nis SBSs* De Waterschans nr. 2-2007 En de dag daarna op de terreinen van De Parel zelf: 230.000 met broed bezette pannen, 45.000 panoesters, trammaterieel, telefoontoestel en al het aanwezige materieel nodig tot uitoefening van een oesterkwekerij.36 Het recht van huur van de terrei nen en oesterputten wordt voor een bedrag van 465,- gekocht door Gerardus Hendrikus Kake beeke wonende te Goes.37 Firma de Weduwe J.H.C. Kakebeeke Gz. Tot de bezittingen van de Firma de Weduwe J.H.C. Kakebeeke Gz. behoren twee stoommeelfabrie- ken, één in Goes genaamd De Vos (afbeelding 9) en één aan het Ka naal door Walcheren te Middel burg (afbeelding 10). Verder bezit de familie een graanhandel en een oesterkwekerij te Yersekendam. Grondlegger van deze firma is Jan Hendrik Cornelis Kakebeeke (1826-1872). Na het overlijden van zijn vrouw Pieternella Jacoba Stokmans (1822-1881) hebben twee zonen en een dochter op 8 oktober 1882 de vennootschap onder firma de Weduwe J.H.C. Kakebeeke Gz. opgericht. Deze firma heeft tot doel de handel in granen, meel, oesters en mosselen, alsmede het fabriceren van meel en het kweken van oesters en mosselen. De vennoten zijn: Lo- dewijk Gerardus Kakebeeke, koopman en fabrikant wonende te Middelburg, Gerardus Hendri kus Kakebeeke, koopman wonen de te Goes en Maatje Kakebeeke, echtgenote van Max Salberg, ook wonende te Middelburg. In de nacht van 15 op 16 december 1888 is de stoommeelfabriek De Vos in Goes tot de grond toe afgebrand en blijft alleen de fabriek in Mid delburg over. Lodewijk Gerardus Kakebeeke en Max Salberg zijn verantwoordelijk voor de meel fabriek in Middelburg terwijl Gerardus Hendrikus Kakebeeke den hoofdsluis gesloten laat om daardoor minder verlies van water in de bassins te hebben, zijn wij dan gepriveerd van het uitlaten van ons gebruikt water. Teneinde daar in tegemoet te komen, zou het ons plan zijn in den waterloop naar die inrichting eene sluis te bouwen op de plaats in bijgaande schetsteke- ning met roode inkt uitgedrukt. De directie der Badinrichting kan dan desverlangd dien sluis gesloten la ten en zijn wij dan toch in staat om den hoofdduiker te gebruiken,30 Is getekend: G. Swaan. De Bad- en Zweminrichting en de gemeente opzichter hebben geen bezwaar, zodat de hierboven beschreven werkzaamheden kunnen plaats vinden. Bij vonnis van de Arrondisse mentsrechtbank in Breda van 27 december 1893 wordt Johan Ma nuel Swaan, kassier en correspon dent van De Nederlandsche Bank, handelende onder de Firma L.C. de Geep Co., failliet ver klaard.31 Zowel zijn kassiersbe- drijf als de oestercultuurmaat schappij De Parel worden in de val van het faillissement meege sleept. Op 16 januari 1894 wordt bij het koetshuis in de Penstraat zijn rijtuigpaard openbaar ver kocht.32 Om zijn inboedel en rij tuigen onder de hamer te brengen zijn vier dagen uitgetrokken.33 Voor dat doel wordt de grote con certzaal van Thalia afgehuurd.34 Zijn twee huizen aan de Grote Markt, een koetshuis, stalling en een huis en erf aan de Penstraat, twee herenhuizen in de Hoog straat en een perceel grond gren zend aan de Schoolstraat gaan op 11 juli 1894 in de verkoop.35 Het huis De Valk op de Grote Markt wordt door mejuffrouw H.J. Weijs gekocht voor 8.350,-. De heer A. Speekenbrink wordt voor 4.000,- de nieuwe eigenaar van het er naast gelegen pand (nu nummer 25). Op 27 augustus 1894 wordt door notaris W.J. van Gruting in koffiehuis De Draak de failliete boedel van de oestercultuurmaat schappij De Parel in het openbaar verkocht: Het recht van huur van de terrei nen en oesterputten met sluizen en een aan de Havendijk grenzende strook grond en steiger, buiten de voormalige Waterpoort onder de gemeente Bergen op Zoommet op die grond staande loodsen en het erfpachtrecht van 7 aren 27 centia ren grond in de polder Nieuwlan- de, gemeente Krabbendijke. 5 2 De Waterschans nr. 2-2007 verantwoordelijk is voor de za ken in Yersekendam en Bergen op Zoom. Firma de Weduwe J.H.C. Kakebeeke Gz. is de laatste firma die op deze plaats in Bergen op Zoom een oesterkwekerij uitbaat. 