Mededelingen Kroonleden De Waterschans nr. 3 2000 De Waterschans Deze Waterschans: De Grebbe Stadsarcheoloog Marco Vermunt leidt ons op deskundige wijze door De Grebbe. In de algehele spraakver warring die over de Grebbe dreigt los te barsten, is het goed om zin en on zin gescheiden te houden. Een voor lopig belangrijke constatering is dat de Grebbe als historisch bouwwerk, vanwege haar ouderdom, zeldzaam heid en bonte mengeling van con structies, een hoge cultuurhistorische waarde vertegenwoordigt. De negentiende eeuw tentoongesteld Lange tijd is de 19de eeuw verguisd vanwege de revoluties, armoede en slechte werkomstandigheden. Toch kende die eeuw ook vele hoogtepun ten, vernieuwingen en veranderingen op diverse terreinen die de basis vormden voor onze comfortabele le vensomstandigheden. Drs. P. Meijer stelt op deskundige wijze die 19de eeuw tentoon, waarbij ook aandacht gevraagd wordt voor enige architec tonische prestaties in Bergen op Zoom. De uitgaven van de Geschiedkundige Kring kunnen mede tot stand komen dankzij het speciale lidmaatschap van de volgende bedrijven: ABN-AMRO DARVI BV GOLDEN TULIP Bergen op Zoom HDW Kantoormachines P. JANSEN Installatie Techniek BV Taxi- en toeringcarbedrijf DE KOCK De KOK Bouwgroep Bergen op Zoom/Goes BV Boekhandel VAN DER KREEK BV Tapperij DE KROON Hotel MERCURE DE DRAAK VAN LOON SMITS Installatiebedrijf BV RABO BANK Bergen op Zoom Woningstichting SOOMLAND Woningstichting SPECTRUM De ontwikkeling van de weervisserij 1530-1914 Het unieke karakter van de weervis serij, de ansjovis als luxe lekkernij en de sterk wisselende vangsten er van hebben de weervisserij be staansrecht gegeven. In dit artikel van drs. C. in 't Groen, een deskun dige op dit terrein, komt duidelijk naar voren met wat voor een pro blemen en conflicten deze weervis serij te maken heeft gehad. Tot onze geruststelling stelt ze: De be drijfstak blijft marginaal, maar wel behouden voor de toekomst door het unieke karakter van vismethode en traditionele werkwijze. Geschiedenis van Bergen op Zoom VI; 1419-1567 Op de voor hem zo kenmerkende deskundige wijze behandelt drs. G. Huijbregts weer een belangrijk ge deelte van de geschiedenis van Ber gen op Zoom. Hij vraagt onze aan dacht voor Bergen op Zoom onder de heren van Glymes (1419-1567), dit keer speciaal voor de periode 1460-1492. De Waterschans nr. 3 2000 Het verhaal van twee prenten Iemand koopt twee prenten, wil meer weten van de achtergronden, raakt enthousiast en wil de lezers van dit tijdschrift graag zijn bevin dingen mededelen. Dat overkwam C.P. Iriks. Interessant is de verkla ring hoe op een bepaald moment er bijvoorbeeld van Bergen op Zoom een verkeerde prent ver scheen omdat daarvoor niet ter plekke gewerkt werd, maar doordat men reeds bestaande tekeningen combineerde. Het netgewelf en beeldhouwwerk in de grote galerij van het Markiezenhof Als men over de grote binnenplaats en door de galerij van het Markie zenhof loopt, gebeurt dat vaak in gedachten, zich niet geheel bewust van het bijzondere van de omge ving. Maar de galerij en de over welving zijn op zich toch zo uit zonderlijk dat een nadere aan schouwing en beleving zeker de moeite waard zijn. De deskundige Kees Booij laat ons via zijn artikel met andere andere ogen daarnaar kijken. Met de reconstructie blijkt een historisch juist en technisch hoogstaand stuk vakwerk geleverd te zijn. De schrijver maakt ons dui delijk dat de totstandkoming van dit netgewelf en beeldhouwwerk een zeldzaam gebeuren was voor allen die er bij betrokken waren. De Twee Vrienden van Nieuw Borgvliet 110 jaar De molen De Twee Vrienden van Nieuw Borgvliet bestaat thans 110 jaar. In deze kroniek worden de be langrijkste gebeurtenissen van deze molen weergegeven. Bovendien wordt er ook