Deze Waterschans: Kroonleden De Waterschans nr. 3-2004 De Waterschans nr. 3-2004 Welkom 105 De Waterschans De Forten aan de Eendracht Oude forlen zijn de laatste jaren volop in de belangstelling komen te staan. Zo is de aandacht voor de zogenaamde West-Brabantse Wa terlinie, de reeks forten tussen Ber gen op Zoom en fort Henricus bij Steenbergen, nog steeds groei ende. Vlakbij deze linie lag de reeks forten en schansen langs de rivier de Eendracht onder Tholen en Oud- en Nieuw-Vossemeer, de linie van de Eendracht genaamd. Groot verschil met de West-Bra bantse Waterlinie is dat van de for ten en versterkingen langs de Een dracht niets meer resteert. Zij zijn, de stad Tholen zelf buiten be schouwing latend, in de loop der tijd geheel verdwenen. Om toch een beeld te krijgen van deze for ten heeft de heer A. Bosters ar chiefmateriaal en kaarten bestu deerd. Hij heeft dit op een voortreffelijke wijze gedaan zodat lezers van de Waterschans hiervan nu profijt on dervinden. Het artikel was te om vangrijk om het in één keer te kun nen plaatsen. Johann Ludwig Dussek Hij eindigde zijn leven in bed, niet omdat hij ziek was, maar wel uit geput en onder invloed van drank. In 1812 kwam er een einde aan het briljante leven van de Bohe mer Johann Ludwig Dussek, ooit een belangrijk organist in Bergen op Zoom. De man was in zijn tijd beroemd en in geheel Europa had hij een grote naam gemaakt als klaviervirtuoos. Maar welke Berge- naar heeft ooit van deze beroemde musicus gehoord? Een onbekende beroemde Bergse organist dus. Geschiedenis Bergen op Zoom XXII De keizer op bezoek in Bergen op Zoom? In april 1810 wilde Napo leon aan Marie Louise zijn jongste aanwinst, het gebied tussen Maas en Schelde, laten zien. De plaatse lijke autoriteiten werden tijdig ge waarschuwd. want de keizer hield van pracht en praal, natuurlijk op kosten van de gastheren. Zou hij ook Bergen op Zoom aandoen? Het stadsbestuur wist het niet ze- Inleveren kopij voor Waterschans IV, 2004: HALF OKTOBER De uitgaven van de Geschiedkundige Kring kunnen mede tot stand komen dankzij het speciale lidmaatschap van de volgende bedrijven: - DARVI BV - HDW Kantoormachines - P. JANSEN Installatie Techniek BV - Taxi en toeringcarbedrijf DE KOCK - Natuursteenbedrijf DE KORT - Boekhandel VAN DER KREEK BV - Tapperij DE KROON - VAN LOON SMITS Installatiebedrijf BV - Hotel MERCURE DE DRAAK - RABO BANK Bergen op Zoom - GEBR. VOETS Weg en Waterbouw BV, Rosmalen - Woningstichting SOOMLAND - Stichting Wonen West Brabant ker, maar wilde er wel op voorbe reid zijn. Er werden al lovende en vleiende teksten bedacht om daar mee erebogen te sieren. Op 30 april deelde Laurent het stadsbe stuur mee dat de keizer die dag in Antwerpen arriveerde en mis schien van daaruit Bergen op Zoom zou bezoeken. Plaatsvervan gend burgemeester Vergroesen riep de volgende dag een vergade ring bijeen van wethouders, hoge vierschaar, civiele rechtbank en vroedschap voor het opstellen van een petitie. Het verzoekschrift geeft een goed beeld van de vooral economische problemen waarmee de stad worstelde. Heeft Napoleon de petitie onder ogen gehad? Het stadsbestuur was erop voorbereid dat hij zou komen. Op 3 mei stuurde het een boodschap naar Steenbergen en Nieuw-Vossemeer dat Zijne Majesteit de genoemde plaatsen niet zou aandoen, maar dat hij via Wouw naar Breda wilde reizen en of men de volgende dag vóór de middag vijftien span ge tuigde paarden wilde leveren. Voor voer en voerlieden zou worden ge zorgd en de boeren mochten reke nen op rijloon. Verder besloot men de vlaggen op de torens te doen plaatsen, de verschillende gezindten te waarschuwen en rent meester Vermeulen, een broer van de burgemeester, aan te schrijven om de weg naar Wouw op te knap pen. De schutterij kreeg bevel om uit te trekken en voor het stadhuis kwam een nog voorhanden zijnde ereboog te staan. Is het bezoek doorgegaan? Blijkbaar niet. De keizer was die hele week in Ant werpen. Alweer een boeiend verhaal uit de rijke geschiedenis van Bergen op Zoom, geschreven door drs. G.A. Huijbregts. Wat zijn de lezers hem veel verschuldigd: straks heeft men de volledige geschiedenis van Ber gen op Zoom via talrijke Water- schansafleveringen binnen bereik gekregen. Van Morgan tot Vrijdag Ook de geschiedschrijving kent haar lotgevallen. De strijd te water van enkele Hollandse en Zeeuwse steden tegen de Spaanse over macht was eens een zeer belang rijke gebeurtenis van de nationale geschiedschrijving. In de jaren 1572-1576 hadden zij de zijde van de Prins van Oranje gekozen al dan niet gedwongen door de op standige ballingen of Geuzen. Mo derne historici, dikwijls generalise rend in hun beschrijvingen, ver doezelen wat de tijdgenoten ui terst belangrijk vonden. Dit lot on