Kroonleden Het Markiezenhof in Restauratie Welkom Mededelingen De waterputten, de schenkingen in de buitenruimte en niet uitgevoerde plannen voor een volière-faisanderie De Waterschans Bestuur Voorzitter: PUBLICATIES STUDIES UITBERGEN OP ZOOM DE WATERSCHANS Redactie-secretariaat: De Waterschans nr. 1 2001 Deze Waterschans: Markiezenhof in restauratie Weer een bijdrage van Kees Booij, dit keer over enige restauratie-objecten van het Markiezenhof: waterputten, de naald aan de poortdeuren, spe ciale zaken op de grote binnenplaats, achterplaats, achtertuin met drie beel den en de Franse tuin. Alleraardigst is ook eens iets te horen over de nim mer uitgevoerde plannen voor een volière. Het is een verdienste van Kees Booij dat hij middels dit artikel enige specifieke wetenswaardigheden in de buitenruimten naar voren heeft ge bracht die verband houden met de grootscheepse restauratie die dit Mar kiezenhof heeft ondergaan. Een historieprent uit 1622 C. Iriks heeft weer een belangrijke prent ontdekt, dit keer over het beleg van Bergen op Zoom in 1622. Op een heldere wijze beschrijft hij deze voor de lezers en geeft daarbij ook nog de nodige achtergrondinformatie. Vonnis over Brabantse watertol Dit artikel behandelt het eindvonnis (1504) in een rechtszaak over de be taling van de 'grote' Brabantse water- tol, één van de vier tollen die namens de hertog van Brabant te Antwerpen werd geheven. Bergen op Zoom was voor het vervoer te water afhankelijk van de rivier de Schelde. Op die ri vier hadden de schippers te maken met de gevestigde rechten van de hertog van Brabant en van de graaf van Holland en Zeeland. De toe stand was ingewikkeld genoeg om problemen op te leveren. Soms leidde dat tot langdurige rechtsza ken. Bovendien geeft dit artikel grondige informatie over diverse toenmalige gerechtshoven. De redactie is verheugd weer een bijdrage van de inmiddels gepro moveerde W. van Ham ontvangen te hebben. Moord aan de Wouwse Poort Bas Schot beschrijft een moord in 1758 in Bergen op Zoom. Boven dien licht hij het ambt van poort schrijver nader toe. Aardig ook te lezen hoe men in die tijd regelde dat er op bepaalde tijden geen mensen de stad meer in konden komen. Wachtkamers bij horecage legenheden waren niet nodig. On danks al deze regelingen ging er blijkbaar toch nogal eens wat mis, zoals blijkt uit dit verhaal over een moord. Geschiedenis van Bergen op Zoom Drs. G. Huijbregts beschrijft in deze al weer achtste bijdrage de geschie denis van Bergen op Zoom rond De uitgaven van de Geschiedkundige Kring kunnen mede tot stand komen dankzij het speciale lidmaatschap van de volgende bedrijven: ABN-AMRO DARV1 BV GOLDEN TULIP Bergen op Zoom HDW Kantoormachines P. JANSEN Installatie Techniek BV Taxi- en toeringcarbedrijf DE KOCK De KOK Bouwgroep Bergen op Zoom/Goes BV Steenhouwerij De Kort, Bergen op Zoom Boekhandel VAN DER KREEK BV Tapperij DE KROON VAN LOON SMITS Installaliebedrijf BV Hotel MERCURE DE DRAAK RABO BANK Bergen op Zoom GEBR. VOETS, Weg- en Waterbouw BV, Rosmalen Woningstichting SOOMLAND Woningstichting SPECTRUM De Waterschans nr. 1 2001 1500, met name de periode van Jan III als heer van deze stad. Uit voerig wordt ingegaan op de poli tieke situatie van die tijd. Het Franse Hospitaal te Bergen op Zoom De redactie heeft de goedkeuring gekregen om een tweeledig artikel van prof. dr. A.H.M. Kerkhoff, dat reeds eerder gepubliceerd is ge weest in het Nederlands Militair Geneeskundig Tijdschrift, te mo gen overnemen. Het artikel is met name voor Bergenaren van grote betekenis, omdat het over het Mar kiezenhof handelt, dat in 1795 reeds als Frans hospitaal was inge richt, daarna magazijn werd om vervolgens weer als hospitaal te fungeren. Hier het eerste deel van dit grondige artikel. En verder uw aandacht voor: - Boekbesprekingen - Leesportefeuille In de geschiedenis van Bergen op Zoom neemt het Markiezenhof een belangrijke plaats in. In deze aflevering