Kroonleden Mededeling Welkom Activiteiten De Waterschans Bestuur PUBLICATIES DE WATERSCHANS Redactie-secretariaat: De Waterschans nr. 3 2001 Deze Waterschans: Stadsgezicht op Bergen op Zoom Op uiterst deskundige en weten schappelijk verantwoorde wijze be schrijft dr. WA van Ham het stads gezicht op Bergen op Zoom van Samuel de Swaef, waar thans een heruitgave van verschijnt. Dit ge zicht op Bergen op Zoom vanaf de Schelde moet in zijn tijd een op zienbarende uitgave zijn geweest. Nooit tevoren was de stad zo breeduit en gedetailleerd voor het voetlicht gebracht. As verzamelob ject is de prent uiterst zeldzaam. De uitgave in 1967, na de 'heront dekking' in de Atlas van Stolk, vond als onderdeel van een map repro ducties dan ook gretig aftrek. Er verscheen zelfs een verkleinde ver sie van. Een nieuwe opname brengt nu technische verbeterin gen, waardoor de kwaliteiten van het origineel beter tot hun recht komen. Deze heruitgave bood dr. Van Ham de gelegenheid de ge schiedenis van het stadsgezicht en zijn vervaardiger aan een nader his torisch onderzoek te onderwerpen. Moord bij Halsterse molen J. Buuron vertelt over een moord bij de Halsterse Molen in 1724. Thomas keek door een kier naar buiten en zag Philip met een stok in zijn hand staan. Hij hoorde Phi lip tegen Paulus iets roepen in de trant van: 'Kom hier, we zullen ze wegdrijven!'. Maar dat lukte niet. Philip kreeg als eerste een klap met een stok en viel neer. Hij riep nog: 'Ik heb genoeg, houd op, of gijlie den suit mij dootslaen!'. Daarna kreeg Paulus een stokslag en hij verloor prompt het bewustzijn. De twee vrienden waren verslagen en de aanvallers gingen ervandoor. De twee gewonden werden de herberg binnengebracht. Daar bleek, dat Philip met wat hulp naar huis kon, maar Paulus was zeer ernstig ge wond. Hij bloedde zwaar uit zijn hoofd en kon niet worden vervoerd. De volgende dag stelde de Hal sterse chirurgijn Renee Merrier vast, dat de schedel van Paulus ge spleten was. Het slachtoffer over leed in de daarop volgende nacht'. De Doorne Croone Ir. J. Weyts geeft een goede be schrijving van het prachtige 18de eeuwse pand in de Engelsestraat 16. Nuttig ook voor hen die op 4 november a.s. de excursie naar dit pand mee willen maken. Een Franse ode Jan Verbeem trof een oude Franse ode aan over de inname van Ber gen op Zoom in 1747. In achttien strofen van tien dichtregels elk roemt de dichter de militaire da den van Maurits van Saksen. Lite rair gezien is deze ode geen hoog vlieger; het taalgebruik is bombas tisch en de tekst staat bol van holle frasen die verwijzen naar een god delijk superioriteitsgevoel van de De uitgaven van de Geschiedkundige Kring kunnen mede tot stand komen dankzij het speciale lidmaatschap van de volgende bedrijven: ABN-AMRO DARVI BV GOLDEN TULIP Bergen op Zoom HDW Kantoormachines P. JANSEN Installatie Techniek BV Taxi- en toeringcarbedrijf DE KOCK De KOK Bouwgroep Bergen op Zoom/Goes BV Boekhandel VAN DER KREEK BV Tapperij DE KROON VAN LOON SMITS Installatiebedrijf BV Hotel MERCURE DE DRAAK RABO BANK Bergen op Zoom GEBR. VOETS, Weg- en Waterbouw BV, Rosmalen Woningstichting SOOMLAND Woningstichting SPECTRUM De Waterschans nr. 3 2001 Fransen. De auteur vergelijkt de ge allieerden met de Romeinse oor logsgod Mars, die de 'rechtvaar dige' Lodewijk XV vergeefs poogt te tarten. Maurits van Saksen zou voorbestemd zijn het Franse volk naar de 'overwinning van de vrede' te leiden. Broeders van Huijbergen Een relaas over de broeders van Huijbergen die zich 100 jaar gele den in Bergen op Zoom vestigden. Voor vele lezers waarschijnlijk veel herkenbaars. Afsluiting koorgedeelte Gertrudiskerk Op heldere wijze verhaalt Kees Booij over de afsluiting van het koorgedeelte van de Gertrudiskerk. Wie anders dan hij kan het beste informeren over deze kerk. Hij im mers was jarenlang als projectlei der zeer nauw bij de gehele restau ratie en inrichting van deze kerk betrokken. Geschiedenis Bergen op Zoom X Het is alweer de tiende aflevering van het prachtige project waar drs. Gijs Huijbregts twee jaar geleden mee begonnen is: een chronologi sche geschiedenis van Bergen op Zoom voor dit tijdschrift te schrij- Het lidmaatschap wordt auto matisch verlengd, tenzij schrif telijk opgezegd vóór 31 decem ber. Inleveren kopij voor De Water schans IV: 1 november 2001. Richtlijnen voor auteurs zijn te verkrijgen bij het redactiesecre tariaat. Advertentiemogelijkheden. Vanaf heden bestaat de mogelijkheid te adverteren in De Water schans. De extra inkomsten worden benut om de huidige omvang van het tijdschrift te kunnen handhaven en beperkte kleurendruk