i mica. ©t[d)2i|bmgtötcê>ti,tit De Waterschans nr. 3 2001 De Waterschans nr. 3 2001 '^SSS Verkleinde weergave van het in de tekst besproken prospect: de nummers van de objecten, genoemd in de legende, zijn hierop aangebracht. Legende (48) De betrouwbaarheid van de topografi sche en bouwkundige weergave wordt in deze legende per afgebeeld object besproken. Om sommige objecten dui delijk te kunnen weergeven, moesten concessies worden gedaan aan de juiste positie van de afgebeelde objecten ten opzichte van de werkelijkheid. In dit op zicht is de positie van de nrs. 4, 15, 16, 18, 27 en 29 niet correct. De namen zo als die op het prospect aangegeven zijn, worden hier cursief geschreven. 1. Noortgeest Van dit gehucht ten noorden van Bergen op Zoom, tijdens oorlogshandelingen herhaalde malen verwoest, zijn min stens negen huizen of boerderijgebou wen te zien. Nadien is de bebouwing gereduceerd tot een viertal huizen (herbergen) ter hoogte van Halsterse- weg 128, aan de kruising met de Staak- berg. Deze weg is op de gravure duide lijk aangegeven (49). 2. Coninenberch Zandige opduiking in het vroegere Noordland, sinds 1585 overstroomd en sindsdien temidden van slikken gele gen (50). 3. Noort Fort Binnen dit fort zijn wachthuizen en overige gebouwen voor de bezetting af gebeeld (51). Het fort is een in 1584 ter plaatse van de vroegere Vanckput aan gelegde schans, in 1592 van een con- terscarp voorzien. Het fort werd nadien (vóór 1647) door een stenen redoute vervangen (52). 4. Famars Floom-werck Hier is de stenen redoute afgebeeld die zich bevindt in het vestingwerk (lunet of halve maan) ten westen van het bol werk Boerenverdriet (53). Famars' hoorn werk ligt ten noordoosten van het bol werk Boerenverdriet (nr. 5). Op de gra vure is er niets van te zien. Met de vermelding van dit buitenwerk eert de graveur Filips de Levin, heer van Fa- mars, kolonel over een regiment Walen in Staatse dienst. Hij bezette in 1622 de hoornwerken ten noorden van de stad (54). 5. Boere-verdriet Van dit bolwerk zijn zichtbaar de hoogst gelegen delen, de westelijke flank en de noordwestelijke face, en ook een daarbinnen geplaatst wacht huis. Het bolwerk werd aangelegd in 1618 ten noorden van het Havenkwar tier. Het kwam in plaats van de ravelij nen, genaamd Coolhof en Morgans- punt (55). 6. Oude haven Waar de haven uit het zicht verdwijnt achter de palissade van het werk van Beckaff wordt de voortzetting van het kanaal weergeven door scheepsmasten boven de bebouwing te laten uitsteken. Van de stenen beer die haven van de noordelijke stadsgracht scheidde, zijn drie stenen bekroningen of'monniken' afgebeeld. De oorspronkelijke, natuur lijke haven was een bochtige kreek Dit vaarwater met zijn voor sterke stromin gen kwetsbare dijken en hoofden was een grote bron van zorgen voor het ste delijk bestuur. In 1480 liet men daarom het oude havenkanaal rechttrekken en meerdere voorzieningen realiseren om de bevaarbaarheid te bevorderen (56). 