slechts over schaarse gegevens. Van Ti chelen laat zien hoe recht en rechtspraak werden beïnvloed door zowel Germaanse als Ro meinse wortels. Begrippen als volksgericht, personaliteitsbegin sel, gewoonterecht, godsoordelen met o.a. tweekamp, water- en vuurordaliën, de rol van het ci- vielrecht bij strafprocessen enz. worden duidelijk toegelicht. Een heel ander artikel is: Merk- semse freule huwde de laatste markgraaf van Antwerpen door J. Goolenaerts. De titel markgraaf van Antwerpen is ook na de op heffing van het gelijknamige mar- kiezaat blijven voortleven. De laatste drager van die titel blijkt baron Albert van Eesbeke gezegd van der Haeghen (1757) te zijn ge weest. Hij huwde in november 1798 in de St.-Jacobskerk van Ant werpen met Helena Marie Nicole Geelhand (1758-1807), een doch ter van de markgraaf van Merk sem. De bruid was opgegroeid op het kasteel van Merksem. Van dit kasteel wordt gezegd dat het ge bouwd is door de heer van Bergen op Zoom in de vijftiende eeuw. Dat is mogelijk, want de heren van Bergen op Zoom waren te vens heer van Merksem. Voorts kwamen de volgende tijd schriften nog binnen: Heemschut februari 2000; Kronycktijdschrift van de oudheidkundige kring Deutekom en de oudheidkundige verenigingen Salehem en Gander, nr. 95, maart 2000; Heem Son en Breugel nr. 1, 2000; Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West- Noord-Brabant en de Bommeler- waard, nr. 1 van 2000; Genealogie kwartaalblad van het Centraal Bu reau voor Genealogie jrg. 6, nr. 1, maart 2000; BrabantProvincie Magazine, themanummer Mani fest Brabant 2050, jrg.3, nr. 1, ja nuari 2000; Nieuwsbrief van de Rijksdienst voor de Monumenten zorg, maart 2000; Nieuwsbrief van de Monumentenwacht Noord- Brabant. december 1999. IllustratieverantwoordingAfb.l: De Vierschaer, Wouw, 4-99. pg. 51; afb.2: Oud Nieuws, jrg.20 nr.l, nr.60. pg. 16. Het Gouvernementsgebouw in 's-Hertogenbosch, thans het Noordbrabants Museum. Het gebouw dateert uit de 18e eeuw. De vaste collectie omvat schilder- en beeldhouwwerken uit de Zuidelijke Nederlanden vanaf 1500 en een historische verzameling (ook ar cheologie en volkskunst) van Noord-Brabant. Foto uit het aprilnummer 2000 van Heemschut, p. 39. In deze aflevering: De Grebbe 19de eeuw tentoongesteld Weervisserij Geschiedenis van Bergen op Zoom Twee prenten Grote galerij Markiezenhof De Twee Vrienden de water schans

Periodieken

De Waterschans | 2000 | | pagina 26