De Waterschans nr. reerde hij de werkgroepen voor ge nealogie en dialect en de leden van de activiteitencommissie. Dat hun werk door de leden gewaardeerd werd, bleek opnieuw uit de deel name aan excursies en lezingen. De redacties van de Studies en de Waterschans verdienden zijn com pliment. Speciaal dankte hij de heer B. Daeter, hoofdredacteur van de Waterschans, die al tien jaren die veelomvattende taak vervult. Dat hij met name de heer G. Huij- bregts roemde om het groot aantal artikelen van zijn hand, had de vol ledige instemming van de aanwezi gen. Na de bespreking van het jaarver slag en het financiële verslag, was de bestuursverkiezing het volgende agendapunt. Secretaris D. Widders- hoven was niet zelf aanwezig, maar had te kennen gegeven na drie ja ren te willen stoppen omdat hij zijn functie niet kon verenigen met de vele werkzaamheden als conrector. Warme dankwoorden zullen alsnog zijn deel zijn. Na zes jaren was ook voor de heer G. van Broekhoven de tijd geko men om afscheid te nemen. Voor zijn werk als relatiebeheerder en waarnemend penningmeester kon de voorzitter nauwelijks dankwoor den vinden. Hij werd geroemd om zijn innemendheid, zijn stiptheid en de wijze waarop hij binnen het bestuur zijn ideeën naar voren bracht. Daarin vormde hij een sta biele factor bij uitstek volgens de voorzitter. De nieuwe leden hoef den nooit lang op hun welkomst geschenk te wachten, hij was voor hen 'het gezicht van de Kring'. Kennelijk van plan om details goed in de gaten te blijven houden had hij als wens bij zijn afscheid het woord verrekijker laten vallen. Om hem daarin bij te staan overhan digde de voorzitter hem een bedrag onder couvert, vergezeld van een boeket lenteweelde voor zijn echt genote en een dankbaar applaus van de vergadering. In de ontstane leegten diende te worden voorzien. Als kandidaten voor het bestuur werden voorge steld de heren F Wakkee en J. Backx. Zij zullen resp. de functie van secretaris en relatiebeheerder gaan vervullen. U treft hieronder een korte schets van beide heren. Bij acclamatie werden zij voor verkozen verklaard. Ook de heer F Evers werd herverkozen voor een periode van drie jaar. Nadat de penningmeester de her ziene begroting voor 2000 had toe gelicht, waarbij het handhaven van de contributie op het huidige ni veau werd benadrukt, ondanks stij gende lasten, benadrukte de voor zitter het belang van ledenwerving. De aanwezige leden reageerden met verschillende voorstellen, waarbij nieuwe en wervende bro chures, een speciale commissie ter bestudering van dit vraagstuk, de beschikbaarheid van geld om die commissie te laten functioneren, de revue passeerden. Ook het ge bruik maken van een eigen 'web site' kan wellicht nieuwe leden op leveren. Op de vraag uit de zaal over de betrokkenheid van de Kring bij de lezingencyclus van de BRG, reageerde de voorzitter met de mededeling dat medewerking aan de volgende reeks lezingen overwogen zal worden. De ervaring heeft geleerd dat van de deelne mers aan de BRG-lezingen onge veer 30% lid was van de Kring. Hierna sloot de voorzitter de verga dering en werd in de pauze de zaal in gereedheid gebracht voor de dia-presentatie van de heer Van Riemsdijk over de vestinghistorie van Bergen op Zoom. Daarmee oogstte hij, opnieuw, een dankbaar applaus. Bestuur Nieuwe bestuursleden Frans Wakkee: nieuwe secretaris Ik ben geboren op 3 augustus 1947 in het hart van de stad, om precies te zijn in de Lindebaan. Woonde daarna jarenlang in de Belvedère straat en later aan Fort Zeekant en Gageldonk. Ik ging naar school op de Petrus Canisius en bracht zo doende mijn jeugdjaren door in of aan de rand van de Bergse binnen stad. Na een studie Weg- en Water