7. Beckaf Dit hoornwerk voimde sinds de aanleg in 1617/1618 het nieuwe westfront van de vesting. Van het poortgebouw is de westgevel te zien. Als detail zien wij de omtrek van de versiering met drie gehouwen wapenstenen. Hij is in 1618 gebouwd; de alternatieve naam 'Water poort' heeft betrekking op de verbin- ding van de stad naar de oever van de Schelde, maar het gebouw was geen eigenlijke waterpoort. Een dubbele op haalbrug van ca. 75 m lengte voert over de gracht van het hoornwerk Beckaff naar het Stads- of Sint-Jacobspoldertje (57). 8. Barakken in Beckaf Van deze barakken zien we slechts twee topgevels met daken en schoorstenen. Deze gebouwen liggen in de binnen ruimte van het zuidelijk bastion van Beckaff (nr. 11). Zij waren bestemd als onderkomens voor soldaten. Behalve op stadsgezichten en -plattegronden, zijn ze ook afgebeeld op topografische tekeningen (58). 9. Wachthuis op het in 1606 aange legde ravelijn ten oosten van het bol werk Boerenverdriet. 10. Noort Meiden De weergave is bijzonder gedetailleerd: een deel van de molenkast is bijvoor beeld voorzien van vertikaal aange brachte planken. De standaardmolen is op een hoogte aan het Molenpad, in de nabijheid van de stadswal op een opgeworpen 'berg' geplaatst. Hij werd in 1536 in opdracht van de markies ge bouwd (59). 11. Hampoort Van deze poort zien wij hier het bo venste deel van het muurwerk met schilddak De poort ligt in het ver lengde van de Zuidzijde Haven nabij het Hamplein en was voltooid in 1508 (60). Hij werd wegens zijn ligging ook wel Middelpoorte of Waterpoort ge noemd (61). 12. Steenberchsche Poorte Van deze poort zien wij slechts het bo venste gedeelte dat voorzien is van kan telen. Deze poort is in 1590 gebouwd in de westelijke flank van het gelijkna mige bolwerk. Zes jaar nadien is een voorwerk of voorpoort van palissaden geplaatst aan de tegenovergelegen oever van de stadsgracht (62). In 1628 zijn aan de poort steunmuren aangebracht. Na dien moet het geheel sterk verlaagd zijn (63). 13. Sint-Jacobspoort Te zien zijn hier de twee ronde torens en het bovenste deel met doorgang. Het forse gebouw, voltooid in 1508 en geflankeerd door twee hoge, ronde to rens maakt onderdeel uit van het oude havenfront. De oorspronkelijke toren spitsen zijn in 1583 verdwenen (64). In de zeventiende eeuw is de poort tot een ruïne vervallen (65). 14. Zoutketen Van deze keten aan de Zuidzijde Haven zijn de met stro gedekte daken te zien. De stedelijke magistraat ging in 1576/1577 over tot uitgifte van het ter rein, waarop eerder kalkovens hadden gestaan, om er nieuwe zoutketen op te bouwen (66). 15. Huis (Van de Werve) Van dit belangrijke huis zien we hier voornamelijk een topgevel en de acht- zijdige toren met windvaan in de vorm van een ridder te paard. In werkelijk heid moet de torenmuur meer naar rechts hebben gelegen, dichter bij de grote toren van het Markiezenhof. De 'spekbanden' in de gevel zijn op de gravure duidelijk aangegeven. Het huis aan de Moeregrebstraat is eigendom van de militaire gouverneur, de hiervoor reeds genoemde Charles Morgan (67). Het werd aan het einde van de vijftiende eeuw aan de Moeregrebstraat gebouwd in opdracht van een lid van het dros saardsgeslacht Van de Werve (68). 16. Voormalige Sint-Margrietenkapel Van deze kapel is alleen het bovenste deel van de dakruiter te zien. In werke lijkheid lag deze dakruiter op de plaats, waarop de gravure de toren van het huis van Van de Werve is afgebeeld (nr. 15). Het lijkt erop, dat de tekenaar 110 111 AoaroMAj NoniuBus SrntNUiso. 