Geschiedkundig tijdschrift nmm De Waterschans nr. 3 2000 Aan de hand van een praktisch voorbeeld uit 1537 wordt uit de doeken gedaan hoe de baron van Breda en de markies van Bergen op Zoom tot een meer nauwgezette bepaling van hun wederzijds ge bied in de Glundert zijn gekomen. Oud Nieuws, 20e jaargang nr. 2, juni 2000, de periodiek van de heemkundekring 'Willem van St- rijen' van Zevenbergen, brengt o.m. een geschiedenis van de molens in het gebied van Zevenbergen, ge schreven door mevrouw J. Hoi- ting-Heukers met als titel: Watermo lens, gemalen, molenaars en machi nisten (p.4-28). Het is het verhaal van de molens aan de Roode Vaart, in het Oudland, aan de Schansdijk en aan de Bruyningsdijk. Watermo lens wijken voor stoomgemalen en die op hun beurt voor elektrische gemalen zoals het gemaal Toren polder. Verder ontving de redactie de Kijk uit, nr. 110 van juni 2000, van de Koninklijke Kring voor Heem kunde Merksem, alsmede De Vrij- heijt van Rosendale, nummer 36 van juni 2000, van de heemkunde kring De Vrijheijt van Rosendale. In de Kijkuit deel 1 van De val van Antwerpen in 1914geschreven door William Simoens. In het tijdschrift van Roosendaal o.m. een gedeelte uit Het dagboek van Laurens Pels (1756-1764). J. Hopstaken plaatst de originele tekst naast de vertaling in modem Nederlands (p.21-25). Mijn aandacht werd onlangs geves tigd op een artikel van de reserve-luitenant-kolonelarts prof. dr. A.H.M. Kerkhoff in het Neder lands Militair Geneeskundig Tijd schrift, getiteld Het Franse hospitaal te Bergen op Zoom 1810-1814 (p. 165-174). Deel 1 van deze studie is verschenen in het september nummer 1999, nr. 5 van de 52ste jaargang en beschrijft hoe na de in lijving van het koninkrijk Holland bij Frankrijk het stadsbestuur van Bergen op Zoom van de Fransen de opdracht krijgt om het Markie zenhof tot militair hospitaal in te richten voor 500 patiënten. Het hospitaal was een zware belasting voor de stad die toch al gebukt ging onder een grote schuldenlast. Het Markiezenhof gold als een burger- hospitaal voor militairen, maar hoe de gezagsverhoudingen lagen tus sen stadsbestuur enerzijds en de militaire autoriteiten anderzijds bleek moeilijk te achterhalen. De stad draaide wel steeds op voor de kosten van huisvesting en verple ging. De schaarste aan bedden goed, verbandmiddelen, wasmid delen, brandstof, levensmiddelen e.d. in de ingesloten stad (januari- niei 1814) leidde tot zeer onhygië nische toestanden. Wat in dit eerste deel nog niet aan de orde komt, is de behandeling van de patiënten. Dat is stof voor deel II. Een enkele kanttekening: Kerkhoff ontmoet reeds in het begin van de 19de eeuw in Bergen op Zoom een wethouder Stuart. Die zou echter nog meer dan anderhalve eeuw op zich laten wachten. Wel is er in de stukken sprake van Willem Huart, tijdens de inlijving Guillaume Hu- art. Hij was een vooraanstaand Ber- genaar, van beroep koopman en leerlooier. Hij had zitting in de ge meenteraad en was onder meer lid van het bestuur van het gilde van de Meersche, van de loge, voorzit ter van het Bergse Nutsdeparte- ment en van het comité revolutio nair. Hij leefde van 1755 tot 1824. AJb.2. Deze scheisloot werd gegraven in 1549 als grens tussen het markiezaat Bergen op Zoom en de baronie van Breda. Het is nog altijd de grens tussen Klundert en Fijnaart. De foto werd in het voorjaar van 2000 gemaakt. üFïi l AU .uM irici 1 Of* ZUD&il n lij F In deze aflevering: Markiezenhof Torenhoog Bergse politie in oorlogstijd Geschiedenis van Bergen op Zoom VII Weervisserij Fort De Roovere Fraude op fort De Roovere Stationsgebouw Bergen op Zoom Mariakapel Markiezenhof TrTyj.ij; 1U» j .1 j w.

Periodieken

De Waterschans | 2000 | | pagina 30