bouwkunde op het Zeeuws Tech nisch Instituut te Goes werkte ik vanaf 1966 als civieltechnisch op zichter bij de dienst Stadsbeheer van de Gemeente Breda. Na mijn huwelijk in 1971 met Jenny van der Bruggen (winnares Bergs Dictee 2000) gingen we in Breda wonen. Alhoewel we het daar uitstekend naar onze zin hadden, verloren we als geboren en getogen Bergenaren de stad nooit uit het oog en maak ten, zeker nadat onze zoon en dochter in verband met hun studie elders op kamers gingen wonen. voortdurend plannen om ooit te rug te gaan. Deze drang werd bij mij versterkt door jarenlang gene alogisch onderzoek in het Bergse archief naar de familie Wakkee. Zo als Slootmans het in zijn boek 'Ber gen op Zoom. Een Stad als een Huis' al vernielde, woonde de fa milie Wakkee al vóór 1700 in de stad. Bij mijn onderzoek in de ar chieven, kwam ik uiteindelijk te recht op 22 april 1696 toen een jongeman genaamd Jillis Jillock uijt Switserland, knecht van den Heer Plessing alhier woonachtig huwde met Adriaentje Claeszn J.D. van Bergen en aldaar woonachtig. Gestaafd door gegevens verzameld bij mijn onderzoek en dat van an deren, staat voor mij vast dat deze Jillis Jillock dezelfde is als Jilles Wacke van wie de jongste zoon Hendrik op 8 november 1722 is ge doopt te Bergen op Zoom. Van deze Hendrik stam ik in rechte lijn af in de 9de generatie. De familie verdiende sindsdien in hoofdzaak de kost als vissers of pottenbakkers. Een in 1929 door mijn toen al hoogbejaarde over grootvader Hendrik Wakkee (1846- 1937) vervaardigde collectie minia tuur modellen van Bergs gebruiks- aardewerk uit het laatste kwart van de negentiende eeuw, is thans nog in het Markiezenhof te bewonde ren. Ik durf dus met enige trots te zeg gen een echte Bergenaar te zijn en al vele jaren lid van de Geschied kundige Kling. Frans Wakkee 52 1 De Waterschans nr. 2 2000 Toen in Bergen op Zoom in de zo mer van 1997 de eerste plannen werden gesmeed om te komen tot een herinrichting van de binnen stad, op een wijze die moest aan sluiten bij de historische uitstraling van de gebouwen en het stratenpa- troon, werkte ik als projectcoördi nator uitvoering aan de herinrich ting van de historische binnenstad van Breda. In die functie ben ik door de Vereniging Binnenstad Bergen op Zoom eind oktober 1997 gevraagd voor een spreek beurt in het Markiezenhof. Onder werp was de technische en uitvoe rende gang van zaken op de werk vloer en communicatie met bewo ners en ondernemers bij de uitvoe ring van een herinrichting van een historische binnenstad. Gevolg daarvan was dat ik die avond in ge sprek kwam met wethouder Jans sen en de directeur van de sector Ruimtelijke Ontwikkeling en Be heer Johan Stalknecht. Kort daarop vroeg ik mijn ontslag bij de gemeente Breda en trad in februari 1998 in dienst van de ge meente Bergen op Zoom. Daar werk ik sindsdien met groot genoe gen als projectmanager openbare ruimte aan de herinrichting van de Bergse binnenstad. Ook zijn we nog niet zo lang geleden terug ver huisd naar Bergen. Jaren eerder dan mijn vrouw en ik hadden dur ven dromen, waren we dus weer thuis. Nadat ik vorig jaar al bij het Onze Lievevrouwe Gilde bestuurslid technische zaken Maria Omme gang werd en nu met mijn aantre den als secretaris van de Kring zal het, naast mijn dagelijkse werk zaamheden in de binnenstad, ook op andere wijze bezig zijn met en voor onze stad, mij naar mijn stel lige verwachting veel genoegen ge ven. Jac Backx: nieuw bestuurslid relatie beheer Langs deze weg wil ik mij aan U voorstellen als nieuw bestuurslid van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom. Mijn naam is Jac Backx en ik ben sinds 1978 werkzaam in Bergen op Zoom als leraar