1- \\LD Gft/t ^jSCsrttHt, Qmitta. \p (f>fufai tniïïm/s jfc\ VrfPa ^mr&tèvM \tcw4uj Jtaflru f„rl, Stikur -J-{i-jrcfl 6 Jiratiutm j'pu*\ rdfiui 6vi 5W.t«» J~... sxtsLxy -(.' I. .,- m.< nvA ~>y iW «row <w..«v. b) a u«c6^< 1, f»*"X'r C*t fn,-», BERGHEN op den Zoom. ,e§U0tb,w -Scram ifl biu'ttn adc bj(h immoiltn tn ftbAfrtn »ke*j;(e VoltiKtowWmBirtf Pmurvjn Ouin" olitmnnlMcriniK»/ tui J1-v UiMrrjbM* .v Mat 0» uilunotMi: iNnOMblxtft MiMih. lint URMtVMlA BinWll«Willi*/ OliilWililn p-tiv mo in» armiWrn nfoniTmonbrr 1 3m>M* in HVomfi b.m Hi mil ftrTOlfl ïonuirin.ii«-iiI)-/t tirti '"o!t£?« mx^w wo*"i7«N bw^ïwrn m wmn £o«t mKM/mmu toto ti»t ««iron ™ixs n'.-I.i'.i"CliiIC!i;inln.i'j!Uiri: ^raiiira"!^t3.wc^n"lwTOaj BmMrtimlun' ftofaxtlOMmtr SiSSSSi- te™?mï1^^^fS!SLS5SS3,Kii° '2mS!MMK^n™ow!|^3;«ta^^»"aWI(llllitiK"S!o li(inniKoïu«5iiini»i lOi' Brieve Dcfcription de la Villc de Bmoucs Cpcöateur cuncux regardant cc pourtraiö '-'Coniidcrca deprci, tu verras tjne c'cft Lc plan bien rcftcmblant(mau c'cft cn pcrfpcöive) DcBcrqnei Air lc Zoom (que fon los toufiours vivc) L..1 Villc decorant Ie bord du beau pais, D'ou audi fans dourer fon proprc Nomcft pris. Ellccftfnuisexceptéz les Villes Capitalcs) De tont cegrand pais unedes principalcs, Villcbien fitucc, &quipar cidcvanr Enfplcndeurreluifoirainftquel'Orient, trof'perant parTraficq&rickemarchandife, Jufqu'environ cent ans-,puiscl!c Art efprile D'un iele trcf-Iouablc imieuxfervir lbn Dieu Sc rengeant a 1 Eftat, cn cc ilignc Licu s'Efc main tenu conftant Sc ferme cn fon courage, A rcfiftcr l'clforcla rufc Sela grand rage Des Enncnus Mortels de fa profperité, i a cognu fa grand Additi Far deux fois rcfiftou lc choc dc groflc Armee, eggj Par deux foii cn iin Mois fa porce pcrardéc. (r£tï) Etl'Ennemicntrèrepoufc vaillamrocnt Sjgfe En touc ccmpss'cfi monftrcrcfolu vaillant, Que ['effort Elpagnol&rafc Italtcnc tip] Commc foiblc conftucn Triumphc cllc mor >22] File i fort bien monftrc quand rarma'alTaiiift, Et Spignola lcbut dc fon feavorrpcrdift. (eg) Vivc cnEtcrmtclcRenom&lagloirc ijSja Au beau incillcur pour pris bu tcmplcdc nvmni tÜï) ')cs Morgans 4eBax,Gouverneurs c> Cr*»») l)e Enncims l'cffroy ,a£tifs diligens: Fr aiirrmfffmdcbirnoni iaiiiftrnum J,. SiEftcs bien dignc audi que par telle police KjAcontrcfonvouloir&faiöaccoufiumc 5 On vouifachcbongrc, Lyon&vandcr Rijt JjCcfic villcbafti&tantFortific, j »Tonlosvarcmplifi'ant duMonde Ic circuit. Que Ic plus fortdesRoysavee tour la puiflancc S*il vous Icmbloic Am;,qu'enccftcdoflcEfcolc Nc l apcunuircncor qui lamcnaflc A t.incc i if) Dc Mars ic gucrroyer autre vcrtu s'envolc, ïjlicmillc Grosdangcr', dont la trcs-hautc main f g Vouscftcsabufc,carpaIlasyamii La vcuillc dclivrcre'eft du Diculouvcraln i prudence Sedoürine, front cnrrccux partis |jOu fa fiance eft mife) cncor' jufqu' a ccft heurc ■rtn,r<- a Que d'orcs-c"-aY a En vou gemdebienqui fajuftcqucrellc Ont maintcnu hclas! Jufqu' a la mort crucllc-, jjpf' Mais pourquo v dis-jc belas f Mort nc lc.