Het verhaal van twee prenten De Waterschans nr. 3 2000 Afb.8. Gedeelte van de St.-Margrietenkapel vóór de ajbraak in december 1952. De ka pel deed de laatste twee eeuwen dienst als kerk voor de evangelisch-lutherse gemeente. op de eigendommen van de kapit telheren. In hun woningen kwamen leden van de schutterij en de schout begon met het inventarise ren van de inboedel. Naast de ac cijnzen kwamen andere grieven naar boven. Het kapittel eiste het 'innegeld' op, een soort staangeld voor marktkramen. Verder beweer den de kapittelheren dat ze het recht hadden van de meetvis, dat wil zeggen dat ze op de vismarkt als eersten vis mochten opeisen of kopen. Zo gingen de lekkerste hap jes steeds maar weer naar de Pa penstraat Koevoetstraat), een strop voor zowel de vissers als hun klanten. Pogingen van Jan II om tot een ver zoening te komen mislukten. Pas in juni 1493 kwam er een oplossing. Beide partijen legden zich toen vooraf neer bij het oordeel van een onpartijdige scheidsrechter. Als zo danig fungeerde mr. Coenraad del Sarto, 'koster van de St.-Lamber- luskerk in Luik. Volgens zijn uit spraak werd het recht van de meet vis vervangen door een jaarlijkse uitkering van de stad aan de kapit telheren. Het stadsbestuur moest het kapittel zijn excuses aanbieden en 200 Rijnsgulden uitkeren. De baten en lasten van de kapel van O.L. Vrouw op 't Stexken moesten stad en kapittel samen delen, elk de helft. Daarmee was het pro bleem kort voor Jans dood de we reld uit. De enge band tussen kerk en staat in de Middeleeuwen en nog lang daarna blijkt eveneens uit het volgende voorval. Een van de vele inkomsten van de heer waren de gelden van de bank van lening in Bergen op Zoom. Die bank was zoals in de meeste steden in han den van bankiers uit Lombardije en vandaar de naam Lombarden- bank of kortweg lommerd. Lombar den hadden blijkbaar minder moeite met het kerkelijk rentever bod. De katholieke kerk heeft lange tijd het vragen van rente verboden, omdat rente als woeker gold, dik wijls niet ten onrechte. Jan had wel een maximum vastgesteld, maar dat lag erg hoog, namelijk 150% per jaar. De risico's die de bank liep, waren trouwens evenmin ge ring. Voor hun aanwezigheid betaalden de Lombarden aan de heer van Bergen op Zoom elk jaar 200 Rijnse gulden. Jans biechtvader merkte op, dat het hier geld betrof dat met woeker was verdiend en dat Jan dat eigenlijk niet mocht aannemen. Daarom raadde de eer waarde vader hem aan het geld aan de kerk te schenken, want dat mocht wel. (Wordt vervolgd) Illustratieverantwoording: Gemeentelijke Archiefdienst Bergen op Zoom: 5; Slootmans K, Bergen op Zoom. Een stad als een huis. Zaltbommel 1974: (2) p. 15; (7) 31; (8) 132; Musée de Dyon: I. Wa Bergse Vastenavendliedjes oe vertelle Vanaf 13 november is bij de plaat selijke boekhandel en de Gemeen telijke Archiefdienst verkrijgbaar het boekje 'Wa Bergse Vasten avendliedjes oe vertelle', geschre ven door Frans Melsen. Aan de hand van 11 thema's worden 55 Bergse vastenavondliedjes geanaly seerd. Het boekje bevat 74 bijpas sende illustraties, waaronder 20 in kleur. ISBN 90-73753-25-2. Prijs: 25,55. De Waterschans nr. 3 2000 C. P. Iriks 1. De verleiding Begin 2000 heb ik twee prenten ge kocht. Eentje van Bergen op Zoom, met als onderschrift 'De Kerk en Markt te Bergen op Zoom' en een tje van Roosendaal, met als onder schrift 't Dorp Roosendaal'. Waar om deze aankoop? Na geboren en getogen te zijn in Roosendaal ben ik, verlokt door een Bergse schone, in Bergen