De Waterschans nr. 2-200 De Waterschans nr. 2-2007 Naamlooze Vennootschap Oester cultuur Maatschappij „DE PAREL" BERGEN OP ZOOM. 51 grond.24 Het aandeel van Georgi- us Leonardus Dorrepaal in de Fir ma Swaan en Dorrepaal wordt na zijn overlijden onder zijn familie leden verdeeld. Gemeentelijke Bad- en Zweminrichting In 1884 wordt voor ongeveer 40.000,- de Gemeentelijke Bad en Zweminrichting aangelegd in een afgedamd gedeelte van de voormalige Nieuwe Haven.25 De ze werken hebben ook conse quenties voor de gevestigde oes terkwekerijen op de Waterschans en in de Stadspolder in Bergen op Zoom (afbeelding 7). Uit het be stek en de voorwaarden kunnen we opmaken wat de gevolgen voor deze bedrijven zijn: 1. Het leggen van een duiker in de zeedijk ten zuiden van de Water- schans, aan een kant verbonden met het water in het Bergs Diep en aan de andere zijde door een open waterleiding met de gracht om de Waterschans. 2. Het maken van een duiker in de bestaande dam in de Nieuwe Haven. 3. Het maken van een duiker van de Nieuwe Haven naar de oes terputten van NV. de Zeeuwse Oesterput (dit bedrijf wordt in deel 3 behandeld). 4. Het bouwen van een duiker van de Nieuwe Haven naar de oes terput van de Firma Swaan en Dorrepaal. 5. Het maken van een open water leiding voor het aftappen van de Nieuwe Haven op de Buitenha ven, inclusief een duiker onder de Groenedijk en een onder de Havendijk ten noorden van de Stadspolder. 6. Het inrichten van het oostelijk deel van de Nieuwe Haven tot een bad- en zweminrichting,26 Opmerking: op afbeelding 7 staat nog de naam van de firma Bredius vermeld maar dit bedrijf is op 28 mei 1883 overgegaan in N.V. de Zeeuwse Oesterput. Door de aanleg van het zwembad en de daarbij behorende werken worden via sluizen en kanalen het zwembad en de oesterkwekerijen met elkaar verbonden. In een brief aan het college van B en W van Bergen op Zoom van 27 janu ari 1886 verzoekt de Firma Swaan en Dorrepaal: Geven met verschuldigde eerbied Afb. 6. Graftempel van de familie Dorrepaal. Foto: http://www.zuidelijkewandelweg.nl/architectuur/Zorgvlied/029.jpg te kennen ondergetekenden Swaan en Dorrepaal, liggende met hun nen oesterput in de voormalige stadspolder alhier. Aanvragers ver zoeken van Uw college, de vergun ning tot het maken van een duiker- sluis in den dam tusschen hun oesterput en de waterleiding naar de bad- en zwemplaats, benevens dat hen worde toegestaan, het door laten van het water voor hun oes terput door den gemeenteduiker in den havendijk. Een en ander in verband met het voorgenomen uit diepen van dien oesterput ter ver krijging van genoegzaam zout zee water aldaar. De plaats voor den te maken duiker is op de hierbij ge voegde situatie tekeening in rood aangegeven.21 (tekening gemaakt door architect G.A. Horsten). De Parel Op 1 september 1888 wordt de Firma Swaan en Dorrepaal omge zet in een naamloze vennoot schap.28 De nieuwe naam wordt Naamloze Vennootschap Oester- Afb. 7. Fragment van een kaart uit 1884 gemaakt naar aanleiding van de aanleg van de Gemeentelijke Bad- en Zweminrichting in de Nieuwe Haven te Bergen op Zoom. Van links naar rechts in de voormalige Stadspolder de oesterputten van de Firma Bredius en daarnaast die van de Firma Swaan. Bron: HCM, Archief Gemeentebestuur Bergen op Zoom 1814-1925 inv.nr. 2755. cultuur Maatschappij De Parel (afbeelding 8). Gerret Willem Christiaan Swaan, geboren op 23 juli 1860, zoon van Johannes Ma nuel Swaan, wordt bij deze onder- Telegram, adres SWAAN BERGEX0PZ00M. Afb. 8. Briefhoofd Naamlooze Vennootschap Oestercultuur Maatschappij 'De ParelBergen op Zoom. Bron: HCM, Archief Gemeente bestuur 1814-1925 inv.nr. 2761. neming tot directeur benoemd.29 Johannes Manuël Swaan, Mr. Christianus Theodorus Franciscus Thurkow en Jonkheer Daniël Frangois van Alphen zijn de com missarissen van deze onderne ming. De aandeelhouders zijn: Jo- han Manuël Swaan met 54 aandelen, Ludovica Manuel de weduwe van Georgius Leonardus Dorrepaal met 27 aandelen en haar dochters, Julia Elvire, Elisa beth Jacoba Christina en Wilhel- mina Georgina Leonora ieder met negen aandelen. In totaal een ka pitaal van 270.000,-. Tot de boe del van de Firma Swaan en Dorre paal behoorden: a. Alle oestergronden thans in pacht bij de oestermaatschappij Swaan en Dorrepaal met het daarop rustende pachtrecht zo als de percelen nr. 290, 373, 398, 399, 400 en 406 overeenkomstig de voorwaarden van verpach ting van 16 april 1877 en de per celen nr. 148, 149, 150, 151, 179, 180 en 227 overeenkomstig de voorwaarden van verpachting van 30 mei 1882 staande ten na me van Johannes Manuël Swaan en Gerret Willem Christiaan Swaan. b. Drie grote oesterputten liggende buiten de voormalige Water poort in de gemeente Bergen op Zoom, kadastraal bekend sectie G nummer 2472 en gedeelte sec tie G nummer 8 met de daarbij behorende contracten van erf- pachtrecht. c. Twee houten en een gemetselde loods staande op het terrein met zich daarin bevindende inventa ris. d. Een strook grond liggende naast de onderbvermelde oesterput ten in de Stadspolder, waarvoor een jaarlijkse huur van f 80,- wordt ontvangen benevens een losberm tegen de havendijk. e. Een strook grond groot zeven aren en 27 centiaren kadastraal bekend sectie A nr. 3 en 4 met het daarbij behorende contract van erfpacht, liggende in de pol der Nieuwelande onder de ge meente Krabbendijke. f. Al het materieel thans toebeho rende aan de oestermaatschap pij Swaan en Dorrepaal. g. 250.000 oesterpannen dak pannen). h. De voorraad grote en kleine oesters geschat op: 1. drie miljoen driejarige twijfe laars slecht gegroeide oes ters). 2. twee miljoen kleine oesters eerste soort. 3. vijf miljoen kleine oesters tweede soort. 4. tien miljoen kleine oesters derde soort. Op 19 april 1890 doet Gerret Wil lem Christiaan Swaan het volgen de verzoek uitgaan: Aan Heeren Burgemeester en Wet houders der Gemeente Bergen op Zoom. Door dezen hebben wij de eer U beleefde toestemming op on derstaande aanvrage te verzoeken. Zooals U bekend, werd ons des tijds toegestaan het mede gebruik van den hoofdsluis der Zwem- en Badinrichting door den havendijk. Daar het in de zomer meermalen voorkomt dat de Directie der Zwem- en Badinrichting bij ebbe 5 O

Periodieken

De Waterschans | 2007 | | pagina 5