Bestuursmededeling De Waterschans nr. 2 2001 gere Burger School (thans Scholen gemeenschap "t Rijks'). Men vroeg zich angstig af, of die wel zijn wo ning zou willen verkopen aan een congregatie die daar een katholieke school wilde oprichten. Veilig heidshalve trokken de algemene overste broeder Julius van Baal (1860-1932) en zijn assistent broe der Egidius Rommens (1854-1906) maar burgerkleren aan en zo ver momd namen ze een kijkje in de beide woningen. Alles viel positief uit en zo kwam de koop tot stand. De heer Daverveld trad als koper op. Daarna kon men beginnen met de verbouwing, want er moesten enkele klaslokalen komen, alsmede een kapel. Op 23 september 1901 half tien was het dan zover. Onder leiding van Franciscus Engbersen (1872-1903) verlieten de broeders Isidorus Kok (1850-1916), Ansel- mus Timmermans (1865-1917), Alexius Floren (1874-1938), Mat thias Schijven (1877-1930) en Poly- carpus 'onder de zegenwen- schen van hun Eerw. Overste en Medebroeders' het moederhuis en trokken ze te voet langs de Bergse- baan, een zandpad, naar Bergen op Zoom om daar 'eene nieuwe school te beginnen voor minver mogenden'. Ook het houden van een bewaarschool en het geven van catechismuslessen stonden op het programma. Moe en bezweet kwam het gezelschap twee uur latei- in de Hoogstraat aan. Via een poortje in de Schoolstraat en de tuin kwamen ze haast onopge merkt binnen. De heer Daverveld wachtte hen op en zorgde voor biet en broodjes. De volgende ochtend gingen de broeders naar de katho lieke kerk (thans schouwburg De Maagd), om daar de H. Mis bij te wonen tot ze in hun eigen kapel te recht zouden kunnen. Een dag la ter kwam kapelaan Plasschaert kennismaken en kon het eerste kind voor de bewaarschool worden ingeschreven. Op 29 september kregen de broeders bezoek van de heer AC Maas, rector van het St. Elisabethgesticht en tevens rector van het nieuwe broedersconvent (13). Het ging allemaal gemakkelij ker en prettiger dan een halve eeuw tevoren met de broeders van Ou denbosch. Er waren nu duidelijke afspraken gemaakt zowel wat de werkzaamheden betrof als de fi nanciën. Ook de verhouding tussen parochiegeestelijken en broeders was veel prettiger dan omstreeks 1850. Een gunstig klimaat dus om van start te gaan. 7. Aan de slag Op 1 oktober 1901 ging de school poort voor de arme kinderen open, ook al waren de bouwvakkers nog druk doende. Speelplaats en schoolgang bijvoorbeeld moesten nog worden geplaveid. Bovendien stonden er de eerste dag meer kin deren aan de poort dan er plaats was. De school had slechts ruimte voor 41 leerlingen. Enkele weken later, op 4 november om precies te zijn, startte ook de bewaarschool. Maar liefst 90 jongetjes kon het hoofd inschrijven. Br. Ildefonsus en Br. Wilhelmus namen de kleinen onder hun hoede. Op I december nam weer een andere groep leer lingen zijn intrek in de Hoogstraat. Vijftien jongens van de eerste en de tweede klas van de normaalschool te Huijbergen verhuisden naar Ber gen op Zoom, vergezeld van enkele docenten. Daarmee werd een eer ste stap gezet, om in Bergen op Zoom de kweekschool van de con gregatie te vestigen. Huijbergen lag niet zo gunstig, zeker niet als men de school wilde openstellen voor exteme leerlingen. En die had men nodig om aan het minimum aantal leerlingen te komen, dat nodig was voor het verkrijgen van subsidie. De komst van de normaalschool hield tevens in de vestiging van een in ternaat (14). Op 7 december ze gende rector A.C. Maas de scholen en de kapel in, waarna de heer Van de Pol. directeur van Ste. Marie, plechtig de eerste Heilige Mis in de kapel opdroeg. Groot feest natuur lijk. Mevrouw De Meulemeester, echtgenote