derging ook de zeeslag bij Bergen op Zoom, einde januari 1574. Een enkele historicus wist de gebeurte nis nog de plaats te geven die haar toekwam als een episode in de voortdurende strijd om de water wegen. De restauratie is nu ge reedgekomen van het wandtapijt in het Zeeuws Museum te Middel burg dat deze zeeslag voorstelt en kortweg 'Bergen op Zoom' heet. Een reden om bekende en onbe kende afbeeldingen van de slag op de Schelde uitvoerig te behande len. Dr. W. van Ham gaat in zijn artikel, op de hem deskundige wijze nader op de geografische omstandigheden op en om de Schelde in de tijd van de slag. Hij vroeg zich af wat daarvan op de af beeldingen te zien is. Ook schenkt aandacht aan een nog niet zolang geleden te Bergen op Zoom tot stand gekomen openbaar kunst werk dat herinnert aan dit wapen feit. Bergen op Zoom buiten de Heerlijkheid Er is een aardige samenwerking ontstaan tussen de redactie van de Bergen op Zoomse Bode en die van De Waterschans. In het verle den is er al eens begonnen met het maken van een inventarisatie en beschrijving van de naam Ber gen op Zoom over de gehele we reld. Indertijd zijn daar toen ver rassende resultaten uit te voor schijn gekomen. Onlangs stuurden De volgende personen hebben zich de afgelopen tijd aangemeld als lid van de Kring. Van harte wel kom: Mevrouw I. Telkamp-Werten, Ber gen op Zoom; de heren: M. de Ruijter, J. Voorsluijs, R. den Hoed, C. Dierx, C. Sebregts, W. van den Boom, P. Neelissen, 1. de Koning, W. van Geel, Bergen op Zoom; de heren: J. Koopman, D. de Haas uit Halsteren; mevrouw L. van Til borg, Capelle aan de IJssel; heer A Bosters, Voorburg. q lezers van de Bode nieuw ont dekte feiten toe, wat er toe leidde dat beide redacties er nu van alles aan doen om zoveel mogelijk Ber- genaren er toe aan te zetten de naam Bergen op Zoom elders op het spoor te komen. De vakantie leek daartoe een geschikte gele genheid. In de Bode zijn inmiddels al enige publicaties aan die nieuwe vondsten gewijd. In de laatste af levering van de Waterschans van dit jaar, zal de stand van zaken tot dan toe gepubliceerd worden. In dit artikel volgt wel alvast een overzicht tot nu toe. Wardtaal; jongerenpagina Op 27 oktober 2004 is het precies 60 jaar geleden dat Bergen op Zoom door de Canadezen werd bevrijd uit de handen van de Duitse bezetter. Iedereen beleefde de bevrijding op zijn eigen ma nier en heeft er zijn eigen herin neringen aan. Maar hoe kwam die bevrijding tot stand? Een korte ge schiedenis, geschreven door Ward Warmoeskerken. Buitengewoon fijn dat jongeren weer eens geat tendeerd worden op dit toch be langrijke historische feit. En zo is weer een Waterschans ontstaan over de geschiedenis van Bergen op Zoom, binnen en bui ten de Heerlijkheid, over aanval en verdediging en herdenken we mensen die een grote of kleine rol hebben gespeeld bij voortbestaan van en waardering voor de stad. Drs. B. Daeter Hoofdredacteur Vraag en aanbod De redactie is er altijd in geïnte resseerd als u een artikel voor de Waterschans wilt aanbieden. Het is ook mogelijk dat u aan de redactie een verzoek richt om over een bepaald onderwerp een artikel te laten schrijven. Wij zoe ken daarvoor dan een auteur. In beide gevallen wordt u verzocht contact op te nemen met het redactiesecretariaat. FAUSTO NUMINE BERG A VICTRIX 34ste jaargang nr. 3, september 2004 ISSN 0926-3918 Verschijnt viermaal per jaar De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom www.geschiedkundigekringboz.nl web master: F. Evers: webteam@geschiedkundigekringboz.nl Postbus 280 4600 AG Bergen op Zoom Erevoorzitter: Dr. E.G.H. Hartel Ereleden: J.W.A. van Gas lel Dr. WA van Ham Bestuur: Voorzitter: Drs. Johanna Jacobs Secretaris: Drs. Irene van Kemenade Penningmeester: L.J.A. Vriends Ariëlstraat 13 4624 VN Bergen op Zoom Tel. 236663 e-mail: ljavriens@prettel.nl Postrekening 24 05 922 en Bankrekening 52 50 45 244 Ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring Van Stad en Land van Bergen op Zoom Contributie 22 euro (minimaal) per jaar. Ledenadministratie Drs. Irene van Kemenade Neerland 18 4614 GD Bergen op Zoom Tel. 0164-299035 e-mail: irenevankemenade@freeler.nl Overige bestuursleden: Drs. J. Backx Dr. Ir. T. van de Boom F. Evers R. van Tilborg Tijdschrift van de Kring De Waterschans Redactieleden: drs. J. Backx R. van den Bergh drs. B. Daeter (hoofdredacteur) drs. J. Dekker drs. N. Grosfeld drs. G. Huijbregts Redactiesecretariaat: drs. B. Daeter Oudland 8 4617 ME Bergen op Zoom. Tel. 0164210209 Fax. 0164210922 e-mail: bda@home.nl Toezicht distributie: drs. J. Backx Schiethoek 5 4614 CT Bergen op Zoom Tel. 0164240614 Vormgeving en druk Drukkerij Vis Offset Alphen aan den Rijn Omslag: P. Versijp

Periodieken

De Waterschans | 2004 | | pagina 1