De Waterschans nr. 2 2002 dan die van een aanvallend leger) om haar succesvol te verdedigen. Volgens Van Rijswijck waren er twee manieren om dit nadeel te ondervangen. Enerzijds zou de bestaande muur aan de binnenzij de voorzien kunnen worden van een onderwal met een borstwering van waaruit met kanonnen de vijand over de oude muren heen onder vuur genomen kon worden. De beste oplossing zou anderzijds zijn om de geheel ronde stad te omgeven met een zevental redelijk grote bolwerken (met een front, van 300 en flanken van 120 voet), met elkaar verbonden door cour- tines (verbindingswanen). Zelfs wan neer de stad zou worden aan gevallen door een leger van 50.000 man met honderd kanonnen zou zij het moeten kunnen uithouden. De kosten hiervan zouden echter wel 80.000 gulden bedragen, op te brengen door het platteland van Brabant. Ten.slotte zou de water loop de Zoom verlegd moeten worden om meer water in de grachten te krijgen. Voor beide op ties heeft Van Rijswijck een tekening vervaardigd. Die van de duurdere fortificatie is helaas niet over geleverd, wel de pentekening die de fortificatie van de stad voorstelt 'la moins despensive qui se peut imagined ('het minst kostbaar als voorstelbaar1). De pentekening be vindt zich in een ingenaaide band met originele archiefstukken uit de Tachtigjarige Oorlog met be trekking tot de Nederlanden in de British Library. Deze archiefstuk ken werden destijds voor de Britse overheid verzameld door Engelse diplomaten en militairen (8). De kaart van Johan van Rijswijck In eerste instantie maakt de kaart van Johan van Rijswijck een curieu ze indruk door de twee cirkels die afgebeeld lijken te zijn. Nadere bestudering leidt tot de conclusie dat de linker cirkel een afdruk is van de dikke zwarte inktlijn, die de oude stadsmuren van Bergen op Zoom op de rechterzijde aangeeft en op de linkerzijde is doorge drukt (hetgeen aantoont dat in dit geval de kaart dubbelgevouwen werd bij het innaaien in de band). Het gaat om een gekleurde pen tekening op een vel van 38 bij 50 centimeter. De overige gebruikte kleuren zijn blauw voor water en geel voor (hoger gelegen) zand gronden en dijken. Het noorden ligt boven, getuige de windroos aan de linkeronderzijde. Als we de plaats waar het havenkanaal van uit het westen de oude stadsmuren kruist als uitgangspunt nemen, dan komen we eerst een klein rave lijn tegen aan de noordzijde bij de aansluiting van de stadsgracht op het havenkanaal. Met de klok meedraaiend komen we langs de Steenbergse poort (met ravelijn), de Bagijnepoort (waar de water gang de Zoom de stad bin nenkomt), de Wouwse poort (met ravelijn), de Bospoort en weer he lemaal terug aan de zuidzijde van het havenkanaal de Havenpoort met een klein ravelijn. Verder tekent Johan van Rijswijck een fort aan de zuidzijde in de knik van het havenkanaal en een nieuw fort aan de noordzijde aldaar waarvan hij schrijft dat de Engelse commandeur Sidney 'desire de faire seste petiet fort pour asseurer la havre1 ('wenst dit kleine fort te maken om de haven te verze keren1). Tenslotte liggen er nog twee forten bij de monding van het havenkanaal (het Noordfort en de Waterschans), die vernieuwd of opnieuw geconstrueerd moeten worden. Op diverse plaatsen in de vesting en de forten zijn voorts kanonnen afgebeeld, staat ver meld hoe zwaar ze zijn en is met een lijn aangegeven welk schoots veld er mee gerealiseerd kan wor den (9). Spaanse dreiging Ondanks de val van Antwerpen en het daardoor alleen maar toegeno men strategisch belang van Bergen op Zoom bleek de stad begin 1587 evenwel nog steeds niet goed ver sterkt te zijn. De Staatse ingenieur Pieter Timmermans stelde in janu ari 1587 een memorie op voor