van de huisarts, verraste de broeders met een kerstgroep van 28 beeldjes en een bijpassende stal. Het jaar daarop besloten de broeders een kaarsenmakerij op te zetten en zo wat bij te verdienen. Mejuffrouw Weys schonk de beno digde materialen. Om het vak te le ren ging broeder Daniël van Pul (1865-1926) korte tijd werken bij Franken in Zundert en bij Van Domburg in Oud Gastel. De nor maalschool werd in 1902 opgehe ven. De leraren en leerlingen van de derde en de vierde klas trokken dat jaar eveneens van Huijbergen naar Bergen op Zoom en daarmee ging de nieuwe kweekschool op 1 mei 1902 officieel van start. De vierde cursus telde toen zeven broeders-leerlingen en de derde cursus vier. Het klooster had in korte tijd een flink aantal inwoners meer. Het duurde enkele weken voor de school goed draaide. Ook de financiering van de nieuwe kweekschool was niet rond. Het rijk was minder scheutig dan men zich had voorgesteld. Over 1902 keerde Den Haag nog geen subsidie uit. Voorts viel het tegen dat school- meubilair en leermiddelen uit ei gen middelen betaald moesten worden. Bijzondere kweekscholen mochten rekenen op een beschei den bijdrage uit 's lands kas, maai de eerste vergoeding liet even op zich wachten (15). Erger was het verlies van broeder Franciscus Eng bersen, de eerste overste van het Bergse convent, hoofd van de school en eerste directeur van de kweekschool. Hij overleed op 21 september 1903. Hij muntte uit in tact en wijsheid. Zijn heengaan was een groot verlies voor huis en kweekschool. Broeder Seraphinus Wildeboer volgde hem op als huis overste en als directeur, maar slechts voor korte tijd. Hij overleed al in de zomer van 1905. Broeder Pacificus Kruter (1850-1930) volgde Seraphinus toen op als overste en als directeur van de kweekschool. Er kwam gebrek aan ruimte. In ok tober 1902 konden vier huisjes hoek Keizerstraat/Schoolstraat voor f 4.000,- worden gekocht, iets later nog gevolgd door het huis van mevrouw De Ram voor 1.600,-. Dat maakte de bouw van vier klas lokalen mogelijk In 1904 halveerde de St.-Vincentiusvereniging haar jaarlijkse bijdrage. Dat jaar kochten de broeders een wei dicht bij de bebouwde kom van de stad om meer speelgelegenheid te hebben voor de internen. Het lapje grond kreeg al gauw de naam van 'broe- dersweike'. De naoorlogse uitbrei ding van de stad naar het oosten slokte ook het 'weike' op. Het con tact met de St.-Vincentiusvereni ging leidde ertoe dat, net zoals in Breda en Oosterhoul was gebeurd, aan de broeders werd gevraagd om de zorg voor de katholieke wees jongens op zich te nemen. Die woonden sinds 1857 in "t Swaan- tje', Blauwehandstraat 34 (16). Eind november zegde daar de wezenva- der zijn betrekking op. De regenten besloten toen de weeskinderen over te dragen aan de broeders. Op 68 De Waterschans nr. 2 2001 25 januari 1906 kwam broeder Matthias Schijven (1877-1930) naar Bergen op Zoom om de plaats van wezenvader in te nemen. Drie da gen later bracht mijnheer Touw zes katholieke jongens van de Blauwe handstraat naar de Hoogstraat, waar 'het huis van Van Deventer' (nr. 21) als weeshuis werd ingericht. Op 11 juni 1906 woonden er in de Hoogstraat 28 broeders, 30 kweke lingen en 6 weeskinderen (Op 12 april 1907 telde men 35 broeders, waarvan er 12 geprofest waren, 15 de status van novice hadden en er 8 juist waren ingetreden, de zoge naamde postulanten) (17). (Wordt vervolgd). Noten en geraadpleegde werken Van het huis in de Hoogstraat (op den duur de nummers 19 t/m 29) zijn vier kronieken bijgehouden met uitzonde ring van de periode 25 november 1919 - oktober 1926. Het zijn vier cahiers met stijve kaft zonder paginanummer. Er wordt hieronder naar verwezen als Kroniek I enz. en met datum. Ook is er een kasboek van de kaarsenmakerij over de jaren 1905 t/m 1918. (1) Joos van Vugt: Broeders in de katholieke be weging. De werkzaamheden van vijf Ne derlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters, 1840-1970. Nijme gen 1994 (dissertatie) p.20 e.v.; (2). AJ.M. Alkemade: Vrouwen XIX. Geschie denis van negentien religieuze congrega ties 1800-1850. 