li. jftl ypiïftk -1 x 'é/óZl*7&i De Waterschans nr. 3 2002 De Waterschans nr. 3 2002 LX. putte* w- 'fa*- 4. Gezicht op Kaap de Goede Hoop vanuit de Tafelbaai. Op de achtergrond onder nummer 1 de Tafelberg. Uiterst rechts de Waterbatterij van De Chavonnes, op de voorgrond enkele VOC-schepen en links op het strand het wrak van De Avenhorn. Het origineel is van 1788 en hangt in het Afrikamuseum in Johannesburg. zonder dienstverband met de Compagnie. Dat waren de zoge naamde vrijburgers. Wel dienden ze zich te houden aan de voor schriften van de VOC. Zo moesten ze hun producten aan de Com pagnie leveren tegen door haar vastgestelde prijzen. Omdat ze be tere prijzen konden bedingen bij verkoop aan bemanningen van schepen die niet van de VOC wa ren, lag het voor de hand dat er gesmokkeld werd. Dit was een van de problemen waarmee de nieuwe gouverneur te maken kreeg. Het echtpaar Pasques de Chavon- nes-Kien maakte al gauw een goede indruk door zijn bescheidenheid, deugdzaamheid en diepe gods dienstzin. Wel een verschil met de vorige gouverneur, de levenslus tige Willem Helot. De Chavonnes begon met het in specteren van de boeken en ont dekte dat de uitgaven de inkom sten verre overtroffen. Hij stuitte op corruptie, belastingontduiking en het zich toe-eigenen van VOC- goederen door ambtenaren. Niet tegenstaande zijn strenge maatre gelen tegen de misbruiken en de invoering van hogere belastingen bleef het rustig in de kolonie. Zelf gaf De Chavonnes het goede voor beeld door als eerste de hogere belasting af te dragen. Voorts liet hij huur- en pachtgelden ophalen bij de vrijburgers en voerde hij de zegelbelasting in voor officiële do cumenten. Op wijn kwam accijns. De maatregelen hadden een gun stig effect en doordat ze op een eerlijke wijze werden uitgevoerd, hadden de onderdanen minder moeite met het accepteren ervan. Aanstonds begon de nieuwe gou verneur met het oprichten van scholen en kerken, niet alleen vlak bij de Kaap, maar ook in de verder gelegen plaatsen Stellenbosch en Paarl. Daarvoor zamelden de dominees van De Kaap ter plaatse een be drag in van ongeveer 60.000 gul den, voor die tijd een geweldige som. Op de scholen kregen de leerlingen les in Nederlandse taal, Frans, Latijn, aardrijkskunde, ge schiedenis en godsdienst. De dochters van de gouverneur maak ten zich nuttig als lerares. Uit de correspondentie van de gouverneur met de VOC voor zo ver aanwezig in Kaapstad blijkt verder, dat Maurice veel moeite heeft gedaan voor het invoeren van uniformen voor het garnizoen. Hij was vertrouwd met de materie, want ook in Bergen op Zoom had hij zich met de aankoop van uni formen bezig gehouden. Kwaliteit, kleuren en kwantiteit van stoffen, garens, gouddraad, knopen e.d. bepaalde hij zelf na ontvangst van monsters uit Holland. De VOC verschafte hem de gevraagde arti kelen en Kaapse kleermakers maakten er uniformen van op maat, dat laatste zeker voor de of ficieren. De bedoeling was om de manschappen meer eigenwaarde te geven en natuurlijk waar nodig het onderscheiden van vriend en vijand gemakkelijker te maken. In het Nationaal Historisch Museum van Kaapstad kan men de unifor men nog altijd bewonderen. 