Welkom Mededelingen Mededeling Activiteiten Onder de zoden... Enkele resultaten van de opgraving op het Gouvernementsplein in 1999 De Waterschans nr. 2 2001 afgelegd. Zo werden de kerken in Xanten en Kalkar bezocht en ook Goch was een bezoek meer dan waard. Op 16 en 17-jarige leeftijd maakte ik voor de Europese Bibliotheek in Zaltbommel twee boekjes in de populaire reeks 'Gennep in Oude Ansichten' en 'Kent U ze nog, de Gennepenaren'. De eerste tentoon stelling, samen met leden van de NJBG gemaakt, heette Gennep in Bruikleen. Het gaf een overzicht van de geschiedenis van deze ooit zo roemruchte stad gelegen aan de monding van de Maas en de Niers: Gennep afgeleid van het Keltische gen apa, daar waar twee wateren sa menvloeien. Gennep bezat destijds een burcht waar de Heilige Nober- tus is ontvangen, dus niet geboren. Waar een stad wel niet trots op kan zijn. Het Genneps volkslied is doordrenkt van dit glorieuze verle den waarvan nu alleen nog rudi mentaire sporen zijn overgebleven: Waar de Niers langs kronkelwegen bij een burcht de Maas ontmoet wenkt U Gennep vriendelijk tegen biedt U zijne welkomstgroet. Edele burcht zo fier en stevig Genneps trots waart gij weleer d'oorlogswoede beukte U neder thans ligt gij in puin terneer. Toch ging ik geen geschiedenis stu deren: kunstgeschiedenis trok meer, daar gingen mijn hart en liefde naar uit. Ik heb geen seconde spijt gehad van deze keuze, nog steeds is het deze liefde die de be langrijkste drijfveer in mijn leven is. Precies tien jaar geleden werd ik benoemd tot conservator Cultuur historie van Het Markiezenhof Door mijn functie leerde ik de mensen en de (geschiedenis van de) stad snel kennen. En hoeveel rijker dan in mijn geboortestad is het historische verleden van Ber gen op Zoom bewaard gebleven. Het archief is een ware 'fundgrube' voor elke (cultuurhistoricus. Ook de stad zelf legt getuigenis af van dit rijke verleden en het Bergs volkslied is maar liefst gecompo neerd door Valerius. Bergen op Zoom is met 65.000 inwoners en kele maten groter dan Gennep met een inwonertal van 17.000. De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom voldoet wat doelstellingen en uit gave van publicaties betreft, aan de standaard van een middelgrote stad. Toch is een ledental van ruim duizend op een totale bevolking van circa 65.000 mensen te weinig. Het bestuur zal dan ook in de ko mende jaren alle aandacht richten op het werven van nieuwe leden en trachten de zo moeilijk te bereiken groep jongvolwassenen te interes seren en in zijn gelederen op te ne men. Dat vergt veel tijd, energie, creativiteit maar vooral harmonie. Uitsluitend met een goede samen werking en 'alle neuzen dezelfde richting in' kan een dergelijk stre ven worden gerealiseerd. Daarom zal een belangrijk aandachtspunt de komende jaren communicatie zijn: allereerst binnen de Kring zelf. Maar ook naar buiten toe: de Kring als het 'geweten', als de behoeder van het rijke erfgoed, de Kring als verkondiger van standpunten in be paalde (cultuur)historische vraag stukken, kortom de Kring als bloei ende vereniging die op alle terrei nen samenwerking met andere ver enigingen en de gemeente na streeft. Een Kring waar Bergenaren zich in herkennen en zich thuis- voelen. Johanna Jacobs, de eerste vrouwe lijke voorzitter van de Kring. Nieuwe leden Geschiedkundige Kring vanaf 12-3-2001 tlm 28-5-2001. Mevr. E. Plasmans-Henning, Ber gen op Zoom. Heren W. Gaspar, L. de Kok, W. Nieuwdorp en M. Mol, Bergen op Zoom. Heer C. Uytdewilligen. Huijbergen. Stichting bezichtiging Monumenten, Bergen op Zoom. Het lidmaatschap wordt automa tisch verlengd, tenzij