De Waterschans nr. l 2002 Ajb. 2. De kinderen Dingemans, 1897. Van links naar rechts: Janet, Wouter, Janus, Louis, Marie, Jan, Sjefen Piet. wethouder B. van der Stoel van Wel zijn en Cultuur een tentoonstelling geopend in gemeentemuseum Het Markiezenhof, gewijd aan de per soon en het werk van de maker van de fontein: Janus Dingemans.10 De man Wie was Janus Dingemans? Deze vraag is niet een-twee-drie te beant woorden. Zij kan vanuit meer invals hoeken en op verschillende manie ren benaderd worden. De volgende trefwoorden echter vatten het ant woord bondig samen: Janus Dinge mans was een geboren Bergenaar, een 'import'-Amsterdammer, een ge talenteerd kunstsmid, een actief po liticus, een doortastend bestuurder, een betrokken leraar en een boeiend mens. Adrianus Josephus ("Janus") Dinge mans wordt geboren te Bergen op Zoom op 20 september 1874. Hij is het oudste kind van Petrus Dinge mans, meubelmaker, en Johanna Maria Steers.11 Het echtpaar krijgt acht kinderen: Wouter, Louis en Sjef, die allen slager worden. Jan, die een schoen- en lederhandel drijft, en Piet, die leraar Nederlands en Wis kunde wordt. De dochters Janet - die de akte Handwerken behaalt - en Marie - die onderwijzeres is - huwen respectievelijk Johan van Hooft en Hendrikus ("Riekus") Jordans. Janus Dingemans krijgt zijn eerste tekenonderricht aan de Stadsteeken- school te Bergen op Zoom.12 Zijn le raar is J. ten Have die sedert 1878 aan deze instelling verbonden is. Met AJ.M. ("Janus") Disco die in 1904 directeur van deze school wordt, is Dingemans bevriend.13 Beide Janussen corresponderen met elkaar en hierop zal later in deze bij drage worden ingegaan. Janus begint als tekenaar bij ijzergie terij Rogier-Nerincx-Richter in Ber gen op Zoom. Na zijn militaire diensttijd wordt hij chef in de con structiewerkplaats van AC.H. Muy- senberg te Tilburg. In deze periode leert hij Francisca Cornelia ("Frans") van Eerdewijk kennen.14 Zij is doch ter van de smid Franciscus Cornelis van Eerdewijk en Anna Clara Maria van Es. Janus en Frans trouwen op Ajb. 3. Trouwfoto van Janus Dingemans en Frans van Eerdewijk, 23 oktober 1900 (Foto: 11. v.d. Schoot, Tilburg). De Waterschans nr. l 2002 maar ook diens opmerkelijke maat schappelijke carrière. De carrière Op 24 oktober 1918 wordt Dinge mans voor vijftien jaar octrooi ver leend over een op 30 mei 1914 inge diende aanvraag betreffende de "Werkwijze voor het vergassen van zware brandstoffen in groote hoe veelheid" en krijgt hij als octrooi nummer 2703.21 Naast deze uiting van interesse voor de technische kanten van het smids vak, heeft Dingemans zich zijn hele leven ook ingespannen voor het on- derrichten van datzelfde vak.22 Als secretaris van de Commissie voor de Vakopleiding van den R.K Midden standsbond publiceert Dingemans Deze spelen dan meer de rol van politieagent of van Pieterman knecht, dan van onderwijzer".24 Een betere salariëring van de leer krachten en de patroons moet een stimulans in deze richting zijn. De rechten en de plichten van zowel de leerling als van de praktijkbegeleider moeten worden vastgelegd in een leerlingovereenkomst of "leercon- tract". Commissies van deskundigen houden toezicht op het leerstelsel en de vereiste aanpassingen van de tijd voor onderricht en werkzaamhe den. Bovendien staan in het rapport opvattingen verwoord die Dinge mans in zijn functie van leraar, vakopleider en -begeleider en poli ticus steeds blijft verkondigen. Het rapport handelt over de kwestie Ajb. 4. Janus en Frans Dingemans met hun dochtertje Marietje, 1902. 23 oktober 1900.15 Op 22 september 1901 wordt hun dochter Maria Clara Francisca Petronella ("Marietje") ge boren.16 Kort hierna vestigt het gezin zich in Delft. Op 13 mei 1906 wordt hij voor de tweede keer vader wan neer zijn zoon Franciskus Petrus Jo hannes Josephus ("Frans'V'Broer") wordt geboren.17 Janus is dan werkzaam op het te kenbureau van de firma FW. Braat die groot geworden was door het loodgieters- en zinkwerk maar zich halverwege de negentiende eeuw ging toeleggen op het lucratieve or- namentwerk.18 Bij Braat ontmoet Ja nus Dingemans de dan al beroemde architect PJ.H. Cuijpers.19 Deze opent Janus de ogen voor het deco ratieve element van het smeedwerk en maakt hem vertrouwd met de dan algemeen geldende opvattingen inzake het ambachtelijk werken. Bo vendien krijgt Janus Dingemans via Cuijpers in 1904 de leiding over de voormalige smederij van J.C. van Vuuren aan de Overtoom 327 te Amsterdam. In 1924 wordt Dinge mans eigenaar van deze kunst- en grofsmederij.20 Met de zaakvoering van genoemde smederij aan de Overtoom begint niet alleen Dingemans' succesvolle loopbaan als kunst- en grofsmid Ajb. 5. Frans Dingemans-van Eerdewijk met Marietje en Frans ("Broer"), 1906. op 26 juni 1920 een rapport namens onderhavige Commissie.23 De toon zetting van het rapport is tamelijk vooruitstrevend. Gepleit wordt voor het (psychologisch en fysiek) testen van de leerlingen op hun geschikt heid voor het leren en uitoefenen van een beroep. School en praktijk dienen nauwer op elkaar aan te slui ten, waarbij praktische begeleiding en onderricht door didactisch goed functionerende patroons en onder wijzers onontbeerlijk worden geacht. "Het moet helaas nog dikwijls ge constateerd worden, dat de scholen sukkelen met leerkrachten van goe den wil. doch van weinig capaciteit. Ajb. 6. Foto van Janus Dingemans bij het interview in De glorie van het am bacht van J.B.Th. Spaan, Amsterdam 1941, tegenover pagina 32. die in de openingszinnen als volgt wordt geformuleerd: "De eerste vraag welke de Comm. zich ter beantwoording stelde was deze: Welke vorm van vakopleiding is het meest geschikt: die op de am bachtsschool of die op de werk plaats? De Commissie is eenparig van oordeel dat een deugdelijke, sys tematisch geleide practische oplei ding in de werkplaats, aangevuld door daaraan passend theoretisch onderricht, de voorkeur verdient bo ven opleiding in de school, en moti veert haar oordeel als volgt: De 1 mtttSBBSm MBBMBBH

Periodieken

De Waterschans | 2002 | | pagina 9