op Zoom gaan wonen. En zoals het zo vaak gaat met in wijkelingen, ging ik mij interesseren voor de historie van mijn nieuwe thuis. Van het een kwam het ander en toen ik de winkel binnenstapte om een prent van Bergen op Zoom te kopen, besloot ik die van Roo sendaal toch ook maar mee te ne men. De verleiding was te groot: Roosendaal en Bergen op Zoom. Verleden en toekomst. Beide pren ten hangen gebroederlijk naast el kaar aan de wand als waren zij twee gezichten van een duo-stad. Na de aankoop wil je natuurlijk meer weten over de tekenaar, de graveur en de prenten, met andere woorden: het wie, wat en waarom. Hieronder het relaas van de speur tocht. 2. De makers De verkoper van de prenten zei het al: Het zijn kopergravures en ze zijn afkomstig uit de 'Vaderlandsche Gezigten' naar het leven geteekend door J. Bulthuis en in koper ge bracht door KE Bendorp, uitgege ven eind 18de eeuw. De tekenaar: Jan Bulthuis (Gronin gen 1750-Amsterdam 1801) schil derde aanvankelijk decoratieve landschappen voor kamerbehang sels. Later legde hij zich toe op het tekenen van stads- en dorpsgezich ten voor boekillustraties. De graveur Karei Frederik Bendorp (Sas van Gent 1736-Dordrecht 1814) werkte voornamelijk te Dor drecht. Hij is, behalve als graveur en etser, ook bekend als schilder van 1. De kerk en markt te Bergen op Zoom stadsgezichten. De uitgave: 'Vaderlandsche Gezig ten', Amsterdam 1786-1792. Dat is duidelijk. En dan nu de pren ten zelf. 3. Bergen op Zoom De prent van 'De Kerk en Markt te Bergen op Zoom' is onmiskenbaar een afbeelding van de Kerk en Markt te Bergen op Zoom. De gra vure geeft een beeld van de oost- en noordzijde van de Grote Markt. Je hebt geen fantasie nodig om Hotel De Draak, het Sint-Annastraatje, het stadhuis, de Zuivelstraat, de Grote Kerk en de andere gebouwen te herkennen. Alleen: de toren van de kerk is nog geen 'Peperbus'. Dat is raar, want bij de herbouw, na de verwoesting in 1747, in 1750-1752 heeft de toren de zo kenmerkende bekroning gekregen. En bij nader inzien is de kerk op de prent hoger dan nu het geval is. Dit alles wijst erop, dat de prent een situatie weer geeft uit de periode vóór 1747. Dit zou dus betekenen, dat de tekenaar een situatie heeft getekend die be stond vóór zijn geboorte?! De op lossing van dit raadsel is minder in trigerend. De tekening die Jan Bulthuis maak te, heeft hij niet 'naar het leven ge teekend'. Hij geeft inderdaad de si tuatie weer van vóór de verwoesting in 1747. Bulthuis is waarschijnlijk nooit in Bergen op Zoom geweest. De tekening van Bulthuis is dan ook een compilatie van twee door Spilman vervaardigde gravures naar tekeningen van De Haen. Met an dere woorden 'naar het leven getee kend door A. De Haen en in koper gebracht door H. Spilman'. De 'echte' tekenaar Abraham de Haen (Amsterdam 1707-Amsterdam 1748) tekende vooral stads- en dorpsgezichten van vele plaatsen in Nederland. Vele van deze topografi sche tekeningen werden door hem zelf en anderen gegraveerd. De 'echte' graveur Hendrik Spil man (Amsterdam 1721-Haarlem 1784) was een leerling van Abraham de Haen. Hij is vooral bekend ge worden als tekenaar van gebouwen en stadsgezichten en werkte als et ser en graveur. De originele tekeningen van De Haen, een van de oostzijde van de Grote markt en een van de noord zijde van de Grote Markt, zijn ge maakt in 1739. Deze tekeningen ge ven nauwkeurig de situatie van de Grote Markt op dat moment weer. 135 '«iiiXmi

Periodieken

De Waterschans | 2000 | | pagina 18