De Waterschans nr. 2 2000 Aft).2. Profiel sleutelstuk. Afb.4. Doorsnede in westelijke richting. Ajb.3. Profiel kraagsteen. Afb.l. Plattegrond-schema. werk was uitgevoerd. Van het her bouwde huis resteren de gevels, kelder, balklagen en kap (afb. 1 en 2). De kelder is met een tongewelf overkluisd; de eiken moer- en kin derbalken zijn voorzien van gepro fileerde sleutelstukken (afb. 3) en kraagstenen (afb. 4). Op de verdie pingsbalklaag is de oorspronkelijke vrij heldere rode kleur (2) aange troffen en thans gereconstrueerd. De spanten, gordingen en muur platen van de kap zijn geheel in ei ken uitgevoerd; de daksporen zijn rond 1970 in vuren vernieuwd. De voorgevel was in de oorspron kelijke toestand als trapgevel afge werkt. Restanten van de trappen zijn helaas niet teruggevonden, zo dat nu een nieuwe eenvoudige rol laagafdekking is toegepast. De twee vensters op de eerste verdieping zijn oorspronkelijk kruisvensters, die later o.a. met belegstukken ge moderniseerd zijn en, getuige de gevelankers, toen lager herplaatst waren. Omdat de kozijnen, maar ook het omringende metselwerk sterk verstoord waren, is gekozen voor het ongewijzigd herstel van de aangetroffen toestand, waarbij wel de ramen cf. oude afbeeldingen ge reconstrueerd zijn (afb. 5 en 6). Het zolderkozijn, dat omstreeks 1970 vernieuwd was, doch op foto's nog herkenbaar was als 17de eeuws bol- kozijn, is gereconstrueerd aan de hand van die afbeeldingen en de detaillering van de verdiepingsko zijnen. Het metselwerk van de voorgevel is als schoon werk her steld, met behoud van de natuur stenen speklagen en afgehakte wa- terslaglijsten. Opmerkelijk en on verklaarbaar is een boogvormig af- 58 De Waterschans nr. 2 2000 Aft.5. Voorgevel voor restauratie Aft. 7. Achtergevel na restauratie. Ajb.6. Voorgevel na restauratie. Afb.8. Balkenzoldering in het kantoor. Afh.9. Interieur in westelijke richting. gedekte nis naast het noordelijke verdiepingsvenster. De pui is in bij passende vormgeving geheel ver nieuwd. De achtergevel was vanouds met vlechtingen afgewerkt. De boven zijde van de top was medio 20ste eeuw vernieuwd, doch is nu bij de restauratie geheel in de oorspron kelijke vorm hersteld, evenals het zolderkozijn (afb. 7). De gevelope ningen op de eerste verdieping zijn bijpassend ingevuld. Van de oor spronkelijke toestand waren geen restanten herkenbaar. Inwendig is het pand opnieuw in gedeeld, waarbij op de begane grond een kantoorruimte (afb. 8) gemaakt is met daarboven een zelf standige woning (afb. 9). Dankzij de inzet van de eigenaar is het voortbestaan van dit gaaf bewaarde huis nu weer voor lange tijd ge waarborgd. Noten (1)J. Weyts, 'Het Hof van Gelder', De Water schans, jaargang 13 nr. 2; (2) in Sikkensco- dering: C8.40.40. 59

Periodieken

De Waterschans | 2000 | | pagina 5