V erpacMen fiaPOTTIM. BEKENDMAKING. HEESTER i s WETHOUDERS De Waterschans nr. 2-200 7 inegxfiism si wmmm De Waterschans nr. 2-200 7 TrTPTtTT 8tfi6£«!$?8R E\ UKTilO mm Verw 'titaan ft ^eli&fiaaf BERGEN OP EOOM Holland. 49 Aan belanghebbenden) wordt bekend gemaakt, d« A A N B K S T K l) S G' voor het daarstellen Ooetorputton «net aanhooren n de Fuma SWAAN en \N UKN'I KRGHEM te Ber gen op Zoom, ral plaats hebben den O 3EF*Oe» 1070, dos nam. ten 1 ure. J&JXJnL 48 Telegram adres Omdat niet alle grond in de voor malige Stadspolder snel te verkrij gen is vanwege de pacht die er nog op rust, besluiten Swaan en Van Renterghem het verzoek van 7 maart 1874 in te trekken en een nieuw verzoek in te dienen. De in houd van deze brief, van 26 mei 1874, behelst het in erfpacht ver krijgen van een terrein van min dere omvang. Het betreft hier het zelfde gebied als in voorgaande brief even buiten de Waterpoort, maar dan een hectare, vier aren en 69,5 centiaren groot (afbeelding 1). Na de openbare verpachting van 8 juli 1874 worden Swaan en Van Renterghem voor de som van 150,- per jaar de huurders van dit perceel. Bovendien moeten ze ut /utliu oj) WOBNt AH ilrn 8 JULI 1ST t, des in Tijg- tón n uur, feu Ktu»lhui/n loor «lm tijd Mn jaren Kene v«s«jlhoiti vnp l hectum 1 nrat en 00 j cent ia ren KOND en W A TLR, behotoronde nan tie Uemeente, gelegen buiten de B titerpoort, geschikt \rtor Des- ter* en Vischteelt, Du Voorwaar «u van -Verpachting mot aibji bi-hoe re tul o Toeken ing, liggen tot, a dag dor Verpachting, tor (loinmito- -cretai 'io voor een ftjtlcr tor !e?ing, Afb. 1. Aankondiging van de open bare verpachting van 8 juli 1874 Bron: HCM, Nieuws- en Advertentie blad van Bergen op Zoom en omstreken, d.d. 25 juni 1874 nr. 233. vijf jaar lang vijftien gulden huur betalen aan Felix Wittouck, oprich ter in 1862 van de suikerfabriek Wittouck aan de Zuidzijde Haven te Bergen op Zoom, vanwege het in gebruik nemen van een strook grond van vijf meter breed, ter grootte van 837 centiaren.8 Een halfjaar later gaan Swaan en Van Renterghem aan de slag. Op 11 januari 1875 doen ze een ver zoek aan de gemeente tot het ma ken van een aanlegsteiger aan de Havendijk bestemd voor de aan voer van oesters. Dit verzoek wordt tijdens de raadsvergadering van 5 februari 1875 in behande ling genomen en goedgekeurd. Op 20 februari daaropvolgend vindt de aanbesteding plaats voor het daarstellen van Oesterputten met aanhooren (afbeelding 2). De rest van de benodigde terrei- 169,- per jaar aan Swaan en Van Renterghem te verhuren.10 Op 10 april 1879 wordt te Goes door Jan Gerard van Renterghem samen met zijn broers Albert Wil lem, arts, en Henri Ferdinand, commissionair, de maatschappij Triton opgericht.11 Jan Gerard trekt zich terug uit het bedrijf in Bergen op Zoom en gaat met zijn broers verder met de exploitatie van oester- en mosselbanken en de teelt van schelpdieren. Op 9 mei A fb. 2. Aanbesteding oesterputten voor de Firma Swaan en Van Renterghem Bron: HCM, Nieuws- en Advertentieblad van Bergen op Zoom, d.d. 12 februari 1875 nr. 4546. nen in de Stadspolder is sinds 