De Waterschans nr. 2-2007 De wildemannen zijn goed ge proportioneerd. Ze wijken af van het wapendiploma, waarop de weinig gespierde schildhouders enigszins naar buiten toe (afge wend) wegkijken. Een variatie die zeker niet in strijd is met het heraldische gebruik dat aan de kunstenaar of ambachtsman een zekere vrijheid laat in de weerga ve van een wapen. Conclusie Het geheel overziende dringt zich de veronderstelling op dat de wa pensteen is gemaakt aan de hand van de afbeeldingen die tussen 1830 en 1837 te Bergen op Zoom algemeen bekend waren. De hoge re kwaliteit van de later vervaar digde afbeeldingen en zeker die van de wapensteen uit 1873/1874 geeft aan dat er een omslag in stijl en techniek heeft plaatsgevonden, waarvan die van 40 jaar eerder nog geen spoor vertonen. Was de hier besproken steen uit de Stationsstraat dan afkomstig van het bordes uit 1833, of eerder een voorstudie van een beginner, om aan te tonen dat hij het werk stuk aankon? Het jaartal van de volgende wapensteen (1873/1874) valt juist in de periode dat er einde lijk voor de ingeslapen vestingstad een meer welvarende toekomst daagde. De halfvergane en be schadigde wapensteen van veertig jaar eerder voldeed niet meer en geraakte mogelijk in handen van mensen die er geen raad mee wis ten en hem na een tiental jaren rondslingeren uiteindelijk inmet selden in de gevel van een achter gebouwtje. Twijfels over de juiste datering blijven er toch bestaan. Dat ik de ze niet heb kunnen oplossen, daarvoor houd ik mij bij voorbaat geëxcuseerd. Zelfs een oudere da tering is altijd nog mogelijk, maar lijkt mij gezien het voorafgaande weinig waarschijnlijk. Al met al een curieuze, raadsel achtige wapensteen, die als heral dische merkwaardigheid zeker een lang bestaan verdient. De hui dige situatie lijkt hiervoor een waarborg. Literatuurlijst: 68 De Waterschans nr. 2-2007 Noten: 69 'i 'i Afb. 7. Het bordes uit 1874 vlak voor zijn afbraak in 1938. HCM Bergen op Zoom, foto in de topografische atlas, SGRN402. Blok. W. en P. van Eenennaam, Beeldig Bergen. Cat. Bergen op Zoom z.j. [1987]. Foto's objecten: Ruud Beusekamp. Ettro, F.J. van, 'The Heraldic Chart of Brabant by Zangrius from the year 1600', De Nederlandsche Leeuw 71 (1964) kol. 211-217. Gids voor Bergen-op-Zoom en omstre ken ten dienste van vreemdeling en stadge noot (Bergen op Zoom, P. Harte, 1889). Ham, W.A. van, 'De symbolen van stad en land van Bergen op Zoom', De Neder landsche Leeuw 85 (1968) 178-189. Idem, 'De symbolen van de gemeenten in het markiezaat van Bergen op Zoom', De Ghulden Roos 31 (1971) 53-66. Idem. 'De wapens van de steden in het voormalig hertogdom Brabant'. De Bra bantse Leeuw 25 (1976) 163-196. Idem, Het Doorluchtig Huis van Bergen op Zoom: een overzicht van de geschiede nis van de heren en markiezen van Bergen op Zoom, hun verwanten en hun bezittin gen (1287-1795). Zaltbommel, 1977. Idem, 'Het wapen van Bergen op Zoom' Gens Nostra 39 (1984) 352-356, reactie op Afb. 8. Wapensteen uit het in 1874 gerealiseerde bordes van het stadhuis. HCM Bergen op Zoom, foto topografische atlas, SGRN375. een gelijknamig artikel van H. 't Jong. Idem, 'Enige oude foto's van Bergen op Zoom aan het licht gekomen'. De Water schans 15 (1985) nr. 4, 8-9. Idem, Het Bergse stadswapen temidden van de overige Brabantse wapens, De Wa terschans 16 (1986) nr. 3,57. Idem, 'De symbolen van Bergen op Zoom', De Brabantse Leeuw 36 (1987) nr. 4, 223-260. Als afz. overdruk: De symbolen van Ber gen op Zoom [1987], Idem. 