De Geschiedenis van Bergen op Zoom X Hoofdstuk V: Bergen op Zoom onder de heren van Glymes 1419-1567 Vijfde deel: Antoon, de eerste markies 1532-1541 De Waterschans nr. 3 2001 drs. GA Huijbregts 52. De inhuldiging van Antoon als heer van Bergen op Zoom Antoon was de jongste zoon van Jan 111 en Adriana van Brimeu. Zijn broers Jan en Filips waren ouder dan hij, maar zij overleden vóór hun vader. Sinds 1525 was Antoon de aangewezen opvolger. Hij kwam op de wereld in het kasteel van Wouw op 13 mei 1500 en was drie maanden jonger dan keizer Karei V (1500- 1558). Zijn moeder overleed achttien dagen na zijn geboorte. In november 1519 stuurde Jan III zijn zoon naar Engeland met een aan beveling van de landvoogdes Mar- garetha van Savoye en van Deside- rius Erasmus, de grote humanist. Een goede vriend van Erasmus was de Engelse humanist Thomas More of Morus. Hij klom op tot Lord Kanselier van Engeland. Het hof van Hendrik VIII stond bekend als een cultureel hoogstaand cen trum, ideaal voor een ridderlijke vorming. Jan III, de voorvechter van goede betrekkingen met het hof in Londen, had er vele vrien den. In 1522 trad Antoon in het huwelijk met Jacqueline van Croy, een nicht van Chièvres, jarenlang de grote tegenstander van Jan III. Het huwelijk bracht de twee con currerende families dichter bij el kaar en dat was ook de bedoeling. Jacqueline was een echte Croy, een dame die wist wat ze wilde en strijdlustig waar het om haar rech ten ging. Er wachtte Antoon een mooie carrière. In 1525 was hij ka merheer aan het hof van Marga- retha van Oostenrijk. Vijf jaar later kreeg hij een aanstelling als kas teelheer van Grimbergen en in 1526 als gouverneur van het gewest Namen, twee ambten die zijn vader ook had bekleed. In hetzelfde jaar volgde zijn opname in de Orde van het Gulden Vlies. In 1530 overleed Margaretha van Oostenrijk, de landvoogdes van de Ajb.l. Thomas More of Morus was kan selier van Engeland onder koning Hendrik VIII. Hij was een bekend hu manist en een goede vriend van Eras mus. Toen hij weigerde om Hendrik te erkennen als hoofd van de Engelse kerk, liet de koning hem onthoofden (1535). Habsburgse gewesten, de regentes waarmee Jan III zo goed had sa mengewerkt. Karei V wees zijn zus Maria van Hongarije (1505-1558) aan als haar opvolgster. Grootvader Maximiliaan had Maria toen ze nog zeer jong was gekoppeld aan Lodewijk II, de koning van Honga rije. Die sneuvelde in 1526 in een veldslag tegen de Turken. Krach tens het huwelijksverdrag vielen Hongarije en Bohemen Tsjechië) toe aan de dynastie Habsburg. De werkelijkheid was iets anders, want de Turken veroverden een groot deel van Hongarije, ook Boedapest. De jonge weduwe weigerde elk vol gend huwelijksaanbod. Maria was dol op paardrijden en jagen en had daarnaast een grote belangstelling voor kunst en weten schap. Erasmus prees haar als de meest begaafde vrouw van zijn tijd. In haar politiek stond het belang van Habsburg bovenaan. Het lag voor de hand dat Antoon van Ber gen een van haar naaste medewer kers werd. In 1532 had op 24 juni in Bergen op Zoom de plechtige inhuldiging van Antoon plaats, de zogenaamde Blijde Inkomste. An toon beloofde onder ede zich te zullen houden aan alle privileges die zijn voorgangers aan de inwo ners van zijn heerlijkheid hadden geschonken. Hij vroeg 20.000 gul den als cadeau voor dit feest plus 10.000 gulden voor zijn ridder schap. Van zijn kant beloofde hij de Bergenaren om naar hun stad te verhuizen - hij woonde op het kas teel in Borgvliet - en af te zullen zien van een geschenk als zijn oud ste dochter ging trouwen. Het stadsbestuur van zijn kant zag de kans schoon om in ruil voor het 'huldegeld' enkele grieven weg te werken en nieuwe voorrechten te verwerven. Op aandringen van de magistraat verbood Antoon om bier te brouwen buiten de stad, uit gezonderd dan in Oudenbosch, Gastel en Rucphen. Ook kreeg Ber gen op Zoom het stapelrecht voor de meekrap, dat wil zeggen dat alle plaatsen in het markiezaat hun meekrap naar de meekrapstoof van Bergen moesten brengen. Op die manier hoopte men de kwijnende economie wat op te krikken. De watersnood van 1530, waarbij zo veel dorpen van Noord- en Zuid-Beveland verdronken, bracht een geweldige klap toe aan de we kelijkse donderdagmarkt. Veel boe ren moesten verstek laten gaan, want hun akkers stonden onder water. Bergen op Zoom was niet langer de voornaamste korenbeurs 136 De Waterschans nr. 3 2001 Ajb.2. Antoon van Glymes, de eerste markies van Bergen op Zoom (GAB). in de Nederlanden. Door de eco nomische recessie heeft de stad nimmer de 10.000 gulden betaald. 