Boekbespreking De Waterschans nr. 3 2001 wellicht ook in 1921 hermaakt was, zijn een nieuwe steun- en neuslijst aangebracht. Rond 1986 is het stucwerk in de gang hersteld en op nieuw gemarmerd naar de terugge vonden oorspronkelijke toestand. Bij de in 2000 aangevangen restau ratie is de situatie van rond 1800 zoveel mogelijk hersteld. De ach tergevel is, wederom met de be staande kozijnen, hersteld, waarbij de veranda verdwenen is. De door gang tussen gang en trap is weer versmald, terwijl de trap geheel hersteld werd. De mooie schouw partijen zijn meest gehandhaafd. Met de toevoeging van de heden daags aan een woonhuis te stellen eisen is hiermee toch een zeer bij zonder goed bewaard gebleven 18de eeuws huis in volle luister hersteld. Afb. 12. Achtergevel huidige situatie. Afb. 13. Oude bestrating van de overbouwde Couveringepoort. Afb. 15. Gang, huidige situatie. Bronnen (1) Gemeentearchief Bergen op Zoom; (2) H.E. van Ginneken; (3) Mondelinge mede deling van P. Weyts. Q gen van elders in de stad afkom stige marnieren schoorsteenman tels een plaats. In 1969 zijn er res tauratiewerken aan de voorgevel uitgevoerd. Rond het voordeurko zijn is toen een portiek gemaakt met van elders uit de stad afkom stige gesneden consoles. Zo'n por tiek was kennelijk oorspronkelijk Afb. 14. Schouw in de achterkamer, hui dige situatie. wel beoogd doch niet uitgevoerd. Boven alle raamkozijnen zijn na melijk hanekammen aanwezig, doch boven het deurkozijn slechts een eenvoudige rollaag (afb. 9, 10, 11). Aan de gootconstructie, die 122 De Waterschans nr. 3 2001 Mels de Jong: AM. de Jong, schrijver. Amsterdam 2001. ISBN 90 214 68999 9 NUGI 321 Door: drs. GA Huijbregts AJb. 1. Foto uit 1936. A.M. de Jong (links) in gesprek met Piet Bron, die in de film voor de Kruik speelde (part. coll). Inleiding In het vorige nummer van De Wa terschans mochten we aandacht besteden aan de biografie van onze bekendste Bergenaar Anton van Duinkerken, geschreven door Mi chel van der Plas. Deze keer gaat de belangstelling uit naar Adrianus Michiel de Jong, meer een streek genoot dan een stadgenoot. Ook hij werd literator net als Willem As- selbergs. Hij was echt niet zo ge leerd als zijn tijdgenoot, maar had wel meer commercieel succes. Wat betreft de verkoop van zijn boeken staat hij nog altijd aan de top van de Nederlandse auteurs. Maar liefst drieëntwintig miljoen exemplaren zijn er over de toonbank gegaan. Van 1925 tot 1930 woonde hij in Nieuw Borgvliet (Antwerpsestraat weg 414) en had zelfs korte tijd voor de SDAP Sociaal Demo cratische Abeiders Partij) een zetel in de Bergse gemeenteraad. Al vroeg was Adriaan een overtuigd socialist en hij zou dat zijn hele le ven blijven. Net als Van Duinker ken heeft De Jong lang op een bio grafie moeten wachten. Nu is die er dan, bijna zestig jaar na zijn dood. Mels de Jong, de zoon van een broer van A.M. de Jong, is de au teur. Een zoon van de schrijver, ook Mels geheten, was er eraan be gonnen, maar na diens overlijden nam zijn neef het werk over. Wie was AM. de Jong? Een korte levensschets AM. de Jong is geboren te Nieuw Vossemeer op 29 maart 1888 als zesde kind van Melchior (Mels) de Jong en Petronella Hazen. Aleen de eerstgeborene, eveneens Mel chior geheten, leefde nog na een jaar, de vier anderen brachten het niet zover. Na Adriaan zouden er nog zes komen, maar ook van dat zestal mocht er maar één volwas sen worden. De familie De Jong was een katholiek, arm arbeiders gezin. 's Zomers ploeterde vader bij de boeren op de akker en 's winters probeerde hij wat te verdienen als borstelmaker. Armoe troef dus. Na een verblijf op De Heen trok het gezin net als zoveel anderen uit de streek naar Rotterdam. Vandaar ging het naar Delft, waar vader Mels werk vond op een borstelfa- briek. Daar zou Adriaan ook zijn gaan werken, als het hoofd van zijn 123

Periodieken

De Waterschans | 2001 | | pagina 13