het stadsbestuur 'met allen den bol- wercken, sterckten en andere gele- gentheden naer tekening metter penne afgetrocken ende geteeckent1. Helaas is deze tekening niet over geleverd. Ook de Engelse gouverneur Bal four drong in april 1587 aan op uitvoering van grote werkzaamhe den aan de fortificatiën, met name aan de Steenbergse poort en wist hiervoor geld los te krijgen bij de prins die toezegde 'zeiver eerst daags hier af te vaardigen zeker geexperimenteerde ingenieurs'. Er werd dan kennelijk eindelijk een beslissing genomen, want eind juli was Johan van Rijswijck in Bergen op Zoom doende met het afsteken van de werkzaamheden en het ver richten van inspecties (10). In de Staten van Zeeland werd zijn rap portage besproken en kreeg de in genieur opdracht om de ontbreken de courtines ten overstaan van de drost en burgemeesters van Bergen op Zoom aan te besteden (11). Ook tijdens spoedoverleg op kas teel Rammekens (bij Vlissingen) in augustus 1587, naar aanleiding van het verlies van de stad Sluis, tussen de afgevaardigden van de Staten-Generaal en de prins drong deze er op aan dat 'tot Bergen de gebrekende fortificatie wordde ge- voirderf, dat wil zeggen 'bevorderd' en gerealiseerd (12). Een Engelse schetskaart Uit dezelfde periode beschikken we over de rapportage van kapi tein Morgan Woollphe (Wolff) aan zijn superieur, de 'secretary of state' sir Francis Walsingham in Londen, over de toestand in Bergen op Zoom. Hij maakte melding van het feit, dat hem opgevallen was dat de prins van Oranje in het leger altijd gebruik maakte van kaarten en modellen en hij ver vaardigde bij zijn relaas zelf dan ook een schetskaartje met toe lichting. Het gaat om een niet gek leurde pentekening van 25 bij 35 centimeter met het noorden boven. Deze schetskaart bevindt zich als los archiefstuk in de State Papers, sectie Holland, berustende in het Public Record Office in Londen. Om een algemene indruk te geven, staat binnen de omtrek van de stad geschreven dat van de 1.800 huizen er in de loop der jaren 450 waren 'verspild' aan sol daten en er weer nieuwe huizen bijgebouwd werden. De kaart geeft de omtrek van de stad weer met de belangrijkste strategische punten en objecten. Water wordt weerge geven met puntjes. Waar het havenkanaal vanuit het westen de stad bereikt is bij de Waterpoort aan de noordzijde een half ravelijn weergegeven. Aan de noordwestzi jde van de stad staat een bolwerk getekend (later wel bekend als Morgans ravelijn), dat gezien de toelichting - 'in makynge' - nog aangelegd wordt. Als we oostwaarts gaan langs een molen komen we 9 2 De Waterschans nr. 2 2002 Afb.2. Schetskaart van de vesting Bergen op Zoom door captain Wolff (1587). Foto met toestemming van de Public Record Office London. bij een bolwerk ('allreadye made') met poortgebouw, dat de Steen bergse poort voorstelt. Noordoost elijk ligt bolwerk nummer 4 (bij de Bagijnepoort), waar de watergang de Moervaart die omschreven wordt als 'zorne fluvia' (rivier Zoom) de stad bereikt. Verder met de klok meedraaiend ligt aan de oostzijde van de stad bij een dras sig gebied een nieuw bolwerk bij de Wouwse poort dat ook 'already made', dus gereed was. Via bolwerk nummer 3 (vlakbij de Bospoort) komen we aan de zuidzijde van de stad langs een rondeel, bolwerk nummer 2 (een voorloper van het Belvedèrebolwerk) en een groot bolwerk dat een tweede nat gebied beschermt dat met een wal om geven is. Dit bolwerk wordt om schreven als het 'Duytsche bul wark', dat 'conform orders' uitge breid is en later Oranjebolwerk zal gaan heten. Tenslotte staat aan de zuidzijde van het havenkanaal bol werk nummer 1 getekend voor de 9 3

Periodieken

De Waterschans | 2002 | | pagina 12