6 O De Waterschans nr. 2-2007 Trimbos door de bisschop zelf on eervol ontslag aangezegd. De an nalen vermelden nergens enige achtergrond bij dit ontslag. Wel kozen kerk- en armbestuur, in verenigde zitting bijeen, direct twee nieuwe armmeesters. En wel, omdat men er belang aan hechtte den Voorzitter inhet vervolg vrij te Kunnen laten van Collecten en bedeelingen, opdat hij des te beter de belangen van den armen zoude kunnen behartigen ,..32 De sociale herkomst van de arm meesters laat zich traceren via het personele overzicht. Bij één per soon was het niet mogelijk om een beroepsaanduiding te achterha len. De classificatie is als volgt: vrije beroepen één armmeester, grotere zakenlieden vier arm meesters, kleinere zakenlieden dertien armmeesters en de nieuwe middenstand bracht één arm meester voort. Gebukt onder de lasten der minvermogenden Het opmaken van de balans Concluderend kan gesteld wor den dat de armmeesters die vorm hebben gegeven aan het beleid van het rooms-katholiek armbe stuur in Bergen op Zoom zich grotendeels hebben weten te ont trekken aan de werking van de Wet tot regeling van het Armbe stuur uit 1854. Een wet die juist was bedoeld om de kerkelijke in stellingen de zo gewenste autono mie op het vlak van de sociale zorg te geven. Door manipulatie met de zinsnede uit het kerkelijk reglement dat alleen ondersteu ning behoefde te worden uitge reikt voor zoo verre de mid delen dit toelieten wist het bestuur barricades op te werpen op het moment dat de burgerlijke overheid wettelijke bepalingen juist wilde toepassen. Dit alles met steun van bijvoorbeeld de bis schop van Haarlem die al in maart 1856 armbesturen voorhield dat de financiële middelen de maat der dingen bepaalden en alle ka tholieke mensen in nood die hier door buiten de boot dreigden te vallen moesten maar een beroep Armmeesters rooms-katholiek armbestuur naam geboren adres beroep benoemd afgetreden C. van Aken Blaauwhandstraat Pastoor 29-03-56 J.F. de Koek 1807 G Moeregrebstraat Kaarsemaker 15-12-54 P.J. de Koker 1808 G Grootenmarkt Graanhandelaar en winkelier 31-12-50 J.F. Lemmers 1794 G Potterstraat Winkelier 8-1-56 A.P. van Loon 1810 O Kortemeestraat 15-11-54 J.W. Nelissen* 1818 G Steenbergschestraat Koopman 19-12-49 J.M. Smits* 1809 G Kremerstraat Winkelier 19-12-49 J.J. Trimbos* 1815 G Vischmarkt Koopman 5-5-58 C.J. Veraart 1813 G Lievevrouwestraat Winkelier 7-12-50 C.H. Veraart 1809 G Fortuinstraat Winkelier 31-12-50 W. Baddé 1813 G Grootenmarkt Broodbakker 20-12-50 30-11-53 J.J. Feijen* 1799 G Kremerstraat Winkelier 20-12-50 C. Geers* 1809 G Kremerstraat Smid 20-12-50 26-2-58 C. Asselbergs* 1805 G Zuidzijde der haven Zoutzieder 21-12-53 J.A. Dekkers* 1827 O Kortemeestraat Kantoorklerk 15-12-54 B. Pacillij* 1812 G Boschstraat Verwer en winkelier 15-12-54 J.J. Verlinden* 1831 O Lievevrouwestraat Boekhandelaar 23-1-56 G. Vermunt 1812 O Fortuinstraat Koekbakker 26-2-58 H.E. Daverveld 1825 G Boschstraat Broodbakker 16-5-58 17-10-58 P. Verduijn 1822 O Kortemeestraat Advocaat 16-5-58 C. Penders 1803 G Kremerstraat Goudsmid 21-10-58 De Waterschans nr. 2-2007 doen op de instelling die de 'Staats-Armenwet' hier in voor komende gevallen voor aan wees.33 De financiële onmacht die het rooms-katholiek armbestuur in Bergen op Zoom in haar greep had zorgde automatisch voor het min of meer stabiel houden van het aantal ondersteunden. Dit was ook elders in het land geen onbe kend verschijnsel. Van Tijn heeft op dit punt geschreven: Blijkbaar was de maat der kerkelijke bede ling in gunstige jaren al ongeveer vol, naar wij mogen aannemen in overeenstemming met de geringe rekbaarheid der beschikbare mid delend4 En zo kon het gebeuren dat de armmeesters die het gezicht waren van het rooms-katholiek armbestuur elke dag de behoefti- gen voor wie armoede dagelijkse kost was in de ogen moesten kij ken, maar zij vaak de honger hoe inventief men ook was niet echt konden stillen. Daar waren de tijd, en niet te vergeten de tijd geest debet aan! Noten: Toelichting: 1. De aanduiding G staat voor gehuwd. O staat voor ongehuwd 2. De armmeesters met de toevoeging werden op 29-3-1856 door de bisschop van Breda herbenoemd na het in werking treden van het kerkelijk reglement daterend van 18-1-1856. 