Leesportefeuille Uit en over verwante tijdschriften De Waterschans nr. 3 2002 Jan A.EM. Luijten: Canada en Noord-Brabant: Een band voor altijd. Soesterberg 2002. 76 blz. ISBN 90 5911 061 7 De Waterschans nr. 3 2002 'Van een kleinschalig centrum met een hulp- en adviesfunctie voor de jeugd, maakte de instelling in Ber gen op Zoom een enorme groei door. Opvang voor dak- en thuislo zen, pleegzorg, hulpverlening aan drugsverslaafden, kamertraining, arbeidshulpverlening, ambulante jeugdhulpverlening, begeleid wo nen en een kindertelefoon zijn slechts enkele voorbeelden van de vele activiteiten die werden georga niseerd naar aanleiding van vragen en problemen waarmee jongeren intussen bij de Zuidwester terecht kunnen' (p. 7). Daar moet een inte ressante brok eigentijdse geschiede nis in zitten, denk je dan. Bestuur en auteur hebben toch voor een an dere opzet gekozen. Men mag ook niet te licht denken over eigentijdse geschiedschrijving. Je schrijft voor tijdgenoten over tijdgenoten. Een geordend archief is er dikwijls nog niet en interviews zijn zeer subjec tief en kosten veel tijd. Wat biedt dit boek dan wel? Dat tracht de ondertitel aan te geven: Jongeren in Bergen op Zoom 1600 - 1975. Dat is even verbaasd opzien. Heb ik werkelijk een boek in han den met daarin het wel en wee van de Bergse jongeren gedurende een periode van bijna vier eeuwen? Dekt de vlag de lading? Het onder werp past aardig in de moderne geschiedschrijving, want die heeft veel belangstelling voor thema's als gezin, mentaliteit, criminaliteit, opvoeding en onderwijs, het kind enz. Het zou wel een studie van ja ren vergen om de tweede titel waar te kunnen maken. Er komen in dit toch vrij beknopte boek dan ook slechts enkele aspecten van de jongerengeschiedenis aan de orde. Dat betreft de volgende thema's: 'normen en waarden', 'zelfred zaamheid', 'verliefd, verloofd, ge trouwd', 'van rangen en standen', 'vrije tijd' en 'een eigen wereld van de jeugd'. Over elk van deze the ma's, uitgesmeerd over 375 jaar en toegepast op de jeugd, is een uit gebreid werk denkbaar. Welke perioden en aspecten in dit boek wel en welke niet aan de orde komen, is wellicht bepaald door wat er in (te?) korte tijd kon wor den geraadpleegd. Zo krijgen de Bergse weeskinderen ongewoon veel aandacht, maar daarvoor zijn dan weer alleen de desbetreffende archieven in het Regionaal Histo risch Centrum Bergen op Zoom 1. Kinderen helpen mee in het hoveniers bedrijf. De opname is van 1908. (Herkomst: Regionaal Historisch Centrum Bergen op Zoom). geraadpleegd. Naar de vrij recente literatuur over bijvoorbeeld de Bergse weeshuizen en over de St.- Vincentiusvereniging wordt geen enkele keer verwezen. Het wangedrag van de jeugd komt aan bod, maar dan in hoofdzaak in de onrustige tijden zoals de refor matie, de jaren na de Franse Revo lutie en de jaren zestig van de vo rige eeuw. Van het bekende boek van Ch.C.M. de Mooij: Geloof kan bergen verzetten. Reformatie en ka tholieke herleving te Bergen op Zoom 1577-1597 (Hilversum 1998) is terecht een dankbaar gebruik ge maakt, ook voor het thema 'Ver liefd, verloofd, getrouwd', maar er Dit boekje bundelt drie artikelen: Het gevecht van de Lost Patrol. Ber gen op Zoom, 1944 (p. 7-31): De Ro- zenkransparachutist: waardoor Ber gen op Zoom werd gespaard (p. 33- 51en Kapelsche Veer: waar