Kroonleden Deze Waterschans WELKOM De Waterschans nr. 2-2007 e?„Vt^eev^h„e,LVOOrl'i,ZiCh, WenS ik Mme"S De Waterschans nr. 2-200 7 DISTRIBUTIE BOEK JACOB EGGERS De Waterschans Beste leden, ^nTofh38-25 3pr ujl iS V°0r UW Krin§ een gedenkwaardige dag geweest In het bijzijn van burgemeester Han Polman en de Zweeds ambassadeur werd s middags m Het markiezenhof het tweejaarlijks geschenk uitge- reikt. De opkomst was zo overweldigend dat sommigen van u zelfs niet meer binnen konden. Het bestuur zal daar bij een volgend evenement ze- U i","18 mfe houden- Diegenen die hun geschenk nog niet hebben Ukfnf HW,J £n Vnendtfjk VerZ°Cht dlt °P korte termij^ te doen Diezelfde a daaRoor ,melden aan de balie van Het Markiezenhof. Diezelfde avond werd, tijdens de algemene ledenvergadering een gro- endeels nieuw bestuur gekozen. Verderop in deze Waterschans vindt u meer hierover meer informatie. Irene van Kemenade Secretaris Nieuwe leden Geschiedkundige Kring per 1 juni 2007 Mevrouw A. van Dinther, Ossendrecht Mevrouw N. Baartmans, Hoogerheide De heer R. de Jong, Bergen op Zoom De heer H. Meesters, Bergen op Zoom De heer A. Moerings, Bergen op Zoom De heer W. Valkier, Bergen op Zoom Inleveren kopij voor Waterschans III, 2007: VOOR 1 AUGUSTUS De uitgaven van de Geschiedkundige Kring kunnen mede tot stand komen dankzij het speciale lidmaat schap van de volgende bedrijven: - DARVI BV - DE BONT Stoffering, Putte P. JANSEN Installatie Techniek BV - Taxi en toeringcarbedrijf DE KOCK - Natuursteenbedrijf DE KORT - Boekhandel VAN DER KREEK BV - Tapperij DE KROON VAN LOON <6 SMITS Installatiebedrijf BV - Hotel MERCURE DE DRAAK - GEBR. VOETS Weg en Waterbouw BV, Rosmalen - Woningstichting SOOMLAND - Stichting Wonen West-Brabant In het zomernummer van De Wa terschans vindt u weer diverse ar tikelen. Eerst beginnen we met een terugblik met de notulen van de Algemene Ledenvergadering van 25 april jongstleden. Onze kersverse voorzitter Ad van den Bulck gaat in op de bestuurswisse ling die heeft plaatsgevonden en stelt de nieuwe bestuursleden aan u voor. Op pag. 49 vervolgt Gijs Assel- bergs zijn verhaal over de Oester cultuur te Bergen op Zoom. De Firma Swaan en Van Renterghem krijgt nu de aandacht. Na het ver trek van Van Renterghem gaat Dorrepaal door als zakenpartner van Swaan. Gijs Asselbergs gaat ook in op de gevolgen die de aan leg van de Gemeentelijke Bad- en Zweminrichting had voor de oes tercultuur. Menig Bergenaar zal zich het zoutwater zwembad kun nen herinneren. Ook de Firma de Weduwe J.H.C. Kakebeeke Gz. wordt in dit artikel behandeld. Op pag. 54 levert Peter Winters een artikel over het Rooms-Ka- tholiek Armbestuur van Bergen op Zoom na 1854. In dat jaar werd de Wet tot rege ling van het Armbestuur die de in vloedsfeer van de bijzondere en de burgerlijke armeninstellingen bepaalde, aangenomen. De over heid gaf hiermee wat de sociale zorg betreft de autonomie volle dig aan de kerken. De R.K. arm- meesters in Bergen op Zoom heb ben zich, gedwongen door finan ciële onmacht, grotendeels aan de werking van de wet weten te ont trekken. Op pag. 62 wordt door dr. Willem van Ham een artikel gewijd aan Een raadselachtige wapensteen uit de Stationsstraat. Deze wapen steen bevond zich in de voormali ge juwelierszaak van de firma Vergouwen en is nu te bewonde ren in juwelierszaak De Klerk in de Fortuinstraat 12. Was deze wa pensteen ooit afkomstig uit het bordes van het stadhuis? Aan de hand van de heraldische kenmer ken probeert Willem van Ham de herkomst van de steen te trace ren. Op 29 april jongstleden kreeg Willem van Ham uit handen van de burgemeester de onderschei ding tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Een bekroning die er mag zijn na vijftig jaar on derzoeken en publiceren, waaron der vele artikelen voor ons tijd schrift. Willem, proficiat! Dr. Frank Wierckx start op pag. 70 een nieuwe reeks van artikelen vanuit de Werkgroep Genealogie van de Geschiedkundige Kring. De leden van deze werkgroep ko men tijdens hun onderzoek in de archieven vaak interessante voor vallen tegen. Het werd hoog tijd dat de Werkgroep een eigen plek kreeg in De Waterschans. Frank Wierckx vertelt over Een acht- tiende-eeuwse ruzie. Deze vond plaats in Borgvliet in de buurt van de Raaiberg. In het