Deze Waterschans: Kroonleden DiA De Waterschans nr. 4-2004 De Forten aan de Eendracht Oude forten zijn de laatste jaren volop in de belangstelling komen te staan. Zo is de aandacht voor de zogenaamde West-Brabantse Wa terlinie, de reeks forten tussen Ber gen op Zoom en fort Henricus bij Steenbergen, nog steeds groei ende. Vlakbij deze linie lag de reeks forten en schansen langs de rivier de Eendracht onder Tholen en Oud- en Nieuw-Vossemeer, de linie van de Eendracht genaamd. Groot verschil met de West-Bra bantse Waterlinie is dat van de for ten en versterkingen langs de Een dracht niets meer resteert. Zij zijn, de stad Tholen zelf buiten be schouwing latend, in de loop der tijd geheel verdwenen. Om toch een beeld te krijgen van deze for ten heeft de heer A Bosters ar chiefmateriaal en kaarten bestu deerd. Hierbij het tweede en afsluitende deel. Geschiedenis Bergen op Zoom XXIII Bijna zes jaar schrijft drs. GA. Huijbregts voor de lezers van De Waterschans over de geschiedenis van Bergen op Zoom. Vele lezers schijnen hier erg gelukkig mee te zijn, want niet eerder is op een zo chronologische en ook boeiende wijze onze stadsgeschiedenis be schreven. Iedere aflevering bevat doorgaans meerdere aspecten van die geschiedenis. Aardig is dit keer de beschrijving van het ontstaan van kerk De Maagd. Het ging om een nieuwe kerk voor de katholie ken. Reeds tijdens de Franse over heersing en in de jaren daarna werden de katholieken zich meer bewust van hun macht. Tot de Bel gische opstand van 1830 vormden ze immers de meerderheid in het hele koninklijk en na de afschei ding behielden ze die in Noord- Brabant. Geen wonder dat ze hun schuur- en schuilkerken wilden verlaten en in gemeenten waar ze de meerderheid vomden hun kerk gebouw van weleer terug wilden hebben. We zagen hoe in vele dor pen en ook in een enkele stad (Den Bosch!) dat verzoek werd in gewilligd, maar niet in Bergen op Zoom. Daar was de schuilkerk op de Korenmarkt te klein geworden. Inleveren kopij voor Waterschans I, 2005: HALF FEBRUARI 2005 De uitgavep mede tot sm s ng kunnen ciale lidmaat- - DA RVI BV - HDW Kanto - P. JANSEN Installatie Techniek BV - Taxi en rcarbe KOCK - Natuursteenbe drijf DE KORT - Boekhandel VAN DER KREEK BV - Tapperij DE KROON - VAN LOON SMITS Installatiebedrijf BV - Hotel MERCURE DE DRAAK - RABO BANK Bergen op Zoom - GEBR. VOETS Weg en Waterbouw BV, Rosmalen - Woningstichting SOOMLAND - Stichting Wonen West Brabant De Waterschans nr. 4-2004 terwijl de hervormden een te grote kerk hadden. Koning Willem I was bereid om mee te werken aan een oplossing. In 1820 verklaarde hij zich bereid om subsidie te geven voor de bouw van een nieuwe kerk als de katholieken zouden willen afzien van hun claim op de Grote Kerk. Dat deden ze. De subsidie werd nog eens verhoogd. Het pa rochiebestuur richtte een aparte commissie op om onder leiding van de heer RJ. Schillemans de nieuwbouwplannen uit te werken. De eerste vraag was: 'Waar moet de kerk komen?' De keuze viel op de westzijde van de Grote Markt. Daar moesten wel enkele huizen worden opgekocht om de nodige ruimte te scheppen. De Antwerpse architect Franssen maakte de teke ning en in 1825 werd de uitvoering ervan gegund aan de Bergse aan nemer Adam van Dijk voor een bedrag van 70.000 gulden. In sep tember 1828 was de bouw vol tooid. Het duurde evenwel nog een jaar voordat monseigneur Jo annes van Hooydonk, toen nog apostolisch vicaris van Breda, de kerk van de Heilige Maagd Maria Tenhemelopneming plechtig kwam inwijden. Dat gebeurde op 23 september 1829. De kerk was een zogenaamde wa terstaatskerk. Dat wil zeggen dat ingenieurs van het ministerie van Waterstaat bij het bouwen van door de staat gesubsidieerde ker ken betrokken werden. Zij deden dat in opdracht van het ministerie van Eredienst. In Bergen op Zoom was dat waarschijnlijk nog niet het geval. De waterstaatsstijl heeft de kenmerken van het neoclassi cisme. Aan de inwijding was de verhui zing voorafgegaan. De kerk op de Korenmarkt had meerdere kerk schatten zoals altaren, schilde rijen, beelden, communiebanken, biechtstoelen, preekstoel enz. Ver schillende kunstwerken waren af komstig uit de Zuidelijke Neder landen, sommige vrij goedkoop verworven na de opheffing van de kloosters door keizer Jozef II en de confiscatie van de kerkelijke goederen daarna door de Franse regering. Nog steeds maken meer dere van die stukken deel uit van de inventaris van de katholieke kerk, nu de St.