prestige toe kan leiden. (p. 53-71). De neuroloog-psychia- ter dr. Jan A.EM. Luijten en hoofd docent aan de Universiteit van Utrecht beleefde als jongen van twaalf jaar de bevrijding van Ber gen op Zoom. Het gezin Luijten woonde toen in het huis Bolwerk Zuid 50 en het was daar dat de jonge Jan op vrijdag 29 oktober 1944 kennismaakte met sergeant Charles D. Kipp van het Lincoln and Welland regiment. Vader Luijten was leraar Engels en dat maakte het contact een stuk gemakkelijker. De volgende dag bespraken enkele officieren in de kelder van de familie Luijten een aanvalsplan om bij de Buitenvest zijn ook aan dit ondeiwerp zoveel kanten die onbelicht blijven. Zelfs de school, toch wel een belangrijk aspect in het leven van de jonge ren, komt er zo maar mager af. Hetzelfde geldt voor kinderarbeid. Enkele interviews met niet meer zo jonge Bergenaren illustreren eni- gennate de recente ontwikkelingen. Het boek is zoals we reeds op merkten, keurig verzorgd, verlucht door grappige tekeningen van Janke de Vries, aangevuld met illu straties van het Regionaal Histo risch Centrum Bergen op Zoom. Een lijst van geraadpleegde bron nen en boeken en een notenappa raat ontbreken evenmin. (toen Moerstraatsebaan geheten) de Zoom over te steken en post te vatten in de wasserij De Zoom van Asselbergs, de likeurstokerij van Becht en de haardenfabriek van Beckers. Op zaterdagavond vertrok Kipp met zijn korporaal. Op zon dag, 31 oktober kwam de sergeant alleen terug. Op 1 november verliet hij weer de familie Luijten. In 1984 bezocht de toen 89-jarige Kipp Bergen op Zoom en ontmoette daar vader Luijten. In 1986 be zocht Kipp de stad andermaal en pas toen vernam de auteur wat er zich in die nacht van 29-30 okto ber 1944 in de genoemde fabrie ken aan de Zoom precies had af gespeeld. Dat inspireerde hem tot een uitgebreid onderzoek, niet al leen in boeken, maar ook ter plaatse. Dat alles resulteerde in een artikel: Het gevecht van de Lost Patrol. Bergen op Zoom 1944, eer der verschenen in Derde Bulletin 1 38 van de Tweede Wereldoorlog (Soes terberg 2001, p.9-27). Het is dit ar tikel dat we nu aantreffen in Ca nada en Noord-Brabant. Een band voor altijd. Het tweede artikel in Luijtens bun del draagt de merkwaardige naam De Rozenkransparachutist. Zo noemde maarschalk Göring de zeer katholieke Oberstleutnant Friedrich August Freiherr von der Heydte. Het was deze Duitse leger leider die op 26 oktober 1944 de burgemeester van Bergen op Zoom mr. dr. H.A.F Lijnkamp naar zijn hoofdkwartier Grote Markt 27 liet komen en de evacuatie van de stad eiste. Lijnkamp weigerde tot tweemaal toe en daarna drong Von der Heydte niet verder aan. Met de woorden 'Ich wünsche Ihnen viel Glück mit ihrer Stadt' liet hij de burgemeester gaan. Vanwaar die plotselinge ommekeer? Luijten heeft op die vraag een wel zeer bij zonder antwoord gevonden. In elke oorlog gebeuren dwaze dingen, waarvoor elk weldenkend mens zich schaamt zodra hij weer met twee benen op de grond staat. Irrationele factoren spelen dikwijls een hoofdrol, waar het gezond ver stand later niets van begrijpt. Iets dergelijks deed zich voor in de Tweede Wereldoorlog bij het dorp 2. Dr.Luijten en Charles D. Kipp toosten in Canada op 28 oktoberl999. Het was die dag precies 55 jaar geleden dat ze dat voor de eerste keer deden. Capelle aan de