UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE DAGEXCURSIE 200 7 VERNIEUWD BESTUUR De Waterschans nr. 2-200 7 De Waterschans nr. 2-2007 ED CT A(~^ Algemene Ledenvergadering Geschiedkundige V C 1\G> L/\v_t Kring over het verenigingsjaar 2 OO 6 Het bestuur en de activiteitencommissie van onze Kring hebben het genoegen u uit te nodigen, voor de jaarlijkse excursie op zaterdag 15 september 2007. De vóóraankondiging in Waterschans 1-2007 noemde al het eerste reis doel: de BATAVIAWERF IN LELYSTAD In dit De Ruyterjaar is de keuze gevallen op een van de plaatsen waar aandacht wordt geschonken aan onze grote zeeheld die 400 jaar geleden is geboren. We bewonderen daar de replica op ware grootte van het Ad miraalschip 'DE ZEVEN PROVINCIËN' in aanbouw en gaan aan boord van de afgemeerde replica van de 17e eeuwse BATAVIA, 's Middags maken we van de gelegenheid gebruik om in de Flevopolder een bezoek te brengen aan gedeelten van het AYIODROME van VLIEGVELD LELYSTAD met een overzicht van de burger-luchtvaart-historie van de 20e eeuw. Het globale dagprogramma Vertrek: 08.00 uur vanaf Sporthal Gageldonk, Bergen op Zoom. Aankomst Bataviawerf Lelystad 10.00 uur. Ontvangst met koffie/thee, plus koek, in het havenrestaurant 'De Ta veerne'. Rondleiding door gidsen, over de tentoonstelling en langs de op stapel staande 'Zeven Provinciën'. We gaan op bezoek aan boord van de 'Batavia'. Korte verplaatsing per bus naar de luchthaven Lelystad. Aankomst Aviodrome Lelystad met aansluitend de lunch. Rondleiding vanuit de Hal door gidsen en bezoek aan de binnen- en buitenexposities. Terugreis naar Bergen op Zoom; aankomst 18.30 uur. HUISHOUDELIJKE MEDEDELINGEN - Uw telefonische opgave voor deelname wordt z.s.m. verwacht, tot 15 aug. bij Toon Demmers (0164-)240641. (een langere periode in deze vakantietijd.) - Introductie van één persoon per lid van de Kring is mogelijk. - De individuele deelnemersprijs is 48,00 (lunch inbegrepen). - Advies: Breng uw Museumjaarkaart mee als u die bezit: u ontvangt op vertoon mogelijk een reductie van de penningmeester. - Het verschuldigde bedrag dient onmiddellijk na de telefonische aanmelding te worden gestort op bankrekeningnummer 14.88.23.947 ten name van W. de Mooij 4661 NL Halsteren, onder vermelding van 'Lelystad'. - Stel uw opgave niet langer uit dan strikt nodig is, want vol vol. Bestuur en Activiteitencommissie. Gehouden op dinsdag 25 april 2007 in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom. Aanwezig het bestuur De voorzitter J. Jacobs, de secreta ris I. van Kemenade, de penning meester R. van Tilborg en bestuurs lid T. van den Boom. Namens het nieuw te kiezen bestuur zijn aan wezig A. van den Bulck (voorzit ter), F. Witjes (penningmeester) en de leden P. van den Ouden, W. Ver meulen en M. Liefting. Afwezig het bestuur F. Evers (vakantie) en K. Peijs (zwangerschapsverlof) Aanwezige leden De presentielijst werd getekend door 43 leden. Afwezig leden Bericht van verhindering werd ontvangen van de heren P. Hoe- delmans, P. Antonissen en J. Ber- vaes en de dames Schuurbiers-de Nijs en Flipse. 1. Opening De voorzitter opent de vergade ring en heet alle aanwezigen van harte welkom op deze 38e algeme ne ledenvergadering. 2. Vaststellen van de agenda Zonder aanvullingen of opmer kingen wordt de agenda door de vergadering vastgesteld. 3. Ingekomen stukken en mededelingen Naast de gebruikelijke corres pondentie ten behoeve van het normaal functioneren van de ver eniging zijn er geen brieven inge komen die nadere toelichting behoeven. 4. Vaststelling verslag ALV d.d. dinsdag 25 april 2006 Dit verslag wordt zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld door de aanwezige le den. 44 5. Jaarverslag van het bestuur over 2006 Dit verslag wordt zonder aanvul lende opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld door de aanwezige leden. 6. Financiën 2006 Door de penningmeester wordt een toelichting gegeven op het fi nanciële jaarverslag. Door een combinatie van dalende kosten (bijvoorbeeld de bestuurskosten) en een min of meer stabiel blij vende opbrengst uit de contribu tie wordt het jaar wederom posi tief afgesloten. De begroting van 2007 is herzien op basis van deze nieuwe cijfers. De penningmeester constateert dat de Kring financieel gezond is en dat de uitgaven van het twee jaarlijks geschenk voorlopig zon der problemen bekostigd kunnen worden. 