Activiteiten DE DUBBELSTER ANTON \AN DUINKERKEN EN ANTOON COOLEN 144 145 De Waterschans nr. 4 2002 afbeeldingen. De kaart- en tekstbla den worden in een mat witte om slag gepresenteerd. Van deze unieke uitgave kunnen we eenmalig 500 exemplaren laten drukken als voor dit aantal bij voor inschrijving bestellingen worden geplaatst. Na- of herdrukken wor den niet gemaakt. Onder deze voorwaarde stellen we de leden van de Geschiedkundige Kring graag in de gelegenheid in het bezit te ko men van een exemplaar tegen de prijs van slechts 22,euro. Graag dit bedrag bij plaatsing van uw be stelling direct over te maken op onze girorekening 2405922. Bestel- Op donderdag 20 maart 2003 zal dr. Cees Siegers* in De Stoelemat te Bergen op Zoom een lezing houden over de relatie tussen deze twee gerenommeerde Brabantse schrijvers. De levens van Van Duinkerken (1903-1968) en Coolen (1897-1961) liepen praktisch parallel. Hun over lijden in de jaren zestig markeerde het einde van een tijdperk waarin grote veranderingen in Brabant plaats hadden vonden. Van een wat achtergebleven 'donker gewest' lingen worden definitief genoteerd in de volgorde waarin de betalin gen op onze rekening zijn geboekt. Dus wie het eerst komt, het eerst maalt. Onder vermelding van uw naam, huisadres, postcode/plaats en telefoonnummer kunt u de kaart bestellen per brief, geadres seerd aan Geschiedkundige Kring, Postbus 280, 4600 AG Bergen op Zoom of per e-mail onder web- team@geschiedkundigekringboz.nl Bij onvoldoende bestellingen wor den de gestorte bedragen terugbe taald. Wij houden de intekenaars op de hoogte. Drs. Johanna Jacobs, voorzitter. werd het een zelfbewuste en dyna mische provincie. Tegelijkertijd vond er een emancipatie van de katholieke zuil plaats. Van Duin kerken en Coolen hebben, ieder op eigen wijze, aan deze ontwikkelin gen bijgedragen. Ze leerden elkaar in 1924 kennen. Coolen en Van Duinkerken wilden niet alleen vorm geven aan de emancipatie van de katholieke zuil, maar zij vonden dat zij ook een taak hadden om Brabant op te sto ten in de vaart der volkeren. De twee hadden veel overeenkom sten, maar er waren toch ook grote verschillen. Tegenover de extraverte en zelfbewuste zoon van een brou wer uit een West-Brabants stadje met een priesteropleiding stond de introverte Coolen uit het peeldorp Deurne. Zijn vader brouwde ook bier maar dan in loondienst. Toen Coolen zes jaar werd begon zijn va der een winkel. Coolen zou zijn hele leven de kenmerken van een sociale klimmer blijven houden. Vanaf hun kennismaking tot hun dood hebben de schrijvers een in tensief contact gehad. Zij ontmoet ten elkaar niet alleen in culturele kringen, zoals in de redactie van het tijdschrift De Gemeenschap bij de Groot-Kempische Cultuurdagen in Hilvarenbeek en in besturen en jury's van letterkundige prijzen, maar ze werden ook persoonlijk bevriend. Gedurende heel die tijd schreven zij elkaar uitvoerige brie ven, die allemaal bewaard zijn ge bleven. Cees Siegers heeft bij het schrijven van zijn biografie over Antoon Coolen deze briefwisseling bestu deerd. Hierdoor kreeg hij inzicht wat deze twee beroemde Brabantse schrijvers dreef, waarin ze elkaar bewonderden, maar ook waarin ze verschilden. Van Duinkerken was dichter, essayist, apologeet, criticus en journalist. Coolen werd na een carrière als journalist fulltime ro manschrijver. Bij Van Duinkerken stond het uitdragen van een bood schap op literair of religieus terrein centraal; Coolen wilde in de eerste plaats de lezer ontroeren met zijn verhalen en romans over het men selijk tekort. Hoe deze twee literaire sterren uit de eerste helft van de vorige eeuw elkaar aanvulden, aantrokken en soms ook afstootten zal in de le zing uiteengezet worden. De lezing wordt gehouden op don derdag 20 maart 2003, aanvang 20.00 uur in Evenementenzaal De Stoelemat, Westersingel 40, Bergen op Zoom. Tel. 2 3 7788. Leden (en hun introducés) hebben gratis toegang op vertoon van hun lidmaatschapskaart 2003 (meegele verd bij de giroaccept voor het lid maatschapsjaar 2003). Niet-leden betalen 5. p.p. Leden (en hun introducés) zijn ver zekerd van een plaats bij tijdige aanmelding, (vanaf 1 februari) on der telefoonnummer 0164-238835 (W. v. Nieuwenhuijzen); 0164-248873 (W. v. Riemsdijk), 0164-682744 (C. Klaassen) of per E-mail: web- team@geschiedkundigekringboz.nl Kaartverkoop vanaf 1 februari 2003: Boekhandel Quist, Fortuinstr. 