53 Afb. 9. Briefhoofd van de Stoommeel- Fabriek, De Vos en Graanhandel Goes Oestercultuur te Yersekendam Wed. J.H.C. Kakebeeke GzBron: http://www.barjesteh.tt l/kabr. gif Afb. 10. Gezicht op de meelfabriek van de Firma Wed. J.H.C. Kakebeeke Gz. aan het Kanaal door Walcheren bij Middelburg. Foto: Collectie Zeeuws Archief, Middelburg. Afb. 11. Op de voorgrond de oesterputten van de Firma Wed. J.H.C. Kakebeeke Gz. Op de achtergrond rechts de zeepfabriek van de gebroeders Juten en links de Spiritusfabriek. Bron: Bergen op Zoom in oude ansichten deel twee. Geraadpleegde literatuur: Jonge, J.A. de. Het Zeeuwse Goud, geschie denis van de oester- en mosselcultuur. Am sterdam 1990. Ginkel, Rob van, Elk vist op zijn tij, een Zeeuwse maritieme gemeenschap Yerseke 1870-1914. Zutphen 1991. Noten: 1. Historisch Centrum het Markiezenhof (hierna HCM), bevolkingsregister 1860- 1880 folio 167, fiche 61. 2. HCM. Notariële Archieven Bergen op Zoom, notaris J. Aider, akte nr. 120, inv. nr. 1278. 3. ibidem, notaris M. Bax, akte nr. 639, inv. nr. 1317. 4. Gemeentearchief Goes, Burgerlijke stand, geboorten. 5. HCM, huwelijksakte nr. 21. 6. HCM, Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1880-1900, folio 25, fiche 83. 7. HCM, Archief Gemeentebestuur Ber gen op Zoom 1814-1925, inv. nr. 1937. 8. ibidem, inv. nr. 1938. Dossier Wittouck. 9. HCM, De Zoom, Nieuws- en Adver tentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken, d.d. 11-05-1876, nr. 427. 10. ibidem, d.d. 24-05-1877. nr. 534. 11. De Nederlandsche Naamlooze Ven nootschappen door Mr. A.H. van Nier- op en Mr. E. Baak, jaargang 1888. 12. HCM, Bevolkingsregister Bergen op Zoom, 1880-1900, folio 25, fiche 83. 13. De Nederlandsche Leeuw, maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Ge nootschap voor Geslacht- en Wapen kunde, nr. 9, 70ste jaargang, september 1953, pagina 269. 14. HCM, Notariële Archieven Bergen op Zoom, notaris H.A. van Goch. akte 5887, inv. nr. 1389. 15. HCM, Gerorgina Leonara Mosselmans geboren) op 23-08-1879, geboorte akte nr. 248, d.d. 24-08-1879, Adriaan Willem Mosselmans op 3-12-1880, ge boorteakte nr. 380, d.d. 04-12-1880 en Frederik Julius Mosselmans op 22-04- 1882, geboorteakte nr. 131, d.d. 22-04- 1882. 16. HCM, Charlotte Petronella Leonore Thurkow op 27-05-1880, geboorteak te nr. 170, d.d. 28-05-1880 en Henri Gerard van Steijn op 17-06-1880, ge boorteakte nr. 194, d.d. 18-06-1880. 17. HCM, artikel over bewoning Ruyters- hove door C. Vanwesenbeeck, West- Brabant Koerier, d.d. 14-08-1980. 18. C. Wilderom, medewerker publieks- contacten begraafplaats Zorgvlied. In deze graftempel liggen in totaal 5 leden van de familie Dorrepaal begraven. 19. http://www.kasteleninutrecht.nl/De- Breul.htm 20. HCM, Bevolkingsregister Bergen op Zoom 1880-1900, folio 102, fiche 104. 21http://www.kasteleninutrecht.nl/Bor- nia.htm 22. HCM, De Zoom. Nieuws- en Adver tentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken, d.d. 13-01-1884, nr. 1230. 23. ibidem, d.d. 06-07-1884, nr. 1280. 24. HCM, Notariële archieven Bergen op Zoom, notaris L.C. van der Ven, akte 715 en 722, inv. nr. 1337. 25. HCM, Archief Gemeentebestuur Ber gen op Zoom 1814-1925, inv. nr. 3879. 26. ibidem, inv. nr. 4411. 27. ibidem, inv. nr. 1945. Inclusief tekening. 28. HCM, Notariële archieven Bergen op Zoom, notaris L.C. van der Ven, akte 1359, inv. nr. 1341. 29. HCM, geboorteakte Bergen op Zoom nr. 131, d.d. 24-07-1860 30. HCM, Archief Gemeentebestuur Ber gen op Zoom 1814-1925, inv. nr. 2761. Tekening niet aanwezig. 31. HCM, De Zoom, Nieuws- en Adver tentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken, d.d. 31-12-1893, nr. 2259. 32. HCM, Notariële archieven Bergen op Zoom, notaris W.J. van Gruting, akte 7, inv. nr. 1349. 33. ibidem, akte 82, inv. nr. 1349. 34. HCM, De Zoom, Nieuws- en Adver tentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken, d.d. 28-06-1894, nr. 2309. 35. HCM. Notariële archieven Bergen op Zoom, notaris W.J. van Gruting, akte 73 en 86, inv. nr. 1349. 36. HCM, De Zoom, Nieuws- en Adver tentieblad van Bergen op Zoom en Omstreken, d.d. 12-08-1894, nr. 2322. 37. HCM, Notariële archieven Bergen op Zoom, notaris W.J. van Gruting, akte 127, inv. nr. 1349.

Periodieken

De Waterschans | 2007 | | pagina 6