aandacht besteed aan de molenaars. En verder uw aandacht voor: - Boekbesprekingen - Bespreking proefschrift van dr. WA van Ham - Leesportefeuille Terecht kunnen we trots zijn op historisch Bergen, waarvan een bij zondere stadsriool, fraaie 19de eeuwse bouwwerken en een prach tig stadspaleis thans nog getuigenis afleggen. Maar ook trots zijn we op de, on danks vele conflicten, tot stand ge komen weervisserij die, hoewel marginaal, toch bestaansrecht toonde en behouden voor de toe komst nog jarenlang de luxe lekker nij ansjovis oplevert. Dit Bergen, hoewel wel eens on juist in prentvorm weergegeven, heeft zich, zo blijkt uit haar ge schiedenis, diverse malen de mo len naar de wind moeten keren om tot de huidige resultaten op divers terrein te kunnen komen, waarbij deskundigheid bij het instandhou den van het verleden onmisbaar bleek. B. Daeter, hoofdredacteur Welkom Nieuwe leden Geschiedkundige Kring vanaf22-5-2000 (tot 17-8-2000). Drs. E. van Es, C. van Gessel, AC.L. van Hees, G.Ch. Legein, Mw. J. van Pul, JAW. Raats, Scholengemeenschap Roncalli, allen te Bergen op Zoom; Mw. E. Morahan te 's-Gravenhage, Mw.drs. C.H.M. in 't Groen te Roosendaal en Mw. T. Baars te Gouda. Cultuurhistorie rond Bergen op Zoom II In Noord-Brabant blijkt grote be langstelling te bestaan voor de cul tuurhistorie van de eigen omge ving. Vorig jaar hebben ruim 230 mensen in Bergen op Zoom met genoegen de eerste lezingenreeks over de cultuurhistorie rond Ber gen op Zoom bijgewoond. Op 16 januari 2001 gaat de tweede reeks van vier lezingen over de boeiende geschiedenis van deze regio van start. Deze activiteit wordt georga niseerd en gedragen door een aan tal instellingen dat actief is op het terrein van de plaatselijke cultuur historie. Belangstellenden kunnen zich tot 1 januari 2001 aanmelden bij de Stichting Brabantse Regio nale Geschiedbeoefening: telefoon 073 - 6146193. Deelname aan de vier lezingen kost slechts 40,-. Tijdige aanmelding wordt aangera den. Waar schriftelijke getuigenissen ontbreken kunnen archeologische vondsten informatie geven over het verleden. Zo kan het onderzoek naar menselijke resten uit ver ver vlogen tijden informatie opleveren over leeftijd, geslacht en gezond heidstoestand. In zijn bijdrage zal Marco Vermunt, stadsarcheoloog van Bergen op Zoom, ingaan op wat dergelijk onderzoek ons leert over de levensomstandigheden van hen die op een 16de eeuwse be- 101 FAUSTO NUMINE BERG A VICTRIX 30e jaargang nr. 3, september 2000 ISSN: 0926-3918 Verschijnt vier ntaal per jaar De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Erevoorzitter. dr. E.G.H. Hartel Ereleden: J.WA van Gastel, dr. WA van Ham Bestinir Voorzitter: drs. J. Zwagemakers Secretaris: F Wakkee Halsterseweg 256 4613 BD Bergen op Zoom Tel. 0164-237901 Penningmeester: LJA Vriends Ariëlstraat 13 4624 VN Bergen op Zoom Tel. 236663 Postrekening 24 05 922 en Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Contributie: f 45.- (minimaal) per jaar Ledenadministratie: drs. Y. Kortlever Glymesstraat 28 4611 KM Bergen op Zoom Tel. 0164-242845 (Archiefdienst: 241930). Overige leden: drs. J. Backx A. Evers B. Grosfeld-Asselbergs B. Schot PUBLICATIES STUDIES UITBERGEN OP ZOOM Redactie-adres: C. Vanwesenbeeck Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Tel. 0164-241930 DE WATERSCHANS Redactieleden: R van den Bergh drs. B. Daeter (hoofdredacteur) drs. N. Grosfeld drs. G. Huijbregts drs. Y. Kortlever drs. J. Zwagemakers Redactie-secretariaat: drs. B. Daeter Oudland 8 4617 ME Bergen op Zoom. Tel. 0164-210209 Fax. 0164-210922 Toezicht distributie: drs. J. Backx Schiethoek 5 4614 CT Bergen op Zoom Tel. 0164-240614 Vormgeving en druk: Drukkerij Vis Offset Alphen aan den Rijn.

Periodieken

De Waterschans | 2000 | | pagina 1