Maas. Iets ten noorden van dit dorp ligt een ei land, omgeven door de Bergsche Maas en de Oude Maas. Een veer boot over de Bergsche Maas voert je in het Land van Heusden en Al- tena en staat te boek als Kapel sche Veer. De Duitsers beten zich aanvankelijk vast in dit stuk grond als een vooruitgeschoven post bij een gedroomd tegenolfensief ge richt op Antwerpen. Na de mis lukking van het Ardennenoffensief had dit bruggenhoofd geen enkele zin meer, maar de Duitsers wei gerden het prijs te geven en de ge allieerden wilden het per se vero veren. Waarom? Ja, waarom? Het stuk grond had geen strategische betekenis. Het werd voor beide partijen gewoon een prestigezaak. Heel de maand januari, toevallig een koude, gure maand met vorst en sneeuw, duurde de dwaze slag voort. Pas op de 31ste gaven de Duitsers het eiland prijs. Een van de vele regimenten die in de strijd werden geworpen, was dat van Lincoln and Welland. Vele jaren later kon Charles Kipp het navertel len aan Luijten. Dat was menig sol daat niet gegeven. De verliezen aan beide zijden waren hoog en nog onlangs vond men bij grondwerk zaamheden stoffelijke overschotten van gesneuvelde Canadezen. Zij zijn herbegraven op het oorlogs kerkhof te Bergen op Zoom. Na af loop van de operatie Elephant tel den de Canadezen hun verliezen: 67 gesneuveld, 168 gewond en 5 vermist. Bovendien konden 66 mili tairen niet verder vechten vanwege bevroren ledematen. Het Lincoln Welland Regiment was 't zwaarst getroffen: 183 mannen, onder wie 45 doden. Meerdere foto's en enkele kaartjes verrijken dit interessante boekje. Er is ook een Engelstalige uitgave on der de titel: Canada and Noord- Brabant: An Eternal Bond. (ISBN 90-5911-071-4). Door drs. GA Huijbregts Het stapeltje ingekomen tijdschrif ten is klein. Komkommertijd? Wat kunnen wij U bieden? In Brabants Heem Jrg. 54, nr. 2, 2002 onder meer een boeiend artikel van Hein Vera over Potstallen en esdekken. Een kritisch onderzoek naar het Brabantsche landschap (p.52-66). Het onderzoek levert nieuwe ge zichtspunten op. De potstalecono mie blijkt minder algemeen te zijn geweest dan velen aannemen. Het onderzoek richtte zich vooral op Midden-Brabant. Eveneens interessant is het artikel van Arnoud-Jan Bijsterveld, geti teld: Van Texandrië naar de Kem pen. Het noorden van het bisdom Luik in de volle Middeleeuwen (p.67-77). Deze hoogleraar doceert te Tilburg 'Cultuur in Brabant'. Texandrië omschrijft hij als 'het hele gebied tussen de Beneden- schelde in het westen, de Maas in het noorden en oosten, en Has- pengouw in het zuidoosten. Plaat sen van Hildernisse (bij Bergen op Zoom) tot Bree (op de grens van de Kempen en de Haspengouw) behoorden tot deze streek'. De naam Kempenland of Kempen verdrong de naam Texandrië, maar omvatte een beperkter gebied. Die naamswijziging houdt verband met de machtsontwikkeling van de bis schop van Luik. De geestelijke macht van deze kerkvorst strekte zich over heel Texandrië uit, maar ook zijn wereldlijke macht was aanzienlijk in deze streek. Na het Concordaat van Worms (1122) ver anderde dat. Met name de hertog van Brabant nam de Prins-bis schop heel wat gebieden af. In 1559 kwamen er nieuwe bisdom men zoals Antwerpen en 's-Herto- genbosch. Dat ging ten koste van de geestelijke macht van de bis- 1 39

Periodieken

De Waterschans | 2002 | | pagina 17