schriftelijk op gezegd vóór 31 december. Inleveren kopij voor De Water- schans 3: 15 augustus 2001. Richt lijnen voor auteurs zijn te verkrij gen bij het redactiesecretariaat. Advertentiemogelijkheden. Vanaf heden bestaat de mogelijkheid te adverteren in De Waterschans. De extra inkomsten worden benut om de huidige omvang van het tijd schrift te kunnen handhaven en be perkte kleurendruk mogelijk te ma ken. Richtlijnen en prijzen voor het adverteren zijn te verkrijgen bij het redactiesecretariaat (zie colofon). In de Algemene Ledenvergade ring van 26 april 2001 is besloten tot de voorgestelde, gewijzigde opzet van de lezingen voor de le den van de Kring. Voor onze leden zullen de me dedelingen omtrent de activitei ten voortaan in De Waterschans worden gepubliceerd onder de kop Activiteiten. Het losse Mede delingenblad komt hiermee te vervallen. Kranten, weekbladen. Tekst TV en kabelkranten zullen via pers berichten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten. Als eerste activiteit in het tweede halfjaar hebben we een wandeling in Halsteren georganiseerd. Hier voor is gekozen gezien het succes bij de ontvangst begin dit jaar op het Halsterse Raadhuis en het be zoek aan het heemhuis van de HKK Halchtert. De wandeling wordt gehouden op zaterdag 1 september 2001, aan vang 10.00 uur; plaats van samen komst het Raadhuis, Dorpsstraat. Onder deskundige leiding van le den van de Heemkunde Kring wor den het raadhuis, Martinuskerk, Quirinuskerk en het kerkhof be zocht. Introducés zijn van harte welkom. Over de lezing in het laatste kwar taal en mini-excursie zullen we be richten in De Waterschans 3-2001. die eind september 2001 verschijnt. Nadere informatie bij de leden van de Activiteitencommissie: Fons Evers, tel. 210283: Cees Klaassen, tel. 68 2744, Wim van Nieuwenhuijzen, tel. 238835 of Wim van Riemsdijk tel. 248873. 50 De Waterschans nr. 2 2001 Marco Vermunt In 1992 deed de stichting In den Scherminckel onderzoek naar de resten van het middeleeuwse gast huis van Bergen op Zoom in de voortuin van het Gouvernement aan de Wouwsestraat. De resultaten werden gepubliceerd in het boekje 'Te gast bij Sint MaartenW). Hierin kwam de geschiedenis van het hos pitaal, met zijn vele verbouwingen en reparaties, vrij uitvoerig aan de orde. Toch bleven er na de eerste opgraving tal van vragen over. Zo was niet bekend of er naast het gasthuis bijgebouwen hadden ge staan. Evenmin was duidelijk of er in het jaar 1246, toen de heer van Breda Godevaart IV een geldbe drag schonk aan het Bergse gast huis, al een gebouw op deze plaats stond. Ook kon aanvankelijk geen onderzoek worden gedaan naar het kerkhof dat bij het gasthuis lag. In 1994 voerde de gemeente een opgraving uit achter de inmiddels gesloopte supermarkt van Jac Her mans in de Blauwehandstraat. Er werd een flink stuk van de Vuilbeek (een zijtak van de Grebbe) blootge legd evenals de funderingen en vloeren van drie huizen rond een binnenhofje, die in het begin van de 15de eeuw aan de oever van de beek waren gebouwd. Aangezien die gebouwen ruim 5 bij 12 meter groot waren en zich uitstrekten over de breedte van twee huizen aan de Blauwehandstraat, luidde de voorlopige conclusie dat het hier niet om gewone achterhuizen of kamerwoningen ging, maar om bijgebouwen van het gasthuis (2). De fysieke afstand tot het opgra vingsterrein van 1992 en het ont breken van duidelijke geschreven bronnen liet echter de nodige on zekerheid over deze interpretatie bestaan. In 1999 ging het plein opnieuw op de schop. De aanleg van fonteinen, Afb.l. De opgraving in 1999. 51

Periodieken

De Waterschans | 2001 | | pagina 2