E WVTERSCHANS Stil II -mmm op H E (f) c£ Afb.2. Het complex van de steenfabriek AGICO aan de Staartsestraat te Huijbergen. De fabriek bakte stenen van 1948 tot 1967. Thans is daar het bungalowpark De Groenen Dries. Dries staat vaak voor een perceel slechte, on vruchtbare grond, wel gebruikt voor het weiden van schapen; ook benaming voor braakliggende grond (Luchtfoto Nederland n.v.; overgenomen uit Den Iechtetrekker 2001). gen we nummer 4-2001 (jaar gang 27) van De Overdraght met daarin aandacht voor het eeuw feest van Determinato, de plaat selijke muziekvereniging. De re dactie meende dat niet beter te kunnen doen dan door het plaatsen van een biografie van de stichter van Determinato Jo hannes Willem Kenniphaas (1883-1972). Van 1901 tot 1914 was hij onderwijzer in Klundert, daarna hoofd van school in Drimmelen. Hij was zeer muzi kaal en had een brede belang stelling. Het Ravelyn is de spreekbuis van de heemkundekring De Willemstad. In het eerste num mer van de 20ste jaargang (fe bruari 2002) brengt Joop Ver meulen zijn 16de artikel over Willemstadse huizen en hun be woners - XVI en beschrijft C. van Mastrigt De restauratie van het oude raadhuis 1933-1943. Hij is ook degene die Het dagboek van mr. J. van Wijngaarden in dit tijdschrift in gedeelten publi ceert, aangevuld met verkla rende notities. Deze keer van 14 september 1900 tot 12 juli 1901. Tenslotte vestigen we nog graag de aandacht op het driemaan delijks tijdschrift voor archeolo gie, geschiedenis en volkskunde BRABANTS HEEM, de num mers 3 en 4 - 2001, Jaargang 53. Nummer 3 is een themanum mer, geheel gewijd aan Monu menten bij gelegenheid van 150 jaar monumentenzorg in Noord-Brabant. Wat is er in die anderhalve eeuw gepresteerd? Harrie Maas beantwoordt de vraag in zijn openingsartikel Be kommeren, bewaren, beleven (p. 85-103). Voor onze omgeving is verder van belang Het zoete ver leden. Erfgoed van de Noord- Brabantse suikerindustrie, een bijdrage van Jean- Paul Corten (p. 138-149). Nog vijf andere deskundigen tonen aan hoe be langrijk het is om onze histori sche monumenten in ere te houden. In nummer 4 een arti kel over de jaren dertig van de vorige eeuw, de crisistijd. Arnoud-Jan Bijsterveld en Frans Bijsterveld geven een indruk uit die jaren die heel wat ouderen onder ons zullen herkennen. Een stapeltje brieven uit het fa miliearchief van de auteurs le verden de stof voor deze im pressie: "We zullen er ondanks alles de moed maar inhouden". De dagelijkse zorgen en genoe gens van een Brabants echtpaar in de crisisjaren (p. 169-182). Wie niet terugschrikt voor een stukje kwantitatieve geschiedschrijving kan terecht op p. 183-195, waar Cor G.W.P. van der Heijden het Noord-Brabantse woningbe stand rond 1830 weergeeft in: Hutten, hoeven en herenhuizen. Bergen op Zoom telde 1282 huizen; alleen Den Bosch, Til burg en Breda waren groter. In Halsteren stonden 337 wonin gen, in Steenbergen 857 en in Wouw 445. fmm. 'ié SIrirff o n d c r wa ta a iSw WU^MoerMrfiï TV'. ZuvJt Srhnty Ml 'T? to IN DEZE AFLEVERING: Lakenhal Geschiedenis \an Bergen op Zoom Merkwaardige brief Twee onbekende KAARTEN Opzienbarende vondst ;r mtPii 't

Periodieken

De Waterschans | 2002 | | pagina 35