11 juli 1863 in huur bij Felix Wit touck. Nu er door oesterkwekers belangstelling bestaat om in de Stadspolder bedrijven te vestigen moet Wittouck terrein prijsgeven. Dit is zo afgesproken met de ge meente. Eerst doet Wittouck af stand van 1,1448 hectaren. Deze oppervlakte is inclusief de 837 centiaren, die al door Swaan en Van Renterghem in gebruik zijn genomen. Nu zijn dus nog 1,0611 hectaren grond en water te huur. Op 29 april 1876 worden deze hectaren openbaar verhuurd (af beelding 3). In de vergadering van de gemeenteraad, van 3 mei 1876, wordt besloten de verhuring aan Swaan en Van Renterghem goed te keuren.9 De huursom bedraagt 122,- per jaar. Een jaar later doet Wittouck nog eens afstand van 1,50 hectaren. Als deze transactie is geregeld, wordt besloten de openbare ver pachting van deze 1,50 hectaren in de Stadspolder plaats te laten vin den op zaterdag 5 mei 1877 (af beelding 4). In de raadsvergade ring van 15 mei daaropvolgend wordt besloten deze grond voor van Harpen p-Zo znlUn op ZATERDAG den 29 APRIL 187»: des iiamiddiMfs ten één uur, ten R tad hah aldaar, VER HEREN r««r «lei» lijd vni vtjftlg «chlereenvolgende jaren ingaand den 1 MEI 1876, ein ugeudo dou F APRIL 1926: ètm-e Kocvc-tlKcid van I ,(>611 Ktct aren Acmccntegrcrul en Water<}t tchilt tot uitoefoFiituj der enter teelt. De v-.oi waarden der verhuring met teeki niug liggen ter Gemeente-Secretarie tin lezing. ZEOT HET VOOST, Afb. 3. Aankondiging van de openbare verhuring van 29 april 1876. Bron: HCM, De Zoom, Nieuws- en Advertentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken, d.d. 23 april 1876 nr. 422. MMD ym tuilen,>p ZA TERDAG des 5 MEI 187?, de# namiddags ten een uur, ten Eaadhaitèald» der v/esi ter keauag, Ugfbs ter gomeeote-teeretarie tering op de gewone kantoor uren. ZEOT HET VOORT. Afb. 4. Aankondiging van de openbare verpachting van 5 mei 1877. Bron: HCM, De Zoom, Nieuws- en Advertentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken, d.d. 3 mei 1877 nr. 528. De verkopers zijn de erven van Laurens Christianus de Geep. Het landgoed bestaat op dat moment uit: 1. De buitenplaats Ruytershove met herenhuis, koetshuis, stal ling, serre, arbeiders- of boe renwoning en schuur. 2. De hofstede Vredenburg (nu camping) met arbeiderswonin gen en landerijen achter Ruy tershove die wordt doorsneden door de spoorweg van Roosen daal naar Vlissingen. 3. Enige percelen bos- en heide grond genaamd 'Het Nieuwe Domein' naast de hofstede Vre denburg. 4. Enige percelen bos- en heide grond genaamd 'De Wildert' gelegen naast Ruytershove ge zamenlijk ter grootte van 105 hectaren, 68 aren en 14 centia ren. 5. Enige percelen dennenbos en hakhout gelegen in De Grote Leeuwerik, De Heide en Val kenburg ter grootte van 32 hec taren, 37 aren en 37 centiaren. Het landgoed is een echt familie huis. Om deze omvangrijke fami lie te huisvesten heeft Richard Mosselmans al in 1878 opdracht gegeven om de rechtervleugel aan Ruytershove te bouwen.17 Ze hebben echter niet lang van het landgoed kunnen genieten. Op 4 mei 1883 overlijdt Georgius Leo- nardus Dorrepaal in Amsterdam. Hij