Oud Rechter lijk Archief van Borgvliet is het dossier gevonden waarin staat te lezen waarvoor de ruziemakers el kaar hebben uitgemaakt en welke verwondingen werden toege bracht. Wat zou de aanleiding ge weest kunnen zijn? In Wardtaal op pag. 72 gaat Ward Warmoeskerken in op de geschie denis van De Mariakapel. Dit jaar is het 40 jaar geleden dat de kapel werd ingezegend. Ward behandelt de oorspronkelijke plaats waar de Mariakapel werd ingericht en de huidige plaats aan de Hofstraat. De Mariaverering heeft in Bergen op Zoom een lange traditie en was voor de heren van Bergen op Zoom vanaf de late middeleeu wen van enorm belang. Op pag. 75 publiceert dr. Jos Swa- nenberg het tweede deel van zijn artikel over de dialecten, getiteld De toekomst van het dialect in Noord-Brabant. Hij voorziet geen probleem voor wat betreft de ty pische Brabantse klanken, maar of iedereen straks nog alle woor den en uitdrukkingen kent? On danks het feit dat het tegenwoor dig weer 'mag' om dialect te spreken, vertoont het dialect een ontwikkeling naar het Nederlands toe. Is dit het begin van het einde van het dialect in Noord-Brabant en elders? Ten slotte publiceren we op pag. 78 de vragen en antwoorden van de Bergse GeschiedenisQuiz die op 20 april jongstleden werd geor ganiseerd door de Geschiedkun dige Kring. Er deden zestien teams mee aan de quiz en men was erg enthousiast. BRTO Radio zond de GeschiedenisQuiz in z'n geheel uit. Volgend jaar komt er zeker weer een quiz, dus het is zaak om de artikelen in De Wa terschans goed te lezen. Je weet maar nooit wat dan de vragen zul len zijn. Hopelijk zullen er zich nog meer teams aanmelden, daar is zeker plaats voor. U kunt alvast met deze set vragen oefenen. Yolande Kortlever hoofdredacteur O Op 25 april jongstleden, overhandigde Johanna Jacobs aan de am bassadeur van Zweden het boek 'Het beleg van Bergen op Zoom en het fort de Roovere in 1747' opgetekend door Jacob Eggers en ver taald door Wim van Riemsdijk. Dit boek is het tweejaarlijks ge schenk aan de leden van de Geschiedkundige Kring en vanaf 25 april op vertoon van de ledenpas verkrijgbaar aan de balie van Het Markiezenhof. Veel leden maakten al van deze gelegenheid ge bruik. De leden woonachtig in de gemeente Bergen op Zoom krij gen tot eind augustus nog de gelegenheid hun exemplaar op te ha len. De leden die buiten de gemeente Bergen op Zoom wonen en nog geen kans zagen het boek op te (laten) halen, krijgen dit eind juni/begin juli per post toegezonden. Met klem verzoekt het bestuur de leden in Bergen op Zoom en Halsteren zelf hun boek op te halen. Zo voorkomt u dat vrijwilligers en bestuursleden eind augustus veel niet opgehaalde boeken alsnog moeten thuisbezorgen. FAUSTO NUMINE BERGA VICTRIX 37s"= jaargang nr. 2, juni 2007 ISSN 0926-3918 Verschijnt viermaal per jaar Oplage: 1225 exemplaren De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom www.geschiedkundigekringboz.nl webmaster: F. Evers: webteam@geschiedkundigekringboz nl Postbus 280 4600 AG Bergen op Zoom Erelid: Dr. W. A. van Ham Bestuur Voorzitter: Ad van den Bulck Secretaris: Drs. Irene van Kemenade Penningmeester: Dhr. F. Witjes Londonstraat 2 4611 HW Bergen op Zoom Tel. 0164-238621 e-mail: frans.witjes@vertizontaal nl Postrekening 24 05 922 Ten name van: Penningmeester Geschiedkundige Kring Van Stad en Land van Bergen op Zoom Contributie 27 euro (minimaal) per jaar. Ledenadministratie Drs. Irene van Kemenade Neerland 18 4614 GD Bergen op Zoom Tel. 0164-299035 e-mail: irenevankemenade@planet.nl Overige bestuursleden: Mevr. M. Liefting Dhr. P. van den Ouden Drs. K. Peijs Ds. W. Vermeulen Tijdschrift van de Kring De Waterschans Redactieleden: Drs. J. Backx Drs. J. Dekker (redactiesecretaris) Drs. N. Grosfeld Drs. J. Jacobs Drs. I. van Kemenade Drs. Y. Kortlever (hoofdredacteur) Drs. J. Peeters Dhr. B. ter Stege Scannen beeldmateriaal: Dhr. P. Flipsen Redactiesecretariaat: Drs. J. Dekker Ansjovislaan 27 4617 AN Bergen op Zoom tel.: 0164-237572 e-mail: dekkervink@home.nl Toezicht distributie Drs. Irene van Kemenade Neerland 18 4614 GD Bergen op Zoom Tel. 0164-299035 e-mail: irenevankemenade@planet.nl Vormgeving en druk Drukkerij Vis Offset Alphen aan den Rijn Omslag: P. Versijp

Periodieken

De Waterschans | 2007 | | pagina 1