De Waterschans nr. 3 2002 dige Fortuinstraat en Sint Anna- straat, werd het modderig: hier lag een ven van ongeveer 1 meter diepte. In de richting van de Zui- velstraat daalde het terrein nog verder af tot een vennetje voor de deur van de winkel van Hoyng en ter hoogte van het Gouvernement was meer veen dan zand te vinden. In de Steenbergsestraat en onder aan de Vismarkt steeg het peil weer, zoals ook nu nog goed is te zien. Het centrum van Bergen op Zoom ligt volgens de reconstructie van de oorspronkelijke hoogtelij nen precies in het midden van een hobbelig, venig dal, ingeklemd tussen twee heuvels (zie afbeel ding 1 en 2). De eerste Bergenaren De vroegste bewoning van enige omvang in het gebied van de te genwoordige binnenstad, de pas ontdekte Romeinse sporen even buiten beschouwing gelaten, da teert uit de 1 lde en 12de eeuw. Om het terrein bewoonbaar te maken werden de natte plekken opge hoogd met zand. Dit gebeurde bij voorbeeld in de Sint Annastraat, in de Zuivelstraat en in de zuid westhoek van de Markt, waar ook een 'zonk' in het terrein was. In deze opvullingen kan men dus de oudste vondsten verwachten: aardewerk, metaalresten, enzo voorts. In de rioolsleuven nabij restaurant Bali werden aardewerk- scherven uit de Romeinse en Vroegmiddeleeuwse tijd gevon den (2de-8ste eeuw), vermengd met vondsten uit de llde en 12de eeuw. Na het egaliseren werden er akkers aangelegd, die periodiek verrijkt werden met heideplaggen en stal mest. We noemen dit esdekken. Op de Parade is onlangs een der gelijk esdek opgegraven, dat een groot oppervlak moet hebben be streken, tot aan de Kloosterstraat toe. Opmerkelijk is de vondst van een zelfde soort esdekje aan het begin van de Zuivelstraat, vlak bij de Markt. Dit strekte zich tenmin ste tot het midden van de Crom- wielstraat uit. Er was dus blijkbaar ook landbouwgrond ten noord oosten van de Grote Markt. Een ander gebied waar akkerbouw be dreven werd, lag aan de noord westkant van de Markt, ter hoogte van de tegenwoordige Zuidmolen straat, Potterstraat en een gedeelte van de Fortuinstraat. Afb. 1. Hoogtelijnenkaart van de Grote Markt en omgeving, in meters boven NAP. Huidige situatie. Onder de Grote Markt zelf zijn geen duidelijke bewijzen van agra rische gebruik gevonden. Echte es- dekken ontbraken. De lagenop- bouw lijkt er meer op Engelse drop: dunne zandlaagjes van pe riodieke egalisaties en ophogin gen. Een van de vermoedelijk oud ste loopvlakken lag ter hoogte van restaurant Bali, op 1,30 meter on der de huidige straat, en dateert waarschijnlijk nog van voor 1200. Aan de kant van de Kerk werd het ook teruggevonden. Er zijn geen sporen van verharding in aange troffen. Het plein had vrijwel de zelfde hoogteverschillen als nu, maar lag gemiddeld anderhalve meter lager. De vorming van de Markt De tot op heden verrichte verken ningen en opgravingen, ook die op plaatsen elders in de stad, ge- Afb.2. Hoogtelijnenkaart van de Grote Markt en omgeving. Situatie voorafgaande aan menselijk ingrijpen. 112 De Waterschans nr. 3 2002 Afb. 3. Poging tot reconstructie van de Grote Markt en omgeving in de 12de eeuw. a=akkers; de bebouwing is gestippeld. AJb.4. Bodemprofiel aan de zuidwestzijde van de Markt. De 14de eeuwse ophogings laag is donker gestippeld. a=loopvlak 12de eeuw; b=loopvlak 13de eeuw; c=bestrating 14de eeuw; d=(verdwenen) bestrating 15de eeuw; e=huidig loopvlak na verwijdering van de klinkers. ven het beeld van een voorstede lijke agrarische nederzetting in de llde en 12de eeuw. Voor zover we nu archeologische gegevens heb ben, kan gesteld worden dat de Markt van begin af aan een cen trale open plek tussen de verschil lende akkers was. De vraag is, of er toen ook al huizen omheen ston den. Een tip van de sluier werd opgelicht bij het onderzoek in de Sint Annastraat en onder Fortuin straat 12. Hier werden op redelijke diepte sporen van leemvloeren ge vonden, die tenminste uit het be gin van de 13de eeuw moeten da teren. Op die plaats was destijds bebouwing aanwezig, al zal die in hout zijn geweest. Of dat ook geldt voor de westzijde van de Markt is bij gebrek aan onderzoek niet be kend, hoewel boringen onder de keldervloer van Fortuinstraat 1 ook op oude leemvloertjes stuitten. Heeft er dan misschien bebou wing op de Grote Markt zelf ge staan, zoals het geval was op de Vismarkt? Deze vraag kan snel be antwoord worden, want tijdens het graven van de rioolsleuven kwa men nergens resten van funderin gen, leemvloeren of paalsporen te voorschijn. Wel is er midden op het plein waarchijnlijk een water put of gemetselde bak geweest, misschien een soort drenk, verge lijkbaar met de Zeeuwse 'vate' op dorpspleinen. Dus blijft het beeld over van een open plek in een dorps-achtige situatie, met waar schijnlijk aan de noord- en west zijde bebouwing en aan de oost kant een klein kerkje. Helaas is van die kerk nooit iets opgegraven, maar omdat de pastoor van Ber gen al in 1219 genoemd wordt, mogen we aannemen dat er sinds de late 12de eeuw op deze plaats al een kerkgebouwtje stond (zie afbeelding 3). Daarmee is ook de tweede vraag beantwoord: de Markt als open plek is nooit kleiner geweest, en naar alle waarschijnlijkheid ook nooit groter dan nu. De west- en oostkant zijn al vroeg bepaald door de ligging van de Hoogstraat, Kremerstraat en Fortuinstraat. De noordzijde werd gevormd door een van de oudste bouwblokken, maar de relatieve ouderdom van de Zuivelstraat is nog onzeker, aangezien de akkers ook onder die straat lijken door te lopen. De vorming van de zuidzijde van de 1 1 3

Periodieken

De Waterschans | 2002 | | pagina 4