wordt ingegaan op haar functie als militair hospitaal en op de restauratie van inrichting en stoffering van dit stadspaleis. De stadsgeschiedenis leent zich voor weergave in beeld en woord, zoals over een moord, tollen en ge rechtshoven. Al deze gebeurtenissen en feiten le veren de lezers hopelijk weer een interessante Waterschansaflevering op. B. Daeter, hoofdredacteur Nieuwe leden Geschiedkundige Kling vanaf 15-12-2000 (tot 10-2 -2001). Dames: M. Suijkerbuijk, M. de Vos, beiden uit Bergen op Zoom. He ren: A Beekers, dr. P. Bentvelzen, J. Dolman, G. de Dooy, M. van Don gen, rnr. P. Elion, C. Herreijgers, J. Krijnen, F Quaytaal, P. van Raay, A Segers, J. Tack, J. van der Steen, W. Warmoeskerken, allen uit Bergen op Zoom. Mollerlyceum. Dames E. Adriaansen uit Halsteren en drs. J. Jacobs uit Putte. Heren ir. J. Ber- vaes, Zaltbommel; A. van Ginne- ken, Amsterdam; M. de Haas, Kort- gene; P. Jongbloed, Ossendrecht; ir. J. Kruis, Halsteren; S. Nefs, Halste ren en C. Zwaan, Steenbergen. Het lidmaatschap wordt automa tisch verlengd, tenzij schriftelijk opgezegd vóór 31 december. Inleveren kopij voor De Water schans 2: 15 mei 2001. Richtlijnen voor auteurs zijn te verkrijgen bij het redactiesecretariaat. Advertentiemogelijkheden. Vanaf heden bestaat de mogelijk heid te adverteren in De Water schans. De extra inkomsten wor den benut om de huidige omvang van het tijdschrift te kunnen hand haven en beperkte kleurendruk mogelijk te maken. Richtlijnen en prijzen voor het adverteren zijn te verkrijgen bij het redactiesecretari aat (zie colofon). Kees Booij Tijdens de voorbereiding en uitvoe ring van de grootscheepse restaura tie van het Markiezenhof (tussen 1959 en 1988) was er niet alleen aandacht en inzet nodig voor de restauratie van de gebouwen van het complex maar ook voor de in richting en stoffering ervan. De mi litairen hadden in 1957 weliswaar, na zo'n 140 jaar kazemegebruik, technisch redelijk onderhouden gebouwen aan het gemeentebe stuur van Bergen op Zoom als ei genaar overgedragen, maar ze wa ren wel uitgewoond, sleets en op een aantal plaatsen in monumen taal opzicht wat verminkt. De ge bouwen en plaatsen waren zonder meer keurig opgeruimd, doch vol komen leeg achtergelaten. De vier grote buitenruimten, nu twee tui nen en drie plaatsen, waaromheen de gebouwen van oorsprong lagen, waren in de loop van de jaren door de geniedienst van een aantal bouwsels voorzien. Deze functio neerden als waslokaal, spoelruimte, toilettenonderkomen. badhuis, mi- trailleurloods en berging. In het ka der van de restauratie zijn die alle maal gesloopt na documentatie op foto's. De bestrating en entourage 3 FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX 31 ste jaargang nr.l, maart 2001 ISSN: 0926-3918 Verschijnt viermaal per jaar De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Erevoorzitter: Dr. E.G.H. Hartel Ereleden: J.WA van Gastel, Dr. WA van Ham drs. J. Zwagemakers Secretaris: F Wakkee Halsterseweg 256 4613 BD Bergen op Zoom Tel. 0164-237901 Penningmeester: L.JA Vriends Ariëlstraat 13 4624 VN Bergen op Zoom Tel. 236663 Postrekening 24 05 922 en Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Contributie: f 45 - (minimaal) per jaar Ledenadministratie: drs. J. Backx Schiethoek 5 4614 CT Bergen op Zoom Tel. 0164-240614 Overige leden: A. Evers B. Grosfeld-Asselbergs B. Schot Redactie-adres: C. Vanwesenbeeck Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Tel. 0164-241930 Redactieleden: R van den Bergh drs. B. Daeter (hoofdredacteur) drs. N. Grosfeld drs. G. Huijbregts drs. J. Zwagemakers drs. B. Daeter Oudland 8 4617 ME Bergen op Zoom. Tel. 0164-210209 Fax. 0164-210922 Toezicht distributie: drs. J. Backx Schiethoek 5 4614 CT Bergen op Zoom Tel. 0164-240614 Vormgeving en druk: Drukkerij Vis Offset Alphen aan den Rijn. AfbA. Put-opbouw en bekroning op de grote binnenplaatsjuni 1979.

Periodieken

De Waterschans | 2001 | | pagina 2