'De wildemannen van Bergen op Zoom', De Waterschans 32 (2002) 152-159. Idem, 'Wapens en vlaggen in Westelijk Noord-Brabant', De Gladden Roos 65 (2005) 57-108. Mosselveld, J.H. van en W.A. van Ham, Prenten van Bergen op Zoom (Breda 1967) Mosselveld, J.H. van en W.A. van Ham, Tekeningen van Bergen op Zoom (Bergen op Zoom 1973) Slootmans, C., 'De gevel van het stad huis te Bergen op Zoom', Sinte Geer- truydtsbronne 9 (1932) 166-171. Vanwesenbeeck, C. (eindred.) van J. Op 't Hoog e.a., Bergs Monumentenboek. Mo numentale architectuur in Bergen op Zoom. Bergen op Zoom 1995. 1. Over dit pand De Waterschans 27 (1997-2) 76-80. 2. Blok en Van Eenennaam, Beeldig Ber gen [1987], 3. Blok en Van Eenennaam, Beeldig Ber gen, 33 nr. 12. 4. Vanwesenbeeck (eindred.) van Op 't Hoog e.a., Bergs Monumentenboek, 182-183. 5. Van Ham. 'Symbolen', 5-20. 6. Van Ham, Wapens en vlaggen, 78-80. 7. Van Ham, 'De wapens', 168 179, afb. 2 en 192; Van Ettro, 'The Heraldic Chart', 211-217. 8. Van Mosselveld en Van Ham. Prenten, nr. 13. De gravure is gemaakt door J.C. Philips naar de tekening van A. de Ha- en. Deze is onder andere is gereprodu ceerd in Tekeningen van Bergen op Zoom (Bergen op Zoom 1973) 101 nr. 75. 9. Van Ham, Het Doorluchtig Huis, 68- 72. Grappig is in dit geval nog het in signe van de stadsbode of bodebus, dat in 1786 is aangemaakt. Het ovale wa penschild is verticaal gearceerd, dus als rood, terwijl de schuinkruisjes met emaille of verf rood zijn ingekleurd! Van Ham, Symbolen, 17 afb. 23. 10. Van Ham, 'Symbolen', 13. 11. Archief van de Hoge Raad van Adel te 's-Gravenhage, dossier Bergen op Zoom. 12. Bibliotheek Historisch Centrum Ber gen op Zoom, nr. 6991 (gedrukt): Re glement. Op het varen der beurt- en veerschepen, binnen de stad Bergen op Zoom. Ter Stads-drukkerij van J. Ver kouteren te Bergen op Zoom, litt. B. no. 137. 3 sept. 1819, 13. Van Ham, 'Symbolen', 9 afb. nr. 13. 14. Gemeentearchief Bergen op Zoom. serie akten, behorende bij het reperto rium, nr. 949,5 juli 1830 en nr. 2389,30 december 1873. 15. Bibliotheek Historisch Centrum Ber gen op Zoom, nr. 6992 (gedrukt): Re- glement tot onderhoud van de zuiver heid der straten, vastgesteld 2 juni 1837. 16. Ibidem, doos verordeningen, 5 okt.1888 en Gids voor Bergen-op-Zoom. 1889. 17. Het is niet duidelijk of het bordes, zo als afgebeeld in Van Ham en Van Mos selveld, Tekeningen 30 nr. 3, vergelijk dezelfde schrijvers, Prenten, nr. 14, dat van vóór of van na de vernieuwing uit dat jaar is. De opgang daarvan telt minder trappen en het bordes ziet er heel anders uit dan het in 1833 veran derde. De borstwering wordt geflan keerd door pilaren, bekroond door stenen bollen. 18. Slootmans,'De gevel van het stadhuis', 166-171. 19. Adrianus Pilaar, geb. 1800 en overl. 1853 te Bergen op Zoom, was een zoon van Marinus Adriaan en Corne lia Augustijn. Zijn borgen waren Pet rus Theewe, mr. kleermaker en Mat- theus Pilaar, deurwaarder, beiden te Bergen op Zoom. Mattheeus Pilaar, geb. 1772, overl. 1842 te Bergen op Zoom, was eerst timmerman en daar na stadsbode en deurwaarder. Hij was een oom van vaderszijde van de aan nemer. 20. Gemeentearchief Bergen op Zoom. serie akten, behorende bij het reperto rium, nr. 1116,19 augustus 1833. 21. Van Ham.'Eenige oude foto's', 8-9. 22. Gemeentearchief Bergen op Zoom, serie akten, behorende bij het reperto rium, nr. 2389, 30 december 1873. 23. Antonius Bernardus Pilaar, geb. 1837, overl. 1885 te Bergen op Zoom, was een zoon van Johannes Martinus of Jan Martijn, brievenbesteller, later deurwaarder bij het kantongerecht en van Elisabeth W. van Dort. Zijn broer Wilhelmus Johannes, geb. 1835 te Ber gen op Zoom, vertrok in mrt. 1899 naar Rotterdam. Q

Periodieken

De Waterschans | 2007 | | pagina 14