53. Antoon, de eerste markies van Bergen op Zoom 1533 Eindelijk kwam het er toch van. Al vaak was de opmerking gemaakt, dat de heer van Bergen op Zoom een hogere titel moest hebben, ge zien de vele verdiensten die de fa milie Van Glymes het Bourgon- disch-Habsburgse huis had bewe zen. Waarom wachtte de keizer zo lang? Stelde hij de promotie als maar uit om zo verzekerd te blijven van de trouwe steun van zijn vazal? Na de dood van Jan III achtte Ka- rel V toch het moment voor een promotie gekomen. In mei 1533 dicteerde hij te Barcelona de brief waarin hij de heerlijkheid Bergen op Zoom tot een markiezaat ver hief en Antoon tot markies of markgraaf. De keizer wilde, zo schreef hij, daarmee zijn waarde ring uiten voor alles wat Jan III en zijn zoon Antoon in dienst van het huis Habsburg hadden gepresteerd. Wel voegde hij eraan toe, dat aan de nieuwe titel geen nieuwe voor rechten mochten worden ontleend. Nog in hetzelfde jaar benoemde hij de markies van Bergen tot gouver neur en kapitein-generaal van het gewest Luxemburg, een belangrijk gebied vanwege zijn strategische ligging tussen Frankrijk en het bis dom Luik. Het was een belangrijke schakel in de verbinding van Noord-Italië via Franche-Comté naar de Nederlanden. Langs die route zouden nog heel wat Spaanse soldaten naar het noorden marcheren en terug. 54. Antwerpen laat Bergen op Zoom ver achter zich Antwerpen was net als Bergen de hoofdstad van een markiezaat, al leen had het die titel al veel langer. De hertog van Brabant was vanaf 1106 tevens markies van Antwer pen. De Scheldestad was ouder dan Breda en Bergen op Zoom en manifesteerde zich graag als een soort moederstad met bepaalde rechten over de genoemde plaat sen. Die waren daar evenwel niet van gediend. Op economisch terrein waren Ant werpen en Bergen op Zoom con currenten, met name waar het de vrije jaarmarkten betrof. De stads besturen deden hun best om koop lieden van elders zoals de Engelse Merchant Adventurers en de Noord-Duitse Hanzelieden naar zich toe te trekken. Brugge, Mid delburg en Dordrecht probeerden eveneens een graantje mee te pik ken in het gevecht om monopolie posities. De genoemde steden brachten het allemaal tot grote bloei. Als eerste en voornaamste handelscentrum en havenstad stond Brugge jarenlang aan de top, maar Antwerpen zou haar van die plaats verdringen. In 1553 bracht de Hanze haar kantoor in Brugge over naar Antwerpen en dat was een slecht teken voor de stad aan het Zwin. Ook Bergen op Zoom moest het tegen de stad aan de Westerschelde afleggen. Dat had meerdere oorza ken. Antwerpen was groter, had meer te bieden, bezat een ruimer achterland, had een beter geoutil leerd havencomplex met talrijke pakhuizen, beschikte over een beursgebouw en was sinds de wa tersnood van 1530 gemakkelijker bereikbaar langs de Westerschelde. In 1531 meerde het eerste Portu gese schip met specerijen in de ha ven af. Na korte tijd was Antwerpen de grote stapelplaats voor spece rijen. Grote bankiershuizen open den een kantoor in de stad zoals de familie Fugger uit Augsburg. De economische bloei stimuleerde kunst en cultuur. Architecten, beeldhouwers, schilders en andere kunstenaars trokken naar Antwer pen op zoek naar opdrachtgevers. Er werd veel gebouwd in de stad. Dat was nodig, want het aantal in woners groeide snel. Telde Antwer pen in 1480 circa 33.000 inwoners, in 1570 waren er al meer dan 100.000. In de zestiende eeuw moest de stad dan ook twee keer worden vergroot en voorzien van aangepaste vestingwerken. In de ja ren veertig kwam er een uitbreiding met 25 ha en twintig jaar later een van 60 ha. Op de Grote Markt prijkte een nieuw stadhuis, in de ja ren 1561 - 1565 opgetrokken in re naissancestijl. De Hanze kreeg de beschikking over een nieuw kan toor, Hanzehuis of Oosterlingen huis geheten (bestaat niet meer) en voor het goederenverkeer over land bouwde men het Hessenhuis. Ant werpen was tevens een centrum van boekdrukkerijen. Het museum Plantin Moretus op de Vrijdagmarkt is er een prachtige herinnering aan. 55. Bergen op Zoom en het humanisme Renaissance en humanisme zijn aan Bergen op Zoom niet onopge merkt voorbijgegaaan. Markiezenhof en stadhuis vertonen renaissance- kenmerken en de Christoffelschouw in de grote hofzaal is een prachtig voorbeeld van beeldhouwkunst. We besteedden er reeds aandacht aan. Bouwmeesters en beeldhouwer wa ren evenwel geen Bergenaren. Bergse kunstschilders uit die tijd zijn ons niet bekend. Wat ook veel aandacht kreeg was de muziek. Heer of markies en stadsbestuur besteedden aanzienlijke bedragen aan goede dirigenten, aan zangers voor de plechtigheden in de kerk en aan muzikanten om schutters feesten, vastenavondvieringen, offi- ciële intochten van hoge bezoekers e.d. te verlevendigen. Er was een beiaardier, een organist en de stad had zelfs vier pijpers in dienst. Die openden de dag met een reveille en sloten hem weer af met een tap toe. Een van de Bergse zangmeesters is beroemd geworden. Ik heb het dan over Jacob Obrecht (1450-1505). Een bescheiden monument in de Grote Kerk houdt de herinnering aan hem levendig. Hij was priester en componist. Zijn werk omvat missen, motetten en liederen. Hij dirigeerde niet alleen in Bergen op Zoom, maar ook in Brugge, Ant werpen en Ferrara. 137

Periodieken

De Waterschans | 2001 | | pagina 20