7. Kascommissie Op 4 april heeft de Kascommissie, bestaande uit de heren H. Mooren en W. van den Nieuwenhuijzen en mevrouw Y. Kortlever, de financië le stukken over het jaar 2006 ge controleerd. Geconstateerd werd dat het gevoerde financiële beleid goed verzorgd is. De kascommis sie stelt de ledenvergadering voor de penningmeester décharge te verlenen, hetgeen bij acclamatie geschiedt. Geen van de kascom- missieleden is aftredend en de commissie wordt dus in zijn ge heel herbenoemd bij acclamatie. 8. Bestuursverkiezing Voorafgaand aan de bestuursver kiezing maakt scheidend voorzit ter Johanna Jacobs van de gelegen heid gebruik terug te kijken op 6 jaar voorzitterschap van de Kring. Onder haar leiding is De Water schans in uiterlijk en inhoud gemo derniseerd (duotone en spreiding onderwerpen). Er zijn 4 tweejaar lijks geschenken geproduceerd, de website is in gebruik gekomen en de Geschiedenisquiz is in het le ven geroepen. De uitgifte van het Havenboek mag worden gezien als een hoogtepunt in deze perio de van 6 jaar. Punt van zorg blijft de moeizame werving van nieuwe leden. Johanna Jacobs bedankt al le bestuursleden en leden van werkgroepen waarmee zij in de afgelopen 6 jaar heeft samenge werkt en spreekt haar vertrouwen uit in de samenstelling van het nieuwe bestuur. Bij het bestuur is binnen de ge stelde termijn geen melding ge maakt van tegenkandidaten. Bij acclamatie door de Algemene Ledenvergadering worden als nieuw bestuurslid benoemd: de heer Ad van den Bulck als opvolger van mevrouw Johanna Jacobs (voorzitter) de heer Frans Witjes als opvol ger van de heer Ron van Tilborg (penningmeester) de heer Peter van den Ouden als opvolger van de heer Ton van den Boom (bestuurslid) mevrouw Marieke Liefting als opvolger van de heer Fons Evers (bestuurslid) de heer Willem Vermeulen (be stuurslid) De heer H. Mooren vraagt het woord en dankt Johanna Jacobs voor al haar inspanningen. 9. Voornemens/vooruitblik De nieuwe voorzitter Ad van den Bulck dankt de aanwezige leden voor het gestelde vertrouwen. Hij geeft aan dat het nieuwe bestuur zich voorlopig over een drietal be langrijke onderwerpen zal gaan buigen, namelijk het 40-jarig be staan van de Kring in 2008, een be leidsplan voor de lange(re) termijn en de werving van nieuwe leden. Er wordt vervolgens officieel af scheid genomen van de scheiden de bestuursleden Johanna Jacobs, Ron van Tilborg en Ton van den Boom. Van Fons Evers is tijdens Het doet mij, in de functie van voorzitter, een groot genoegen u het vernieuwde bestuur te kunnen voorstellen. Op de ledenvergade ring van 25 april namen Johanna Jacobs, Ron van Tilborg en Ton van den Boom afscheid. Fons Evers, die was verhinderd, beëin digde eveneens zijn bestuurslid maatschap. Op de avond van de geschiedenisquiz (20 april) nam Johanna Jacobs al uitvoerig af scheid van Fons Evers die, met on derbreking van één jaar, negen jaar bestuurslid was. Fons stond de Geschiedenisquiz op 20 april j.l. afscheid genomen, aangezien hij niet op de ALV aanwezig kon zijn. 10. Rondvraag De heer W. Heijbroek meldt dat er momenteel onderzoek wordt gedaan naar het industrieel erf goed in de regio en roept alle le den op na te denken over onder werpen die in het onderzoek niet mogen ontbreken. Alle informatie is welkom. De heer Leon Roosenboom houdt een warm pleidooi meer aandacht te schenken aan de inname van Bergen op Zoom in 1814 alsmede de periode 1940-1945. De heer H. Mooren meldt dat de Kring al een studie over de Twee de Wereldoorlog heeft gepubli ceerd, namelijk Jeeps en Klapro zen van Piet Hoedelmans. Wim de Mooij suggereert dat een gezinslidmaatschap wellicht extra leden zou kunnen opleveren. Het bestuur zal deze suggestie meene men in haar overwegingen. 11. Sluiting Niets meer aan de orde zijnde wordt de vergadering door de nieuwe voorzitter gesloten. Na de pauze wordt een zeer inte ressante voordracht verzorgd door de heer Frank van der Maden van de Universiteit van Tilburg. Uit de BrabantCollectie worden diverse historische filmfragmenten ver toond over ondermeer Bergen op Zoom en Halsteren. I. van Kemenade, secretaris 25 april 2007 Johanna Jacobs ontving tijdens de Al gemene Ledenvergadering een mooi kunstwerk door Gerrit Westerveld ver vaardigd als dank voor zes jaar voor zitterschap. Foto Yolande Kortlever. 4 5

Periodieken

De Waterschans | 2007 | | pagina 2