VAN^vouz vtewem. -SOP.-.Vp- MTïrr lj&j get A.wg X. »&EZiCA. De Waterschans nr. 3 2001 De Waterschans nr. 3 2001 Enige technische facetten Toen de betreffende hekken van de verflagen waren ontdaan, werd vast gesteld dat het ijzer is voorzien van merken. Namelijk tweemaal aange bracht met verschillende stempels, twee op een van de kantstijlen en een tiental keren op de spijlen. In hoever hier sprake is van een smidssignerings- of een ijzerleve- ranciersmerk is moeilijk te bepalen (afb. C). De merken zijn met een stempel in het ijzer gedreven. De zware hekken zijn als volgt draaibaar gemaakt. Aan de onder zijde van de hangzijde is de kant stijl aangepunt, in een roestvrijsta len vloerpot geplaatst en draaibaar gemaakt door tussenkomst van een stalen kogel. Een oude en be proefde constructie. Aan de boven zijde functioneert het hek middels een draaipunt dat is vervaardigd op basis van de aangetroffen schar- nierconstructie. Geraadpleegde publicaties en documenten: 1. W. Haakma Wagenaar 'Monu ment en restauratieplan; de Gertru- diskerk te Bergen op ZoomIn Jaar boek Monumentenzorg (26-55) 1991. 2. Jan Steppe; Het koordok saal in de Nederlanden. Leuven 1952 (89). 3. Kees Booij en Willem van Ham: Grafmonumenten in de Grote of Sint Gertrudiskerk te Bergen op Zoom 1993 (31+32). 4. J. van Mosselveld en W. van Ham: Teke ningen van Bergen op Zoom 1973 (36 37). 5. Tekening van de hek ken in restauratiearchief met blad no. 437. Schaal: 1 a 20, d.d. februari 1987 met een bijbehorend onge nummerd tekeningetje aangaande ijzerstempels door A. Koens. Het restauratiearchief is ondergebracht bij de Gemeentelijke Archiefdienst te Bergen op Zoom. 6. Restauratie Vademecum R.V. blad 01 (1 t/m 5) 'Merken'. Afb. B. Kerk met beperkte afsluiting t.p.v. de kooromgang met 18e eeuwse hekken. Sinds 1987. en aan gemaakt tegen uitzakken. Een en ander is in 1987 uitgevoerd door de smid Leo van Geel, een van de directeuren en medewerker van smederij en constructiewerk plaats machinefabriek 'M. van Geel en Zonen B.V.' dat destijds domici lie had aan het Beursplein, Moe- regrebstraat. Alle ijzer was in 1970 zwart van kleur. Door kleurenonderzoek werd fragmentarisch een van oorsprong donkerblauwe kleur aangetroffen. De gesmede punten van de spijlen waren met bladgoud beplakt. Om dat een kleur zich moeilijk in woor den laat beschrijven is er onmiddel lijk een monster van gezet want i.v.m. de restauratie en het aanpas sen van de hekken was het niet mo gelijk de verflagen te handhaven. De toegepaste hekken zijn geheel van hun verflagen ontdaan en geschil derd in blauw zoals oorspronkelijk. waren in de grafzerken gemerkt 102 en E. Alle traveevullingen waren passend aangebracht tussen de na tuurstenen kolommen en de bak stenen achterwanden van de koor kapellen. De totale lengte, inbegre pen de tussenkolommen, bedroeg 26,30 meter. De gemiddelde hoogte van de afsluiting, gemeten vanaf de vloer, bedraagt ca. 3,10 m, terwijl de borstweringshoogte ca. 0,80 m was. Hergebruik en restauratie van onderdelen Tegen het einde van de restauratie van het kerkgebouw in 1986 en tij dens het breed overleg in de werk groep 'inrichting', kwam natuurlijk ook de discussie of er in verband met het toekomstig liturgisch en ander gebruik nog plaats was voor de in wezen als monument be schermde achttiende eeuwse af sluiting. Daarbij dient eerst opge merkt te worden, dat de draaibare delen van de twee buitenste tra veeën daar in elk geval niet terug konden komen. Die openingen wa ren namelijk in het kader van de restauratie dichtgemetseld om zo de koorkapellen weer hun histori sche vorm. te geven. De betreffende draaibare delen zijn nu toegepast ter plaatse van de kooromgang, zo wel aan de noord- als zuidzijde (afb. B). Dat is gebeurd met instemming van alle bij het overleg over het in richten betrokken personen en par tijen en met goedkeuring van het Gemeentebestuur als eigenaar en van de Rijksdienst voor de Monu mentenzorg. Tot in het middentravee, het pries terkoor, wederom toepassen van een draaibare afsluiting werd om praktische en esthetische reden af gezien. De aanwezige hardstenen borstweringen zijn verzaagd tot bloktreden voor de schipkapellen. Het overgebleven ijzeren materiaal van de Van Stolk afsluiting is in een onderkomen ten zuiden van de stadstoren opgeslagen. De twee paar draaibare hekken, die toege past zijn in de kooromgang, moes ten eerst wat gerestaureerd en in de breedte aan de nieuwe situatie aan gepast worden (o.a. versmald). Ge lijktijdig zijn er kleine voorziening- c(n\. skeviU-pae-Ls vA 3j= thcwlal MG.IZUG//- AZG/2/^e/V r~ ~Ël>AN G ETECTTT.N 0*P JA~Z-B33 ELK J-4 EJdkOEVlf AJb. C. Tekening van aangetroffen merken in het ijzer van de 18e eeuwse hekken. 135 N.B. a. De auteur van dit opstel was als pro jectleider zeer nauw bij de gehele restaura tie en inrichting van de Sint Gertrudiskerk betrokken, b. Schrijver is speciaal dank ver schuldigd aan Lisette de Wit-Besters voor de medewerking aan het tot stand komen van dit artikel. ap fiiLrx loYiLAcyi - - J - />.- -Ju..

Periodieken

De Waterschans | 2001 | | pagina 19