geschiedenis, aller eerst aan de Antonius Mavo en vanaf 1988 aan het Mollerlyceum. Mijn echtgenote en ik hebben vier kinderen, waarvan de oudste reeds studeert te Tilburg en op zichzelf Drs. Jac. Backx woont. Zelf wonen wij al een aantal jaren met veel plezier in de wijk Meilust. Vooral tijdens mijn studie geschiedenis aan de lerarenoplei ding en later aan de Universiteit ben ik geboeid geraakt door de his torie van Bergen op Zoom, hetgeen uiteindelijk resulteerde in een scriptie over het lager onderwijs van onze stad. Als docent aan het middelbaar onderwijs probeer ik lokale geschiedenis een volwaar dige plaats te geven in het lespro gramma en jongeren te wijzen op de rijke historie van onze stad en zijn omgeving. Als lid van het be stuur zal ik zodoende hopelijk een bijdrage kunnen leveren aan het betrekken van meer jongeren bij het geschiedkundig onderzoek in zake Bergen op Zoom en omge ving. De Grebbe In BN/De Stem van zaterdag 8 april stond een uitgebreid, interes sant artikel van Peter de Brie over de geschiedenis, huidige staat en toekomst van de Grebbe, nu een hoofdriool maar ooit gegraven als ontwateringkanaal en turfVaart. Omdat groot onderhoud van deze in de loop der tijden grotendeels overkluisde waterstroom noodzake lijk blijkt, dringt de vraag zich op hoe dat het beste dient te geschie den. De allerbelangrijkste eerste stap is echter, voordat er met wat voor herstelactiviteiten ook begon nen wordt, dat het historische be lang en monumentale karakter er van formeel worden vastgelegd. Dat houdt simpelweg in dat de Grebbe monumentenstatus krijgt, waardoor in ieder geval voorkomen wordt dat oude gewelven van metselwerk voorgoed verdwijnen en plaats ma ken voor beton. Als het historisch waardevolle karakter van de Grebbe erkend wordt, doen zich onge kende mogelijkheden voor. Zeker als men bij het ontwikkelen van plannen niet alleen kijkt naar de Grebbe zelf, maar daarbij tevens het Ravelijn Op den Zoom betrekt, alsmede het voorterrein bij de Ge vangenpoort (waarover u al eerder in de Waterschans hebt kunnen le zen), het havengebied en het Groot Arsenaal. Er ontstaat dan een histo risch en toeristisch interessant tra ject van meer dan 1 kilometer dat zijn weerga niet kent. Het bestuur van de Geschiedkun dige Kring pleit er daarom voor de Grebbe niet op zichzelf te bezien, maar de aanpak ervan onder te brengen in een integraal plan 'Van Ravelijn tot Arsenaal' en voor de re alisering ervan subsidiemogelijkhe den door de nationale en Europese overheden te onderzoeken. Een ding moge duidelijk zijn: de Grebbe is niet zo maar een riool waarvoor men de neus ophaalt. Website Kring Een van de voornemens van het bestuur voor dit jaar is het ontwik kelen van een eigen website op het internet. Hierdoor wil het bestuur allereerst de bekendheid van de Kring en haar diverse activiteiten vergroten en mogelijkheden schep pen om door middel van verbin dingen andere historisch interes sante sites te bezoeken. Ook het 'on-line' aanmelden, het reageren op artikelen en activiteiten en be stellen van boekwerken is een op tie. Omdat de expertise en profes sionaliteit helaas niet in voldoende mate binnen het bestuur aanwezig zijn en de financiële middelen te beperkt zijn om de ontwikkeling op commerciële basis uit te besteden, zoekt het bestuur naar ter zake kun dige leden die zo'n website willen helpen opzetten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter, tel. 254637. Geef een lidmaatschap als geschenk Op zoek naar een geschikt cadeau? Schenk een jaar lidmaatschap van de Geschiedkundige Kring. Gelieve dat schriftelijk te doen bij de leden- 53 v - 1 t i' i vWS

Periodieken

De Waterschans | 2000 | | pagina 2