1. Notulen Gemeenteraad 17-11-1856 en 19-12-1856, Historisch Centrum Het Markiezenhof (kortweg HCM). Ar chief van het gemeentebestuur (kort weg GB 1814-1925). invnr. 18, 219v- 220r en 222r. 2. Staat der Bevolking van Bergen op Zoom op 1 Januarij 1850, verdeeld naar derzelver Godsdienstige gezind heden. HCM, Archief van de hervorm de gemeente (kortweg ANHG), invnr. 18. 3. E.G.H. Hartel, Bergen op Zoom;proe ve van een sociaal-geografische stads- analyse(Terborg 1961), 161-163. 4. H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Ont wikkelingslijnen en scharnierpunten in het Brabants industrieel bedrijf, 1777- 1914(Tilburg 1977), 54-55. 5. C.J.E Slootmans, Tussen hete vuren 1. Economisch-sociale geschiedenis van het potmakersambacht te Bergen op Zoom, 1400-1925, (Tilburg 1970), 6 en 183. 6. Gemeenteverslag 1853, HCM, hoofd stuk X Armwezen. 7. Handelingen en Aantekeningen van het Rh Kk Armbestuur te Bergen op Zoom (kortweg Handelingen...) 9-3- 1855 No. 427, Archief rooms-katholiek armbestuur (kortweg ARKA). De stukken van dit armbestuur konden worden ingezien dankzij de bereidwil lige medewerking van de Parochiële Charitas Instelling van de Parochie H. Maagd Maria. 8. Idem, vergadering 17-1-1851 No. 350, ARKA. 9. Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale zekerheid in de negentiende en twintigste eeuw. Broncommentaren 6. RGP, (Den Haag 2005), 10. 10. Idem11. 11. Idem, 12. 12. Missive d.d 26-12-1846 gericht aan B&W.HCM.AGB 1814-1925, A: Arm wezen 1850-1880. 13. Missive d.d. 3-9-1847 gericht aan B&W, Register inhoudende Vervolg der Cor respondentie (kortweg Register), ARKA. 14. Handelingen vergadering 15-9-1848 No. 306, ARKA. 15. H. Verwoert, Wet tot regeling van het armbestuur in het Koninkrijk de Ne derlanden, (Amsterdam 1857), 323. 16. Handelingen vergadering 23-12-1854, No. 422, ARKA. 17. Idem, vergadering 13-4-1855 No. 429 en 9-5-1855 No. 431, ARKA. 18. Idem, vergadering 27-12-1848 No. 314, ARKA. 19. Stukken betreffende liefdadigheid, HCM, AGB 1814-1925, vervolg inv. nr. no. 38, en Gemeenteverslagen, HCM, Hoofdstuk X Armwezen. 20. Handelingen, vergadering 26-11-1854 No. 420, 9-3-1855 No. 427 en 20-3-1855 No. 428, ARKA. 21. Informatie ontleend aan twee missi ven d.d. 10-2-1855 en 9-1-1857 no. 13, Register ARKA. 22. Informatie ontleend aan een missive d.d. 2-12-1854 en Handelingen, verga dering 23-12-1854 No. 422, ARKA. 23. Missive d.d. 31-10-1855 No. 592, HCM, GB 1814-1925, invnr. 514 en Handelin gen, vergadering 6-11-1855 No. 446, ARKA. 24. Register met lijsten houdende beslui ten en inlichtingen betreffende arm lastigen, uitsluitend ten laste van Ber gen op Zoom, 1854 tot 1870, HCM, Archief Algemeen armbestuur (kort weg AAA), inv. nr. An 16, 85r. 25. Register betreffende armlastigen uitsluitend ten laste van vreemde on derstandsdomiciliën, HCM, AAA inv. nr. An 23, 167 r-v, twee missiven d.d. 21-8-1857 no. 22 en 11-9-1857 no. 24, Register ARKA, 12 en 13 en een missive d.d. 8-9-1857, no. 352, HCM, AAA, invnr. An 13,71-72. 26. Missiven d.d. 17-12-1857 no. 28 en 1-3- 1858 no. 33, Register ....ARKA, 15 en 18-19. 27. Handelingen vergadering 27-11-1844 No. 234, ARKA. 28. Idem, vergadering 15-11-1850 No. 346, 6-12-'50 No. 347 en 20-12-'50 No. 348, ARKA. 29. Notulen kerkbestuur 14-10-1858, HCM, Archief van de parochie H. Maagd ten Hemelopneming (kortweg APHM), inv. nr. 104,64v. 30. Handelingen vergadering 24-2-1849 en 6-2-1850 No. 332, ARKA. 31. Verwoert, Wet, 319-320. 32. Notulen kerkbestuur 16-5-1858, HCM, APHM, inv. nr. 104, 54r. 33. Missive d.d. 13-3-1856 afgedrukt in Provinciaal Bijblad over 1859, No 18, 31-32. 34. Th. van Tijn, Twintig jaren Amsterdam. De maatschappelijke ontwikkeling van de hoofdstad, van de jaren '50 der vori ge eeuw tot 1876, (Amsterdam 1965), 127.

Periodieken

De Waterschans | 2007 | | pagina 10