mogelijk te maken. Richtlijnen en prijzen voor het adverteren zijn te verkrijgen bij het redactiesecretariaat (zie co lofon). ven. In deze aflevering gaat hij weer op deskundige wijze in op Bergen op Zoom onder de heren van Gly- mes (1419-1567), met Antoon, de eerste markies 1532-1541. En verder uw aandacht voor: - Mededelingen - Boekbespreking - Leesportefeuille Deze aflevering van de Waterschans is in feite een ode op het stadsge zicht van het historisch Bergen op Zoom met prachtige panden en een schitterende Grote Kerk. B. Daeter, hoofdredacteur. Ter herinnering moge dienen dat in de bijlage van de vorige Water schans (2-2001) de reeks van drie lezingen over de opgravingen en reconstructie van De grote Man op het Gouvernementsplein werd aan gekondigd. Deze lezingenreeks wordt in samenwerking met de Stichting In den Scherminckel ge houden op 4, 18 en 25 oktober 2001. Leden hebben gratis toegang, introducés en niet-leden betalen 35,, Op zondag 4 november 2001 zal ir. J. Weijts ons weer meenemen op een mini-excursie. Deze keer naar het gerestaureerde pand Engelsestraat 16 en eventuele andere panden. Via een publicatie op de kabel kranten en de lokale dag- en week bladen wordt tijdig bericht welke locaties worden aangedaan en het tijdstip van vertrek. Introducés kun nen kosteloos deelnemen. Op 11 oktober 2001 organiseert de Werkgroep Genealogie weer een Genealogisch Café. De bedoeling van de bijeenkomst is dat in een in formele omgeving het contact tus sen (ervaren en/of beginnende) ge nealogen wordt bevorderd. Ook worden op deze avond weer een of Nieuwe leden Geschiedkundige Kring vanaf 18 juli tlm 6 september 2001. Dames C. Janssen, J. van Broek hoven- van Tienen, W. Jansen- Oosterwaal, C. Soomers uit Ber gen op Zoom; dames A van Kim- menade en J. Goedegebuure uit Halsteren. Heren C. Huismans en G. Harleman uit Bergen op Zoom. Heer A van Dongen uit Graft en de heer R van Hasselt uit Utrecht. meerdere thema's belicht die bij stamboekonderzoek van belang kunnen zijn. De bijeenkomst vindt plaats in Café De Mortier, Dubbel- straat 66, Bergen op Zoom. Intro ducés en belangstellenden zijn van harte welkom. Cultuurhistorie in Bergen op Zoom Op 15 januari 2002 gaat een nieuwe reeks van vier lezingen over de cul tuurhistorie rond Bergen op Zoom van start. De lezingen worden voor de derde keer georganiseerd door de Stichting Brabantse Regionale Geschiedbeoefening (BRG) met medewerking van Museum Het Markiezenhof, Gemeentelijke A- chiefdienst, Bibliotheek Bergen op Zoom, Heemkunde Kring Halch- terth en de Geschiedkundige Kring Bergen op Zoom. Tijdige aanmel ding wordt aangeraden. Dinsdag 15 januari 2002, Han Bos. 'Een bijzonder bouwwerk: De bouwgeschiedenis van de Gertru diskerk.' Gertrudis van Nijvel was in middeleeuws Brabant een van de populairste heiligen. Zij leefde van 626 tot 659 en was abdis van het door haar moeder gestichte kloos- Op zaterdag 24 november 2001 wordt weer een boeken- en prentenmarkt gehouden in de leeszaal van de Gemeentelijke Archiefdienst van Bergen op Zoom van 10.00 - 17.00 uur. Op deze markt zullen acte de presence geven: de Gemeentelijke Archiefdienst, verschillende Bergse antiquariaten, de Geschiedkundige Kring van het land van Bergen op Zoom, de heemkundekringen "Halchterth", "De Wilhelmiet" en Het Zuidkwartier" en de Stichting "In den Scherminckel". 99 FAUSTO NU MINE BERGA VICTRIX 31ste jaargang nr.3, september 2001 ISSN: 0926-3918 Verschijnt viermaal per jaar De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Erevoorzitter Dr. E.G.H. Hartel Ereleden: J.WA van Gastel, Dr. WA van Ham Voorzitter. Drs. Johanna Jacobs Secretaris: E Wakkee Halsterseweg 256 4613 BD Bergen op Zoom Tel. 0164-237901 Penningmeester LJA Vriends Ariëlstraat 13 4624 VN Bergen op Zoom Tel. 236663 Postrekening 24 05 922 en Bankrekening 52 50 45 244 ten name van: penningmeester Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom Contributie: 45.- (minimaal) per jaar Ledenadministratie: drs. J. Backx Schiethoek 5 4614 CT Bergen op Zoom Tel. 0164-240614 Overige leden: A Evers B. Grosfeld-Asselbergs B. Schot STUDIES UITBERGEN OP ZOOM Redactie-adres: C. Vanwesenbeeck Postbus 35 4600 AA Bergen op Zoom Tel. 0164-241930 Redactieleden: drs. J. Backx R van den Bergh drs. B. Daeter (hoofdredacteur) drs. N. Grosfeld drs. G. Huijbregts drs. B. Daeter Oudland 8 4617 ME Bergen op Zoom. Tel. 0164-210209 Fax. 0164-210922 Toezicht distributie: drs. J. Backx Schiethoek 5 4614 CT Bergen op Zoom Tel. 0164-240614 Vormgeving en druk: Drukkerij Vis Offset Alphen aan den Rijn.

Periodieken

De Waterschans | 2001 | | pagina 1