< furmonta riSas Ains parftu toy fans An 6 Mort I triumplicra ftSa') l-e Noble Hyndcrfon, qui ]<our la del ivrancc DeBergucsenduralamorcellc(buftrancc, 5® Maircommedcfonfang ma tcrrcicftc tainö toSa] AinAfcrafonNom cnmonHifttoirc cmprainS. Et vous qu' y cxcrcei droifture jufti ^Cc bon Gouvernement,car pallas la pnidenti S EnfcsConfcilsprxfidc, ou y eft alGftantc. Aufti cn font idus profcdcurs bicn cognu s iï\Iatom'& vander Mcy', fè cncor'outre plus Jj Doft r ine pictc dc parlcMinilicrc tt; Des paftcursony void, qu'lieurcuferoenr profpi S Juriftcsbicn verfez St Mcdicius fcavans «Sy t rouvent a prcfent ,fi bicn qu'cnautrc roups, J)EnfonimcatnliqucMars ylccfa Forcecfprou- g Teute bonne vcrtu Sc fclcnccon y tTouvc. e Et Mars u'cmpclchc point vcrtu nc bon Icavoir Car fans celanc pcuton bonne Caufc avoir. s S Or pour vcnirau poind reprennant noftrcftilc^ tJcdisMarsEnftainbc Ruinantmaintc Villc ir y dcmcurc. us don nan t la Carte, Sc la conAdcrant, ;z plaifïrSc moy conrcntcmcnt. S. dc Sw AtFFi oCt obrls nono posVIt qui Caft ra CaLcndas jjldlbVs HlfpanVs CoLLtgit VafanoVeMbrls. IblsnonolVLl dVM Splnola Caftra LoCabat oCtobrls terno SplnoLaGaftrafVglt. AliwlEjadun kmtxo btlu MIUc MriCCs CVpoflct ALIxnVl CtCfonSplooLi FimttlV». pv e njör öir atUs üattt/m in firn top tan (itfftiv 5 m ^hrr'JtS ÏJ nnS^"17 LyOntlHOtltn .illtciottr muittt Ijtr punt tt trtffm. SIK? ffCni njft upt pitpn of (tol? tot ouungtlnutoDtnuonm jj jj Cn harp op mijn atbtnn utrBtrfo fpn tanDtn (lijt/ i: Oancljrü wniuitrt fltGarbr oan tlotthc ooilouo liojftc 5)it bnmtn Ou lutimu arn lalt Ban totfirBt io:(tni crooaftoplfc - :jatr(ojntnt rrotmtfaliu oiniittn.,., tn pjatlt m a tttrclw oog ft/ als Irastn prpl uttoam Dan mtnfcliclijrht Incnftti/ ttn aiiMr farltt Dtrm.ift/ Cn Uorlt ftm öoUc ram Pan mam uriuth etrrafr/ 3th dat Jrojtupn ten (Vut tut rtrft Mts mutrtn ultpat Cn CJopm.nu njch gtuim mijn Iimwitn UtrtpM/ n,nrr.hmirJKn ninSbthftnifm i ©atrna gtifaöiji) m inotR ongtdamtljtpt g n.S?,nir iu iunnn-,, n OtthttrMtfptlrattljatruiliMWrtnatrtiictept/ S i Suit fattj ithimpisutlutiis WnuttPoM (itrrt njfm/ E Ipp 't lipant Inrli nt int lunet wilt ftrotnum üniprt/ ^P.«5anrgptlKwtsmii^,mAilBtiD.ipoitl«tm SUt üimnhpPaKfflt/S UttfuttpupomttPtrnuftniftH.-aHitn urn folDatttit' opt il SoHtopmpJDaMtiwM MtPOttnlHmthuUtrbont. enUljlipspatio npt or MoomU.111 tjiootfijtptopfltlncttr,',"«-"afnlutiuurtptitf OUl'u""'" °b SpuingctudMliaop pan'slDtrtlts ttonnth btgttlit, 30 loonOtr 'ris gtlnoan mtt alltUnnt tt biatptu: S pogi) tthop nqjn gttortt cn 't Plotoigft onfltlutlv ©at fttimtn nip tot rtr/ Dat anoit hitngll! m Ojnch-. j 5rh htn tni ftalc roiD nu tjJtchMr Dipt tanönv Sn Ptt Ijt hp Abuisontbttr mtt pfrc pjoulotn I) JiiOm. j. iiEarljomiiOiap uoMiii'Oat ctrftniaclquainnottn - Tncuftnöiooi u.aronuith/u uittr bpmpmatrttn. »itr gutp DtPnjijtm ihmi/ fanictoopt Uooafl orft'3'qrenismtt lanolj nrlrtn 'Oaurti W UlinOr 1 CwojoutrUuniuiafrijiithcnPtltrTartnjtcni a 1 D,TnlittBtnnomtgtUit()tUb UorIrnPan Ci s frljipbirurli op mijn rots/ til 't opntf roptc (tci 3j eiibatirtioptrtilottBaOtrpairt PtrUlotrht Hftlatl - ©pclt 1 piotbiBlj oiiDtrBam Pan ttn gcbitn(r piantti S «Nu gtlBich jcocri mttrt'Mt als upi (laci BtUiafftn

Periodieken

De Waterschans | 2001 | | pagina 7