24, tel. 0164-240232 of info@stoelemat.nl Lezing ter gelegenheid van het feit dat het in 2003, 100 jaar is geleden dat Willem Asselbergs schrijvend onder de naam Anton van Duinkerken in Bergen op Zoom werd geboren De Waterschans nr. 4 2002 Cultuurhistorisch lezingen 2003 Voor het vierde achtereenvolgende jaar organiseert de Stichting Bra bantse Regionale Geschiedbeoefe ning (BRG) in een reeks van vier, cultuurhistorische lezingen met Bergen op Zoom als onderwerp. Aan de organisatie van deze reeks wordt medewerking verleend door de Geschiedkundige Kring in com binatie met het Museum Markie zenhof, de Archeologische Dienst Bergen op Zoom, Regionaal Histo risch Centrum (voorheen Archief dienst), Bibliotheek Bergen op Zoom en de Heemkunde Kring Halchtert. Op het programma staan navolgende lezingen. 1. Op 14 januari 2003, Marco Ver munt stadsarcheoloog. Hij zal spreken over het archeologisch onderzoek in de stad. Een heel actueel onderwerp nu veel plaat sen in het stadscentrum nog op archeologische vondsten kun nen worden doorzocht alvorens er definitief nieuwbouw projec ten zullen verschijnen, zoals bijv. het Paradeplan. 2. Op 21 januari 2003, Cees Van- wesenbeeck. De rol van het water en de ha ven. Altijd een historisch interes sant onderwerp omdat de ge schiedenis van de stad er zo nauw mee verbonden is. Na af loop van de lezing volgt een rondleiding bij de tentoonstel ling over fort De Roovere, on derdeel van de Brabantse Water linie. Een hele toepasselijke aan vulling op het onderwerp van de lezing. 3. Op 28 januari, 2003, Theo Quekel van het Brabants Land schap. Met zijn kennis over landgoede ren en plantages rondom de stad, zal Theo met name ingaan op de historie en landschappe lijke ontwikkelingen van de Mattemburgh met haar tuinen en landhuis. 4. Op 4 februari 2003, Mariëlle Polman. De spraakmakende dichter, cri ticus, essayist, literatuurhistori cus, orator, hoogleraar en stad genoot Anton van Duinkerken is het onderwerp van de laatste lezing. In 2003 herdenken we zijn geboortejaar.Ter gelegen heid daarvan zal Marielle Pol man over hem spreken. Zij schreef in 2000 een dissertatie over Van Duinkerken. Alle lezingen worden op een dins dagavond gegeven in de Hofzaal van het Markiezenhof, Bergen op Zoom. Aanvang 20.00 uur, einde 22.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Deelnamekosten voor alle vier de lezingen: 20 p.p. (inclusief kof fie). Aanmelding vóór 7 januari 2003 bij: Stichting BRG. Telefoon (073) 614 6193 of per e-mail: brg.brabant@wxs.nl Bergs woordenboek Het Dialectgenootschap 'De Berg se Kamer' heeft de tweede uitgave van het Bergs Woordenboek gere aliseerd. Aan de ruim 1500 Bergse woorden, zegswijzen en uitdrukkin gen van de eerste uitgave werden er zo'n 400 toegevoegd. Samensteller van deze uitgave is - opnieuw - Hans Heestermans. Het is te koop bij boekhandel Quist voor 8.50 euro. Markiezenhof in Madurodam iichtuK fk rkiezenhof in H. durodam Iedere Bergenaar heeft er al van ge hoord: onlangs is de stichting Mar kiezenhof in Madurodam opge richt. Doel is om in 2004 een ma quette van Het Markiezenhof (schaal 1:25) in Madurodam ge plaatst te hebben. Daar is een be drag van 180.000 euro mee ge moeid; een bedrag dat alle Berge- naren en Bergse bedrijven bijeen zouden moeten brengen. Hiermede vragen we ook uw steun. U kunt een bedrag overmaken naar: Stichting Markiezenhof in Madurodam, Bergen op Zoom, Ra bobank Bergen op Zoom, nr. 30 61 97 952. Bij voorbaat hartelijke dank. B. Daeter, voorzitter. "Dr. Cees Siegers is geboren op 30 augustus 1944 in Cromvoirt (gemeente Vught). Hij studeerde sociologie aan de Universiteit van Tilburg. Van 1987 tot 2002 was hij di recteur van de Raad voor Welzijn. Onder wijs en Cultuur Noord-Brabant. In novem ber 2001 promoveerde hij aan de Universi teit Maastricht op een biografie over de schrijver Antoon Coolen. Vanaf januari 2003 is hij onderzoeker bij de leerstoel 'Cultuur in Brabant' bij de Universiteit van Tilburg en adviseur van de provincie Noord-Brabant. Cees Siegers, Antoon Coolen (1897-1961). Biografie van een schrijver.. ISBN 90-70641- 63-1

Periodieken

De Waterschans | 2002 | | pagina 3