's-Hertogenbosch 1966 (dissertatie) p.75 e.v. Zie ook: S. Stok man ofm: De religieuzen en de onder wijspolitiek in het Vereenigd Koninkrijk der Nederlanden. 's-Gravenhage 1935. En: A.M. Lauret: Per Imperatief Man daat. Bijdrage tot de geschiedenis van onderwijs en opvoeding door katholieken in Nederland, in het bijzonder door de Tilburgse Zusters van Liefde. Tilburg 1967 (dissertatie); (3). Alkemade a.w. p. 59 e.v. en p. 115; (4). Toine van Eekelen en Cees Vanwesenbeeck: Van gasthuis- meesters, momboirs en regenten. De ge schiedenis van het Algemeen Burger Gasthuis en zijn voorgangers te Bergen op Zoom 1246-1968 (Studies uit Bergen op Zoom, deel 7), Bergen op Zoom 1989, p. 59 e.v.; (5). Joos van Vugt: a.w. p.72 e.v. en p. 103 e.v.; (6). E. Boenigter: 150 Jaar lang Broeders van Goede Wer ken. Oostakker 1980 (Geschiedenis van de Broeders van Onze Lieve Vrouw van Lourdes, in Nederland ook bekend als de Broeders van Dongen). Van de zelfde auteur: In smarten geboren.... Ge schiedenis van een Broederscongregatie. Amsterdam/Voorhout 1985 (Betreft de congregatie van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten, de Broeders van Am sterdam); (7). Geschiedenis van het Wil- helmieten Klooster en van het Bisschop pelijk Instituut Ste. Marie te Huijbergen [Door] Eenige Oud-leerlingen, Bergen opZoom 1907 p.352. En: C.E Gabriels: Uit de geschiedenis van Huijbergen en van zijn Wilhelmietenmonasterium (Pu blicaties van het Archivariaat 'Nas- sau-Brabant' nr. 60) z.p. 1982 p.73 e.v.; (8). Joos van Vugt, a.w. p. 103-104. Zie ook: J.PA van Vugt: Broeders en Scho len in Bergen op Zoom. Over het onder wijs in Noord-Brabant en een mislukte vestiging van de Broeders van Saint Ijouis, 1849-1852. In: Onderwijs (Studies uit Bergen op Zoom nr. 10). Bergen op Zoom zj. p. 12-30; (9). Joos van Vugt, a.w. van noot 1, p. 89; (10). P.B.A. Melief: Joannes van Hooydonk, apostolisch ad ministrator en vicaris van het vicariaat Breda, eerste bisschop van Breda 1827-1853-1867 (Bijdragen tot de ge schiedenis van het Zuiden van Neder land LXXI, Tilburg 1987 p.73 en p.219-242; (11). J.M. Backx: Onderwijs is meer dan goud. Het lager onderwijs in Bergen op Zoom in de tweede helft van de negentiende eeuw. In: Onderwijs. (Stu dies uit Bergen op Zoom nr. 10), Ber gen op Zoom zj. p.33-77. Zie p.55 e.v.; (12). J.M. Backx: a.w. Bijlagen 1 tot en met 5, p.70-75; (13). Kroniek van het convent in de Hoogstraat, deel 1 1901-1919, sept. 1901; (14). Idem 20 mei 1905; (15). Idem 24 juni 1905; 16. Ben Daeten Het Bergs Protestants Weeshuis 1597-1997. Vier eeuwen wezenzorg en hulpverlening met name in Bergen op Zoom. Bergen op Zoom 1998, p. 386-391. Om reden van kostenbesparing zal het volledig uitgewerkt verslag van de ledenvergadering niet meer automatisch aan u worden toegezonden. Leden die een volledig uitgewerkt verslag wensen, kunnen dit aanvragen bij de secretaris. Het verslag kan zowel schriftelijk als per e-mail aan u worden toegezonden. Daarnaast zullen voor aanvang van de eerst volgende ledenvergadering een aantal verslagen ter inzage worden gelegd. Een samenvatting van dit verslag zal worden gepubliceerd in Waterschans 3. 69

Periodieken

De Waterschans | 2001 | | pagina 11