-Gertrudiskerk op de Grote Markt. A bij al een boei end relaas. Bergen op Zoom buiten de Heerlijkheid Nog steeds komen er interessante berichten binnen van 'Bergen op Zooms' buiten de Heerlijkheid. Fijn dat zoveel lezers meehelpen om tot een overzicht te komen waar de naam Bergen op Zoom el ders ook voorkomt. In dit artikel enige van die aanvullingen. We zijn blijkbaar nog niet toe aan een totaaloverzicht. Wardtaal; jongerenpagina Op 27 oktober 2004 vierde Bergen op Zoom dat de stad precies 60 jaar geleden bevrijd werd uit de handen van de Duitse bezetter. Die dag waren er allerlei activitei ten waarbij stilgestaan werd bij de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog en de vreugde van de bevrijding. Versieringen, kijkdo zen en een bevrijdingsfietsroute, alles is op een prettige manier door Ward Warmoeskerken be schreven. Veel lezers, en zeker niet alleen de jongeren, blijken de jon gerenpagina erg te waarderen. Fort de Roovere Over de oude door de natuur her wonnen Vesting ligt een wat mys terieuze waas. Men gaat er gemak kelijk aan voorbij. Het vraagt nogal wat tijd om een stukje van die sluier op te lichten. Het lijkt soms niet nodig het veld in te gaan om de oude door de natuur herwon nen vesting te bestuderen omdat we op vele andere manieren ook aan informatie denken te kunnen komen. Toch zien de Vrienden van de West-Brabantse Waterlinie de be langstelling voor de linie steeds meer groeien. Het begint er op te lijken dat ook het beschikbaar hebben van nieuwe informatiemo gelijkheden het onderzoek naar de linie stimuleert. Daar komt nog bij dat er steeds nieuwe zaken ont dekt worden, die vroeger aan de aandacht ontsnapt zijn doordat men te veel de zelf bedachte pa den volgde. Dat ontdekken van achtergronden en het krijgen van begrip door een andere benaderingswijze lijkt niet voor iedereen weggelegd te zijn. Het wordt ons zo prachtig voorge steld, dat de vraag of dit nu alles is, niet of nauwelijks gesteld wordt. Het zijn dan ook alleen diegenen, die niet direct tevreden en een beetje wantrouwig zijn, die verder gaan zoeken naar het waarom en de achtergronden van wat er alle maal gebeurd zou kunnen zijn. Een zo'n figuur is de heer J. Sinke, die de lezers ook via ande ren ons tal van wetenswaardighe den over de Roovere weet te pre senteren. De Waag Een tot voor kort onaanzienlijk en tamelijk verminkt gebouw aan de Zuivelstraat, op de hoek van het Zuivelplein herbergde vroeger de Waag of Boterwaag. De on langs uitgevoerde restauratie en verbouwing heeft het gebouw weer als historisch monument herkenbaar gemaakt. Op de zijn bekende deskundige wijze geeft ir. J. Weyts ons als het ware een ex cursie door het pand. Het loopt in de papieren Ter gelegenheid van het afscheid van onze gemeentesecretaris is er een tentoonstelling ingericht over de stadssecretaris en zijn organi satie door de eeuwen heen. In dit artikel gaan enkele auteurs, waar onder onze stadshistoricus Yo- lande Kortlever, in op de geschie denis van het ambt van stadsse cretaris en vervolgens passeren een zestal markante Bergse secre tarissen de revue. Ter afsluiting geven ze een opgave van alle hen bekende stadssecretarissen vanaf de Middeleeuwen. De tentoon stelling is te bezichtigen in Het Markiezenhof tot en met 30 janu ari 2005. Jan Borghouts Prins Bemhard liet het al eens op tekenen: 'Mijn vriend Jan Borg houts, alias Peter Zuid, was een groot verzetsstrijder die gedu rende de bezettingstijd met groot gevaar voor eigen leven zeer veel voor de bevrijding van ons land heeft gedaan'. Naar de op 5 de cember 1910 in Bergen op Zoom geboren Jan Borghouts, die op 55-jarige leeftijd overleed, werd op 27 oktober de appèlplaats van de voormalige Cort Heyligerska- zerne, die straks in een nieuwe woonwijk wordt opgenomen, ver noemd. De voormalige verzets man, luchtmacht-kolonel en staatssecretaris van Defensie ge niet grote bekendheid, zeker on der ouderen, die de Tweede We- 147 5TO NUMINE 3ERèAT^SfeH^NS 34ste jaargang nr. 4. december 2004 ISSN 0926-3918 Verschijnt viermaal per jaar De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom www.geschiedkundigekringboz.nl web master: E Evers: webteam@geschiedkundigekringboz.nl Postbus 280 4600 AG Bergen op Zoom Erevoorzitter: Dr. E.G.H. Hartel Ereleden: J.WA van Gastel Dr. WA van Ham Bestuur Voorzitter: Drs. Johanna Jacobs Secretaris: Drs. Irene van Kemenade Penningmeester: LJA. Vriends Ariëlstraat 13 4624 VN Bergen op Zoom Tel. 236663 e-nrail: ljavriens@prettel.nl Postrekening 24 05 922 en Bankrekening 52 50 45 244 Ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring Van Stad en Land van Bergen op Zoom Contributie 22 euro (minimaal) per jaar. Ledenadministratie Drs. Irene van Kemenade Neerland 18 4614 GD Bergen op Zoom Tel. 0164-299035 e-mail: irenevankemenade@freeler.nl Overige bestuursleden: Drs. J. Backx Dr. Ir. T. van den Boom F. Evers R. van Tilborg Tijdschrift van de Kring De Waterschans Redactieleden.' drs. J. Backx R. van den Bergh drs. B. Daeter (hoofdredacteur) drs. J. Dekker drs. N. Grosfeld drs. G. Huijbregts Redactiesecretariaat: drs. B. Daeter Oudland 8 4617 ME Bergen op Zoom. Tel. 0164210209 Fax. 0164210922 e-mail: bda@home.nl Toezicht distributie: Drs. Irene van Kemenade Neerland 18 4614 GD Bergen op Zoom Tel. 0164-299035 e-mail: irenevankemenade@freeler.nl Vormgeving en druk: Drukkerij Vis Offset Alphen aan den Rijn Omslag: P. Versijp

Periodieken

De Waterschans | 2004 | | pagina 1