wordt begraven op Zorgvlied, een geliefde begraafplaats voor veel bekende Nederlanders (af beelding 6).18 De weduwe Ludo- vica Dorrepaal-Manuel gaat in hetzelfde jaar in Zeist op buiten plaats De Breul wonen.19 Op 1 september 1883 verlaat het gezin Mosselmans-Dorrepaal Ruyters hove en vertrekt naar Doorn. Als laatste verlaat, op 14 januari 1884, Frederik Johan Visscher, de koet sier van de familie, met zijn vrouw Cornelia de Roos en drie kinde ren het landgoed.20 Ook zij gaan naar Zeist. Waarschijnlijk is Vis scher daar voor de familie blijven werken. Na terugkeer uit Neder- lands-Indië koopt de familie 1889 vertrekt hij met zijn vrouw en twee dochters naar 's-Gra- venhage. Zijn zoon Bernard Char les Albert is zijn familie al op 3 september 1887 voorgegaan en neemt dienst bij de marine in Den Helder.12 Johannes Manuël Swaan vindt in Georgius Leonardus Dor repaal een nieuwe zakenpartner en zet met hem de zaak voort (af beelding 5). De Firma Swaan en Dorrepaal Georgius Leonardus Dorrepaal is zeer vermogend. Hij heeft zijn geld verdiend als eigenaar van di verse cultuurondernemingen in voormalig Nederlands-Indië. Hij is op 2 oktober 1816 te Voorscho ten geboren in Huize Adegeest.13 Op 25 mei 1844 trouwt hij te Se- marang, Indonesië met Ludovica Manuel. Het paar krijgt acht dochters. Op 31 augustus 1878 koopt jonkheer Johannes Lydius Catharinus Pompe van Meerder- voort, oesterculteur van beroep en wonende te Bergen op Zoom, als gemachtigde voor Georgius Leonardus Dorrepaal die op dat moment nog in Semarang ver blijft, het landgoed Ruytershove voor een bedrag van 90.600,-.14 A fb. 5. Briefhoofd Swaan Dorrepaal Oesterculteurs Bergen op Zoom Holland. Bron: HCM, Archief Gemeentebestuur 1814-1925 inv.nr. 1945. (j-ed h tctc/feu iï SWAAN BEltGENOPZOOll. Eén van de dochters van Georgius Leonardus en Ludovica, Julia El- vire Dorrepaal getrouwd met Ri chard Frederik Hendrik Mossel mans, komt in december 1878 op het landgoed wonen. Het echt paar krijgt daar drie kinderen.15 Ook twee andere dochters van Georgius Leonardus en Ludovica, Wilhelmina Georgina Leonora Dorrepaal getrouwd met Mr. Christianus Theodoras Franciscus Thurkow en Elisabeth Jacoba Christina Dorrepaal getrouwd met Gerard Henri van Steijn ver blijven voor korte of langere tijd op Ruytershove. Dit kan gecon cludeerd worden uit het feit dat zij daar ook een dochter en een zoon krijgen.16 Thurkow-Dorrepaal in 1908 bui tenplaats Bornia gelegen in de ge meente Driebergen-Rijsenburg.21 Het echtpaar heeft daar als hobby het kweken van asperges. Waar zouden ze dat geleerd hebben? Op 24 januari 1884 worden de in ventaris en vijf dagen later de rij tuigen van de erven Dorrepaal geveild.22 Het landgoed Ruyters hove, inmiddels met een omvang van 181 hectaren, 28 aren en 78 centiaren, wordt op 10 juli 1884 bij inzet en op 24 juli 1884 bij afslag, verdeeld over zestien kavels ter veiling aangeboden.23 Christiaan Anthonij Daverveldt (1828-1899), burgemeester van Wouw, wordt de nieuwe eigenaar van het huis Ruytershove en enkele kavels

Periodieken

De Waterschans | 2007 | | pagina 4