4. De Waterbatterij De Chavonnes vond de Tafelbaai, 1 32 de haven van Kaapstad, onvol doende beschermd tegen vijande lijke schepen. Hij besloot daarom een nieuwe versterking aan te leg gen, de zogenaamde Waterbatterij. Het fort dat Jan van Riebeeck in 1652 had gebouwd was wegens ge brek aan stenen grotendeels uit klei opgetrokken. Het had in de loop der jaren veel geleden, want het kan verschrikkelijk stormen aan de Kaap, vooral in de winter tijd april-september. De vier kanonnen van het fort die de schepen in de haven moesten be schermen, stonden bovendien te ver van de ankerplaatsen, waar door ze weinig effectief waren. In 1666 was Zacharias Wagenaar, de opvolger van Van Riebeeck, be gonnen met de bouw van een nieuwe versterking, die de naam 'Het Kasteel De Goede Hoop' kreeg. Dertien jaar later was het voltooid, maar toen stond er dan ook een fraai en indrukwekkend gebouw, dat tevens dienst deed als woning voor het gezin De Cha vonnes. De gouverneur ontdekte dat ook op andere plaatsen het geschut op te grote afstand van de Tafelbaai stond en hij besloot daarom nieuwe ver dedigingswerken te bouwen, waar onder de Waterbatterij, een fort met enkele kanonnen en de nodige sol daten. De rotsachtige kust aan de voet van de Signal Hill, de romp van de zogenaamde Leeuwekop, leek hem de meest geschikte plek. Daar kon men het geschut op ge lijke hoogte met het niveau van de zee plaatsen en de hele baai be strijken. De gouverneur stelde een rapport op met zijn bevindingen, bouwplannen en motiveringen en stuurde het hele pakket naar het bestuur van de VOC. De Heren XVII keurden alles goed en zo kon de bouw beginnen. 5. Een bladzijde uit het doopboek van de Nederlands Hervormde Kerk te Bergen op Zoom. Het echtpaar De Chavonnes-Kien staat genoteerd als getuige bij een doop op 23 juni 1724. (V=vader, M=moeder, K=kind en Get. staat voor getuigen). Het boek bevindt zich thans in het Regionaal Historisch Centrum Bergen op Zoom. i i f s, f U j iótieofO» f** /(tyi Ua&iyVM' J J <L!\ t LAj l fUl/n/uv mua Nog niet zo lang geleden stuitten bouwvakkers bij het slopen van een oude visfabriek bij de haven van Kaapstad op de resten van de Waterbatterij. Zorgvuldig heeft men toen de overblijfselen ter plekke geconserveerd en opgeno men in de kelders van het daar opgerichte bankgebouw van de BoE. Het ergste noodweer dat het gezin De Chavonnes meemaakte, was de orkaan van 16 juni 1722. Een noordwester storm ging zo tekeer, datje niet langs de muren van het kasteel kon lopen. Er lagen die dag in de haven zes Indiëvaarders, een Engels eskader en enkele vis sersschuiten. Die laatste boten wa ren tamelijk licht en de wind wierp ze al gauw op het strand. Ook de grotere schepen moesten eraan geloven. De gouverneur stuurde soldaten naar het strand om te helpen bij het redden van drenkelingen en om aangespoelde ladingen voor diefstal te behoe den. Voor enkele Indiëvaarders liep het avontuur vrij gunstig af. De volgende dag dreven ze terug de baai in. De 'Rotterdam' en 'De 'Standvastigheid' gingen evenwel verloren net als de Schotse 'Lor- rendraayer'. Deze laatste boot ver loor 210 mensen van de 217. Van de 'Rotterdam' overleefden er slechts 13 de ramp en van 'De Standvastigheid' verdronken er 219 van de 234. De 'Gouda' en het En gelse schip 'The Nightingale' had den het geluk (bij een ongeluk) dat ze hoog op het strand werden gesmeten. 'The Addison' dreef af naar de monding van de zoutrivier en vond daar haar graf. De storm versplinterde de boot en slechts tien bemanningsleden overleefden de schipbreuk. Tegen de avond van de 18de juni bedaarde de or kaan en kon men de doden gaan tellen. Het waren er deze keer meer dan 600. De bodem van de Tafelbaai was al gauw bekend als een begraafplaats van schepen, vrachten en kisten met goud en/of geld. Graag had de gouverneur de haven beveiligd met een pier, maar daar voor ontbraken de middelen. Er kwamen genoeg plannen en teke ningen, maar het zou tot 1859 du ren voordat er beschermende ha- vendammen werden gerealiseerd. 133 -«» sim* *orl Óf ÓTnefce ftriïlr/w,'../' ó^oijuf -/m ^óttifrrrtjQ/ i»tffrr)ar. %Saffrs~tc.CTóa^a/uie oniitqrüOc tn/annr jju Si< \fUrr f./j.-A •- \r/f, VaA

Periodieken

De Waterschans | 2002 | | pagina 14